TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


2012 Süreli Kullanım Yönergesi

11/04/2012 tarih ve 119 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

T.C.
 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 
SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ
 
AMAÇ
 
Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk Kültür Merkezinin tahsise konu 1 nolu alanında; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, ekli listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
 
KAPSAM
 
Madde 2- Bu Yönerge, inci maddede belirtilen mekânların süreli kullanım ile ilgili başvuru, izin, ücretlendirme ve ödeme esasları ile kullanıcı tarafından uyulması gereken hususları kapsar.
 
TANIMLAR
 
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
 
Bakanlık          : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,
 
DÖSİMM       : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nü,
 
Müze ve ören yeri  : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerini,
 
Kültür Merkezi   : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür merkezlerini,
 
Galeri                 :  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sergi salonlarını,
 
AKM Alanı I. Bölge : Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanında yer alan Bölgelerden 1 nolu Bölgeyi,
 
AKM Alan Müdürlüğü : AnkaraAtatürk Kültür Merkezi Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğünü,
 
İlgili Birim : Süreli kullandırılan mekânın idaresinden sorumlu müdürlükleri,
 
Kullanıcı : Süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişileri,
 
Sözleşme : Kullanıcı ile ilgili birim arasında düzenlenen kullanım sözleşmesini ifade eder.
 
YASAL DAYANAK
 
Madde 4-Bu yönerge, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 5/c maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği uyarınca çıkarılmıştır.
 
BAŞVURU ve ÖDEME
 
Madde 5- Müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar için süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek kullanımı istenilen yerin idaresine (Müze Müdürlüğü, Kültür Merkezi Müdürlüğü, AKM Alanı Müdürlüğü vb.) yazılı olarak başvururlar.
 
İlgili Müdürlük tarafından söz konusu, tarihlere yönelik yapılacak inceleme neticesinde başvurunun ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru sahibine mekânın kullanım durumunun uygun olup olmadığı yazılı olarak bildirilir.İlgili mekân tahsise uygun ise bu durumun başvuru sahibine tebliğinden itibaren kullanım/kira ücretinin tamamının 10 (on) iş günü içerisinde ödenmesi veya kira bedeli tutarında DÖSİMM adına düzenlenmiş kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili birime teslim edilmesi zorunludur. Her durumda mekânın kullanımı için kira bedeli etkinlik tarihinin en az 10(on) iş günü öncesinde nakden ödenir. Aksi halde, kira bedelinin tamamı teminat mektubu çözülerek tahsil edilir. Etkinlik tarihinden itibaren geriye doğru 10 (on) iş günü içerisinde yapılacak başvurularda ise ilgili birim tarafından etkinliğin uygun görüldüğünün tebliğinden itibaren, en geç izleyen iş gününün mesai bitimine değin kira bedelinin tamamının nakden yatırılması zorunludur.
 
Tahsis işlemi, tahsis bedelinin tamamının yatırılması veya süresiz/şartsız kesin teminat mektubunun ilgili birime teslim edilmesi ile kesinleşir.
 
Talep tarihi itibariyle, 1 yılı (365 gün) aşan tarihler için tahsis talep başvurusu yapılamaz. Ancak, hazırlık çalışmaları itibariyle 1 yıldan daha fazla süre gerektiren ihtisas fuarları için bu süreyi aşan talepler, ilgili birimin uygun görüşü ve Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğün onayı ile değerlendirilebilir.
 
Madde 6-Ankara Atatürk Kültür Merkezi ile AKM Alanı I.Bölgede düzenlenecek etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihlerin öncesi ve etkinliğin sonrasında kurulum ve söküm çalışmalarının yapılacağı her gün için 4000 (dörtbin) TL. ücret alınır. Söz konusu mekânlara yönelik kurulum ve söküm çalışmaları için öngörülen ve ücreti yatırılan günlerin aşılması halinde 11. maddedeki cezai hükümler uygulanır. Bu hususun takibi ve tespiti yükümlülüğü Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü'ndedir.
 
AKM ve AKM Alanı I.Bölgede aynı günlerde aynı konulu iki ayrı etkinlik düzenlenemez.
 
AKM ve AKM Alanı I.Bölgeye ilişkin tahsis yetkisi Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü uhdesindedir.
 
Madde 7-Kültür merkezi salonları ile AKM Alanı I.Bölge kamu kurum ve kuruluşlarına ticari amaç gütmeyen bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitim amaçlı faaliyetler ile Valiliğin talebi olması kaydıyla ulusal gün ve bayramlarda düzenlenecek organizasyonlar için tahsis edilmesi halinde ücret alınmaz. Anılan tahsisler, (Ankara Atatürk Kültür Merkezi ile AKM Alanı I.Bölge dışında), İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin önerisi ile ilgili birimin uygun görüşü ve ilgili Valiliğin onayı ile gerçekleştirilir.
 
Ankara Atatürk Kültür Merkezi ile AKM Alanı I.Bölgede illerin tanıtım günleri etkinlikleri organizasyonları için 2013 Yılında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin usul ve esaslar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlık Makamından alınacak bir onay ile ayrıca belirlenir.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan gerçekleştirilecek diğer etkinliklerde, en az 15 (onbeş) gün önceden başvurulması, taşrada faaliyetin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden olumlu görüş alınması ve kullanılacak mekânın veya alanın kiralanması durumunun uygun olması halinde karşılığında yalnızca kira bedelinin % 20’si oranında işletme gideri alınmak kaydıyla tahsis gerçekleştirilir.
 
Madde 8-Bakanlık birimlerinin doğrudan kendilerinin veya ortaklaşa olarak başka kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerde faaliyetin birimin görev alanına girmesi, birimi tanıtıcı ve etkinliğini artırıcı nitelikte olması koşuluyla kullanılan mekân için tahsis ücreti alınmaz.
 
KULLANIM
 
Madde 9 – Faaliyetin 5.maddesi hükümleri çerçevesinde kesinleşmesinin ardından 10 (on) iş günü içerisinde, faaliyetin gerçekleştirileceği mekân ile ilgili olarak ilgili birim ve kullanıcı arasında Kullanım/Kira Sözleşmesi düzenlenir. Kullanıcı, kullanım/kira sözleşmesinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.
 
9.1. Kullanımı/kiralanması istenilen mekânın Müdürlüğü tarafından; kullanım amacına, etkinliğin büyüklüğüne ve kullanım şartlarına bağlı olarak oluşabilecek risklere karşı ayrıca teminat bedeli istenilebilir. Bu bedel ücretsiz tahsisler için de talep edilebilir. Söz konusu teminat bedeli, kullanım esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek zararların tazmininde kullanılır. Teminata ilişkin tüm işlemler kullanıcı ile ilgili birim arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.
 
9.2. Kullanım/kira Sözleşmesi tahsis talebinde bulunan asıl kamu kurum ve kuruluşu yahut gerçek ya da tüzel kişiyle imzalanacaktır. AKM Alanı I.Bölgede Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kültürel sanatsal, bilimsel ve eğitim amaçlı tahsisler kullanım/kira sözleşmesine tabi değildir.
 
9.3. Ankara Atatürk Kültür Merkezi binası sadece, eğitim, bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler için tahsis edilecektir.
 
Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, yılbaşı ve bayram günleri için AKM Alanı I.Bölgenin tahsisi, 2886 sayılı Yasa'ya göre yapılacak ihale ile belirlenecektir. Her bir özel gün için ayrı ayrı ihale yapılabileceği gibi, yıl içindeki takvime göre bu kapsamdaki özel gün ya da dönemlerin tümüne ilişkin de ihale yapılabilecek olup ihale iş ve işlemleri Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
 
AKM Alanı I.Bölgede, aynı tarihler arasında birden fazla ticari faaliyet düzenlenemez.
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenecek olan bilimsel, sanatsal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin birbirlerini etkilememesi kaydıyla birden fazla etkinlik düzenlenebilir. Söz konusu etkinliklerin gerçekleştirilmesinde, sirkülasyon, otopark kullanımı v.b hususlar göz önünde bulundurularak Alan Yönetimince gerekli düzenlemeler yapılır.
 
ÜCRETLENDİRME
 
Madde 10- Mekân tahsislerinde yönerge ekinde yer alan ücretler geçerlidir. Ücretlere KDV dâhildir. Toplam Kullanım/kira bedeli hesaplamasında hazırlık, kurulum, söküm vb. çalışmalar için ayrılan zaman dilimi indirim hesaplamalarında dikkate alınmaz. Bu ücretlere 10 (on) gün ve 10 (on) günü aşan kullanım taleplerinde aşağıdaki indirimler uygulanır
 
1-19 gün için toplam kira bedelinden %15,
 
20-29 gün için bu dilime giren toplam kira bedelinden %20,
 
30-39 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden %25,
 
40 günü aşan taleplerde 40 günden sonraki toplam kira bedelinden %30 indirim uygulanır.
 
Örnek: Kira ücreti günlük 1.000 (bin) TL olan bir mekâna ilişkin 13 günlük kiralama talebinde bulunulması halinde kiralama bedeli hesabı: 13 x 1000 = 13.000 - %15 = 11.050 TL. Kira bedeli alınır.
 
Örnek 2: Kira ücreti günlük 1.000 (bin) TL olan bir mekâna ilişkin 34 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kira bedeli hesabı: 19x1.000=19.000 - % 15 = 16.150 TL.
 
10x1000= 10.000 - % 20 = 8.000 TL.
 
5x 1000= 5.000 - % 25 = 3.750 TL olmak üzere toplam 27.900 TL kira bedeli alınır.
 
CEZAİ ŞARTLAR
 
Madde 11-Sözleşmelerde belirtilen tarihlerin dışına çıkılamaz. Aksi takdirde kullanıcı, sözleşmede belirlenen tarihler dışındaki her bir gün için günlük kira bedelinin üç (3) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ceza miktarı hesaplanırken kurulum ve söküm günleri için öngörülen ücret dikkate alınmaz.
 
11.1- Kullanım hakkı DÖSİMM'in izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez. Aksi takdirde kullanıcı toplam kira bedelinin 3 (üç) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.
 
11.2- Fuar etkinliği dışındaki etkinliklerin tarih erteleme talepleri etkinlik tarihinden en az 10 iş günü öncesinde ilgili Müdürlüğe yazılı olarak yapılacaktır. Müdürlükçe talebe ilişkin yapılacak değerlendirmenin sonucu 3 (üç) iş günü içerisinde talep sahibine bildirilir. Etkinlik tarihine 10 iş gününden daha az süre kalan ertelemelerde ise, talebin ilgili birimce uygun görülmesini müteakip toplam kira bedelinin %25’i oranında cezai tutarın DÖSİMM hesabına yatırılması koşuluyla erteleme gerçekleştirilir kira bedelinin % 25'i ceza olarak DÖSİMM’e ödenir. Tahsis tarihinin ertelenme süresi 1 (bir) yılı geçemez.
 
11.3- Süreli kullanıma konu mekânlarda ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklerde, kullanıcının kullanım/kira sözleşmesine aykırı hareket etmesi ya da gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği etkinlik dışında bir faaliyetin söz konusu olması durumunda, teminat bedeli alınmışsa DÖSİMM'e irat kaydedilir. Teminat bedelinin alınmadığı durumlarda ise mekânın kira bedeli kullanıcıdan tahsil edilir.
 
11.4- Fuar etkinlikleri için ise tahsis tarihinin erteleme taleplerinde;
 
11.4.1- Etkinlik tarihinden en az 60 iş günü öncesinden ilgili birime yazılı müracaat yapılması halinde kira bedelinin %20’si oranında;11.4.2- Etkinliğin 30 iş günü öncesine kadar yapılan erteleme taleplerinde toplam kira bedelinin %30’u oranında;11.4.3- Etkinliğin öncesindeki 30 iş günü ile 10 iş günü arasında yapılan erteleme taleplerinde toplam kira bedelinin %50’si oranında;
 
cezai işlem uygulanmak koşuluyla erteleme talebi kabul edilir.11.4.4- Etkinliğin başlamasına 10 veya daha az iş günü kala yapılan erteleme talepleri uygun görülmez ve kira bedelinden iade yapılmaz.11.4.5- Cezai işlem uygulanmasını gerektiren yukarıda belirtilen durumlarda kiracı ceza tutarını tebligat tarihini takip eden 10 (on ) gün içinde DÖSİMM hesabına ödemekle yükümlüdür. Ceza bedelinin ödenmemesi halinde erteleme talebi uygun görülmez.
 
Bu koşullar altında ertelemenin uygun görülmesi halinde kiralamaya konu mekanın/alanın DÖSİMM tarafından yeniden pazarlanması hususundaki tüm hakları saklıdır.
 
ETKİNLİK İPTALİ
 
Madde 12- Kesinleşmiş bir tahsis mücbir sebepler dışında iptal edilemez. Ancak kullanıcının faaliyetten vazgeçme nedeninin ilgili birimce uygun görülmesi durumunda, iptal talebinin fuar etkinliklerinde etkinlik tarihinden en az 90 (doksan) iş günü, diğer etkinliklerde ise etkinlik tarihinden en az 30 (otuz) iş günü öncesinden yapılması halinde, kira bedelinin %50’sinin iptale ilişkin ceza işlemi olarak DÖSİMM’e irat kaydedilmesi suretiyle tahsis iptal edilir. Belirtilen süre sınırına uymayan iptal taleplerinde tahsis ücretinin tamamı DÖSİMM'e irat kaydedilir.
 
YÖNERGEDE YER ALMAYAN HUSUSLAR
 
Madde 13-Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
 
YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK
 
Madde 14- Bu yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütür.
 
Madde 15-Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergeden önce kullanım işlemlerine ilişkin yayınlanmış tüm yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.