TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığınca Mahalli, Milli ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardım Yönetmeliği

Aşağıdaki Yönetmelik 03/08/2006 tarih ve 26248 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Bakanlığınca Mahallî, Millî Ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 11.10.1991 Resmi Gazete Sayısı: 21018

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeğin amacı, tanıtmamıza yönelik olarak yurt sathında yapılacak Mahalli, Milli ve Milletlerarası turistik faaliyetlerin kanunlara uygun düzenli ve seviyeli bir biçimde yapılmasını ve yayılmasını sağlamak üzere İl Özel İdarelerine hangi hallerde ve ne şekilde yardım yapılacağını göstermektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik; şenlik (festival), anma günleri, gösteri gibi faaliyetleri düzenleyerek, ülkemizin turistik değerlerini ve zenginliklerini geliştirici, tanıtıcı faaliyetlerde bulunan İl Özel idarelerine Turizm Bakanlığınca yapılacak yardımların esas ve usullerini kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak¬kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
 
Bakanlık : Turizm Bakanlığını
Bakan : Turizm Bakanını,
Sanat Temsilcisi: Yapılan faaliyetin sanat yönünden teknik danışmanlığını yapabilecek nitelikteki kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yapılacak Yardımlara Daîr Esaslar

Bakanlıkça Yapılacak Yardımlar
Madde 5 —
Bakanlıkça genel esaslara uygun olarak yapılacak Mahallî, Milli ve Milletlerarası turistik faaliyetlere şu yardımlardan biri veya birkaçı yapılabilir.

a) Bütçenin transferler bölümünden ödenek tahsis etmek,
b) Bakanlık yayınlarını vermek,
c) Yapılacak turistik faaliyetlere teknik ve idari yönden yardımcı olmak,

Yardım Esasları
Madde 6 —
Yapılacak Yardımların imkan ölçüsünde bütün yurt sathında yayılması esas alınır.

Madde 7 — Mahalli, Milli ve Milletlerarası turizm faaliyetlerine yardımda bulunulabilmesi için faaliyetin mahallin en büyük mülki amirinin bilgisi altında bir program dahilinde yapılması zorunludur.

Madde 8 — Turistik faaliyetlerde mahallin turistik zenginlikleri ele alınmalı öz değerlerin tanıtılması ön planda tutulmalıdır.

Madde 9 — Siyasi, ideolojik ve etnik amaç taşıyan Atatürk İlkelerine ve Türk Devletinin rejimine aykırı düşen turizm faaliyetlerine Bakanlıkça yardım yapılmaz.

Madde 10 — Bakanlıkça yapılacak mali yardımlar tanıtmaya ait giderler ile ses ve ışık düzeni alımı v.b. gibi kalıcı eserler için kullanılır.

Yardımın Gönderilme Şekli
Madde 11-
Bakanlıkça, tanıtmamıza yönelik yurt sathında yapılan Mahalli, Milli ve Milletlerarası turistik faaliyetlere yapılacak maddi yardımlar, düzenleme komitesine verilmek üzere Defterdarlıklara veya doğrudan İl Özel İdare Müdürlüklerine gönderilir.

Denetim
Madde 12 —
Bakanlıkça yardım yapılan faaliyetler, gerektiğinde Bakanlık temsilcisi veya temsilcileri tarafından yerinde izlenir. İl Özel İdarelerine Bakanlık temsilcisinin talebi halinde istediği bilgileri vermeye ve belgeleri göstermeye mecburdur. Temsilciler, bir raporla faaliyet hakkında görüşlerini Bakanlığa, faaliyetin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır.

Düzenleyen Kuruluş
Madde 13 —
Turistik faaliyetler, İl Özel İdareleri tarafından yapılabilir.

Düzenleme Komitesi
Madde 14 —'
Turistik faaliyetler için gerekli hazırlıkları yapmak plan ve programları tespit ve uygulamak üzere bir düzenleme komitesi kurulur. Bu komitede, faaliyetin teknik danışmanlığını yapabilecek bir sanat temsilcisi bulunur.

Bu "Düzenleme Komitesi" İl Özel İdareleri tarafından yapılacak faaliyetler için o mahallîn en büyük mülki amiri tarafından kurulur. Mahallin en büyük mülki amiri başkanlığında oluşacak bu komitede, faaliyetin yapılacağı yerin belediye başkanı ve o yerdeki varsa Bakanlık temsilcisi komitenin tabii üyesidir. Diğer üyeler o yerin mülki amirinin uygun göreceği kamu ve Özel kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşur. Düzenleme komitesi, turistik faaliyetlerin düzenleme ve uygulamasından, harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasından sorumludur.

Yardım Talebinde Bulunma
Madde 15 —
Turistik faaliyetleri düzenleyen Özel İdarelerin bakanlıktan yardım talebinde bulunması halinde aşağıdaki hususlar aranır:

a) Mahalli, Milli ve Milletlerarası faaliyetlerin, yapılacak tarihten bir yıl önce Bakanlığa bildirmesi ve aşağıda (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerin faaliyetin başlayacağı tarihten en az üç ay önce Bakanlığa gönderilmesi,

b) Düzenleme Komitesi başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu ve görevleri,

c) Turistik faaliyetin mali portresi ve bunun nerelerden temin edileceği,

ç) Faaliyetin program taslağı,

d) Çalışma programında yer alan turistik faaliyetleri nerelerde gerçekleştirebilecekleri faaliyetlere ait teknik araç ve gereçlerin nitelikleri ve bunların nerelerden sağlanacağı,

e) Faaliyetlere katılacak yerli ve yabancı gösteri gurupları veya sanatçı topluluklarının listesi yurtdışından davet olunacak gurup veya kişiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taleplerin Değerlendirilmesi

Yardım Komisyonu:
Madde 16-
Turizm Bakanlığı’nca hangi faaliyetlere ne gibi yardımlarda bulunulacağı, Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı/Yardımcıları, Tanıtma Genel Müdürü, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanından oluşan bir komisyonca tespit olunur, Komisyon 4 üyenin bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu 2 oy sayılır. Komisyonca alınan yardım kararı Bakanın onayından sonra uygulanır.

Yardım Ölçüleri:
Madde 17-
Yapılacak yardımların Komisyonca değerlendirilmesinde önem sırasına göre sıralanmış olan aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Faaliyetin turizm değerlerinin tanıtılmasını sağlamadaki yeterliliği ve önemi,
b) Çalışmaların alt yapı tesis ve donatımının ihtiyacı karşılayacak mahiyette olup olmadığı,
c) Yöredeki ulaşım imkanları,
ç) Konaklama kapasitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı,
d) Faaliyetin turizm sezonunun uzatılmasındaki etkisi,
e) Faaliyetin devamlılığı,

Sarf Belgelerinin Gönderilmesi
Madde 18-
Bakanlığın yapacağı yardım, tahsis edildiği amaç dışında kullanılamaz. Yardım yapılan Özel İdare, Bakanlık yardımıyla ilgili harcama belgelerinin birer suretini, faaliyetin bitiminden en geç 2 ay içerisinde Bakanlığa göndermeye mecburdur. Gerçekleştirilemeyen faaliyetler için yapılan yardımlar bakanlığa aynen iade edilir.

Sekreterya ve Koordinasyon:
Madde 19-
Turizm Bakanlığı bütçesinin Mahalli, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası mahiyette turizmi geliştirici ve tanıtıcı nitelikte kültür, sanat, folklor, film, fuar, festival ve şenliklerin düzenlenmesi amacıyla “Özel İdarelere yapılacak yardım” harcama kalemine konan ödeneğin dağıtım hizmetleri Tanıtma Genel Müdürlüğünce yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 20-
12/4/1986 tarih ve 19076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahalli, Milli ve Milletlerarası Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yardım Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 21-
Sayıştay, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlığı görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22-
Bu yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanlığı yürütür.