TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Devlet Halk Dansları Müdürlüğü Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 02.03.1980 Resmi Gazete Sayısı: 16910

BÖLÜM I
Kuruluş – Kapsam – Amaç

Madde 1- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş Kanununun 2,8,9 ve 26. maddelerine dayanılarak tanıtma etkinliğini zenginleştirmek ve gerçekleştirmek için ileri düzeyde bir dans topluluğuna sahip olmak üzere, Bakanlığın Tanıtma Genel Müdürlüğüne bağlı ‹‹Devlet Halk Dansları Müdürlüğü›› kurulmuştur.

Madde 2- Bu yönetmelik Devlet Halk Dansları Müdürlüğünün kuruluş, örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını kapsar.

Madde 3- Devlet Halk Dansları Müdürlüğü Türk kültür ve sanatının özünü oluşturan Türk Folkloru ve özellikle Türk Halk Danslarının, müziğinin ve kıyafetinin:
a) Özünü bozmadan çağdaş yorum, metot ve imkanlarla yeni bir sahne düzeni anlayışı içerisinde biçimlendirilerek ‹‹Çağdaş Seyirlik Sanatları Düzeyine›› çıkarma uğraşı ile sergilenmesini,
b) Gerekli elemanların yetiştirilmesini, eğitimlerini
c) Ülkemizde ve dünyada tanıtılıp, sevilmesini,
d) Yurt içinde sürekli temsiller verilmesini ve turneler düzenlenmesini, uluslararası nitelikteki faaliyetlere gösteri grupları gönderilmesini,
e) Yurt dışındaki uzun süreli turnelerin yanı sıra uluslararası festival, yarışma, şenlik ve benzeri faaliyetlere katılarak ulusumuzun kültürünü ve ülkemizin tanıtılmasını amaçlar.

BÖLÜM II
Örgütlenme

Madde 4- Devlet Halk Dansları Müdürlüğü aşağıdaki biçimde örgütlenmiştir:
a) Yüksek Sanat Danışma Kurulu
b) Devlet Halk Dansları Müdürü
c) Teknik ve Sanat Kurulu
d) Müdür Yardımcısı (Teknik ve Sanat İşleri)
e) Müdür Yardımcısı (İdari ve mali işler)
f) Tanıtma Uzmanı
g) Sanat Yönetmeni
h) Koreograflar
i) Müzik Yönetmeni
j) Dans Uzmanları
k) Dans Öğreticiler
l) Konduite
m) Teknik Elemanlar
n) Sanatçılar (Dansçılar)
o) Yönetim ve Yardımcı Personel
p) Öğrenciler
q) Müzisyenler
r) Disiplin Kurulu
s) Doktor
t) Hemşire
u) Masör ve Masöz

Madde 5- Yüksek Sanat Danışma Kurulu:
Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, Devlet Halk Dansları Müdürü ve Sanat Yönetmeni, ülkenin tanınmış sanatçılarından ve müzisyenlerinden, üniversite ve Akademilerin konu ile ilgili kürsülerinden ve Türk Folkloru veya Halk Dansları konusunda tanınmış kişilerden seçilir. En az 7 kişiden oluşur.

Yüksek Sanat Danışma Kurulu, Uluslararası Sanat gelişmelerini de dikkate alarak Devlet Halk Dansları Müdürlüğünün faaliyet, temsil ve turneleri hakkında genel politika önerilerinde bulunur. Devlet Halk Dansları Müdürlüğünce yapılacak çalışmaların ana ilkeleri ve programları hakkında tavsiyelerde bulunur. Bir önceki yıl faaliyetlerinin genel kritiğini yaparak sonraki uygulamalar için gerekli tedbirler hakkında önerilerde bulunur.

Kurul Nisan ve Kasım aylarında Bakanlığın daveti üzerine olağan olarak, bunun dışında Bakanlığın göreceği lüzum üzerine olağanüstü olarak toplanır. Kurulun raportörlük görevi ve Kurul toplantıları ile ilgili olarak gerekli görülecek diğer hizmetler Devlet Halk Dansları Müdürlüğünce yürütülür.

Madde 6- Devlet Halk Dansları Müdürü:
Devlet Halk Dansları Müdürü, Tanıtma Genel Müdürünün önerisi ve makamın onayı ile atanır. Müdür Kuruluşun verimli çalışmasını ve çalışanlar arasında koordinasyonu sağlar. Çalışma plan ve programlarını uygulatır ve denetler. Müdür, Tanıtma Genel Müdürüne veya görevlendireceği yardımcısına karşı sorumludur.

Görevleri:
a) Kuruluş harcamalarının Bakanlıkça uygun görülecek miktarının İta Amiri, tümünün Tahakkuk Memurudur.
b) Kuruluşun eğitim, sanat, teknik ve yönetim çalışmalarının tümünün düzenli ve uyumlu bir biçimde yapılmasını sağlar.
c) Görevliler arasında işbirliği ve koordinasyonlu bir çalışma ortamı yaratılmasını sağlar.
d) Kuruluşta görev yapacak olan personelin atanması konusunda Bakanlığa öneride bulunur.
e) Teknik ve Sanat Kurulu ile Disiplin Kuruluna Başkanlık eder, yapılacak önerileri onaylar, uygulamaya sokar ve denetler.
f) Turnelere yönetici olarak katılır. Kendisi katılamadığı hallarda uygun göreceği kişi veya kişileri, makamın onayına sunar.
g) Kuruluştaki çalışmaların ve uygulamaların tümünden birinci derecede sorumludur.
h) Müdür Yardımcıları için birinci derece, Kuruluşta çalışan tüm diğer personel için ikinci derece Sicil Amiri olarak her yılın Ocak ayı içinde sicil fişlerini doldurur.

Madde 7- Teknik ve Sanat Kurulu:
Kurul: Müdürün Başkanlığında ilgili Müdür Yardımcısı, Sanat Yönetmeni, Müzik Yönetmeni, Koreograf ve Dans Öğreticilerinden oluşur. Kurul en az 4 kişi ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.

Müdür: Bakanlığın onayı ile Kurulun atanan üyelerinin tümünü değiştirebilir. Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır ve özürsüz kurul toplantılarına gelmeyenler için idari işlem yapılır.Kurul ayda bir toplanır. Ayrıca gerekli görülen zamanlarda Müdürü çağrısı üzerine toplanır.

Görevleri:
a) Sanatsal ve teknik konularda Müdür ve Yardımcılarına öneri ve görüşlerini bildirir.
b) Kuruluşa alınacak öğrenci ve sanatçılar için açılan sınavlardaki komisyonlarda bulunur.
c) Yıllık repertuarlarını tespit eder, ders programları hazırlar.
d) Yıllık çalışma programlarını teknik ve sanat yönünden hazırlar.
e) Turne ve gösterileri tespit eder ve buna uygun çalışma programını yapar.
f) Yurt içi ve yurt dışındaki gösterilere katılacak sanatçıları Bakanlığın onayına sunulmak üzere tespit eder.
g) Çalışmaların ve gösterilerin sonuçlarını değerlendirir, rapor hazırlar ve aksayan kısımlar için önerileri ve çalışma biçimlerini geliştirir.

Madde 8- Müdür Yardımcısı (Teknik ve Sanat İşleri):
Müdürün önerisi ve Bakanlığın onayı ile atanır. Kendisine bağlı teknik ve sanat yöneticileri arasında koordinasyonu sağlar.

Görevleri:
a) Kendisine bağlı Öğretim Görevlileri, Kostüm ve Aksesuarcılar, Işıkçılar, Terziler ve diğer Teknik ve Sanat Yöneticileri arasında koordinasyonu sağlar.
b) Teknik ihtiyaçları tespit eder ve temini konusunda Müdüre öneride bulunur.
c) Yıllık ve dönemlik ve haftalık çalışma programlarını Teknik ve Sanat Kurul önerilerini göz önüne alarak gerçekleştirmek için ilgili teknik kişilerle beraber çalışır.
d) Prova ve gösterilerin düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
e) Kendisine bağlı tüm teknik ve düz personel hakkında birinci derece Sicil Amiri olarak hazırlayacağı raporu her yıl en geç Ocak ayı içerisinde Müdüre sunar.

Madde 9- Müdür Yardımcısına (Teknik ve Sanat İşleri) bağlı olarak çalışanlar ve görevleri:
A) Öğretim Görevlileri:
Program dahilinde Dansçıların bilgi ve görgülerini arttırıcı eğitim ve öğretim yaparlar.

B) Kostüm ve Aksesuar Görevlisi:
a) Provalarda ve gösterilerde kullanılan her türlü halk dansları kostümü ve aksesuarlarından sorumludur.
b) Kostüm ve aksesuarların eksikliklerini tespit eder ve ilgililere bildirir.
c) Kostüm ve aksesuarları gerekli görülen zamanlarda ilgililere eksiksiz olarak imza karşılığı teslim eder, görev bitiminde kontrol ederek geri alır.
d) Kostümlerin temizliğini zamanında yaptırır.
e) Kostüm ve aksesuarların gerekli zamanlardaki bakımını sağlar.

C) Dekor Teknisyeni:
a) Gösteriler için gerekli olan dekorları hazırlar, sahneye uygular, muhafaza ve bakımını sağlar.
b) Gerekli malzeme isteğinde bulunur.
c) Konusunda ilgili Müdür Yardımcısına görüş ve önerilerini sunar, yardımcı olur.

D) Işık Teknisyeni:
a) Gösteriler için gerekli ışık düzenini hazırlar, sahneye uygular, muhafaza ve bakımını sağlar.
b) Gerekli malzeme isteğinde bulunur.
c) Konusunda ilgili Müdür Yardımcısına görüş ve önerilerini sunar, yardımcı olur.

E) Ses Teknisyeni:
a) Gösteriler için gerekli ışık düzenini hazırlar, sahneye uygular, muhafaza ve bakımını sağlar.
b) Gerekli malzeme isteğinde bulunur.
c) Konusunda ilgili Müdür Yardımcısına görüş ve önerilerini sunar, yardımcı olur.

F) Terzi:
a) Kostüm, aksesuar ve dekor konusunda görevi ile ilgili işleri yapar, eksikleri tamamlar ve kostümlerin her an kullanılacak halde bulunmasını sağlar; gerekirse yenilerini diker.

G) Ayakkabıcı:
a) Yeni sahnelenecek yörelerin ayakkabılarını diker, aksesuar ve ayakkabıların bakımını yapar, eksiklerini tamamlar, her an kullanılacak halde bulunmasını sağlar.

Madde 10- Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler):
Müdürün önerisi ve Bakanlığın onayı ile atanır. Müdüre karşı sorumlu olarak idari ve mali işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Görevleri:
a) Kuruluşta çalışanların sağlık, izin, hastalık ve devamsızlık ve bunlardan sayılan konularda işlerini yürütür.
b) Kuruluşun evrak, dosya ve kayıt işlerini yürütür.
c) Kuruluşun bina ve tesislerinin korunması için idari ve teknik yönden zorunlu tedbirlerin alınmasını sağlar.
d) Çalışanların özlük işlerinin yürütülmesini sağlar.
e) Kuruluşun yıllık bütçesini yapar ve muhasebe işlerinin yürütülmesini sağlar ve denetler.
f) Kuruluş elemanlarının ücret, aylık konularındaki işlemlerinin zamanında yerine getirilmesini sağlar.
g) Her türdeki ödemeleri denetler ve yerine getirilmesini sağlar.
h) Emrinde çalışanların birinci derece sicil amiri olarak sicil fişlerini doldurur ve her yılın en geç Ocak ayı içerisinde Müdüre sunar.

Madde 11- Müdür Yardımcısına (İdari ve mali işler) bağlı olarak çalışanlar ve görevleri:
A) İdari İşler Şefi:
a) İdari işlerin yürütülmesinde Müdür Yardımcısına yardımcı olur.
b) Çalışma düzenini sağlar.
c) Çalışanlar arasındaki uyumu sağlar.
d) Gerekli kayıt ve defterlerin tutulmasına nezaret eder.
e) Nöbetleri ayarlar ve kuruluşun her an temiz tutulmasını sağlar.

Aa) Ayniyat Memuru:
a) Tüm demirbaşlardan sorumludur. Kayıtlarını tutar, girdi ve çıktıları kontrol eder.
b) Demirbaşları ve sarf malzemelerini muhafaza eder, kullanımını izler.
c) Yasaların kendisine yüklediği ödevleri yerine getirir.

Ab) Daktilo – Sekreter:
a) Yazışmaları yazar, telefonlara cevap verir.
b) Telefonların konuşma kayıtlarını tutar.

Ac) Evrak Memuru:
a) Gelen ve giden bütün evraklardan ve yazılı belgelerden sorumludur.
b) Evrakların kayıt ve dosyalama işlemlerini talimatlar doğrultusunda yerine getirir.
c) Tüm evrak işlemlerinde düzeni sağlar.

Ad) Müracaat Memuru:
a) Girişleri kontrol eder.
b) Talimatlar doğrultusunda ziyaretçilere gereken uygulamaları yapar.

Ae) Şoförler:
a) Zimmetlerindeki araçları kuruluşun görevleri için kullanır. Bakımını kontrol eder ve sağlar. Eksiklerini bildirir, teminine yardımcı olur. Araçları her zaman göreve hazır tutar.
b) Kuruluşla ilgili verilen görevleri yerine getirir.

Af) Müstahdemler:
a) Kuruluşun temizlik, tertip ve düzeninden sorumludurlar.
b) Kuruluşla ilgili verilen görevleri titizlikle yerine getirir.

B) Mali İşler Şefi:
a) Kuruluşun tüm mali işlerinden sorumludur.
b) Yapması gerekli görevleri talimatlar ve yasalar doğrultusunda yerine getirir.
c) Muhasebe ve mali konularının kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasına nezaret eder.

Ba) Mutemet:
a) Mali işler şefine karşı sorumlu olarak çalışır.
b) Ücretlerin alınmasına ve ödemelerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
c) Kanunların kendisine yüklediği ödevleri kanunlar ve talimatlar doğrultusunda yürütür.

Bb) Muhasebe Memuru:
a) Kuruluşun muhasebe işlemlerini kanunlar ve talimatlar doğrultusunda yapar.

Madde 12- Tanıtma Uzmanı:
En az bir yabancı dil bilen, Müdürlükte organizatörlük görevini yürütebilecek nitelikte bulunanlar arasından seçilin.Müdürün önerisi, makamın onayı ile atanır. Yurt içi ve yurt dışında kuruluşun yapacağı tüm temsil ve turnelerin organizasyonunu sağlar. Tanıtma arşivleme işlerini yürütür.

Madde 13- Sanat Yönetmeni:
Sahne sanatlarının birisinde veya Halk Dansları konusunda uzmanlaştığını belgeleyen kişiler arasından seçilerek Müdürün önerisi ve Bakanlığın onayı ile atanır. Doğrudan Müdüre karşı sorumlu olarak çalışır.

Görevleri:
a) Teknik ve sanat kurulu önerileri doğrultusunda sanat çalışmalarının tümünü uygun görülecek teknik ve sanatçı kişilerle işbirliği halinde yürütür, çalışmalara bizzat nezaret eder.
b) Çalışmaların ve gösterilerin başarılı olabilmesi için gerekli kadro ve teknik ihtiyaçları tespit eder ve yapılması için teknik ve sanat kuruluna önerir.
c) Kendisi ile beraber çalışan kişiler ve diğer çalışanlar arasında uyumu sağlar.
d) Yüksek Sanat Danışma Kurulu ile Teknik ve Sanat Kuruluna üye olarak katılır.

Madde 14- Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışacak olanların görevleri:
A) Koreograflar:
a) Teknik ve sanat kuruluna önerileri ve sanat yönetmeni direktifleri doğrultusunda sahnelenecek yörelerin (Halk Danslarını koreografik düzenlemelerini) sağlar ve sahnelenmesine nezaret eder.

B) Dans Öğreticileri:
a) Program doğrultusunda halk danslarını aslına uygun bir biçimde öğretir.
b) Ders boyunca çalışmadan sorumludur.
c) Yöresel kıyafetlerin ve müziğin tespiti için yardımcı olur.
d) Teknik ve sanat kuruluna önerilerini sunar.

C) Dans Uzmanları:
a) Türk Halk Danslarını dansçılara aslına en uygun bir biçimde öğretir ve öğretimin diğer faaliyetlerinde görev alır.
b) Programda bulunan dansların öğreticileri bulunamadığı veya gelmediği hallerde Sanat Yönetmeninin isteği üzerine öğretici olarak dersleri yürütür. Repertuara alınan yeni dansları istenildiğinde öğretmek üzere en kısa sürede öğrenmekle yükümlüdür. Dansçıların ve Stajyer Dansçıların çalışmalarında Halk Dansları öğreticileriyle işbirliği yapar.
c) Yöresel kıyafetlerin ve müziğin tespit ve temin edilmesine yardımcı olur.
d) Teknik ve Sanat Kuruluna öneriler sunar.

D) Müzik Yönetmeni:
a) Teknik ve Sanat Kurulunun önerileri ve Sanat Yönetmeninin direktifleri doğrultusunda müzisyen ve sanatçılara (Dansçılar) müzik eğitimi yaptırır.
b) Halk danslarımızın müziklerinin geliştirilmesi için öneriler hazırlar. Teknik ve Sanat Kuruluna sunar.
c) Sahnelenen Halk Danslarının müzik yönünden tamamlanmasını ve hazırlanmasını sağlar, çalışmalara nezaret eder.
d) Müzisyenler arasından görev bölümü yapar, yeteneklerini tespit ederek değerlendirir. Sonuçlarını Teknik ve Sanat Kuruluna iletir.
e) Kuruluşa alınacak müzik aletlerini tespit eder, teminine yardımcı olur, kullanışlarına nezaret eder.
f) Sınavlarda adayların müzikal yeteneklerini değerlendirir.

E) Müzisyenler:
a) Prova ve gösterilerde Teknik ve Sanatsal Yöneticileri tarafından kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirirler.
b) Kullandıkları müzik aletlerinin bakımını yaparlar ve her zaman kullanılacak durumda bulunmalarını sağlarlar.
c) Yörelerin müzikleri konusunda eksikliklerinin Müzik Yönetmeni ve yöresel öğretici ve müzisyenlerin de yardımlarıyla gidermeye çalışırlar, müziklerin doğru icra edilmesini sağlarlar.

F) Konduit:
a) Eserin uygulayıcısı, öğreticisi ile en yakın teması kurarak konduit defterine herkesin anlayacağı şekilde özellikleri (dansların, dizilerin, kıyafet ve takıların, ışıkların, enstrümanların) kayıt eder.
b) Dansçı ve müzisyenler ile öğreticilerin derslere, provalara ve gösterilere devamını izler, kayıtlarını tutar.
c) Prova ve gösterilerin yürütülmesi hakkında sahne uygulayıcısı ile ilişkide bulunarak eksiklerin giderilmesine çalışır.
d) Müzisyen ve dansçıların yönetmeliklere, direktiflere aykırı tutumlarını tespit eder, ilgililere bildirir.
e) Gösteride görevli sanatçıların dansların gerektirdiği ve tespit edildiği şekilde giyim, makyaj, aksesuarlarını kontrol eder, eksiklikleri görevlilere bildirir. Ayrıca ışık ve dekoru kontrol eder.
f) Temsillerin başlamasında ve devamında seyircinin giriş anonslarını idare eder. Dansçı ve Müzisyenlerin tespit edilen sıra ve program doğrultusunda yerlerinde bulunmalarını sağlar.
g) Prova ve gösterilere ait raporunu provanın veya gösterinin sonunda tanzim ederek Teknik ve Sanat Müdür Yardımcısına teslim eder.

Madde 15- Dansçılar:
a) Açılan sınavlarla topluluğa stajyer veya profesyonel dansçı olarak alınırlar.
b) Profesyonel olarak alınanlar ücretle istihdam edilirler.
c) Prova, temsil, gösteri ve turnelere idarenin öngöreceği biçimde katılırlar.
d) Görevlerini en iyi biçimde yerine getirmeyi amaç edinirler ve bu konuda verilecek çalışma plan ve programlarına eksiksiz uyarlar. Dans uzmanları ve Dansçılara yurtiçinde yurtdışında meslekleri ile ilgili kuruluşlar nezdinde görgü ve bilgilerini artırabilmek için gerekli imkanlar sağlanmasına özen gösterilir.
e) Dansçılar, kuruluşun esasını teşkil ederler.
f) Dansçılar arasında yetenekli ve tecrübeli olanlar arasından; Teknik ve Sanat Kurulunun seçimi ve Makamın onayı ile Dans Öğreticisi olarak atanabilirler.

BÖLÜM III
Çalışma Şartları ve Disiplin

Madde 16- Devlet Halk Dansları Müdürlüğüne girme şartları
Devlet Halk Dansları Müdürlüğüne Dans Öğreticileri, dansçı ve müzisyenler aşağıdaki şartlarla alınırlar:

a) Dans Öğreticileri
Halk Danslarını yörelerinde çok iyi bilen ve öğretme yeteneği olan kişiler arasından Teknik ve Sanat Kurulu tarafından seçilir. Başvuranlardan aynı nitelikte olanlar arasından eğitim düzeyi en yüksek olanlar tercih edilir.

b) Dansçılar
Bedence sakatlığı olmayanlar arasından sınav komisyonu tarafından dansçılarda aranan nitelikleri bulunanlar arasından seçilir. En az ortaokul mezunu olması zorunludur.

Üstün yetenekli olanlar, öğrenim derecesine bakılmaksızın değerlendirme yapılır.

c) Müzisyenler
Yöresel Halk Danslarının müziğini iyi çalabilen ve ayrıca birkaç yörenin müziğini çalabilecek nitelikte bulunanlar arasından sınav komisyonunca seçilirler.
Öğreticiler, dansçılar ve müzisyenlerin iyi ahlaklı, ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında temsil edebilecek nitelikte olması göz önünde bulundurulur. Öğreticilerde, dansçılarda ve müzisyenlerde aranan nitelikler yapılan ilanlarda belirtilir.

Madde 17- Disiplin Kurulu
Müdürü başkanlığında Teknik ve Sanat işleri Müdür Yardımcısı, idari işler Müdür Yardımcısı ve Sanat Yönetmeninden oluşur. Gerekli görüldüğü takdirde diğer teknik yöneticilerden ve öğreticilerden birer temsilci katılır. En az 4 kişidir.

Kurulun görevleri:
a) Disiplin Kurulu yetkili merciler tarafından uygulanan disiplin cezalarına ait hükümler saklı kalmak şartı ile disiplin suçu işleyenler hakkında araştırma yaparak disiplin cezaları verir.
b) Disiplin Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır.
c) İhtar cezası Müdür tarafından verilir.
d) Disiplin Kurulu soruşturmayı toplu halde yürütebileceği gibi üyelerinden birini veya birkaçını bu işle görevlendirebilir.

Madde 18- Doktor
Doktor, gerekli tıbbi muayene, müdahale ve gerekli yardımları yapar.

Madde 19- Hemşire
Hemşire her türlü sağlık hizmetlerini yürütür. Doktorun verdiği emirleri yerine getirir.

Madde 20- Masör ve Masöz
Masör ve Masöz, dansçıların oyun öncesi ve sonrası masajları ile ilgilenir.

Madde 21- Çalışma Şartları
Provalar (Günlük çalışmalar ve genel provalar)
Görevliler gösteri olmadığı zamanlarda günde altı saat çalışırlar. Gece çalışması yapılacağı zaman sabah ve öğleden sonra çalışmalarından birini kaldırabilirler.
a) Programlar gereği çalışma saatleri Müdürlükçe tespit edilir, çalışma saatlerine uymak zorunludur.
b) Prova olmadığı zaman görevliler çalışma yerine izinsiz giremezler.
c) Prova yerine misafir getirilemez. Prova esnasında görüşme yapılamaz.
d) Provalar aynen gösteriler gibi bütün dans ve müzik inceliği ile yapılır. Provaların ciddiyet ve disiplininden öğreticiler sorumludur.
e) Provalarda ve çalışmalarda dansçı ve müzisyenler mizansen ve oyun düzenine karışamazlar.
f) Provaların ciddiyet ve sükuneti bozulamaz.
g) Prova yapılırken çalışma yerinde yemek, içmek, sakız çiğnemek, örgü örmek, gazete, roman okumak, yüksek sesle konuşmak ve gülüşmek yasaktır.
h) Bir oyunun provası yapılırken gerekiyorsa yedek elemanlar prova kıyafetleriyle hazır bulunup provayı takip ederler.
i) Provalarda palto, manto, şapka giyilemez. Ancak hastalık hallerinde öğreticinin müsaadesiyle normal kostüm muhafaza edilebilir. Provadan evvel her türlü giyim ve şahsi eşya dolaplara bırakılır.
j) Prova ve çalışma yerine normal pabuçla girilemez.
k) Provalar mutlaka çalışma kostüm ve pabuçlarıyla yapılır.
l) Prova, çalışma ve gösterilere içkili olarak girilemez, aksi hareket edenler prova, çalışma ve gösterilerden çıkarılır, haklarında disiplin veya görevden çıkarma cezası uygulanır.
m) Görevliler provadan onbeş dakika önce gelerek prova kıyafetlerini giyer ve konduitin çağrısını bekleyerek kontrole tabi olurlar.
n) Gösteriler ve genel provalar kostümlü ve makyajlı yapılabilir. Görevli gösteri ve genel provalardan bir saat önce gelerek hazırlığını yapar. Dansların resimleri çekileceği zaman da eksiksiz kostüm giyilir ve makyaj yapılır. Resim çekmeler de gösteriler gibi aynı ciddiyete tabidir.

Gösteriler:
a) Gösterilerde görevli olanlar oyun sıraları ne olursa olsun bir saat önceden gösteri yerine gelerek kontrollerini yaptırır ve hazırlıklarını tamamlar.
b) Oyunların yedek elemanları da gösterilere esas elemanlar gibi bir saat önceden gelirler. Eğer özel izin almışlarsa idaredeki adreslerinden ayrılmazlar, bulunabilecekleri yeri idareye bildirirler.
c) Gösteride görevli bulunmayanlar izinsiz gösteri yerinin kulislerinde bulunamazlar.
d) Görevliler gösteriden evvel kendilerine lazım olan malzemeyi aksesuarcıdan bizzat isteyerek ve kontrol ederek imza karşılığı alacak ve işi bitince eksiksiz iade edecektir.
e) Gösteride görevli olsalar dahi dansçı, müzisyen ve öğreticiler, ışıklara, dekorlara, mizansen ve oyun düzenine karışamazlar, bir aksaklık görürlerse ilgililere bildirirler.
f) Gösterinin başlamasını kulislerde, salonlarda bekleyen dansçı ve müzisyenler yüksek sesle konuşamazlar. Müzik yapamazlar, gürültü edemezler.
g) Gösterinin başlama saatine yakın zaman içinde yapılacak anons ve uyarılara görevlilerin dikkat etmeleri zorunludur. Konduitler çağırmadan hiçbir görevli gösteri yerine giremez. Konduitlerin çağrısı üzerine gösteri yerine gelen görevli başlama işaretini bekler.
h) Gösteri yerinde gösteri gereği mum ve lamba yakan görevli gösteri yerinden çıkar çıkmaz bunları söndürerek aksesuarcıya teslim eder.
i) Gösteri sonunda eğer toplu selam mizanseni tespit edilmişse görevlilerin hepsi selama çıkmak zorundadır.
j) Ayrıca bir talimat almamışlarsa hiçbir görevli dans kostümleriyle seyircilerin arasına giremez.
k) Gösteri bittikten sonra en geç bir saat içinde görevlilerin gösteri yerini terk etmeleri mecburidir.

Turneler:
a) Devlet Halk Dansları Müdürlüğünün yurt içi ve yurt dışı turnelerini Teknik ve Sanat Kurulu tespit eder. Makamın onayına sunar. Müdür turnelerin tabii başkanıdır. Bulunmadığı hallerde kuruluşta çalışan kişi veya kişileri görevlendirir.
b) Görevliler ve dansçılar hastalıkları hariç Kuruluşun öngördüğü turnelere katılmak zorundadırlar. Özürleri olmadan turnelere ve gösterilere katılmayanlara disiplin veya görevden çıkarma cezaları uygulanır.
c) Resmi turnelerde görevlilerin yol ve otel ücretleriyle tayin edilen gündelikleri (başka bir kuruluş tarafından temin edilmiyorsa) Kuruluşun bütçesinden karşılanır.
d) Turnelerde hangi yol ve vasıta ile seyahat edileceğini ve kimlerin nerelerde ikamet edeceğini Müdürlük veya Turne Başkanı tayin eder. Görevlilerden herhangi birinin tayin edilen yol ve vasıtadan başkası ile seyahat etmesi turne başkanının iznine bağlıdır.
e) Turnelere katılan görevlilerin yolda, vasıtada, ikamet edilen ve gösteri yapılan yerlerde içki içmesi, kumar oynaması, yüksek sesle konuşması, gürültü etmesi yasaktır. Her görevli turnelerde de aynen görev yerindeki gibi disiplin şartlarına tabidir. Turnelerde kumar oynayan ve içki içenlere disiplin ve görevden çıkarma cezaları uygulanır.
f) Turnelerde görevli herkesin seyahat edilecek vasıtanın hareket edeceği yerde hareket saatinden en geç bir saat önce hazır bulunması gereklidir.
g) Kuruluşta tatbik edilen genel çalışma esaslara prova ve gösteri şartları turnelerde de aynen tatbik edilir.
h) Turnelerde hastalanan görevlilerin muayene ve tedavileri turne başkanlığınca yaptırılır. Muayene tedavi ve ilaç masrafları turne giderlerinden karşılanır.
i) Turnelere katılan görevliler genel kurallara ve kafile başkanının direktiflerine uyarlar. Aksine hareket edenlerden suçları kesin tespit edilenler gerektiğinde geri gönderilir ve varsa açtıkları maddi zararlar kendisinden tanzim edilir, uygun görüldüğü takdirde görevine son verilir.

Madde 22- İzin – Hastalık ve Rapor
Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (b) bendi gereğince istihdam edilen sözleşmeli Personelin yıllık izni, mazeret izni, hastalık izinleri Devlet memurları Kanununun hükümlerine tabidir.

İzin:
a) Kuruluştaki görevliler yıllık izinlerini yazılı olarak idareye bildirirler. Müdürlük program şartlarına göre ve gerektiğinde geri alıp sonra kullanılmak üzere görevliye izin verir. Görevliler izinlerini geçirdikleri adresi ve adres değişikliklerini seri bir şekilde Müdürlüğe ulaştıracaklardır.b) Görevliler hafta tatillerini programların şartlarına göre yaparlar. Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatilleri de programların durumuna göre verilir.
c) Uygun görüldüğü takdirde program gereği toplu izin verilebilir.
d) Öğreticiler kendi sorumlulukları altındaki çalışmalarda görevliye Müdürlüğün bilgisi altında izin verebilirler.

Hastalık ve Rapor:
a) Görevlilerin resmi hastane ve kuruluş hekimlerine tedavilerini Müdürlük yaptırır. Hastalığın tedavisinin yurt dışında yapılması gerekiyorsa bütün yol, hastane, tedavi ve ilaçlarını Müdürlük karşılar.
b) Müdürlükten sevk yazısı almadan hastaneye ve özel hekimlere giden görevlilerin ödediği ücretler ve getireceği raporlar geçersizdir. Haklarında özürsüz ve izinsiz göreve gelmeyenlere yapılan işlem yapılır.
c) Ani ve acil hallerde hastanelere başvuranların durumları hastanelerin vereceği raporlarla belirlenmelidir.
d) Hastanelerce verilen raporlarda görevlinin istirahatını geçireceği yer raporda belirtilmemişse görevli Müdürlüğün izni olmadan Belediye hudutları dışına çıkamaz.

BÖLÜM IV
Suç Sayılan Fiil ve Hareketler

Madde 23- a) Halk Dansları Müdürlüğünde çalışan görevliler ve diğer teknik elemanlar (saat ücreti alarak çalışanlar hariç) ticaret yapamazlar, kazanç kastı olan başka bir işle uğraşamazlar.
b) Görevliler Kuruluşun programı dışındaki her türlü sanat faaliyeti için dairenin iznini almak zorundadır.
c) Görevliler Müdürlüğün yurt içi ve yurt dışında vereceği görevi yapmaya mecburdur. Ancak hastalıklarını kuruluşun sevk edeceği resmi hastanelerin raporlarıyla ispatlayanlar görevden affedilebilirler.
d) Dansçı, müzisyen, öğretici ve teknik elemanlar hiçbir şekilde kuruluşta amirlerini, arkadaşlarının küçük düşürecek beyan, eylem ve işlem yapamazlar. Amirlerine, görevlilere karşı gelmek, verilen emir ve talimatları dinlememek, başkalarını kuruluş aleyhine tahrik etmek, beyanatta bulunmak, yayın yapmak, yaptırmak veya siyasal mahiyette tartışma yapmak ve siyasi nitelikte yazı yayınlamak yasaktır.
e) Görevlilerin kanuni adreslerin idareye bildirmeye mecburdurlar. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği takdirde ilk adreslerine yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
f) Bütün görevliler ilan tahtalarındaki çalışma programlarını emir ve genelgeleri günü gününe okumaya ve gereğini yapmaya mecburdurlar. İzinli ve raporlu olanlar izinlerinin ve raporlarının bittiği günden itibaren aynı şartlara tabidirler. Görevliler çalışmalar bitip de çalıştıkları yerden ayrılırken ilan tahtalarından veya ilgililerden ertesi günün programını öğrenmeye mecburdurlar.
g) Görevliler usulsüz bir işlem veya eyleme maruz kaldıkları zaman önce kendi bölüm amirlerine başvururlar. Konu aydınlığa kavuşturulamazsa ancak o zaman yazılı olarak Müdürlüğe başvurabilirler. Müdürlüğün vereceği karar kesindir. Görevli şikayeti sonuçlanıncaya kadar görevini aralıksız olarak yapmaya ve emirlere uymaya mecburdur.
h) Görevden ayrılma isteği Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Müdürlük bu isteği programın gereği olarak belirli bir müddet sonrası için veya derhal kabul edebilir. Müdürlüğün kabulünden evvel ayrılan görevli kuruluşun uğrayacağı zararı ödemeye mecburdur. Böyle hareket edenlere (bonservis) belgesi de verilmez.
i) Gösteriler televizyon ile yayınlanacağı zaman yayın şartı TRT ile Müdürlüğün önceden yapacağı bir anlaşma gereğince uygulanır.
j) Görevlilere gösteriler ve provalar için kullanacağı araç ve gereçler Müdürlük tarafından verilir. Veriler araç ve gereçlerden demirbaş ve miatlı olanlar kuruluşa iade edilir. Bunları kayıp eden veya hasara uğratanlardan rayiç bedel üzerinden tutarları aylık ücretlerinden derhal kesilir. Ancak oyun icabı kullanılmaz hale gelenler bu kaydın dışındadır. Görevliler kendiliklerinden kumaş, kıyafet ve aksesuar seçemezler, giyimlerinin stilini bozacak ilave ve değişiklikler yapamazlar.
k) Görevliler idare tarafından kendilerine verilen küçük veya büyük her türlü görevi yapmaya mecburdurlar.

BÖLÜM V
Genel Hükümler

Madde 24- Bu yönetmelikte bulunmayan veya açıklığa kavuşturulmayan konularda Bakanlık genelge, talimat ve emirlerine göre uygulama yapılır.

Madde 25- Disiplin cezaları Bakanlıkça bu yönetmelik kurallarına uygun olarak ayrıca belirlenir.

Yürürlük:
Madde 26-
Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayın tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 27-
Bu Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür.