TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı ve Uzmanlık Yönetmeliği

* 22/01/2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı ve Uzmanlık Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğinin 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.


Resmi Gazete Tarihi: 17.03.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21527


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 –
Bu Yönetmelik, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapan 468 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilecek folklor araştırmacıları ve uzmanların atama ve çalışma esaslarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2 –
Bu Yönetmelik, hükümleri Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü folklor araştırmacısı ve uzman kadrolarına atanacaklar hakkında uygulanacak esasları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 354 sayılı “ Kültür Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (a) bendine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 6.12.19854 tarih ve 85/ 10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “ İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlilik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği”nin 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 –
Bu Yönetmelikte geçen:
a) “ Bakanlık ” Kültür Bakanlığını,
b) “ Genel Müdürlük ” Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Folklor Araştırmacılığı

Folklor Araştırmacısı Kadrolarına Atanacaklarda Aranacak Şartlar
Madde 5 –
Folklor Araştırmacısı kadrolarına atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara ilave olarak aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) (değişik:20/09/1995 tarih 22410 sayılı R.G.) Üniversite ve yüksekokulların; müzik, halkbilim, etnoloji, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, türkoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, tiyatro, dilbilim, sanat tarihi, beslenme ve diyetetik bölümleri ve anabilim dalları, Üniversitelere bağlı Devlet konservatuarlarının; tiyatro, müzik, halk oyunları, temel bilimler, folklor ve etnomüzikoloji bölümleri, güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel el sanatları, müzik, tiyatro, tekstil, halı, kilim ve eski kumaş desenleri bölümleri, ziraat fakültelerinin ev ekonomisi yüksek okulu mezunu ya da 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan önceki mevzuat hükümlerine göre mezun olanlardan aynı veya muadilli bölüm mezunu olmak.

b) Başvuru tarihinde 30 yaşını geçirmemiş olmak,

c) Folklor araştırmacılığı görevini gerektiren görme, işitme bedensel kusur ve sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu getirmek,

d) Bir Yabancı dil bilmek ya da en az bir Türkçe lehçe ya da şivesini bilmek tercih nedenidir.

Folklor araştırmacılığı kadrolarına ilk defa açıktan atanacaklar hakkında 657 sayılı Kanun ve 6.12.1985 tarih ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “ İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği”nin sınavla ilgili hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık

Uzmanlık Kadrolarına Atanacaklarda Aranacak Şartlar
Madde 6 –
Genel Müdürlüğün uzmanlık kadrolarına bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen okullardan mezun olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesine ve aşağıda belirtilen özel şartlara uygun olanlar arasından atama yapılır.

a) Halk kültürü (Folklor) konularında yüksek lisans ( master ) ya da doktora yapmış olmak,
b) Genel Müdürlükte 8 yıl folklor araştırmacısı olarak görev yapanlardan; en az on tane alan araştırmasına katılmış, en az beş makale ya da bildiri yayımlamış olmak,
c) Halk kültürleri ile ilgili bir görevde çalışmış olsun ya da olmasın halk kültürü alanında en az üç araştırma ve en az on adet yayın gerçekleştirdiğini ve diğer etkinliklerini belgelemek,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları

Folklor Araştırmacılarının Görevleri
Madde 7 –
Folklor araştırmacıları, aşağıda belirtilen görevleri yürütmekle yükümlüdürler:
a) Halk Kültürleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı alan araştırmaları yapar,
b) Alan araştırmaları için gerekli olan teknik araç-gereçleri kullanırlar,
c) (değişik:20/09/1995 tarih 22410 sayılı R.G.) Alan araştırmalarında elde edilen dokümanların en kısa sürede Halk Kültürleri Arşivlerine girişini sağlar, ses bantların deşifresini, video bantların montaj, seslendirme vb. işlemlerini yaparlar,
d) (değişik:20/09/1995 tarih 22410 sayılı R.G.) Halk Kültürleri Arşivinde bulunan bilgi ve belgelerin bilgisayar kayıtlarını ve değerlendirmelerini yaparlar,
e) (değişik:20/09/1995 tarih 22410 sayılı R.G.) Çalışma alanları ile ilgili proje ve raporlar hazırlarlar, yetkili makamlarca uygun bulunan ve onaylanan projeleri, resmi yazışmaları yürütürler.
f) Görev alanları ile ilgili olarak kurumlarınca düzenlenen; bilimsel toplantı, konferans vb. etkinlikleri uygun görüş çerçevesinde izle ya da bildiri sunabilirler,
g) Halk kültürleri alanında yapılan bilimsel toplantı, konferans vb. etkinlikleri uygun görüş çerçevesinde izle ya da bildiri sunabilirler,
h) Kurumları adına görevlendirildiklerinde kurum, kuruluş ve üniversitelerde çalışma yaparlar,
ı) Halk kültürleri alanında yapılan yayınları takibeder, Halk Kültürleri Uzmanlık Kütüphanelerine kazandırılmak üzere bilgi verirler,
i) Uygun görülen kurul ve komisyon çalışmalarına katılırlar,
j) Gerekli görülen hizmetiçi eğitim kurslarına, seminerlerine katılırlar,
k) Halk müziği ve oyunları, giysi ve el sanatları alanında yapılan araştırmalarda elde edilen ezgi ve oyunları notaya alırlar. Kıyafetlerin teknik çizimleri ile desen ve motiflerin çizimlerini yaparlar,
l) Alanları ile ilgili kitap, makale, bildiri vb. yayınlar yaparlar.

Uzmanların Görevleri
Madde 8 –
Uzmanlar aşağıda verilen görevleri yürütmekle yükümlüdürler:
a) Gerekli durumlarda uzmanlık alanları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı alan araştırmaları yaparlar,
b) Alan araştırmalarında gerekli olan teknik araç-gereçleri kullanırlar,
c) Alan araştırmalarında elde edilen dökümanların en kısa sürede Halk Kültürleri Arşivine girişini sağlarlar, ses bantlarının deşifresini, video bantların montaj seslendirme işlemlerini yaparlar.
d) Uzmanlık alanları ile ilgili projeleri, resmi yazışmaları yürütür, raporları hazırlarlar, Genel Müdürlükçe kurum dışında yaptırılan projeleri takib ederler, inceler rapor verirler.
e) Halk kültürleri alanında yapılan bilimsel toplantı, konferans vb. etkinlikleri uygun görüş çerçevesinde izler ya da bildiri sunabilirler,
f) Genel Müdürlükçe uygun görülen kurul ve komisyon çalışmalarına katılırlar,
g) Türkçe lehçe ve şivelerini bilen uzmanlar ilgili oldukları lehçe ve şivelerden çeviriler yaparlar,
h) Kurumları adına görevlendirildiklerinde; kurum, kuruluş ve üniversitelerde çalışmalar yaparlar,
ı) Halk Kültürleri alanında yapılan yayınları takibeder, Halk Kültürleri Uzmanlık Kütüphanelerine kazandırılmak üzere bilgi verirler,
i) Genel Müdürlükçe gerekli görülen hizmetiçi eğitim kurslarına, seminerlerine eğitici olarak katılırlar,
j) Uzmanlık alanları ile ilgili kitap, makale, bildiri vb yayınlar yaparlar,
k) Makamın vereceği benzeri görevleri yaparlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Kazanılmış Haklar
Madde 9 –
Halen folklor araştırmacısı ve uzman kadrolarında görevli olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük
Madde 10 –
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11 –
Bu yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.