TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


(680 nolu İlke Kararı)(13/01/2015 tarih ve 373 sayılı İlke Kararı ile değiştirilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
 KÜLTÜR BAKANLIĞI
 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

Toplantı No. ve Tarihi : 63 22.03.2001                                                                                    Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 680 22.03.2001                                                                                        ANKARA

İLKE KARARI


Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 11.02.2000 gün, 1998/344 Esas, 2000/12 sayılı kararının değerlendirilmesi sonucunda sözkonusu Danıştay kararı gereğince 5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının "Uygulamanın Denetlenmesi" bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Koruma Kurullarınca onaylanan her ölçek ve nitelikteki plan ve projelerin uygulamada uzmanlarınca denetlenmesi gerektiğine, bu anlamda, imar ve koruma mevzuatında, belediyelere ve valiliklere verilen denetim yükümlülüğünün yanı sıra, uygulamanın müellif mimar tarafından denetiminin de yasal ve mesleki bir sorumluluk olduğuna,

Uygulamanın kurulu kararlarına uygun olması için gerekli mesleki denetim sorumluluğu, aynı şekilde serbest mesleki hizmet yetki ve koşulları taşıdığı mimarlar odasınca belirlenen müellif mimar tarafından üstlenilmesine, sözkonusu mesleki denetim sorumluluğunun, müellif mimarın isteği ile aynı koşulları taşıyan bir başka mimara devredilebileceğine, iskan izni için denetimden sorumlu mimarın, uygulamanın kurul kararına uygun olarak sonuçlandığına dair raporun koruma kuruluna iletilmesi gerektiğine, 

(Mülga Cümle: 13/01/2015 tarih ve 373 sayılı İlke Kararı)


 karar verildi.