TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev-Yetki-Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

* Mülga (11/10/2011 tarih ve 28081 saylı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Resmi Gazete Tarihi: 24.06.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20205

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin görev yetki,sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu Yönetmelik Turizm Müdürlükleri ile il sınırları içinde bu müdürlüklere bağlı Turizm Danışma Müdürlüklerinin faaliyetlerinin düzenle yürütülmesi için uygulanacak esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-
Bu Yönetmelik 24/1/1989 tarihli ve 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık; Turizm Bakanlığını,
b) Bakanlık Taşra Teşkilatı; Turizm Müdürlükleri ve bu müdürlüklere bağlı birimleri;
c) Müdürlük; Turizm Müdürlüğünü
İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş

Kuruluş
MADDE 5 –
Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 inci maddesine göre kurulan Turizm Müdürlükleri, İl hudutları içinde Bakanlığın turizmle ilgili hizmetlerini yürütür, yöre turizminin gelişmesini turistik değerlerinin kıymetlendirilmesi ve tanıtılmasını, haber ve yayın organlarının hizmetlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin Bakanlık emirlerini ifa ile kendilerine bağlı Turizm Danışma Müdürlüklerinin faaliyetlerinin amacına uygun ve verimli şekilde yürütülmesini sağlayan yönetim ve denetim mercileridir.

MADDE 6- Turizm Müdürlükleri, hizmetin özellikleri göz önünde bulundurularak şubeler ve şubelere bağlı iktisas şefliklerinden meydana gelir.
Turizm Müdürlükleri esas olarak;
a) Turizm İşleri Müdürlüğü,
b) Tanıtma İşleri Şube Müdürlüğü,
c) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü,
ile bu şubelere bağlı Kısım Şefliklerinden teşekkül eder.
Yukarıda belirtilen hizmet bölümlerinin sayısı ihtiyaca göre artabilir, azaltılabilir veya birleştirilebilir.

MADDE 7- Turizm müdürleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre il içinde; Turizm konularında İl İdare Şube Başkanıdırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Turizm Müdürlüğünün Görevleri
MADDE 8-
A-Turizm ve tanıtma faaliyetleri ile ilgili görevleri;

a) İlin turizm bakımından önem taşıyan her çeşit kıymetlerini belirten bir turizm envanteri hazırlamak,

b) İl turizm planlarının hazırlanmasında esas teşkil edecek verileri ve alınması gerekli tedbirleri tesbit ederek Bakanlığa bilgi vermek ve kesinleşen Devlet Kalkınma Planı ve Yıllık Programların yöre turizmine ilişkin bölümün uygulanışında gerekli tedbirleri almak, turizm yatırımlarının öngörülen süre içinde gerçekleştirilmesini takip etmek ve sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek,

c) Devlet Kalkınma Planı, Yıllık Programlar ve Bakanlığın emirlerine uygun olarak, ildeki özel teşebbüs ve gerçek kişiler, meslek kuruluşları ve turizm dernekleri ile işbirliği yaparak, bölgenin turizm imkanlarının değerlendirilmesi, halkta turizme yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel,pansiyon,lokanta ve eğlence yerleri, termal ve benzeri tesislerin kurulmasını teşvik ve yatak kapasitesini artırmak üzere mevcut belgesiz tesislerin iyileştirmesini özendirmek,

d) İl sınırları içerisinde işletilmek istenilen taş-çakıl-kum ocağı gibi yapı malzemelerinin işletme alanına ilişkin,Bakanlıkça verilecek görüşe esas olmak üzere, verileri mahalinden temin ederek göndermek,

e) Çevrenin kirlenmesini ve doğal yapının bozulmasını önlemek üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli koruma faaliyetlerini yürütmek,

f) Yılın belirli günlerinde festivaller düzenlemek, el sanatlarını teşvik etmek,

g)Turistin tam bir güvenlik kolaylık ve rahatlıkla yörede ikamet ve seyahat edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

h)İlin kendi yatırım kapasitesini turizm alanına yöneltmek için kamu kurum kuruluşları ile özel teşebbüs ve mahalli halkın işbirliğini ve bölge turizminin gelişmesine katılmasını ve yardımını sağlamak, alınan tedbirlerin uygulanışını aralıksız izlemek,

i)Turistik belgeli işletmeleri ilgili kanun ve yönetmeliğe göre denetlemek,

j)Turistlere enformasyon hizmetlerinde kolaylık sağlanması ve hizmetin daha verimli şekilde yürütülmesi için turizm Gönüllüleri Çalıştırılması Projesini uygulamak,

k) Türk ve yabancı haber organlarının yöredeki çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri, Bakanlığın talimatlarına göre yürütmek, mahalli basınla işbirliği yaparak yöreyi tanıtıcı haber ve çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak,

1) İlin her alanda tanıtılmasına ilişkin hizmetleri yörenin özelliğe de dikkate alınarak planlamak ve yürütmek, mahalli imkanlarla hazırlanacak tanıtıcı broşür veya depliyanların mizampaj ve bastırılmasını Bakanlığın onayı ile uygulamak,

m) Yörede turizm hareketlerinin teşviki maksadıyla turizm komitelerinin teşkili ve fahri enformasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

B) İdari ve Mali İşlere İlişkin Görevleri;

a) Valinin yetki vermesi halinde Turizm Bakanlığını İl düzeyinde temsil etmek,

b)Resmi yazışmaların Valilik kanalı ile yapılmasını sağlamak, yetki verildiği takdirde Vali adına yazışma yapmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, münhal bulunan kadrolara eleman alınması için Bakanlığın iznini alarak sınav açmak sınavda başarı gösterenlerin atamalarının yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde görevli personelin disiplin ve sicil amirliğini, izin, görevlendirme ve her türlü özlük işlemlerini zamanında yapmak ve yapılmasını sağlamak,

e) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin yangından, her türlü sabotaj, tabii afet, tahrip gibi felaketlerden korunması için ilgili yönetmelik ve Bakanlık emirleri uyarınca gerekli tedbirleri almak, Sivil savunma hizmetleri ile ilgili çalışmaları yapmak,

f) Yıllık faaliyet programları yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını periyodik devre raporları halinde Bakanlığa bildirmek,

g) Müdürlüğün tahakkuk memurluğunu yapmak, bütçe ve her türlü mali işlemlerini yapmak ve yaptırmak, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Müdürlüğün İta Amirliği görevini yürütmek,

h) Atanması Valiliğe ait olan personelin sicil dosyalarını tutmak, yeniden veya naklen atanacakları usulüne uygun olarak Valilik Makamına teklif etmek, başarısı tesbit edilenleri ödüllendirmek üzere Valiliğe ve Bakanlığa bildirmek,

i) Gerekli görüldüğü takdirde sicil dosyası Bakanlıkta tutulan personelin başka bir birime atanmasını Bakanlığa teklif etmek,

j) Personel yetiştirilmesi için tercüman rehber kursları açılmasını teklif etmek, hizmet içi eğitimi amacıyla personelin seminer ve kurslara katılmasını sağlamak,

k) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerde yazışma ve işlemlerin çabuk, düzgün ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyalarının düzenli tutulmasını sağlamak,

l) Bakanlıkça görevlendirilen personele çalışmalarında her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak,

m) Hukuki ihtilaflarda Bakanlıkça yetki verilmesi halinde davanın takibini yapmak,

n) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin ayniyat işlemlerini ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yapmak ve yaptırmak,

o) Müdürlük ve Müdürlüğe bağlı birimlerin hizmet yapıları ile ilgili satın alma, kamulaştırma ve kiralama işlemlerini yürütmek,

ö) Müdürlük ve bağlı birimlere ait binaların bakım, restorasyon ve diğer inşaat işlerinde Devlet İhale Kanunu gereğince kurulacak komisyonların çalışmalarını takip etmek, gerekli hallerde komisyonlara başkanlık etmek,

p) İl ve İlçelerde Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün görev alanına giren konularda Bakanlıkça verilecek talimatları yerine getirmek,

r) Müdürlüğe bağlı birimlerde Müdürlükçe yapılacak denetlemelerin veya incelemelerin sonucunu bir raporla Bakanlığa bildirmek, İlde sonuçlandırılamayan ihbar ve şikayetleri Valilik görüşüyle birlikte Bakanlığa intikal ettirmek,

s) Turizm faaliyetlerini teşvik ve tanıtmak maksadıyla kurulmuş bulunan veya kurulacak derneklerin iyi hizmet vermelerinde yardımcı olmak, Bakanlık mensupları için sosyal tesislerin yaptırılması hususunda gerekli çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

t) Hizmet alanlarına giren konularda istatistiki bilgi toplamak,

u) Kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve emirlerle verilen görevleri yapmak,

Şube Müdürlüklerinin Görevleri
MADDE 9 -
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan turizm ve idari ve mali işlerle ilgili görevlerden, turizm müdürünce yapılacak iş bölümü esasına göre şubesine düşen görevler ile Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 10 -
Turizm müdürleri bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen görevlerle, kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve emirlerle verilen diğer görevleri zamanında, etkili ve verimli bir şekilde yapmak ve yaptırmak için gerekli yetkiye sahiptir.

Turizm müdür yardımcıları ve şube müdürleri de yapılacak iş bölümü esasına görev kendilerine verilen görevleri yapmak ve yaptırmak için gerekli yetkiye sahiptir.

Turizm müdürleri kendilerine verilen görevleri yapmamak, yanlış, geç veya eksik yapmaktan Valiliğe ve Bakanlığa karşı sorumludur. Müdürlük bünyesindeki diğer yöneticiler ve personel ise yapmakla yükümlü bulundukları hizmet ve görevleri zamanında ve eksiksiz yürütmekten üst yönetici kademelere karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 11-
Bu Yönetmelikte yer almayan diğer hususlar hakkında Bakanlıkça verilecek talimat ve emirlere göre hareket edilir.

Turizm Müdürü Olarak Atanacaklar
MADDE 12 –
31.12.1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 13-
30/7/1985 tarih ve 18827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15-
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.

Değişiklikler
17/04/1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete
30/05/1998 tarih ve 23357 sayılı Resmi Gazete
31/12/1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazete