TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Turizm Eğitim Merkezleri 03/02/2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22303

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, turizm sektörünün çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesi için, Turizm Bakanlığı’nca Turizm Eğitim Merkezlerinde açılan turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursları ile ilgili hususları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen yatak kapasitesinin artırılması ile ilgili tahminlere paralel olarak ön büro, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi, kat hizmetleri ve sektörün ihtiyaç duyduğu diğer branşlarda personel yetiştirilmesi amacıyla açılacak kurslara katılacak kursiyerleri, eğitimi uygulayacak eğiticileri, kursları yönetecek personeli ve eğitim-öğretim ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik 355 sayılı Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin,411 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 11/A maddesinin (c) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Turizm Bakanlığı’nı
b) Genel Müdürlük : Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nü
c) TUREM : Turizm Eğitim Merkezini
d) Kurs :Turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursunu,
e) Kursiyer :Turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursuna katılanları,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Süre ve Bölümler
Madde 5-
Her yıl Eylül ayı içinde başlayan kursların eğitim süresi 30 haftadır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, eğitim süresini 24 haftaya indirmek suretiyle, bir yıl içinde iki ayrı dönemde kurs açabilir. Bu durumda kurs tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ayrıca, bu sürelere ek olarak Bakanlıkça tespit edilecek tarihler arasında bir haftalık dinlenme tatili verilir.

Kurslar; önbüro, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi, kat hizmetleri ve sektörün ihtiyaç duyduğu diğer branşlarda açılır.

Bakanlık, turizm sektörünün ihtiyacına göre ve görülen lüzum üzerine bölüm açar veya kapatabilir.

Kurslarda kursiyerlere aşağıdaki konularda ve sektörün ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda bilgi ve beceri kazandırılır:

a)Önbüro :Resepsiyon memuru yardımcılığı,

b)Yiyecek ve içecek servisi:Restoran ve bar komiliği

c)Yiyecek üretimi :Aşçı yardımcılığı,

d)Kat hizmetleri :Kat ve oda görevlisi

Kayıt Kabul Koşulları
Madde 6-
Önbüro bölümüne enaz lise dengi okul mezunları, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi ve kat hizmetleri bölümlerine en az ortaokul mezunları kabul edilir.

Adaylarda aranan kayıt kabul şartları şunlardır:
a) Adayların giriş sınavlarının yapıldığı yıl itibariyle 21 yaşından gün almamış olmaları gereklidir. 20 yaşından gün almış olan erkek adayların, askerlikle ilişkilerinin bulunmadığına veya ertelendiğine ilişkin belgeleri getirmeleri halinde başvuruları kabul edilir,

b) Önbüro bölümüne başvuran adaylarda bir yabancı dili bilmeleri koşulu aranır.

c) Kurslar yatılı olup, gereği halinde gündüzlü kursiyer de alınabilir.

d) Evli olanlar kursa kabul edilmezler. Kurs döneminde evlenenlerin kursla ilişkileri kesilir.

Kursiyer Adaylarından İstenecek Belgeler
Madde 7-
Durumları yukarıdaki koşullara uyan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri bir dilekçe ekinde TUREM Müdürlüğüne elden veya posta ile ileterek başvuruda bulunurlar:

a) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
b) Öğrenim belgesinin onaylı örneği,
c) 2 adet fotoğraf

Bakanlıkça ilan edilecek sürenin sonuna kadar başvuruda bulunmayanlar seçme sınavına kabul edilmezler.

Kayıt ve Kabul İşlemleri
Madde 8-
Kurslara alınacak adayların kayıt ve kabul işlemleri ilgili TUREM Müdürlüğünce yürütülür. TUREM Müdürlüğünce başvurusu kabul edilen her adaya seçme sınavına katılma tarihi, yeri ve aday numarasını belirten Ek-1’deki sınav giriş belgesi gönderilir.

Seçme Sınavı Tarihi ve Koşulların Duyurulması
Madde 9-
Genel Müdürlük, çeşitli yayın organları aracılığı ile kursların kayıt, kabul ve seçme sınavı tarihini, yerini ve koşullarını her yıl duyurur.

Seçme Sınavı Komisyonu
Madde 10-
Adayların seçme sınavı bir komisyon aracılığı ileTUREM’lerin bulunduğu yerlerde yapılır. Bakanlık Onayı ile kurulan Sınav Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

1)Komisyon başkanı- TUREM Müdürü(Genel Müdürlüğün gerek gördüğü durumlarda, Komisyon başkanı Genel Müdürlükçe görevlendirilir.)

2)TUREM bölüm eğiticileri ve öğreticileri,

3)Turizm işletmeleri temsilcileri, varsa Otelciler Birliği temsilcisi(TUREM Müdürlüğünce belirlenir,

4)Doktor,

5)Yabancı dil öğretmenleri,

6)İl Turizm Müdürü veya Yardımcısı

Seçme Sınavı ve Değerlendirme
Madde 11-
Seçme sınavı mülakat ve test olmak üzere iki bölümde yapılır. Birinci bölümde adaylar: Ek-2’de örneği bulunan Genel Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre mülakata alınırlar.

Önbüro bölümü için başvuran adayların yabancı dil düzeyleri de mülakat sınavında değerlendirilir. Mülakatta puanlama (0-49) Zayıf, (50-64) Orta, (65-84) İyi ve (85-100) Pekiyi şeklinde yapılır. Mülakat sonucunda (50) ve daha yukarı puan alarak mesleğe uygunluğu belirlenenler genel kültür testine tabi tutulurlar. Test sınavında 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Testte aldığı puan ile mülakat puanı birleştirilerek ortalaması alınır. Ortalaması (50) ve daha yukarı olanların puan sırasına göre ihtiyaç kadarı kursa çağrılır. Diğerleri yedek listeye yazılır.

Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Kararlar Genel Değerlendirme Formuna yazılır, formun altı Komisyon tarafından imzalanır.

Sonuçların Duurulması
Madde 12-
Seçme sınavı sonuçları TUREM Müdürlüklerince adaylara yazı ile duyurulur.

Sınavı kazananlar arasından kursa katılmak istemeyenlerle, eğitimin başlama tarihine kadar kesin kaydını yaptırmayan adayların yerlerine yedek listeden aday alınır.

Gerektiğinde, kapasite durumu gözönüne alınarak TUREM’ler arası kursiyer aday nakli Genel Müdürlükçe yapılır.

Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler
Madde 13-
Seçme sınavını kazanan adaylardan, kesin kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Taahhütname, (Noterden tasdikli) (Ek-3)
b) Kefaletname, (Noterden tasdikli) (Ek-4)
c) Öğrenim belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği,
d) Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,
e) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi,
f) 4 adet fotoğraf.

Kursiyerlerin Deneme Süresi
Madde 14-
Eğitimin başladığı tarihten itibaren en geç 6 hafta içerisinde TUREM Müdürünün başkanlığında, bölüm eğiticileri ve öğreticilerinden oluşan bir kurul tarafından, mesleğe yatkınlığı, becerilerini kullanabilmesi, algılama yeterliliği, derslere ilgisi ve devam durumu, disiplin kurallarına uyumu, kişisel temizliği ve hijyen koşulları, dürüstlüğü, sorumluluk duygusu, soysal ilişkileri ve benzer konularda kursa uyum sağlayamayacağı saptanan kursiyerin kursla ilişkisi kesilir. Karar kurul üyelerinin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerli sayılır. Karar, Genel Müdürlüğe, kursiyerin velisine, kefiline ve kendisine yazılı olarak bildirilir. Kursla bu şekilde ilişiği kesilen kursiyerin kefilinden mali yükümlülük istenmez.

Kursiyerlerin Devam Durumu
Madde 15-
Kurs süresi içinde izinsiz ve özürsüz toplam 5 işgününü aşan devamsızlık halinde kursiyerin kursla ilişkisi kesilerek taahhütname ve kefaletname hükümleri uygulanır.

Devamsızlık süresi, TUREM Müdürlüğünün geçerliğini kabul edeceği bir özür belgesi ile toplam 10 güne, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak raporla da toplam 20 güne kadar uzatılabilir. Sağılık nedeniyle bu sürelerden fazla devamsızlık gösterenlerin kursla ilişkileri tazminat talep edilmeksizin kesilir.
Kursiyerlerin günlük hastalık raporları, TUREM doktoru veya Hükümet tabibince verilir.

Gözetim altına alınan kursiyerin devamsızlık süresi 20 iş gününü geçer ise, hakkında hükümlülük kararı verilmemiş olsa dahi kurs ile ilişkisi tazminat talep edilmeksizin kesilir.

Kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan kursiyer hakkında taahhütname ve kefaletname hükümleri uygulanır.

Eğitim Programı ve Uygulanması
Madde 16-
Kurslarda eğitim, uygulamalı ve teorik olarak yapılır. Kursiyerler; TUREM’de ilk iki hafta görecekleri teorik eğitimden sonra iki gruba ayrılırlar, üçüncü eğitim haftasıyla birlikte değişmeli olarak bir hafta işletmelerde staj ve bir hafta TUREM’de teorik ve uygulamalı eğitim yaparlar. İşletmelerdeki staj süresi 14, TUREM’deki teorik ve uygulama eğitim süresi 16 haftadır.

Verilecek derslerin adları ve haftalık ders saati dağılımı aşağıdaki gibidir:

Dersler : Haftalık Süre:
Bölüm Teknolojisi 17
Yabancı Dil 14
Genel Kültür,Sosyal Davranışlar ve Halkla İlişkiler 2
Meslek Sağlığı ve İlk Yardım 1
Atatürk ilke ve İnkılapları 1

Günlük ders programları 7 ders saati üzerinden düzenlenir. Her dersin süresi 45 dakika olup, dersler arasında 10’ar dakikalık ara verilir. Ders kitapları ile müfredat programları Bakanlıkça hazırlanır. Eğitici ve öğreticiler bu program çerçevesinde eğitimi yürütmek zorundadırlar.
Kursiyerlerin eğitim süresince staj yapacakları işletmeler TUREM Müdürlüğünce belirlenir ve her kursiyere çeşitli işletmelerde staj yapma imkanı sağlanır.

Ara, Bitirme, Bütünleme ve Mazeret Sınavları
Madde 17-
Kursiyerlere eğitim dönemi içinde gördükleri her dersten en az iki yazılı ve iki sözlü notu verilir. Not baremleri (0-49) Zayıf, (50-64) Orta, (65-84) İyi, (85-100) Pekiyi şeklinde değerlendirilir.

Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Bitirme sınavları; yabancı dil dersi sözlü, bölüm teknolojisi dersleri sözlü ve uygulamalı, diğer dersler ise yazılı olarak yapılır.

b) Bitirme sınavları;Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde, bütünleme sınavları bitirme sınavlarından 7 gün sonra yapılır.

c) Bitirme sınavlarında, 50 notun altında not alan kursiyer bütünlemeye kalır. Ancak, bölüm teknolojisi sınavında kesin başarı aranır, bu derslerde kursiyerin bütünleme sınav hakkı yoktur.

d) Kursiyerin mezun olabilmesi için sene içinde aldığı notların ortalaması ile bitirme sınavında aldığı notun ortalaması 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.

e) Bütünleme ve mazeret sınavına kalan kursiyerin de mezun olabilmesi için, girdiği sınavda 50 notun üzerinde not alması gerekmektedir.
Yarım notlar tam not kabul edilir.

f) Bitirme sınavlarına özürü nedeniyle gününde giremeyen ancak özürünü belgeleyen kursiyerler, bütünleme sınavına; mücbir sebeplerle bütünleme sınavına giremeyen kursiyerler, yine özürlerini belgelemeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, bir sonraki eğitim dönemi seçme sınavları ile birlikte yapılacak mazeret sınavına girerler.

g) Özürsüz olarak bitirme, bütünleme ve mazeret sınavına girmeyen, bitirme sınavlarında bölüm teknolojisinden kalan ve kurstan mezun olamayan kursiyerlere kefaletname ve taahhütname hükümleri uygulanır.

Bitirme Sınavı Komisyonu
Madde 18-
Kurs bitirme sınavı ilgili TUREM’lerde Bakanlık onayı ile kurulan komisyon tarafından yapılır.

Komisyon şu üyelerden oluşur:
1- Komisyon Başkanı-TUREM Müdürü, (Genel Müdürlüğün gerek gördüğü durumlarda, Komisyon Başkanı Genel Müdürlükten görevlendirilir.)
2- TUREM bölüm eğiticileri ve öğreticileri,
3- Turizm İşletmeleri temsilcileri, varsa Otelciler Birliği temsilcisi(TUREM Müdürlüğünce belirlenir.),
4- İl Turizm Müdürü veya yardımcısı

Kurs Başarı Belgesi
Madde 19-
Kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere “Kurs Başarı Belgesi” verilir. Kurs Başarı Belgesi TUREM Müdürlüğünce düzenlenir. Belgeler TUREM Müdürü tarafından “kayıtlara uygundur” ibaresi konularak imzalanır ve mühürlenir. Onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Her kurs dönemi için iki nüsha halinde Kurs Başarı Belgesi Defteri düzenlenir. Bu defterlerden biri TUREM Müdürlüğünce muhafaza edilir. Bir nüshası da Genel Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali ve İdari Hükümler

“Madde 20-( Değişik: RG 14.01.2001-24287)
Kursa kabul edilen;

a) Yatılı kursiyerlerin yatacak yerleri, sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemekleri,

b) Gündüzlü kursiyerlerin öğle yemekleri,

c) Tüm kursiyerlerin, eğitim programlarında yer alan konulara ilişkin her türlü uygulama malzemeleri,

d) Tüm kursiyerlerin kullanım ve giyim eşyaları,

Bakanlık tarafından karşılanır.

Kursiyerlere verilecek giyim ve kullanım eşyasının ne olacağı, miktarğı ve hangi koşullarda verilebileceği TUREM Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, bütçe imkanları göz önünde bulundurularak, Bakanlık tarafından saptanır.”

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi ve Ücretli Ders Saatleri
Madde 21-
TUREM’lerde ders verecek eğitici ve öğreticiler ile diğer öğretim elemanları, her eğitim dönemi için TUREM Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık makamının onayıyla görevlendirilir.

Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, branşları dışında derse giren eğitici ve öğreticiler ile kurslarda görevlendirilen diğer öğretim elemanlarına, ders ücreti olarak saat başına Bütçe Kanununda belirtilen esas ve miktarlar üzerinden ödeme yapılır.

Sınav Komisyon Üyelerine Ödenecek Ücret
Madde 22-
Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, kursların seçme ve bitirme sınav komisyonuna katılan eğitici ve öğreticiler ile diğer komisyon üyelerine ek ders ücreti olarak saat başına Bütçe Kanununda öngörülen esas ve miktarlar üzerinden ödeme yapılır.

Mezunların Mecburi Hizmetinin İzlenmesi
Madde 23-
Kurslardan mezun olanların, Ek-3’de yer alan taahhütnamede belirtilen süre kadar mecburi hizmet zorunluluğu vardır. Mecburi hizmet, ilgili TUREM Müdürlüğünce izlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Kurulu, Disiplin Cezaları ve Denetim

Kurs Disiplin Kurulu
Madde 24- TUREM Disiplin Kurulu ve Bakanlık Üst Disiplin Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a)TUREM Disiplin Kurulu: TUREM Disiplin Kurulu, TUREM Müdürü başkanlığında, eğitim şefi ve ilgili bölüm eğiticisinden oluşur.

b)Bakanlık Üst Disiplin Kurulu: Bakanlık Üst Disiplin Kurulu, Hukuk Müşavirliği başkanlığında, Turizm Eğitimi Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Mesleki Eğitim Dairesi Başkanı ve ilgili şube müdürü üyeliği ile kurulur.

Uygulanacak Disiplin Cezaları
Madde 25-
Kursiyerlere uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Sürekli Uzaklaştırma.

Disiplin Kurullarının çalışma esasları ve uygulanacak cezaları gerektiren davranışlar, Kursiyer Disiplin Yönergesi ile belirlenir.

Denetim
Madde 26-
TUREM’lerde açılan kurslar “Eğitim, Mali ve İdari Denetim Talimatı” uyarınca, Genel Müdürlükçe her kurs döneminde bir kez denetlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 27-
26/8/1989 gün ve 20264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konaklama ve Yeme-İçme İşletmeleri Personeli Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 28-
Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 29-
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.


T.C.
TURİZMBAKANLIĞI
TURİZM EĞİTİMİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ

Turizm İşletmelerine
Personel Yetiştirme Temel EğitimKursları
Sınav GirişBelgesi

ADAYNO :

………………………………

ADI VESOYADI :

………………………………

EĞİTİM GÖRMEK İSTEDİĞİ
TURİZM EĞİTİM MERKEZİ :

………………………………

SINAVTARİHİ :

………………………………

SINAV YERİVE SAATİ :

………………………………

SINAV ŞEKLİ :

Sınav; mülakat ve test olmak üzere iki
Aşamada yapılır. Mülakat sınavında mesleğe
Uygunluğu tespit edilenler, test sınavına alınırlar.

GENEL DEĞERLENDİRME FORMU

Kursiyer Adayının;

Adı ve Soyadı :……………………………………
Doğum Yeri ve Yılı :……………………………………
Öğrenim Durumu :……………………………………
Tercih Ettiği Bölüm :……………………………………
Bildiği Yabancı Dil :……………………………………

MÜLAKAT DEĞERLENDİRME

……..……………………………....

1-DIŞ GÖRÜNÜMÜ :

…..………………………………....

2-SAĞLIK DURUMU :

……..……………………………....

3-KONUŞMA YETENEĞİ :

…..……………………………..…..

4-KAVRAMA YETENEĞİ :

………………………………………

5-ESNEKLİĞİ :

………………………………………

6-DAVRANIŞI :

………………………………………

7-İŞ DENEYİMİ :

………………………………………

8-ÖNBÜRO BÖLÜMÜ İÇİN YABANCI DİL DÜZEYİ :

……………………………………...

 

 

MÜLAKAT SONUCU ALDIĞI NOT :

……………………………………...

TEST SINAVINDA ALDIĞI NOT :

…………………………………..

ORTALAMA NOTU :

………………………………….

 

NOT DEĞERLENDİRMESİ

 

Pekiyi 

100-85

İyi 

84-65

Orta

64-50

Zayıf 

49- 0

 

KOMİSYON BAŞKANI

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

TAAHHÜTNAME

Turizm Bakanlığı ……………………Turizm Eğitim Merkezi’nde açılan “TURİZM İŞLETMELERİNE PERSONEL YETİŞTİRME TEMEL EĞİTİM KURSU”nda kursiyer olarak bulunduğum dönem içinde aşağıdaki koşullara uymayı kabul ve taahhüt ederim.

1- Eğitim dönemi süresince Yönetmelikte öngörülenlerin dışında herhangi bir sebeple kursu terk etmemeyi,

2- Kurs Yönetmeliğine ve Disiplin yönergesine uygun hareket etmeyi,

3- Kursa başladığım tarihten 6 hafta sonra, deneme süresindeki başarısızlığım sebebiyle kursa devam edemeyeceğim TUREM Müdürlüğünce bana tebliğ edildiğinde, Bakanlığa karşı hiçbir hak iddiasında bulunmamayı,

4- Gerek kurs Yönetmeliğinde belirtilen devam sürelerine uygun hareket etmemem, gerekse kursu başaramamam halinde hakkımda kefaletname hükümlerinin yerine getirilmesini,

5- Kurs süresince zimmetle aldığım malzemeyi eğitim sonunda TUREM’e iade edeceğimi ve iyi muhafaza edeceğimi, aksi takdirde tazmin edeceğimi,

6- Kurs bitiminden sonra en fazla 1,5 yıl içerisinde, kendimin veya TUREM Müdürlüğünün iş imkanı sağladığı öncelikle Turizm Belgeli tesislerde gördüğüm eğitim süresi kadar mecburi hizmet yapmayı; iş yeri değiştirmem gerektiğinde yeni iş yerini TUREM Müdürlüğüne bildirmeyi,

7- Bana yurt dışında staj imkanı sağlandığı takdirde yurdışında geçirdiğim sürenin mecburi hizmetten sayılmayacağını; Bakanlığının muvafakatı dışında, yurtdışında stajdan sonra kaldığım takdirde, kefaletnamede belirtilen meblağı hazineye ödeyeceğimi,

8- Askere alındığımda; Askerlik Şubesinden alacağım belgeyi TUREM Müdürlüğüne göndermeyi; bitiminden sonra da geri kalan mecburi hizmet süremi aynı şartlarla tamamlamayı,

Yukarıda belirtilen hususları yerine getirmemem ya da aykırı davranmam nedeniyle, hakkımda taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesi durumunda Turizm Bakanlığı adına ……………………………TL.yi (Bedeli, kayıt yapılan tarihte uygulanmakta olan memur maaş katsayısının yatılı kursiyerler için 5000, gündüzlü kursiyerler için 2500 rakamı ile çarpılması sonucunda çıkan miktardır.) Hazineye ödemeyi, doğacak ihtilaflarda Ankara Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı :……………………..……….....
Adresi :………………………………...
…………………………………
…………………………………


EK-4
KEFALETNAME


İlişik taahhütnamede imzası bulunan, Turizm Bakanlığı ………………………Turizm Eğitim Merkezi’nde düzenlenen “TURİZM İŞLETMELERİNE PERSONEL YETİŞTİRME TEMEL EĞİTİM KURSU” adaylarından ……………………………….’nın taahhüt ettiği…………TL.’yi adı geçenle birlikte Turizm Bakanlığı’nın ilk talebinde, borçlunun muvafakatini almaya lüzum kalmadan derhal ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarih : …./…./…….
İmza :

Kefilin

Adı ve Soyadı :……………………………….
Devamlı Adresi :……………………………….
……………………………….
Telefonu :……………………………….

Not : Kefilin nüfus cüzdanının örneği ve ikametgah ilmuhaberi kefaletnameye eklenecektir.