TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Resmi Gazete Tarihi: 05/11/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21749)

Amaç
Madde l-
Bu Yönetmeliğin amacı disiplin amirlerinin tayini, tespiti ve uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik Kültür Bakanlığı Merkez, doğrudan merkeze bağlı taşra, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarında çalışan memurları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124 üncü maddesi ile bu maddeye dayanılarak hazırlanan ve 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in 16 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte yer alan

a) "Bakanlık" deyimi, Kültür Bakanlığını,
b) "Bakan" deyimi, Kültür Bakanını,
c) "Disiplin Amiri" deyimi, bu Yönetmelikte belirtilen disiplin amirlerini, ifade eder.

Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tespitine İlişkin Esaslar
Madde 5-
Müsteşar Bakanlık Teşkilatında görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir. Diğer disiplin amirlerinin birbirine göre sırası (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disiplin amirlerinin Yaptıracağı Soruşturma Usulü,
Madde 6-
Disiplin amirleri kendine bağlı birim personelinin disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri anda, öğrenme ister sicil amirleri tarafından iletilmiş olsun, ister başka kanaldan konuyu hemen incelerler. Eğer durum kendi yetkilerine giren bir cezayı gerektiriyorsa, konuyu bizzat soruşturup, usulünce ceza verebilecekleri gibi, görevlendirecekleri bir personele de gerekli incelemeleri yaptırabilirler.

Ancak görevlendirecekleri personelin, hakkında incelemeyi yapacak personele göre gerek kadro ve gerekse unvan bakımından üst görevde olması zorunludur.

Çeşitli Hükümler
Madde 7-
Birim amirleri ek-1 sayılı cetvelde gösterilen daha üst disiplin amirlerine doğrudan bağlandıkları takdirde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Ek-1 sayılı cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.

Bu yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 8-
Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 9-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1/7/1989 tarihli Kültür Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 10-
Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11-
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

Yönetmelik Değişim Tarihleri
-l0.02.1995/22198 Sayılı RG
-12.01.1996/22521 Sayılı RG
-l3.11.1998/23522 Sayılı RG
-06.02.1999/23603 Sayılı RG
-09.09.1999/23811 Sayılı RG
-14.03.2001/24342 Sayılı RG

Bu Yönetmelik 2 Sayfa 11 Maddeden oluşmaktadır.

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

A - MERKEZ

Birimler

Disiplin AmiriÜst Disiplin Amiri
1-MÜSTEŞARLIK
Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
Bakan
Müsteşar
2-BAKANLIK MÜŞAVİRLİĞİ
Bakanlık Müşaviri
Diğer Personel
Müsteşar Bakanlık Müşav. (Birim Amiri)Müsteşar
3-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Müdürü
Diğer Personel
Müsteşar
Özel Kalem Md.
Müsteşar
4-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanı
Başmüfettiş, Müfettiş
Yetkili Müfettiş Yardımcısı
Bakan
Teftiş Kur.Bşk.
Teftiş Kurulu Başkanına
Yardımcı Olarak Bakan
Onayı ile Görevlendirilen
Müfettiş
Bakan
Teftiş Kurulu Başkanı
Yetkisiz Müfettiş YardımcısıRefakatinde Bulunduğu
Müfettiş veya Teftiş Kurulu
Başkanına Yardımcı Olarak
Bakan Onayı ile Görevlendirilen
Müfettiş
Teftiş Kurulu Başkanı
Şube Müdürü Diğer personelTeftiş Kur.Bşk.
Şube Müdürü
Müsteşar Teftiş Kur.Bşk.
5-ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon
Kurulu Başkanı Daire Başkanı
APK.Uzmanı, Diğer Personel
Müsteşar Yrd.
A.P.K.Kurul Bşk.
Daire Başkanı
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
APK.Kurul Bask.
6-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1. Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri
Diğer Personel
Müsteşar
l. Hukuk Müşaviri
l. Hukuk Müşaviri
Müsteşar
Müsteşar
7-BASIN VE HALKLA İLİŞ. MÜŞAVİRLİĞİ
Bas. Ve Halk. İlişkiler Müşaviri
Diğer Personel
Müsteşar Yrd.
Bas. ve Halk. İl. Muş.
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
8-SAVUNMA SEKRETERLİĞİ
Savunma Sekreteri
Savunma Uzmanı
Sivil Savunma Uzmanı
Diğer Personel
Müsteşar Yrd.
Savunma Sekr.
Savunma Sekr.
Savunma Uzmanı
Müsteşar
Müsteşar Yrd. İçişleri
Bak.Siv.Sav.
Gen.Müd. Savunma Sekr.
9-GENEL MÜDÜRLÜKLER
(Bağlı Birimler dahil)
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdürlük Daire Başkanı
Şube Müdürü
Ayniyat Saymanı
Diğer Personel

Müsteşar Yrd.
Genel Müdür
Genel Müdür Yrd.
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
Genel Müdür
Genel Müd.Yrd.
Genel Müd.Yrd.
Daire Başkanı
10-MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI
Milli Kütüphane Başkanı
Milli Kütüphane Başkan Yrd.
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Ayniyat Saymanı
Diğer Personel
Müsteşar Yrd.
Mil.Küt.Başkanı
Mil. Küt. Bask. Yrd.
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
Mil. Küt. Başkanı
Mil. Küt. Bask. Yrd.
Milli Küt.Bşk.Yrd.
Daire Başkanı
11-MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLIKLARI
Daire Başkanı
Şube Müdürü,Daire Tabibi
Ayniyat Saymanı
Diğer Personel
Diğer Sağlık Personeli
Müsteşar Yrd.
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Şube Müdürü
Daire Tabibi
Müsteşar
Müsteşar Yrd.
Müsteşar Yrd.
Daire Başkanı
Daire Başkanı
12-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜD.
Döner Ser. İşi. Merk. Müdürü
Diğer Personel
Müsteşar Yrd.
Dön. Ser. İşi. Md.
Müsteşar
Müsteşar Yrd.

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
B - MERKEZDEN YÖNETİLEN TAŞRA TEŞKİLATI

Birimler

Disiplin AmiriÜst Disiplin Amiri
1-GALERİ MÜDÜRLÜKLERİ Ank. Dev.Güz.San.Gal. ve Res.Hey. Müzesi Müdürlüğü
Res.Hey.Müz.Md.,Gal.Müd.
Res.Hey.Müz.Müd.Yrd.
Güz.San.Gal.Md.Yrd. Diğer Personel
(Res.Hey.Müz.) Diğer Personel
(Dev.Güz.San.Gal.Müd.)
Güz.Sn.Gn.Md.Dai.Bşk.
Res.Hey.Müz.Md.
Güz.San.Gal.Md.
Res.Hey.Müz.Md.Yrd.
Güz.San.Gal.Md.
Güz.San.Gen.Md.Yrd.
Güz.San.Gen.Md.Dai.Bşk.
Güz.San.Gen.Md.Dai.Bşk.
Res.Hey.Müz.Md.
Güz.San.Gn.Md.Dai.Bşk
2-İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MÜD. VE MERKEZDEN YÖNETİLEN DİĞER KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Sivil Savunma Uzmanı
Şube Müdürü, Daire Tabibi
Diğer Personel
Diğer Sağlık Personeli
Kül.Mer.Dai.Başk.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Daire Tabibi
Müsteşar Yrd.
Kül.Mer.Dai.Başk.
Ata.Kül.Mer.Müd.
Müdür
Müdür Yrd.
Kültür Merk.Md.Yrd.
3-CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI VE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür, Orkestra,Şefı, Ork.Md.Yrd.
Orkestra Şef Yard.
Devlet Sanatçıları, Orkes.Sanatçısı
Diğer Personel
Diğer Sağlık Personeli
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
Orkestra Şefi
Orkestra Müdürü
Daire Tabibi
Güz.Sn.Gn.Müd.
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
Orkestra Müdürü
4-KORO MÜDÜRLÜKLERİ
Müdür, Koro Şefi
Sanatçılar
Diğer Personel
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
Koro Şefi Koro Müdürü
Güz.Sn.Gn.Müd.
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
5-DEVLET HALK DANSLARI TOP¬LULUĞU VE DİĞER TOPLULUK MÜDÜRLÜKLERİ
Müdür
Diğer Personel
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
Müdür
Güz.Sn.Gn.Müd.
Güz.Sn.Gn.Md.Yrd.
6-RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜKLERİ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Diğer Personel
Ant.Mz.Gn.Md.Yrd.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Ant.ve Mz.Gn.Md.
Ant.Mz.Gn.Md.Yrd.
Müdür
7-KORUMA KURULU BÜRO MÜDÜRLÜKLERİ
Müdür
Diğer Personel
Kül.Tab.Var.Kor.
Gen. Müdür Yrd.
Müdür
Kül.Tab.Var.Kor.Gn.Md.
Kül.Tab.Var.Kor.Gen.
Müdür Yrd.
8-İSTANBUL RESTORASYON KONSERVASYON MERKEZİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Diğer Personel
Ant.Mz.Gn.Md.Yrd.
Müdür
Müdür Yardımcısı
Ant.Mz.Gn.Müd.
Ant.Müz.Gn.Md.Yrd.
Müdür
9-ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Diğer Personel
Kül.Mer.Dai.Başk.
İşletmeler Müdürü
İşl.Müd.Yrd.
Müst. Yrd
Kül.Mer.Dai.Başk.
İşi. Müdürü
10-TELİF HAKLARI VE SİNEMA MÜD.
Müdür
Diğer Persone
Tel.Hak.Sin.Gen.Md.Yrd.
Müdür
Tel.Hak.Sin.Gen.Md.
Tel.Hak.Sin.Gn.Md.Yrd.
11-DEVLET GELENEKSEL TÜRK TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
Diğer Personel
Halk Kül.Arş.ve Gel.Gn.
Müdür Yardımcısı
Müdür
Halk Kül.Arş. ve Gel. Gn.Müd.
Halk Kül.Arş. ve Gel.
Gen.Müd.Yrd.
12-DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme Müdürü Diğer PersonelDöner Sermaye İşl.Mer.Md.
İşletme Müdürü
Müsteşar Yrd.
Döner Sermaye İşi.
Merk. Müd.

T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
C - TAŞRA TEŞKİLATI

Birimler

Disiplin AmiriÜst Disiplin Amiri
1-İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜKLERİ
Kültür Müdürü
Kültür Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Ayniyat Saymanı
Daire Tabibi
Diğer Personel
Diğer Sağlık Personeli
Vali
Kültür Müdürü
Kültür Müd. Yrd. İl
Kültür Md.Yrd. İl
Kültür Md.Yrd.
Şube Müdürü
Daire Tabibi.
Müsteşar
Vali
Kültür Müdürü
İl Kültür Müdürü
İl Kültür Müdürü
Kültür Müd. Yrd.
İl Kültür Müdür Yrd.
2-MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ İL MERKEZİNDE
Müdür
Müdür Yardımcısı
Daire Tabibi
Savunma Uzmanı
Diğer Personel
Diğer sağlık Personeli
Kültür Müdürü
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür Yardımcısı
Daire Tabibi
Vali
Kültür Müdürü
il Kültür Müdürü
Savunma Sekreteri
Müdür
Müze Müdür Yrd.
İLÇELERDE
Müdür
Diğer Personel
Kaymakam
Müdür
Kültür Müdürü
Kaymakam
3-KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜKLERİ İL MERKEZİNDE
Kütüphane Müdürü
Müdür Yardımcısı
Diğer Personel
Kültür Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
Vali
Kültür Müdürü
Müdür
İLÇELERDE
Müdür
Diğer Personel
Kaymakam
Müdür
Kültür Müdürü
Kaymakam
4-GÜZEL SANATLAR GALERİ MÜDÜRLÜKLERİ
Müdür
Diğer Personel
Kültür Müdürü
Müdür Yardımcısı
Vali
Müdür
5-KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İL MERKEZİNDE
Müdür
Diğer Personel
Kültür Müdürü
Müdür
Vali
Kültür Müdürü
İLÇELERDE
Müdür
Diğer Personel
Kaymakam
Müdür
Kültür Müdürü
Kaymakam
6-BASMA YAZI VE RESİM DERLEME MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
Müdür Yardımcısı
Diğer Personel
Kültür Müdürü
Müdür
Müdür Yardımcısı
Vali
Kültür Müdürü
Müdür
7-İSLAM ANSİKLOPEDİSİ YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Müdür
Diğer Personel
Kültür Müdürü
Müdür
Vali Kültür
Müdürü

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI
YURTDIŞI TEŞKİLATI

Birimler

Disiplin AmiriÜst Disiplin Amiri
1-BÜYÜKELÇİLİKLERDE
Müşavir (Büro Sorumlusu)
Müşavir Yardımcısı, Ataşe
Ataşe Yard., İdari Ataşe
Büyükelçi
Müşavir (Büro Sorumlusu)
Müsteşar
Büyükelçi
2-BAŞKONSOLOSLUKLARDA
Ataşe (Büro Sorumlusu)
Ataşe Yard. İdari Ataşe
Başkonsolos
Ataşe (Büro Sorumlusu)
Müsteşar
Başkonsolos