TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Kuruluş Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

* 06/10/2012 tarih ve 28433 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) Kuruluş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğinin 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Turizm Eğitim Merkezleri 03/02/2006 tarih ve 26069 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

Resmi Gazete Tarihi: 08.09.1981 Resmi Gazete Sayısı: 17452

Amaç:
Madde 1-
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanununun 8 ve 26 ncı maddelerine dayanarak turizm endüstrisinin çeşitli alanlarında ihtiyaç duyulan personele faaliyet dallarında formasyon kazandırmak ve geliştirmek, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı personeline de kurs ve seminerler yoluyla hizmet içi eğitimi vermek amacıyla Bakanlık, gerekli gördüğü yerlerde Turizm Eğitimi Merkezi (TUREM) kurar.

Madde 2- TUREM’ler merkezde doğrudan, illerde ise bölge müdürlükleri aracılığı ile Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

Kurslar:
Madde 3-
TUREM’lerde açılacak kurslar şunlardır.
a) Konaklama ve yeme-içme işletmeleri personeli yetiştirme temel eğitim kursları,
b) Hizmet içi eğitim kursları,
c) Profesyonel turist rehberliği kursları,
d) Enformasyon memurluğu kursları,
e) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nca gerekli görülecek diğer kurslar, seminer ve konferanslar,
f) Meslek monitörleri seminerleri, mihmandarlık semineri,

Personel:
Madde 4-
TUREM’lerde görevler aşağıda belirtilen personel tarafından yürütülür.

A) GENEL İDARE HİZMETLERİ PERSONELİ
1-TUREM Müdürü
2- TUREM Müdür yardımcıları (Eğitim-Öğretim ve İdare-mali)
3- İdare amiri
4- Her dalda birer monitör (Önbüro, salon hizmetleri, Kat ve Mutfak)
5- Muhasebe ve mali işleri memuru
6- Ayniyat ve depo memuru
7- Evrak ve arşiv memuru
8- Akşam nezaretçisi
9- Gece nezaretçisi
10- Sekreter
11- Daktilograf

B) SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ
1- Doktor
2- Hemşire

C) YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ
1- Hademe (2 adet)
2- Şoför
3- Kaloriferci
4- Çamaşırcı
5- Bekçi 1 gece 1 gündüz)

TUREM’lerde görevlendirilecek personelin nitelikleri:
Madde 5-
TUREM’lerde görevlendirilecek personelin nitelikleri aşağıda belirtilmiştir.

A) GENEL İDARE HİZMETLERİ PERSONELİ:
GÖREV ÜNVANLARI:
NİTELİKLERİ:

1-TUREM müdürü
-1-4 dereceleri almaya hak kazanlardan fakülte veya yüksek okul mezunu olanlar.

2- TUREM müdür yardımcıları
-1-4 dereceleri almaya hak kazanlar fakülte veya yüksek okul mezunu olanlar.

3- İdare amiri

-Lise veya dengi bir okul mezunu olanlar.

4- TUREM monitörleri
-Otelcilik ve turizm meslek lisesi mezunlarından veya uzmanlık dalında en az 5 yıl çalışmış olanlar,
-Meslekte çalışan ve monitörlük kursunu bitirmiş en az ortaokul mezunları,
OTEM ve TUREM’lerde açılan konaklama ve yeme-içme işletmeleri Personeli yetiştirme temel eğitim kursları mezunları,
-Mesleğinde en az 10 yıl başarı olduğu belgeleyen ilkokul mezunları,

5- Muhasebe ve mali işler memuru

- Lise ve dengi okul mezunu en az beş yıl mesleki tecrübesi olanlar.

6- Ayniyat ve depo memuru
- Lise veya dengi okul mezunu olanlar.

7- Evrak ve arşiv memuru
-En az ortaokul mezunu olanlar.

8- Akşam nezaretçisi
-Otelcilik ve Turizm ve meslek lisesi, lise veya dengi okul mezunu, askerliğini yapmış ve 25 yaşını tamamlamış olanlar.

9- Gece nezaretçisi
-Aynı niteliklerde 30 yaşını tamamlamış olanlar.

10-Sekreter
- En az ortaokul mezunu sekreterlik kursunu bitirmiş, daktilo bilenler,

11-Daktilo
-En az ortaokul mezunu, on parmak daktilo yazanlar.

B) SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ:
1- Doktor
-İlgili fakülte mezunu olup en az beş yıl mesleki tecrübesi bulunanlar.
2- Hemşire
- Hemşirelik yüksek okulu ve sağlık koleji mezunu olup iki yıl mesleki tecrübesi bulunanlar.
C) YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ:
1- Hademe
-En az ilkokul mezunu olanlar.

2- Şoför
-En az ilkokul mezunu olanlar.

3- Kaloriferci
-En az ilkokul mezunu olanlar.

4- Çamaşırcı -En az ilkokul mezunu olanlar.

5- Bekçi -En az ilkokul mezunu olanlar.
Yukarıdaki görev unvanları ve nitelikleri belirtilen personel 657 sayılı yasa hükümlerine göre atanırlar.

ÖZEL HÜKÜMLER:

TUREM’lerde görevlendirilecek personel ile ilgili olarak yukarıda belirtilen niteliklere uygun eleman bulunmadığı taktirde Bakanlık şartlara en uygun olanını atar.

Ancak zorunlu hallerde bu görevlere sözleşmeli personel de atanabilir.

Yönetmeliğin yayınlanmasından önce Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezlerinde görevlendirilen personelin hakları saklıdır.

TUREM’lerdeki görevlerin önemine binaen TUREM müdür yardımcıları ve monitörler, Bakanlıkta Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünün başkanlığında kurulacak bir komisyonca mülakata tabi tutulurlar.

TUREM’lerin Yönetim ve Hizmetli Personelinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6-A) GENEL İDARE HİZMETLERİ PERSONELİ

1- Müdür
İDARİ KONULARDA:

- Mevcut yönetmelik, genelge ve yönergeler çerçevesinde Ankara’da Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, diğer yerlerde Bakanlık bölge müdürlüklerinin denetimi altında TUREM’i yönetir.

- Merkezde Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, diğer yerlerde ise bakanlık bölge müdürlükleri nezdinde TUREM’i temsil eder. Bakanlık ve diğer resmi kuruluşlarla yazışma yetkisini merkezde Bakanlık nezdinde doğrudan, diğer resmi kuruluşlar nezdinde Bakanlık aracılığı ile; diğer yerlerde ise bölge müdürlüğü aracılığı ile kullanılır.

- Toplantılarda öğretmenler kurulu ve disiplin kuruluna başkanlık eder. Bu yetki Ankara TUREM’i dışında bölge müdürlüklerince vekaleten kullanılabilir.
- Konaklama ve yeme-içme işletmeleri personeli yetiştirme temel eğitim kursu ile uygulama tesisi arasındaki ilişkileri düzenler, protokol, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde yetkiyi kullanır.

- Aynı kurs seçme, bitirme ve bütünleme sınavları için oluşturulan sınav kurullarına, Bakanlıkça görevlendirilen bir yetkili bulundukça, başkanlık eder.

- Bakanlıkla yapılan yazışmalarda, yazıyı paraf eder. Ankara TUREM’de bu yetki doğrudan doğruya imza biçiminde kullanılır.

- Gelen evrakları ilgili kısma havale eder ve sonucu izler.

- TUREM’i dışarıda en iyi biçimde temsil eder, tanıtıcı çalışmalarda bulunur.

- Gerektiği zaman memurlar ve öteki çalışmalar talimatlar vererek TUREM çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlar.

- Mutfak, kalorifer, yatakhane ve diğer bölümlere ilişkin yönergeler hazırlar.

MALİ KONULARDA:
- Yapılacak harcamalarda tahakkuk memurluğu görevini yapar.

- Harcama Yetkisini aşmayacak satın almalarda yetkilidir.

- Gereksinme belgesiyle yapılacak isteklerin sağlanması için ambar memuruna talimat verir.

- TUREM kasasında yasal yetkisi tutarında avans bulundurulmasını sağlar ve bunun yönetime uygun harcaması için muhasebeciyi görevlendirir, alımları idari mali müdür yardımcısı, muhasebe ve mali işler memuru ile ayniyat ve depo memurlarından oluşan satın alma kurulu aracılığı ile sağlar.

- Gereksinmeler için gerekli alımların yöntemine göre yapılmasını sağlar.

- Konaklama ve yeme- içme işletmeleri personeli yetiştirme temel eğitim kursları için uygulama tesisince yapılacak harcamalar için verilecek ödeme emirlerini tahakkuk memuru olarak imzalar.

- Uygulama tesisinin yapacağı uygulama harcamaları ve harcamayı gerektiren çalışmaları düzenler. Uygulama tesisi TUREM müdürlüğünden talimat verilmeden bu tür bir çalışmada bulunamaz.

- Ambar işlerinin düzenli olarak yürümesini, demirbaşların yönetimine uygun bir biçimde korunmasını sağlar.
- Ambar çıkışlarında çıkıp fişlerini parafa eder.

-Her ay sonunda o ay içinde yapılmış olan harcamaları Bakanlığa bildirir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM KONULARINDA:
- TUREM’in eğitim düzeninin yönetir. Düzenin daha yararlı olabilmesi için incelemeler yapar. Bakanlığa öneride bulunur.

- Dönem başlarında, kurslar için duyurular yaptırılarak daha çok sayıda adaydın sağlanmasına çaba gösterir.

- Konaklama ve yeme-içme işleri personeli yetiştirme temel eğitim kursu öncesinde giriş (Seçme), ara, bitirme ve bütünleme sınavlarının bir düzen içinde yapılıp sonuçlandırılması için gerekli işlemleri yürütür.

- Dersler için formasyona uygun öğretmenler bulup derslerin zamanında, daha verimli olması için çalışmalarda bulunur.

- Kurumsal ve uygulamalı derslerin plan ve programa uygun biçimde yürütülmesi için denetimlerde bulunur.

- Kendisine tanınmış cezalandırma ve ödüllendirme yetkilerini kullanır.

- Öğrenci, öğretmen ve personel sicillerini tutar.

- Eğitim ve öğretimle ilgili çalışmaları düzenler ve toplantılara başkanlık eder.

2- Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali)
- Müdürün yönetim konularında en yakın yardımcısıdır.

- Gelen evrakları ilgili bölüme havale edilmek üzere müdüre sunar ve sonucunu izler.

- Genel müdürlük, Bölge veya Büro Müdürlüklerinden bir yetkili ve idare amirlerinden oluşan satın alma kuruluna başkanlık eder. Ambar memurunun hazırladığı envanterleri ve mizanları denetler ve her ay sonunda müdüre rapor eder.

- Gerekli toplantılar düzenler, toplantılarda tutulan tutanakları dosyalar ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

- Her dönem başında o dönem için sözleşme yapılmış öğretmen ve monitörlerin bir listesini Bakanlığa gönderilmek üzere hazırlar.

- Ücret tahakkuku için işlenen ders sayısını muhasebeciye çizelge haline ay sonuna kadar bildirir.

-Öğretmenlerin müfredat programının uygun olarak verecekleri planları saklar ve birer nüshasının Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

- Öğretmenlerden iki ayda bir not cetvellerini alır, saklanmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlar.

- Konaklama ve Yeme-içme işleri Personeli Yetiştirme temel eğitim kursları aday kayıtlarını tutar ve onlara sınava giriş belgesi verir.

- Seçme sınavına hazırlık yapar, aday listelerini sınav kuruluna verir. Sınavı kazanan adayların asıl kayıt işlerini yürütür.

-Kesin kayıt için öğrencilerden alınan belgeleri her öğrenci için ayrı ayrı açılmış dosyalarda saklar.

-Taahhütname ve kefaletnameleri Bakanlığa gönderilmek üzere saklar.

- Her ay başında bir önceki ay’a ait öğrenci mevcudunu, öğretmenlere tahakkuk ettirilen ücretleri çizelgeler halinde Bakanlığa gönderilmek üzere hazırlar.

- Her öğrenci için ikişer nüsha sicil kartı düzenler. Birer nüshasını Bakanlığa göndermek için hazırlar, diğerine dönem boyunca işlemler yapar.

-Ders notlarını ve yoklama fişlerinin düzenli olarak işlenmesini sağlar.

- Monitörün parafe ettiği kursiyer izin kağıtlarını müdüre imzalattırır ve dosyalar.

-Kursiyerlerin devam ve hastalık durumlarıyla ilgili dosyaları tutar, rahatsız olanların tedavi işlemlerini yürütür.

-Dönem sonunda bitirme sınavları için gereken düzenlemeleri yapar.

-TUREM’de açılan kursları bitirenlere verilecek belgelerin hazırlanmasına ve Bakanlığa sunulmasını sağlar.

-TUREM’de açılan kursların mezunları için özel çizelgeler düzenleyerek zorunlu hizmetleri süresince iş durumlarını izler.

- Eğitim Müdür yardımcısı bulunmayan TUREM’lerde eğitim işlerini de yürütür.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

- Müdür yardımcısı (Eğitim-öğretim)

- Eğitim konularında müdürün en yakın yardımcısıdır.

- Kurslardaki kurumsal ve uygulamalı derslerin daha yararlı olması için çalışmalar yapar, araştırma raporlarını müdüre sunup önerilerde bulunur.

- Konaklama ve yeme-içme işletmeleri personeli yetiştirme temel eğitimkursları kursiyerlerinin ve uygulama otelinde çalışanlarını yakından izler, aksaklıkları giderir, eğitici önerilerle iyi yetişmelerini sağlar. Bu konuda müdüre rapor verir.

- Konaklama ve yeme-içme işlemleri personeli yetiştirme temel kursları kursiyerlerine mezuniyet sonrası işe girmelerinde çıkacak sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olur.

- Konakla ve yeme-içme işlemleri personeli yetiştirme temel kursları kursiyerlerinin guruplar halinde uygulama tesisine zamanında gidip gelmelerini sağlar. Tesis gidişlerinde ve ders girişlerinde kılık kıyafet denetimini yapar.

- Konaklama ve yeme-içme işlemleri personeli yetiştirme temel kursları kursiyerleri tesis gurubunun devam durumunu denetler.

- Kursiyerlerin yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde disiplin işlerini yürütür, TUREM ve disiplin yönetmelik ve yönergelerine uymalarını sağlar.

- İşleri yönerge ve ders programlarını göz önünde bulundurarak öncelik sırasına koyar.

- Derslere giriş ve çıkış zillerinin düzenini sağlar.

- Eğitime ilişkin toplantıların düzenlenmesinde müdüre yardımcı olur. Toplantı tutanaklarını tutar.

-Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

3- İdare Amiri
- TUREM binasının bakım ve onarım işlerinde sorumludur.

- Hizmet çizelgesi hazırlar ve müdürün onayına sunar. Bu çizelge uyarınca hizmetlilerin geliş ve gidişini, verilen görevlerin zamanında yapılıp yapılmadığını denetler ve gereğini yapar.

- Gece bekçisi denetleme saatini her gün açarak denetim defterine kayıt eder ve durumu haftalık raporlarla müdüre iletir.

- Konaklama ve yeme-içme işlemleri personeli yetiştirme temel eğitim kursları kursiyer yemeği TUREM’de pişiriliyorsa listesini mutfak monitörü ile birlikte oluşturup müdürün onayına sunar. Bu konudaki düzeni sağlar.

- Konaklama ve yeme-içme işlemleri personeli yetiştirme temel eğitim kursları kursiyerlerinin uygulama tesisine gidip gelmelerinde aracın zamanında hazır olmasını sağlar.

-Satınalma komisyonunun üyesidir.

-Ay sonunda yemek masrafının hesaplanmasına esas olmak üzere o ay için de kurslardaki yatılı, gündüzlü kursiyer ve personelin yediği yemek miktarını hesap eder ve yemek listesini Bakanlığa sunulmak üzere hazırlar.

-Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

4-A) Önbüro monitörü
- İlgili kurslarda kurumsal ve uygulamalı derslerin daha yararlı olması için çalışmalar yapar, araştırma raporlarını müdüre sunup önerilerde bulunur.

- Kendi bölümünün teknoloji derslerini işler.

- Uygulamalı derslerde kullanılacak gereçlerin harcama biçimlerini denetleyip savurganlığa engel olur. Ders araç ve gereçlerini sağlar.

- Bölümü ile ilgili bozuk demirbaşları saptayıp onarımını yaptırarak işlerliğini sağlar, bu konunun sorumluluğunu taşır.

- İş yerinde ve dershanede bölümü ile ilgili her türlü güvenlik önerilerini alır.

- İş disiplinini ve çalışma saatlerine uygun bir çalışma düzeni kurup gerekli denetimleri yerinde ve zamanında yapar.

- Önbüro bölümü kursiyerlerinin kılık kıyafetlerinden sorumludur.

-Yıllık programlarda yeralan işbaşı (gezici veya sabit) kurslarında görev alır.

-Müdürün vereceği diğer işleri yapar.

B) Salon Hizmetleri Monitörü
- Kurumsal veya uygulamalı derslerin daha vararlı olması için çalışmalar yapar. Araştırma raporlarını müdüre sunar ve önerilerde bulunur.

- Kendi bölümünün teknoloji derslerini işler.

- Uygulamalı derslerde kullanılacak gereçlerin harcama biçimlerini denetleyip savurganlığa engel olur. Ders araç ve gereçlerini sağlar.

- Bölümü ile ilgili bozuk demirbaşları saptayıp onarımını yaptırarak işlerliğini sağlar, bu konunun sorumluluğunu taşır.

- İş yerinde ve dershanede bölümü ile ilgili her türlü güvenlik önlemlerini alır.

- İş disiplini ve çalışma saatlerine uygun bir çalışma düzeni kurup gerekli denetimleri yerinde ve zamanında yapar.

- TUREM restoranının temiz ve düzenini sağlar.

- Yemek saatlerinde restoranda bulunarak servis personelinin servisini izler, eğitici bilgiler verir.

- Servis bölümü kursiyerlerinin kılık kıyafetlerinden sorumludur.

- Bakanlığın uygun gördüğü işbaşı kurslarında görev alır.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

C) Mutfak Monitörü
- Kurumsal ve uygulamalı derslerin daha yararlı olması için çalışmalar yapar, araştırma raporlarını müdüre sunup önerilerde bulunur.

- Kendi bölümünün teknoloji derslerini işler.

- Uygulamalı derslerde kullanılacak gereçlerin harcama biçimlerini denetleyip savurganlığa engel olur.

- TUREM binasında yapılacak uygulamalı çalışmalarda kullanılacak araç ve gereçleri zamanında sağlar.

- Bölümüyle ilgili bozuk demirbaşları saptayıp onarımını yaptırarak işlerliğini sağlar, konunun sorumluluğunu taşır.

- İşyerinde ve dershanede bölümüyle ilgili her türlü güvenlik önlemlerini alır.

-İş disiplini ve çalışma saatlerine uygun bir çalışma düzeni kurup gerekli denetimleri yerinde ve zamanında yapar.

- TUREM mutfağının temizlik ve düzenini sağlar.

- Kursiyerlerin yemeğinin pişirilmesinde mutfak nöbetçilerine eğitici bilgiler verir ve kendilerine yardımcı olur. Yemeğin zamanında verilmesini sağlar.

- Günlük yemek listesini hazırlar. Genel yiyecek içecek maddelerinin sağlığa uygun olup olmadığını denetler, anbar memurundan günlük malzemeyi teslim alarak depolama işlerini yürütür.

- Mutfak bölümü kursiyerlerinin kılık kıyafetlerinden sorumludur.

- Bakanlığın uygun gördüğü işbaşı kurslarında görev alır.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

D) Kat Hizmetleri Monitörü
- Kurumsal ve uygulamalı derslerin daha yararlı olması için çalışmalar yapar, araştırma raporlarını müdüre sunup önerilerde bulunur.
- Kendi bölümünün teknoloji derslerini işler.
- Uygulamalı derslerde kullanılacak gereçlerin harcama biçimlerini denetleyip savurganlığa engel olur. Dersinin araç ve gereçlerini sağlar.

- Bölümü ile ilgili bozuk demirbaşları saptayıp onarımını yaptırarak işlerliğini sağlar, konunun sorumluluğunu taşır.

- İşyerinde ve dershanede, bölümü ile ilgili her türlü güvenlik önlemlerini alır.

- İş disiplini ve çalışma saatlerine uygun bir çalışma düzeni kurup gereken denetimleri yerinde ve zamanında yapar.

- TUREM binasında temizlik ve düzenini sağlar, yatakların düzenini ve temizliğini denetler. Yatakhanelerin kilitli bulunmasını sağlar.

- Sabahları nöbetçi kat kursiyerlerine yaptığı genel temizlik sırasında yol gösterir, becerileri dışında yapamadıklarını yapabilmeleri için yardımcı olur.

- Ders aralarında kursiyerlerle ilgilenir, gürültü ve disipline aykırı davranışları önler.

- Kat hizmetleri bölümü kursiyerlerinin kılık kıyafetlerinden sorumludur.

- Çamaşırhaneden ve çamaşırların zamanında yöntemine göre yıkanıp yerlerine konulmasından sorumludur.
-Bakanlığın uygun gördüğü işbaşı kurslarında görev alır.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

5- Muhasebe ve Mali işler memuru
- TUREM protokolüne uygun olarak hazırladığı bütçe defterinin harcamalara uygun olarak tutulmasını sağlar.

- Yapılan giderler için 3 nüsha olacak biçimde fatura ya makbuz alır. Birini TUREM’de saklar, diğer ikisini ödemeyi yapan kuruluş muhasebecisine istihhak sahiplerine ödenmek üzere, ödeme emri ekinde gönderir.

- İstihkakların ödenmesi için verilecek ödeme emrini hazırlar parafe ettikten sonra TUREM müdürüne ve ita amirine (ANKARA’da Turizm Eğitimi Genel Müdürü taşrada Bölge müdürleri) imza ettirir.

Her ay sonunda çizelgeler halinde hazırlayacağı masraf cetvellerinin birer örneğinin TUREM’de saklar. Ödemeyi yapan kuruluşa bir örneğini bir örneğini de Bakanlığa sunulmak üzere hazırlar.

- TUREM müdürlüğü emrine verilen avansı kasada saklar, tutulacak olan avans defterinde harcamaları izler.

- Ayrıca tutacağı kasa defterinde kasaya giren ve çıkan paraları gösterir.

- Her ay sonunda çıkaracağı mizanı müdüre onaylattıktan sonra çizelgeler halinde dosyalarda saklar.

- En geç 2 ayda bir müdüre vereceği raporla harcama kalemlerinin durumunu bildirir. Herhangi bir fonu yetmeyeceği anlaşılınca olumlu fonlardan aktarma yapılması için aktarma çizelgelerini Bakanlığa sunulmak üzere hazırlar.

- Muhasebeci aynı zamanda TUREM mutemetidir. Bordro ve diğer istihkak cetvellerini hazırlayıp tahakkuk ve ödemesini sağlar. Ders ücretlerini İdari-Mali Müdür yardımcısından alacağı listelere göre düzenler.

- Demirbaşlara zarar verenden zarar ziyan bedelini öğretim dönemi sonunda geri verilmesi gereken gereçleri geri vermeyen kursiyerlerden gereç bedelini kursiyerlerin vermiş olduğu taahhütname hükümleri gereğince tazminat gerekiyorsa bu tazminatı müdürün talimatı yasal yollardan alır.

-Harcamalar gösteren her belgeyi yöntemince dosyalarda saklar.

Satınalma işlemleri
- Tutarı harcama yetkisini aşacak her harcama için kuruluna baş vurarak harcama yapılması için karar alır.

- Teklif almayı gerektiren durumlarda yeterince teklif mektupları alır.

- Öneri mektuplarını satınalma kuruluna sunar en uygun önerinin benimsendiğini gösterir tutanağı dosyasına koyar, karar ve tutanakları sıra ile titizlikle saklar.

- Yapılan harcamanın öneriye uygunluğunu sağlar.

- TUREM’le ilgili öteki parasal işlemleri yürütür.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

6- Ayniyat ve Depo Memuru
- TUREM anbarı mevcudu ve demirbaşlarından sorumludur. Bunları tutacağı defterde izler.

- TUREM gereksinmelerini saptar; diğer bölümlerden gelecek istekleri de istek belgelerine dayanarak müdüre yada idari- mali yardımcıya imzalattıktan sonra sağlanması yoluna gider.

- Gelen gereçleri teslim alındı fişinde belirtir. Ambar giriş fişiyle ambar girişini yapar. Giriş işlemlerini fişe göre ambar defterine işler. Herhangi bir istek durumunda ambar çıkış fişile zimmetli olarak müdürün onayı ile gereksinmeye göre çıkışını yapar ve çıkış fişine göre ambar defterine işler.

- Her ayın sonunda, ambar giriş ve çıkış toplamlarını saptar, mizanları hazırlar ambar mevcudunu saptayıp müdüre parafe ettirmek üzere idari mali yardımcıya verir.

- Yiyecek maddeleri için ayrı defter tutar. Yemeklerin gelişi ve dağıtımı kahvaltı gereçlerinin iyi kullanılmasını sağlamak üzere mali yardımcısı ve gece nezaretçisi ile işbirliği yapar.

- Demirbaşları saptar, her bölümde bulunan gereçlerin çizelgesini çıkarıp ilgiliye teslim eder. Demirbaşlara eşya defterine uygun olarak numara verir.

- Eşya, gereç ve donatımının iyi kullanılmasını sağlar. Kırık bozuk onarımı gereken ya da eksik gereç ve donatımı saptayıp noksan ve aksaklıkların giderilmesini sağlar.

-Kitapları kitaplık defterine kaydedip iyi kullanılmasını sağlar,bu konuda idari mali yardımcı ile işbirliği içinde çalışır.

- Kursiyer ve görevlilere verilmiş olan gereçleri çizelge halinde saptar, bu gereçleri teslim alanlara imza ettirdikten sonra müdüre parafe ettirilerek dosyasında saklanır.

- Dönem sonunda herhangi bir nedenle geri alınacak gereçler geri alınmadığı ya da teslim edildiği gibi geri alınmadığı takdirde parasal yönden değerinin ödetilmesi için muhasebeye çizelgeler halinde bildirir.

- Kullanılmayan gereçler için yöntemine göre tutanak hazırlayıp işlemlerini tamamlayarak sorumluluğundan düşürülmesi sağlar.

- İdari mali yardımcıya hizmetlerin isteğe uygun olarak yürütülmesine yardımcı olur.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

7- Evrak ve Arşiv Memuru
-Gelen ve giden her türlü yazıların kayıt, dağıtım işlerini yapar, cevap verilecek yazıları izler, sonuçlandırılmasını sağlar.

- Gelen ve giden evrak için ayrı ayrı, desimal sisteme uygun olarak dosyalar hazırlanır ve yöntemince işlemleri kovuşturur.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

8- Akşam Nezaretçisi
- Gündüz çalışma bittikten sonra görevi başlar, gece nezaretçisi gelince sona erer.

- Kursiyerlerin TUREM disiplin kuruluna uygun hareket etmelerini sağlar.

- Akşam yemeğine zamanında başlanması, düzen içinde yemekhaneye girilmesi, yenmesi ve düzenli çıkarılmasını sağlar.

-Etüd saatinde hemen yoklama yapar, gelmeyen ya da geç gelenleri saptar etüdlerin düzenli ve sessiz geçmesini sağlar. Kursiyerlerin soru ve sorunlarını sonuçlandırmakta yardımcı olur.

- Zamanında yataklara girilmesini ve yatışı gerçekleştirir.

- Uygulamadan dönen kursiyerlerin yoklamasını yapar, sessizce ve düzen içinde yatmalarını sağlar.

- Bir olay halinde derhal el koyar ve gerekli işlemleri yapar.

- Yatakhaneleri ve diğer yerleri zaman zaman denetler.

- Hizmetlileri görevlerini iyi yapmaları için denetler ve gerekeni yaptırır.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

9- Gece Nezaretçisi
- Görev süresi içinde tüm sorumluluk üzerindedir. Herhangi bir olay anında hemen el koyar ve ilgililere bildirir.

- kursiyerlerin kalk zilini çalar, zamanında kalkmalarını hazırlanmalarını sağlar. Bütün eğitim merkezi binasının temizlenmesi ve yatakhanelerin kilitlenmesini sağlar.

- Kahvaltının hazırlanmasını, zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlar.

- Düzenli bir rapor defterinde meydana gelen olayları, yoklama durumunu ve öteki hususları belirtir. Akşam nezaretçisinden öğrendiği önemli konuları da not olarak bu defterde belirtir.

- Gece rapor defterini, her sabah yöneticilere verir, gerekli işlerin yapılmasını sağlar, ayrıca vereceği raporlarla gereksinimleri yönetsel ve eğitsel yönden yapılmasını düşündüğü değişiklikleri müdüre önerir.

- Kahvaltı gereçleri için tutulacak bir defter, alınan gereçleri ve günü gününe harcamaları belirtip denetimini sağlar.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.

10- Sekreter
- Tüm sekreterlik işlerini yapar.

- Gizli ve önemli yazıları yazar, daktilo eder, özel dosyada saklar.

- Müdürün vereceği diğer işleri yapar.

11- Daktilo
- Tüm daktilo hizmetlerini yapar.

- Müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.

B) SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ

1- Doktor
- Konaklama ve yeme-içme işlemleri personeli yetiştirme temel eğitim kurslarında kursiyer seçiminde, seçme sınavlarından önce bir eleme muayenesi yapar.

- Kesin kabulleri yapılan kursiyerleri tek tek muayene ederek raporunu verir ve gerekli gördüklerini sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderir.

-Sağlık koşulları yönünden, özellikle meslek açısından önem taşıyan hastalıkları saptayarak TUREM müdürlüğü’ne rapor eder.

- Sözleşmede öngürülen günlerde ve öğretim sırasında TUREM7de kursiyerleri muayene eder. Çalışma saatleri TUREM müdürlüğü’nce saptanır.

- İvedi durumlarda çağrıldığı zaman muayene ve tedaviyi gerektirdiği biçimde yapar.

- Raporunda dinlenmesi veya hastaneyi gereken kursiyerleri belirler ve sonucunu izler.

- Konaklama ve yeme- içme işlemleri personeli yetiştirme temel eğitim kurslarında sağlık bilgisi dersini de okutmak zorundadır.

- Öğretim görevlisi olarak, yönetmelik, genelge, duyuru ve sözleşmelerdeki öğretim görevlileri ile ilgili hükümlere ve ceza kurlarına uymak zorundadır.

- Herhangi bir dedenle doktorluk görevini aksatamaz, eneli çıktığında yönetime bildirerek aynı görevi yerine getirecek bir başka doktorun görevlendirilmesini sağlar.

-Derslerle ilgili çalışmaları ve öteki konuları TUREM müdürü tarafından düzenlenir.

2- Hemşire
- Doktorun yardımcısıdır.

- Doktorun olmadığı zamanlarda ilk yardım tedavisini yapar.

- Kursiyerlerin hergünki vizitelerinde gerekli düzeni sağlar.

- Kursiyerlerin muayenesini vizite defterine ve sağlık fişlerine işler, gerekli ilaçları ecza dolabında kursiyerlere verir.

- Kendisine teslim edilen araç, gereç ve ilaçları gerektiğince saklar ve kullanımları belgeler.

C) YARDIMCI HİZMETLER PERSONELİ
1- Hademe
- Bina odalar ve tüm eşyaların temizliğinden, hizmetin gereği olarak gönderilecek hertürlü evrak, dosya, paket, yazı ve hesap makineleri ile büro gereçlerinin bina içinde korunmasından ve taşınmasından sorumludur.

- Posta ile gönderilecek evrak ve kolileri PTT merkezi yada şubelerine iletir.

- Yönergeler uyarınca büro sorumluluğunun gerektirdiği görevleri yapar. Yöneticilerin vereceği işleri yapar.

2- Şoför
- Şoförlük hizmetinin gerektirdiği araçların bakım, onarım ve kullanma işlevlerini yapar. Yöneticilerin vereceği diğer işleri yapar.

3- Kaloriferci
- Kalorifercilik hizmetlerinin gerektirdiği bakım, onarım ve kalorifer yakma ve tüm binanın normal ısıda ısınmasını sağlar. Yöneticilerin verdiği diğer işleri yapar.

4- Çamaşırcı
- Çamaşırcılık hizmetlerinin gerektirdiği çamaşırların yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, yerlerine kaldırılması ve çamaşırlarda gerekli onarım işlerini yapar. Çamaşır makinesi, dikiş makinesi ve ütü gibi araç ve gereçlerin bakımından sorumludur. Yöneticilerin vereceği diğer işleri yapar.

5- Bekçi
- Gündüz bekçisi gündüzleri, gece bekçisi de geceleri bina araç, gereç ve tüm malzemelerin ilgili yönergeler uyarınca güvenliğini ve korunmasını sağlamakla sorumludur.

Madde 7- TUREM’lerde uygulanan yıllık eğitim programları ve kurs kitaplarında zamanla değişiklikler Turizm Eğitim Genel Müdürlüğünün teklifi ve makamın onayı ile yapılır.

Madde 8- TUREM’lerde açılacak kurslar, o kurslara ilişkin olarak çıkarılan yönetmelikler uyarınca yapılır. Her kurs için yönetim ve eğitim birliği sağlanır.

Madde 9- Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür.