TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Protokol

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında, Kültür, Sanat İşbirliği Protokolü

Taraflar
Madde 1-
Bu protokol, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
arasında düzenlenmiştir.

Amaç
Madde 2-
Bu protokolün amacı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle öğrencilerin; çeşitli sanat dalları hakkında bilgilendirilmelerini ve sanat bilinçlerinin oluşmasını sağlamak, sanata ve sanatçıya ilgilerini artırmak, sanata yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktır.

Madde 3- Bu protokol hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim kurumları öğretmen ve öğrencilerinin sanat etkinliklerine katılım* ile bu etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsar.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yürütülecek Etkinlikler
Madde 4-
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı,

a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce;
1) Düzenlenen konserlerin bir bölümü okullara tahsis edildiği gibi, ayrıca öğrenciler için konserler düzenlenecektir.
2) Eğitim kurumlarında etkili, verimli ve anlamlı müzik eğitimi için Müzik dersi materyallerinin teminine ilişkin iş birliği yapılacaktır.
3) Koro ve topluluk elemanlarının okulları ziyaret etmeleri, icra ettikleri sanat hakkında öğrencileri bilgilendirmeleri, enstrümanlarını tanıtmaları ve konser vermeleri, zaman zaman öğretmen ve öğrencilerle birlikte mini konser vermeleri sağlanacak, okul korolarının oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.
4) Ozanlarımız ve bestekârlarımız ile bunların eserlerini tanıtan, nota kitabı ile enstrümantal ve vokalli formda CD’lerden oluşan kitler hazırlanacaktır.
5) Konu (düğün, kına, gurbet, asker vb.) ve yöre (Balkan, Kerkük vb.) temelli türkülerimizi tanıtan, nota kitabı ile enstrümantal ve vokalli formda CD'lerden oluşan kitler hazırlanacaktır.
6) Sanat galerilerinde gerçekleştirilen sanat etkinliklerini, öğrencilerin görmelerine imkân sağlayan düzenlemeler yapılacaktır.

b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce;
1) Düzenlenen gösterilerin bir bölümü okullara tahsis edildiği gibi, ayrıca öğrenciler için gösteriler düzenlenecektir.
2) Opera ve bale sanatçılarının okulları ziyaret etmeleri ve İcra ettikleri sanat hakkında öğrencileri bilgilendirmeleri sağlanacaktır.
3) Opera ve baleyi tanıtıcı nitelikte CD ve broşür gibi materyal hazırlanarak, belirlenen sayıda çoğaltılacaktır.
4) Bale sanatçılarının, balede temel duruşları öğrencilere göstermeleri ve öğrencilerin de bu duruşları denemeleri için rehberlik etmeleri sağlanacaktır.
5) Opera sanatında tenor, baş soprano, bariton gibi ses farklılıklarının öneminin öğrencilere anlatılması ve öğrencilerin kendi seslerini tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
6) Uygun salonu bulunan okullarda opera ve bale gösterisi ya da konserler düzenlenecektir.

c) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce;
1) Düzenlenen oyunların bir bölümü okullara tahsis edildiği gibi, ayrıca öğrenciler için oyunlar düzenlenecektir.
2) Öğrencilerin, tiyatro salonu veya atölyelerde kostüm, dekor, makyaj gibi oyun öncesi hazırlık faaliyetlerini görmeleri ve uygun olması halinde bu çalışmalara katılmaları sağlanacaktır.
3) Uygun durumlarda, oyunların prova çalışmalarını öğrencilerin izlemelerine imkân verilecektir.
4) Okullarda oynanacak piyes ve tiyatro çalışmalarına sanatsal ve teknik destek verilecektir.
5) Türkçenin doğru ve güzel kullanımına yönelik, öğretmen ve öğrenciler için çeşitli düzeylerde diksiyon kursları düzenlenecektir.
6) Öğretmenlere, drama alanında eğitim desteği verilecektir.

Millî Eğitim Bakanlığınca Yürütülecek İş ve İşlemler
Madde 5- Millî Eğitim Bakanlığınca;

a) Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yıllık oyun, konser ve gösteri programlarının okullara dağıtımı ve duyurulması sağlanacaktır.
b) Sanatçıların ziyarette bulunacağı okullar belirlenip, gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
c) Drama ve diksiyon eğitimine katılacak öğretmen ve öğrenciler belirlenip, bu konuda gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
d) Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan kitler, CD ve broşür gibi materyallerin eğitim kurumlarına dağıtımı gerçekleştirilecektir.
e) Protokol kapsamındaki gösteri, gezi ve diğer etkinliklere katılacak öğretmen ve öğrencilerin ulaşımları sağlanacaktır.

Ortak Hükümler
Madde 6-

a) Her iki Bakanlıkça; bu protokolü, Kapsamındaki etkinlikleri ve etkinliklerin yerine getirilmesine İlişkin iş ve işlemleri açıklayan birer genelge hazırlanarak, ilgili birimlere gönderilecektir,
b) Bu protokol, imza edildiği tarihten itibaren dört öğretim yılı süresince geçerlidir.
c) Her iki Bakanlıkça belirlenecek birer müsteşar yardımcısı, bu protokol hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve izlenmesi görevlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır.

Yürürlük
Madde 7-
Sekiz (8) maddeden ibaret olan bu protokol, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8-
Bu protokol, Millî Eğitim Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülür.

Kültür Sanat ve Eğitim İşbirliği Protokolü 26/02/2004

GENELGE 1

İLGİ: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Kültür, Sanat ve Eğitim işbirliği Protokolü"

Bu genelge 12 Ocak 2004 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Kültür, Sanat ve Eğitim işbirliği Protokolü" uyarınca yürütülecek faaliyetlere ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğrencilerin sanatsal çalışmalarını teşvik ederek desteklemek, geliştirmek, eğitim sistemini kültür ve sanat dünyamızın profesyonelleri ile buluşturup bütünleştirmek, öğrencilerin çeşitli sanat dalları hakkında bilgilenmelerini, sanat bilinçlerinin oluşmasını ve pekişmesini sağlamak, sanata ve sanatçıya ilgilerini artırmak, sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Kültür, Sanat ve Eğitim işbirliği Protokolü" imzalanarak 12.01.2004 tarihinde uygulamaya konulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Sahneler, Türk Halk Müziği Koroları, Türk Sanat Müziği Koroları'nın icra edecekleri organizasyonlara Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerinin de katılımlarını sağlayarak,

Öğrencilerin;
-Sanatsal Eğitimlerini desteklemek,
-Beğeni kültürlerini geliştirmek,
-Kültür ve sanat duyarlılıklarını artırmak,
-Duygu dünyalarını zenginleştirmek,
-Estetik ufuklarını genişletmek,
temel amaç olarak ön görülmüştür.

Protokol çerçevesinde; hizmetlerin koordinasyonu, planlanması ve yürütülmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi; yapılan etkinliklerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çeşitli materyallerin hazırlanması, istatistiksel verilerin toplanması, aylık ve yıllık verilerin çıkarılması, Bakanlık merkez ve il birimleri arasında etkili ve düzenli bilgi akışının sağlanması amacıyla; Bakanlık merkezde Merkez Koordinasyon Kurulu, illerde ise il Yürütme ve Koordinasyon Kurulunun oluşturulmasına karar verilmiştir.

1) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu protokol uyarınca yürüteceği faaliyetlerin planlaması, koordinasyonu ve uygulamanın izlenmesi amacıyla ilgili Müsteşar Yardımcısı başkanlığında;
-Güzel Sanatlar Genel Müdürü,
-Devlet Tiyatroları Genel Müdürü,
-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü,
-Araştırma ve Eğitim Genel Müdüründen,

"Kültür, Sanat ve Eğitim Merkez Koordinasyon Kurulu" oluşturulur.

2) Merkez Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Protokol uyarınca yürütülmesi gerekli faaliyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyonuna ilişkin hususları yürütmek.
b) il koordinasyon kurulları arasında işbirliğini sağlamak.
c) il koordinasyon kurullarından gelecek olan faaliyet planlarını değerlendirmek.
d) Gerçekleşen faaliyetler ve protokolün işleyişi hakkında altışar aylık periyotlar halinde bakana rapor sunmak.
e) Merkez koordinasyon kurulunun sekretarya işlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü yürütür.
3) il Yürütme ve Koordinasyon Kurulları: Her ilin ilgili Vali Yardımcısı başkanlığında il Milli Eğitim Müdürü, il Kültür ve Turizm Müdürü ile o ildeki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı birimlerin yetkililerinden (müze, galeri müdürü, devlet tiyatroları il/bölge müdürü, topluluk-koro şef/müdürleri...) oluşur. ii Yürütme ve Koordinasyon Kurulları protokol uyarınca ilde gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanmasından, yürütülmesinden ve birimler ile Merkez Koordinasyon Kurulu arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.
4) il Yürütme ve Koordinasyon Kurulunun Görevleri şunlardır:

a) Her yıl Eylül ayı içerisinde toplanarak bir önceki yıl faaliyetlerini değerlendirmek, bir sonraki yıl faaliyetlerine ilişkin "Yıllık Kültür, Sanat ve Eğitim Faaliyet planı'nın hazırlanmasını ve her iki Bakanlığın Merkez Koordinasyon Kurullarına gönderilmesini sağlamak.
b) Her yıl Ocak ayı sonunda "Dönem sonu", Haziran ayı sonunda" Yıl sonu Kültür, Sanat ve Eğitim Faaliyet Raporu"nun hazırlanmasını ve her iki Bakanlığın Merkez Koordinasyon Kurullarına gönderilmesini sağlamak.
c) Yapılacak olan etkinliklere azami seviyede öğrencinin katılımı sağlanarak faaliyetlerin şölen havası içinde geçmesi için tüm imkanlar seferber edilecektir.
d) Planlanan etkinliklerin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan (CD, broşür, afiş, enstrüman, kostüm ve benzeri) ürün ve taşıma, ulaşım ve bunun gibi hizmetlerin sağlanmasına ilişkin organizasyon, işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.
e) Planlanan faaliyetlerin yürütülmesinde ortaya çıkan aksaklıkları zamanında Merkez Koordinasyon Kuruluna bildirmek.
f) Faaliyetler esnasında sanatçılar tarafından özel bir yeteneğe sahip olduğu tespit edilen öğrencilerin yeteneklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla merkez koordinasyon kuruluna bildirmek.
g) Her öğretim yılı sonunda o yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan okullar arası kültür, sanat ve eğitim şöleni organize etmek.
h) il koordinasyon kurulunun sekretarya işlerini il Kültür ve Turizm Müdürlüğü yürütür

İl koordinasyon kurullarınca, yıllık faaliyet planları hazırlanırken, ilde bulunan diğer kültür ve sanat alanındaki kamu kuruluşları yanında, özel kuruluşların ve yerel yönetimlerinde taşıma ve ulaşım imkanlarından yararlanılması için gerekli özen gösterilecektir.

01/11./2004
Kültür Sanat ve Eğitim İşbirliği Protokolü

GENELGE 2

1- Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, anılan Bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin çeşitli sanat dalları hakkında bilgilendirilmelerini ve sanat bilinçlerinin oluşmasını sağlamak, sanata ve sanatçıya ilgilerini artırmak, sanata yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla 12 Ocak 2004 tarihinde ilgi (a) Kültür, Sanat ve Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmış, ilgi (b) Genelgemiz ile de Protokol uyarınca yürütülecek faaliyetlere ilişkin hususlar belirlenmişti.

2- İlgi (b) Genelge ile belirlenen hususlar halen yürürlükte olup illerde oluşturulan İl Yürütme ve Koordinasyon Kurullarından Merkez Koordinasyon Kuruluna gelen yılsonu faaliyet raporlarının incelenmesinden amacın yeterince anlaşılamadığı tespit edilmiştir.

3- Bu sebeple anılan Genelge hükümleri esas alınarak aşağıdaki hususların belirtilmesinde yarar görülmektedir.

4- Kültürlü ve sanata duyarlı bireylerin oluşturduğu bir toplum yaratmak hedefi doğrultusunda söz konusu Protokol ile amaçlanan, öğrencilerimizin;

a) Çeşitli sanat dalları hakkında bilgilendirilmelerini, sanat etkinliklerine katılmalarını ve gençlerde sanat bilincinin oluşmasını sağlamak,
b) Sanata ve sanatçıya ilgilerini artırmak,
c) Sanata yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktır.

5- Bu amaca yönelik olarak, hizmet alanları olması itibariyle Bakanlığımızın sanat kurumları olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

6- Adı geçen birimlerin konuyla ilgili gerçekleştirecekleri iş ve işlemler Protokolde belirlenmiştir.

7- Bu hususlara ilave olarak anılan birimlerin;

a) Hizmet alanlarıyla ilgili olarak hazırlamış oldukları CD’ler ile yıl içinde gerçekleştirecekleri sanatsal faaliyetlere ilişkin yıllık programlarını okullara iletilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına, planlama ve koordinasyon açısından da Bakanlığımız Merkez Koordinasyon Kuruluna ve İl Yürütme ve Koordinasyon Kurullarına (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri aracılığıyla) göndermeleri gerekli görülmektedir.
b) Sanatçıların okullarda eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı gösteri yapmaları, öğrencilerle buluşmaları, yüz yüze gelmeleri ve öğrencileri yönlendirmelerine ağırlık verilmelidir.

8- İl Yürütme ve Koordinasyon Kurullarının, icra görevinin merkezinde oldukları bilinciyle anılan birimlerin faaliyetlerinden program çerçevesinde azami derecede yararlanmaları gereği bulunmaktadır.

9- İl Yürütme ve Koordinasyon Kurullarının Genelgede de belirtilen;

a) Sanatsal faaliyetlere öğrencilerin en geniş şekilde katılmalarını sağlamak,
b) Öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını (konser, tiyatro oyunu, gösteri vb.) özendirmek,
c) Sanatsal yönde üstün yetenekli öğrencilerin ortaya çıkarılmasına çalışmak görevlerinin yanı sıra sanatsal faaliyetlerin, basın-yayın organları aracılığıyla ve duyurucu-tanıtıcı- öğretici broşür, afiş vb. yoluyla vatandaşa ulaştırılarak kamuoyu oluşturulmasına çalışılmalıdır.

10- İl Yürütme ve Koordinasyon Kurullarının Merkez Koordinasyon Kuruluna gönderecekleri faaliyet raporlarında yalnızca Protokolde belirtilen amaca yönelik sanatsal faaliyetler yer alacak, diğer hususlara değinilmeyecektir.

11- Yılsonunda yapılacak olan Merkez Koordinasyon Kurulu toplantısında başarılı bulunan illerin seçilerek ödüllendirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

12- Kültürlü ve sanata duyarlı bireylerin oluşturduğu bir toplum yaratmak hedefi ile çıkılan bu yolda mesafe alınabilmesi, konuyla ilgili her kademedeki personelin görevini titizlikle ve üstün bir gayretle yerine getirmesiyle mümkün olabileceği gerçeğiyle bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.