TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu Yönergesi

*Bakanlık Makamının 06.10.2005 tarih ve 147483 sayılı Oluru gereğince yürürlüğe giren bu yönerge, 06/08/2009 tarih ve 151542 sayılı Bakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.


KURSUN ADI
Madde 1-
Kursun adı, “Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu”dur.

KURSUN AMACI
Madde 2-
Kursun amacı; konaklama ve yeme-içme işletmelerinde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve yönetici düzeyinde görev yapan diğer personele alan bilgilerini ve deneyimlerini astlarına etkin bir şekilde iletme yollarını göstererek, hizmet standardının yükseltilmesine yardımcı olmaktır.

YASAL DAYANAK
Madde 3-
Bu Yönerge, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13. maddesinin (f) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

KISALTMALAR
Madde 4-
Bu Yönergede yer alan;
a) “Bakanlık” Kültür ve Turizm Bakanlığını
b) “Genel Müdürlük” Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü
c) “İl Müdürlüğü” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü
d) “Tesis” Turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı konaklama ve yeme-içme işletmelerini
e) “Kurs” Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursunu
f) “Eğitici” Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursunu veren eğitici ve öğreticileri
g) “Katılımcı” Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursunu katılanları
ifade eder.

KURSUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Kurs talebi
Madde 5-
Kurs düzenlenmesini isteyen tesisler Genel Müdürlüğe, doğrudan veya İl Müdürlükleri aracılığı ile başvurarak, talepte bulunurlar.

Taleplerin İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılması halinde, kursa katılacak tesis isimleri, kursun düzenleneceği yer ve her tesisten kursa katılacak personel sayılarını içeren bilgiler, yazılı olarak ilgili İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

Kursun düzenlenmesi
Madde 6-
Kurslar, taleplerin Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek programa alınmasından sonra, Bakanlık Makamının onayı ile düzenlenir.

Kursun Yeri
Madde 7-
Kurs, öncelikle eğitim talebinde bulunan tesisin bünyesinde ya da Genel Müdürlük veya İl Müdürlüklerinin uygun göreceği bir tesiste düzenlenir.

Kurs eğitim programı ve süresi
Madde 8-.
Kurslarda eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Kursun eğitim programı Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gerekli hallerde Genel Müdürlük onayı ile değiştirilebilir.

Kurs süresi kesintisiz 6 gündür. Eğitim sırasında, günde 4 saat olmak üzere, toplam 24 saat ders yapılır. Derslerin süresi 60 dakikadır. Kursun düzenleneceği saatler belirlenirken, tesisin çalışma koşulları dikkate alınır.

Katılımcı sayısı
Madde 9-
Katılımcı grubun en az 10, en çok 16 kişiden oluşması gerekir.

Katılımcıların nitelikleri
Madde 10-
Katılımcıların, turizm işletmelerinde bölüm müdürü, müdür yardımcısı, bölüm şefi ve diğer yönetici düzeyindeki görevlerde çalışıyor olması gerekmektedir.

Devam koşulları
Madde 11-
Kurslarda, katılımcıların uygulama çalışmalarının tamamına katılmaları zorunludur. Uygulamalara katılmayanlar ile teorik eğitim süresince toplam 2 ders saatinden fazla devamsızlığı olanlar “Katılma Belgesi” alma hakkını kaybeder.

EĞİTİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 12-
Eğiticinin görevlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Kurs verecek eğiticiler, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile görevlendirilirler.
b) Kurs, eğiticinin görev mahalli dışında bir yerde yapıldığı takdirde, eğiticiye harcırah tahakkuk ettirilir.

EĞİTİCİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 13-
Eğiticinin görev yetki ve sorumlulukları;
a) Kursun düzenleneceği mekânın, etkili bir öğrenme-öğretme ortamı için uygun koşullara göre düzenlenip düzenlenmediğini dikkate alarak, kontrol etmek.
b) Kursun hangi saatler arasında düzenleneceğini, tesisin çalışma koşullarını dikkate alarak, tesis yöneticileri ile birlikte belirlemek.
c) Kursun hedefleri, içeriği, devam koşulları, sınıf kuralları ve diğer konularda, katılımcıları bilgilendirerek kursun tanıtımını yapmak.
d) Eğitim programının uygulanmasını sağlamak.
e) Katılımcıların kurs sırasında yaptıkları teorik ve uygulamalı çalışmalarını değerlendirmek,
f) Kurs katılımcı listelerini ve bilgi formlarını hazırlamak, katılımcıların devam durumlarına ilişkin çizelgeleri tutmak, katılma belgesi almaya hak kazanan katılımcı isimlerini tespit etmek ve kurs sonuç raporlarını hazırlayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.
g) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

KURSA KATILMA BELGESİ
Madde 14-
Kurs devam koşullarına uyan katılımcılara “Katılma Belgesi” verilir.

Katılma Belgeleri, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir ve onaylanarak, katılımcılara iletilmek üzere, kursun düzenlendiği tesis veya İl Müdürlüğüne gönderilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 15-
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Bakanlık Makamının 26/02/2001 tarih ve 136-1326 sayılı Olurları ile uygulamaya konulan,“Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK
Madde 16-
Bu yönerge, Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.