TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sahne ve Salon Tahsis Yönergesi

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAHNE VE SALON TAHSİS YÖNERGESİ

GENEL HÜKÜMLER

1-Sahne ve salonu kiralayan kurum, kuruluş veya kişiler Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün yürürlükteki mevzuatına uymak zorundadırlar.

2-Devlet Opera ve Balesi Sahne ve salonları sanatsal içerikli olmayan etkinlik için  tahsis edilmez.

3-Devlet Opera ve Balesi Sahne ve salonları organizatör aracılığıyla başvuru yapan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmez, yapılan tahsis bir başka kurum, kuruluş veya 3. kişilere devredilmez.

SÜRE

4-Sahne ve salonlarımız, önceden belirlenmiş sanatsal faaliyet programların aksatılmaması ve uzun süreli periyodik çalışmalar olmaması kaydıyla tahsis edilebilir.

5-Tahsis taleplerinin programlanabilmesi amacıyla en az 45 gün önceden ilgili merciye başvuru yapılması ve her türlü yasal prosedürün tamamlanması gerekir.

6-Tahsis talepleri Genel Müdürlüğümüz birimlerinden gerekli ön izin görüşü alındıktan sonra değerlendirilir, söz konusu birimlerden ön izin görüşü olumlu olarak alınsa dahi Sahne ve Salon Tahsis Yönergesi’nin ilgili maddelerine aykırı durum mevcutsa tahsis yapılmaz.

SORUMLULUKLAR

7-Sahne ve salonu kiralayan kurum, kuruluş ve kişiler, sahne arkasında ve fuayede kullanılan her tür sair malzeme elektrik ve elektronik cihazları teslim aldığı gibi sağlam teslim etmek zorundadırlar.

8-Tahsis sonucu maddi hasar meydana gelmesi halinde hasar tutanakla tespit edilir ve tutanaktaki hasar kiralayanlar tarafından karşılanır.

BİLET SATIŞ VE DAVETİYELER

9-Sahne ve salonu kiralayanlar, tanıtımlarını yapabilmek için idarenin izni dahilinde gösterilecek yerlere afiş ve duyularını asabilirler.

10- Sahne ve salonu kiralayanlar İdarenin uygun gördüğü yerlerde ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı Müdürlüklerinin usul ve esasları çerçevesinde,  temsilden 15 gün önce bilet satışı yapabilirler.

11- Sahne ve salonu kiralayan kurum, kuruluş veya kişiler her temsil için Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne veya bağlı Müdürlüklerine beşinci sıradan sonra olmayacak şekilde 6 kişilik davetiye verirler veya yer tahsis ederler.

ÜCRET VE KİRALAR

12- Sahne ve salon tahsisi yapılan ilgililer, salon sahne tahsis bedelleri listesine göre belirlenen salon kirasını (Ek-1 deki listede salon kiraları belirtilmiştir.) (amortisman, elektrik, su, ,doğalgaz, güvenlik, temizlik malzemesi vb. giderleri için) söz konusu etkinlikten iki gün önce kurum saymanlığına makbuz karşılığında yatırırlar.

13- Sahne ve salon tahsisinde, teknik, idari, güvenlik ve temizlik hizmetleri için kurumumuz tarafından da zorunlu olarak ilgili sahne için; temizlik, güvenlik, teknik ekip olarak hizmet veren yetkili ve tecrübeli firmalar eliyle personel görevlendirilecektir. Bu personellere ödenmek üzere kişi başına her temsil günü için Ek-1 de belirtilen net ücret tutarı kiralayan tarafından ilgili sahnenin İdare Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edilecektir.

14-Sahne ve Salonlarımız;

a)      Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluşları ile Devlete bağlı Eğitim Kurumları (program el verdiği ölçüde) ve doğrudan işbirliği içinde çalışılan Devlet( Valilik-Belediye) Kurumlarına Genel Müdürlük Onayı ile ücretsiz,

b)     Diğer Devlet Kurumları ve özel eğitim kurumları veya eğitim ve sosyal dayanışma” yardımlaşma amaçlı etkinliklere Genel Müdürlük onayı ile %50 indirimli,

c)       Bunun dışında ki tüm Kurum ve Kuruluşlara tam ücretli tahsis edilebilir.

d)     Bu madde gereğince indirimli ya da ücretsiz sahne ya da salon tahsislerinde, tahsise konu etkinliğin gerçekleştirildiği gün ve saatlerin yönergenin 13. Maddesi gereğince görevlendirilecek personelin kurum için belirlenen çalışma gün ve saatleri dışında olması durumunda aynı madde ile belirlenen ücret, tahsis edilen Kurum ve Kuruluş tarafından ödenir.

Ancak,  görevlendirmeye konu etkinliğin kurumun çalışma saatleri içinde bulunması halinde veya Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer Kamu Kurumları tarafından ülkemizin  Uluslararası alanda tanıtımının yapılacağı toplantı ve gösterilerle, ülkemizde bulunan ya da ziyaret eden yabancı konukların ağırlanması amacıyla yapılacak etkinliklerdeki ücretsiz salon tahsislerinde, Genel Müdürlük veya Müdürlük onayı ile ücretsiz ve izinsiz görevlendirme yapılabilir.

UYGULAMA HÜKÜMLERİ

15- Sahne ve salonlarımızın tahsisi, tahsis yapan ile tahsis talebinde bulunanlar arasında düzenlenecek protokol .(Ek 2) ile geçerlilik kazanır.

16-18.05.2010 tarih ve 257 sayılı makam onayı ve ekindeki yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

17-Bu yönerge Kültür ve Turizm Bakanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

18-Bu yönerge hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yönetir.