TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

* 13/01/2007 tarih, 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'le yürürlükten kaldırılmıştır.


 
Resmi Gazete Tarihi: 07.04.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19778

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

                Amaç

                Madde 1-  Bu Yönetmeliğin amacı; yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ve diğer görevlilerin gerekli ve yeterli yabancı dil bilgisi, mesleki bilgi, temsil yeteneği, sicil durumları ile bu niteliklerin tesbitine dair genel esasları düzenlemektedir.

                Kapsam

                Madde 2- Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, (Ek ibare:RG-02/11/2005-25984)Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 233  sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı personeli dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatında sürekli görevlere atanacak memurlar ve diğer görevlilerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtdışında Görevlendirme Esasları

                Genel Şartlar

                Madde 3-  Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelinde aşağıdaki genel şartlar aranır:

                a) Devlet Memurları Kanununda memuriyete giriş için aranılan genel şartları taşımak,

                b) Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş kanunlarında ve bunlara dayanılarak çıkarılmış tüzük ve yönetmeliklerinde aksi öngörülmemişse, üniversite veya yüksek okul mezunu olmak,

                c) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak yapılacak yabancı dil bilgisi ve mesleki  ehliyet imtihanlarını kazanmak,

                d) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

                e) Olumlu sicil almış olmak,

                f) Yurtdışına atanmasına mani bir hali bulunmamak.

                Özel Şartlar

                Madde 4-  Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarına atanacak veya bu yerlerde görevlendirilecek personelde, genel şartlara ilave olarak; kurumca yürütülen hizmetlerin özelliğine göre yapılacak imtihanlarla ilgili hususlar, kurumlarındca çıkarılacak Yönetmeliklerde tesbit edilir.

                (Değişik fıkra:RG-09/02/1991-20781) Yurtdışı teşkilatında, şifre, koruma, telsiz gibi destek hizmetlerde çalıştırılacak personel ile din hizmetlerinde imam-hatip, eğitim ve öğretim hizmetlerinde öğretmen olarak görevlendirilecek personelin yeterli seviyedeki yabancı dil bilgisi, topluca yılda birkaç kez yapılmak şartıyla ilgili kurumca tesbit edilecek üç kişilik bir komisyonca belirlenir.

                (Değişik fıkra:RG-09/02/1991-20781) Yurtiçinde müdür ve üst seviyedeki kadro ve unvanlarda çalışan kamu görevlilerinin, yurtiçi kadro unvanları göz önünde bulundurulmak suretiyle, daimi temsilci yardımcısı, müşavir, müşavir yardımcısı, ataşe, ataşe yardımcısı, sosyal yardımcı gibi yurtdışı kadrolara atanmaları esastır. Yukarıdaki unvanları almış görevliler, bunların dışında kalan idari ataşe ve idari memur gibi idari ve destek hizmetlerindeki yurtdışı kadrolarına atanamazlar.

                Bunların mesleki yetenekleri 8 inci maddeye göre tesbit edilir.

                Yancı Dil ile Mesleki Ehliyet İmtihanları

                Madde 5- Yurtdışında görevlendirilecek memurların tabi tutulacakları imtihanların” Yabancı Dil İmtihanı” ve “Mesleki Ehliyet İmtihanı” olmak üzere iki bölümde yapılması esastır.

                Yabancı dil imtihanlarında başarılı olmayanlar mesleki ehliyet imtihanına giremezler.

                (Değişik fıkra:RG-09/02/1991-21206) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dil ve mesleki yeterlikleri tesbit olunup yurtdışı görevlere atanmış (resmi dili Türkçe olan ülkeler hariç) ve bu görevlerde en az iki yıl çalışmış memurlar, müteakip yurtdışı sürekli görevlere atanmalarında imtihana tabi tutulmazlar. Ancak kurumunca lüzum görülmesi halinde yeterlik imtihanı yapılabilir.

                Yabancı dil ve mesleki yeterlik imtihanı kazanıp üç yıl içinde yurtdışı göreve atanmayanlar, yeniden imtihana tabu tutulurlar.

                Yabancı Dil İmtihanı

                Madde 6-  Yurtdışı göreve atanacak personelin yabancı dil imtihanlarının İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden yapılması esastır.

                Ancak, özel mevzuatından başka bir dilin öngörülmesi veya hizmetin gerektirmesi hallerinde dil imtihanı diğer yabancı dillerin birinden de yapılabilir.

                (Değişik fıkra:RG-06/08/1993-21660) Üniversitelerin veya yüksek okulların yukarıda sayılan veya hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji bölümlerinden veya yabancı dilde eğitim yapan fakültelerden mezun olanlar, üniversitelerden doçentlik veya profesörlük unvanı almış bulunanlar yurt dışında atanacağı kadronun şartlarını taşımak kaydıyla yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim görenler ile resmi dili Türkçe olan ülkelerde görevlendirilecek memurlar dil imtihanına tabi tutulmazlar.

                Yabancı Dil İmtihan Şekli ve Değerlendirme

                Madde 7-(Değişik:RG-09/02/1991-20781)

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personelinde; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2 nci maddesine göre çıkarılan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslar” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılacak olan sınavlarda asgari (C) seviyesinde başarı gösterme şartı aranır.

                Mesleki Ehliyet İmtihanı

                Madde 8-  Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personel, hizmetin gerektirdiği mesleki bilgi ve ehliyetlerinin tesbiti için imtihana tabi tutulur.

                Bu imtihanın konuları, hizmetin gerekli kıldığı alanlara ağırlık verilmek kaydıyla kurumlarınca çıkarılacak yönetmeliklerle tesbit edilir.

                (Değişik fıkra:RG-09/02/1991-20781) Kurumlarında genel müdür yardımcısı veya daha üst görevlerde çalışmış olanlarla bölge müdürlüğü yapmış bulunanlar, bu görevlerde toplam iki yıl çalışmış olmaları şartıyla mesleki ehliyet imtihanına tabi tutulmazlar.

                Mesleki Ehliyet İmtihanının Şekli

                Madde 9-  Mesleki ehliyet imtihanı, yazılı veya sözlü olmak üzere iki bölümde yapılabilir.

                Sözlü imtihan mülakat şeklinde yapılır.

                İmtihan tavan puanı 100 üzerinden değerlendirilir. Mesleki ehliyet imtihanlarına katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için yazılı veya sözlü imtihanlarda en az 70 puan almaları şarttır.

                (Mülga fıkra:RG-09/02/1991-20781)

                (Mülga fıkra:RG-09/02/1991-20781)

                (Mülga fıkra:RG-21/04/199-21660)

                Mesleki Ehliyet İmtihan Kurulu

                Madde 10-(Değişik:RG-09/02/1991-20781)

Mesleki ehliyet imtihan kurulu ilgili bakanın veya atamaya yetkili en yüksek amirin onayı ile; mesleki ehliyetin tesbiti için, üst derecedeki görevliler arasından seçilecek üç kişi ile gerekli gördüğü takdirde, üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılacak bir öğretim üyesinden teşekkül eder.

                Temsil Yeteneği

                Madde 11-  Kamu kurum ve kuruluşlarında yurtdışı teşkilatında görevlendirileceklerin temsil yeteneklerinin tesbitinde; milli şuur, genel kültür, görgü kuralları bilgisi, fiziksel yapı, temizlik ve giyimi, örf ve adetlere bağlılık, ahlaki durum, tutum ve davranış, muhite intibak gibi nitelikler aranır.

                Sözlü meslek bilgisi imtihanlarında imtihan kurulu, ilgiliye bu nitelikleri yönünden 100 üzerinden, ayrıca not verir. Bu notlar ilgilinin temsil yeteneğinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulur.

                Sicil Durumu

                Madde 12- Yurtdışında görevlendirilecek memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 121 inci maddesine göre düzenlenen sicil yönetmeliği esasları dahilinde, olumlu sicil almış olmaları şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

                Atamalar

                Madde 13-  Yurtdışına atamalarda; atanılacak ülke, yürütülecek hizmet; ilk defa yurtdışına göndermelerde ise, imtihandaki başarı sırası esas alınır.

                Yurtdışına Atanan Memurların Eğitimi

                Madde 14-  Yurtdışına sürekli görevle atananlar, yurtdışına gönderilmeden önce görevlerinin özelliğine göre Başbakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde eğitim tabi tutulurlar.

                Yurtdışı Göreve Atanamayacaklar

                Madde 15-(Değişik:RG-02/12/2000-24248)

Durumları, kurumlarının teşkilat kanunları ile yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak yönetmeliklere uymayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler, Devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurtdışında bölücü teşkilatlarla işbirliği yapanlar, daha önce yurtdışında borç bırakanlar veya içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlıkları bulunanlar yurtdışında görevlendirilemezler.

                Atamanın ertelenmesi ve Merkeze Alınma

                Madde 16-  Haklarında ceza kovuşturması veya kınamadan daha ağır bir cezayı gerektirebilecek disiplin kovuşturması açılanların dış göreve atanmaları kovuşturma sonucuna kadar ertelenebilir.

