TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Süreli Kullanım Yönergesi (15/07/2010-01/05/2011)


Süreli Kullanım Yönergesi

*Bakanlık Makamının 14/07/2010 tarih 207 sayılı Onayı ile 15/07/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlarda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, ekli listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, 1' inci maddede belirtilen mekânların süreli kullanım ile ilgili başvuru, izin, ücretlendirme ve ödeme esasları ile kullanıcı tarafından uyulması gereken hususları kapsar.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık                    : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı,

DÖSİMM                  : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nü,

Müze ve ören yeri     :  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerini,

Kültür Merkezi         :  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı kültür merkezlerini,

İlgili Birim                 :  Süreli kullandırılan mekânın idaresinden sorumlu müdürlükleri,

Kullanıcı                   :  Süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişileri,

Sözleşme                    :   Kullanıcı ile ilgili birim arasında düzenlenen kullanım sözleşmesini ifade eder.

YASAL DAYANAK

Madde 4-Bu yönerge, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 5/c maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği uyarınca çıkarılmıştır.

BAŞVURU ve ÖDEME

Madde 5- Müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar için süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek kullanımı istenilen yerin idaresine (Müze Müdürlüğü, Kültür Merkezi Müdürlüğü vb.) yazılı olarak başvururlar.

İlgili Müdürlük tarafından söz konusu, tarihlere yönelik yapılacak inceleme neticesinde başvurunun ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günüiçerisinde başvuru sahibine mekânın kullanım durumunun uygun olup olmadığı bildirilir. İlgili mekân tahsise uygun ise tahsis bedelinin tamamı DÖSİMM Kira Gelirleri Hesap numarasına yatırılır.

Tahsisin kesinleşmesi için kullanım ücretinin tamamının ödenmesi veya kullanım bedeline ilişkin DÖSİMM adına düzenlenmiş kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili Müdürlüğe teslim edilmesi gereklidir. Her durumda mekânın kullanımı için tahsis bedelinin etkinlik öncesinde nakden ödenmesi şarttır.

Talep tarihi itibariyle, 1 yılı (365 gün) aşan tarihler için tahsis talep başvurusu yapılamaz.

Madde 6-Ankara Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi 1 nolu alanda düzenlenecek etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihlerin öncesi ve etkinliğin sonrasında kurulum ve söküm çalışmalarının yapılacağı her gün için 2.500 (İkibinbeşyüz) TL. kullanım ücreti alınır.

Söz konusu mekânlara yönelik kurulum ve söküm çalışmaları için öngörülen ve ücreti yatırılan günlerin aşılması halinde 11. maddedeki cezai hükümler uygulanır. Bu hususun takibi ve tespiti yükümlülüğü Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü'ndedir.

Madde 7-Kültür merkezi salonlarının kamu kurum ve kuruluşlarına kültürel, sanatsal ve eğitim amaçlı faaliyetler nedeniyle tahsislerinde tahsis ücreti alınmaz. Anılan tahsisler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin önerisi ve ilgili Valiliğin onayı ile gerçekleştirilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan gerçekleştirilecek diğer etkinliklerin, en az on beş gün önceden başvurulması, taşrada faaliyetin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden olumlu görüş alınması ve kullanılacak mekânın tahsis durumunun uygun olması halinde salon kira ücreti olarak belirlenen kira bedelinin % 20 si oranında işletme gideri alınır.

Madde 8-Bakanlık birimlerinin doğrudan kendilerinin veya ortaklaşa olarak başka kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerde faaliyetin birimin görev alanına girmesi, birimi tanıtıcı ve etkinliğini artırıcı nitelikte olması koşuluyla kullanılan mekân için tahsis ücreti alınmaz.

KULLANIM

Madde 9 - Faaliyetin gerçekleştirileceği mekân ile ilgili olarak ilgili birim ve kullanıcı arasında Kullanım Sözleşmesi düzenlenir. Kullanıcı, kullanım sözleşmesinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

9.1.Kullanımı istenilen mekânın Müdürlüğü tarafından; kullanım amacına, etkinliğin büyüklüğüne ve kullanım şartlarına bağlı olarak oluşabilecek risklere karşı ayrıca teminat bedeli istenebilir. Bu bedel ücretsiz tahsisler
için de talep edilebilir.

Söz konusu teminat bedeli, kullanım esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek zararların tazmininde kullanılır. Teminata ilişkin koşullar kullanıcı ile yapılacak sözleşmede belirtilir.

9.2.Kullanım Sözleşmesi tahsis talebinde bulunan asıl kamu kurum ve kuruluşu yahut gerçek
ya da tüzel kişiyle imzalanacaktır.

9.3.  Ankara Atatürk Kültür Merkezi binası sadece, sanatsal ve kültürel faaliyetler için tahsis edilecektir.

Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, yılbaşı ve bayram günleri gibi özel günler veya dönemler için AKM Alanı’nın tahsisi, 2886 sayılı Yasa'ya göre yapılacak ihale ile belirlenecektir. Her bir özel gün için ayrı ayrı ihale yapılabileceği gibi, yıl içindeki takvime göre bu kapsamdaki özel gün ya da dönemlerin tümüne ilişkin de ihale yapılabilir. İhale kapsamına alınacak olan açık alanlar ve günler, DÖSİMM Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecektir.

AKM I Nolu Alanı, illerin tanıtım günleri etkinlikleri ile ulusal gün ve bayramlarda yapılacak organizasyonlar, Valiliklerin himayelerinde gerçekleştirilmeleri ve başvuruların İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince yapılması şartıyla bir yıl içerisinde yedi günü aşmamak ve bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz ve katkı paysız tahsis edilebilir.

AKM I No’lu alanda, aynı tarihler arasında birden fazla faaliyet düzenlenemez.

ÜCRETLENDİRME

Madde 10- Mekân tahsislerinde yönerge ekinde yer alan ücretler geçerlidir. Ücretlere KDV dâhildir.

Bu ücretlere 10 (on) gün ve 10 (on) günü aşan kullanım taleplerinde aşağıdaki indirimler uygulanır.

1-19 gün için toplam kullanım bedelinden %15,

20-29 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden %20,

30-39 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden %25,

40 günü aşan taleplerde 40 günden sonraki toplam kullanım bedelinden %30 indirim uygulanır.

Örnekl: Kullanım ücreti günlük 1.000 (bin) TL olan bir mekâna ilişkin 13 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kullanım bedeli hesabı:

13 x 1000 = 13.000 - %15 = 11.050 TL. Kullanım bedeli alınır.

Örnek 2: Kullanım ücreti günlük 1.000 (bin) TL olan bir mekâna ilişkin 34 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kullanım bedeli hesabı:

19x1.000=19.000 - % 15 = 16.150 TL.

10x1000= 10.000 - % 20 = 8.000 TL.

5x 1000= 5.000 - % 25 = 3.750 TL olmak üzere toplam 27.900 TL kullanım bedeli alınır.

CEZAİ ŞARTLAR

Madde 11- Sözleşmelerde belirtilen tarihlerin dışına çıkılamaz. Aksi takdirde kullanıcı, sözleşmede belirlenen tarihler dışındaki her bir gün için günlük kullanım bedelinin üç (3) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

Kullanım hakkı DÖSİMM'in izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez. Aksi takdirde kullanıcı toplam tahsis bedelinin 3 (üç) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

Kullanıcının faaliyetten vazgeçmesi durumunda kullanım ücretinin tamamı DÖSİMM'e irat kaydedilir. Mücbir sebepler saklıdır.

Tahsis tarihinin ertelenmesi için en az 10 gün öncesinden ilgili Müdürlüğe yazılı müracaat yapılması şarttır. Etkinlik tarihine 10 günden daha az süre kalan ertelemelerde tahsis bedelinin % 25'i ceza olarak DÖSİMM'e ödenir. Tahsis tarihinin ertelenme süresi 6 (altı) ayı geçemez.

Süreli kullanıma konu mekânlarda ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklerde, kullanıcının kullanım sözleşmesine aykırı hareket etmesi ya da gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği etkinlik dışında bir faaliyetin söz konusu olması durumunda, teminat bedeli alınmışsa DÖSİMM'e irat kaydedilir. Teminat bedelinin alınmadığı durumlarda ise mekânın kullanım bedeli kullanıcıdan tahsil edilir.

YÖNERGEDE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Madde 12- Bu yönergede yer almayan hususlar Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 13- Bu yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Madde 14- Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergeden önce kullanım işlemlerine ilişkin yayınlanmış tüm yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ücreti ödenmiş ve sözleşme işlemleri tamamlanmış olan süreli kullanım talepleri geçerlidir.

Geçici Madde 2- Madde 9.3'de belirtilen özel günler için tahsisleri yapılmış ve/veya kullanım sözleşmesi düzenlenmiş olanlar için ihale işlemi yapılmayacak olup, sözleşme süresinin dolmasını müteakip, sonraki özel günler için ihale işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

EKLİ CETVELLER

I.   İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

II.  Ankara Atatürk Kültür Merkezi

III.  Kültür Merkezleri

IV.  Müze ve Örenyerleri

V.  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

VI.  Film, Mikro Film, Fotoğraf ve Slayt Ücretleri

VII. Milli Kütüphane Başkanlığı

Ekler için tıklayınız