TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik

(Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refaket İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 30.12.1980, No: 8/2175

Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No: 657

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 6.2.1981, No: 17243
 

Maksat Ve Şumül:

Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 107 nci maddesine dayanılarak, aynı kanunun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlara hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceğini ve raporların süreleri ile bu konuya dair diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Resmi Sağlık Kurulları:

Madde 2 - Memurların hastalık raporları, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık kurullarınca düzenlenir.

Resmi ve özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gönderilememesi halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık  belgesi düzenler.

Yurt dışında görevli memurların hastalık raporları, Büyükelçi veya Elçi tarafından tesbit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.

Geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlardan hastalananlarla, yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurlar hakkında da 3 üncü fıkra hükümleri uygulanır.

Hastalık İzni Süreleri:

Madde 3 - Hastalık raporlarında;

a) Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar,

b) Tek hekim 20 güne kadar,

c) İkinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru, hemşire ve ebeler 7 güne kadar,

d) Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulları, o ülkenin raporlarla ilgili mevzuatında tesbit edilmiş süreler kadar,

Hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.

Ancak (c) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabilmesi için bunların İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce veya bu kuruluş tarafından belirlenen bir hekim tarafından, (d) bendine göre alınan raporların geçerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun misyon şefince onaylanması zorunludur.

Hastalık İzninin Sonunda İyileşmeme Hali:

Madde 4 - 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından düzenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir.

Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.

Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur.

İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için, bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirliyeceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.

Hastalık İzninin Geçirileceği Yerler:

Madde 5 - Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorunluluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ataşenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.

Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın onayına bağlıdır.

Yıllık İzinde Hastalanma Hali:

Madde 6 - Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlarlar.

Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar.

Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi gözönünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.

Acil Vakalar:

Madde 7 - Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması şarttır.

Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre muayeneye sevk edilerek hakkında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır.

Hastalık izni vermeye yetkili amirler lüzum gördükleri takdirde hastalık raporunun acil bir vaka üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin belirtilmesini en yakın resmi sağlık kurulundan isteyebilirler.

Resmi sağlık kurullarının hastalık raporunun düzenlenmesine esas olan vakanın acil olmadığını belirtmeleri halinde ilgili memur hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

Aralıklı Olarak Alınan Hastalık Raporları

Madde 8 - Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen   memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca düzenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de göz önünde bulundurulur.

Hastalık İzinlerinin Verilmesi

Madde 9 - (Değişik: 20/11/2009 tarih ve 27412 sayılı R.G.)Memurlara, yurt içinde yıllık izin vermeye yetkili birim amirinin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporlarında gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir

Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

İkinci fıkrada belirtilen sebeblerle hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.

Memurun İyileştiğine Dair Sağlık Raporu:

Madde 10 -(Değişik madde: 31/03/2003 - 2008/13478 S.Yön./1. mad.) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen en uzun süreler kadar hastalık izni alan memurun göreve başlayabilmesi için iyileştiğine ve o günkü haliyle göreve başlamasında sağlık yönünden bir mahzur bulunmadığına dair sağlık raporu almış olması gerekir. Bu rapor yurt dışında mahalli usule göre düzenlenir.

Diğer Kamu Görevlilerinin Durumu:

Madde 11 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen değişik Ek Geçici Maddelere göre aylık almakta olan personel hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten  Kalkan Yönetmelik

Madde 12 - 17/5/1972 tarihli ve 14190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 29/4/1972 tarihli ve 7/4373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İstirahati Gerektiren Hastalık Halinde Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurumları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:

Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.