                Yurtdışına atanabilmek için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlarla bu nitelikleri yitirenler, haklarında birinci                 fıkrada belirtilen nitelikte kovuşturma açılanlar, süre beklemeden Merkeze alınabilirler.

                Dayanak

                Madde 17- Bu Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 11 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

                Geçici Madde- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış yabancı dil ve mesleki ehliyet imtihanlarında yeterliliği tesbit edilerek yurtdışına atananlar ile tesbit tarihinden itibaren üç yıl geçmemiş olanlar yeniden imtihana tabi tutulmazlar.

                Geçici Madde- (Ek:RG-16/05/1992-21230)

Diyanet İşleri Başkanlığı; yurtdışı teşkilatında görev yapacak personelinin yabancı dil seviyelerini, tesbit edeceği esaslar çerçevesinde 31/12/1992  tarihine kadar yapacağı sınavla belirler. (13/5/1992 tarihli ve 04491 sayılı olurla eklenmiştir.)

                Geçici Madde-(Ek:RG-31/05/1996-22652)

Yönetmeliğin 7 nci maddesi Maliye Bakanlığı için bir yıl süreyle aşağıdaki şekilde uygulanır.

                a) Daimi temsilciliklerde görevlendirilecek personel için “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslar” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılacak olan sınavlarda asgari (C) seviyesinde,

                b) Büyükelçiliklerde görevlendirilecek personel için asgari (D) seviyesinde,

                c) Başkonsolosluk ve konsolosluklarda görevlendirilecek personel için ise, kurumunca, yükseköğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden iki öğretim üyesi ile kurum mensubu bir kişiden oluşacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavında

                başarı gösterme şartı aranır.

                Geçici Madde-(Ek:RG-31/05/1996-22652)

Yönetmeliğin 7 nci maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı için bir yıl süreyle aşağıdaki şekilde uygulanır.

                Diyanet İşleri Başkanlığı; yurtdışı teşkilatında görev yapacak personelinin yabancı dil seviyelerini; yüksek öğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden iki öğretim üyesi ile kurum mensubu bir kişiden oluşacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak sınavla belirler.

                Geçici Madde-(Ek:RG-11/12/1996-22844)

Yönetmeliğin 7 nci maddesi Maliye Bakanlığı için 31/7/1997  tarihine kadar aşağıdaki  şekilde uygulanır.

                a) Daimi temsilciliklerde görevlendirilecek personel için “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslar” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılacak olan sınavlarda asgari (C) seviyesinde,

                b) Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve konsolosluklarda görevlendirilecek personel için ise, Maliye Bakanlığınca, yükseköğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden 2 öğretim üyesi  ile Maliye Bakanlığı mensubu bir kişiden oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarı gösterme şartı aranır. 

                Geçici Madde-(Ek:RG-16/12/1997-23202)

Yönetmeliğin 7 nci maddesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için 30/4/1998 tarihine kadar aşağıdaki şekliyle uygulanır.

                a) Daimi temsilcilik ve büyükelçiliklerde görevlendirilecek personel için “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviyesinin Tesbitine Dair Esaslar” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılaak olan sınavlarda asgari (C) seviyesinde,

                b) Başkonsolosluk ve konsolosluklarda görevlendirilecek personel için ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, yükseköğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden 2 öğretim üyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mensubu bir kişiden oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavında,

                başarı gösterme şartı aranır.

                Geçici Madde-(Ek:RG-23/03/2005-25061)

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi Maliye Bakanlığı için 31/12/2003  tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.

                a) Daimi temsilciliklerde görevlendirilecek personel için “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan ve yapılacak sınavlarda asgari (C) seviyesinde,

                b) Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarda görevlendirilecek personel için Maliye Bakanlığınca, yüksek öğretim kurumlarının filoloji veya yabancı dil bölümünden iki öğretim üyesi ile Maliye Bakanlığı mensubu bir kişiden oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavında,

                başarı gösterme şartı aranır.

                Bu maddenin (b) bendine göre yapılacak sınavlara, Maliye Bakanlığı merkez ve/veya taşra teşkilatında en az 15 yıl kamu hizmeti bulunan ve Bakanlık merkez teşkilatında Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı veya daha üst yönetim kadrolarında asaleten en az iki yıldır çalışmakta olan personel katılabilir. Anılan personelden bu sınavlarda başarılı olanlar, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi için geçerli olan süre içinde yurtdışı görevine atanabilirler.

                Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür