TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

28/09/2006 gün ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.7.1990, No: 90/711
Dayandığı KHK'nin Tarihi : 24.1.1989, No: 355
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15.9.1990, No: 20636
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Deyimler ve Kuruluş

Kapsam
Madde 1 -
Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usulleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Deyimler
Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;

Bakanlık : Turizm Bakanlığı,
Bakan : Turizm Bakanı,
Teftiş Kurulu veya Kurul : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu,
Kurul Başkanı veya Başkan : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,
Müfettiş : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri ve müfettişleri,
Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcıları,
Büro : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosu, anlamında kullanılmıştır.

Kuruluş ve Bağlılık
Madde 3 -
Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır. Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı büro tarafın- dan yürütülür.

Görev Merkezi
Madde 4 -
Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri kurulabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il- gili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- rama uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,
C) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 6 -
Başkanın, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak, yapacağı görevler aşağıda gösterilmiştir:

A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek,
B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,
D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,
E) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri incelemek, eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,
F) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,
G) Kanun hükümlerine göre müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Büro personelinin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,
H) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,
İ) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,
J) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkana Yardım
Madde 7 -
Başkan kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri
Madde 8 -
Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hak- kında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Bakanlığa bildirmek,
C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,
D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,
E) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

Görevden Uzaklaştırma
Madde 9 -
Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,
B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak, C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,
D) Görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmak,
E) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak. (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir.

Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler
Madde 10 -
Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce derhal Bakanlığa önerilir.

Müfettişlerin Sorumlulukları
Madde 11 -
Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama, Yetiştirilme ve Yükselme

Müfettiş Yardımcılığına Atanma
Madde 12 -
Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar. Bu sınava katılabilmek için;

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,
B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi ve- ya Yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,
C) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
D) Yapılacak inceleme sonunda, varsa, sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
E) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,
F) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak gerekir. Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sırasına göre yapılır.

Sınav Kurulu
Madde 13 -
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, müfettişler veya gerekirse Bakanlık idari kademelerinde görevli eski müfettişler arasından belirlenecek dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında, yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de görev verilebilir. Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı
Madde 14 -
Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma
Madde 15 -
Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Müfettişliğe Atanma
Madde 16 -
Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar. Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Yükselme
Madde 17 -
Müfettişlerin yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır. Başmüfettişliğe yükselmede esas mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır. Yükselmelerde Başkanın yazılı görüşü alınır.

Müfettişliğe Yeniden Atanma
Madde 18 -
Yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra kendi isteğiyle veya nakil suretiyle ayrılan müfettişler, başvuruları halinde, Başkanın önerisi üzerine yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

Müfettişlerin Kıdemi
Madde 19 -
Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır. Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak Teftiş Kurulundan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde, Kuruldaki fiili hizmet süreleri esas alınır. Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma
Madde 20 -
Başkanlığa, yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atanan ve en az beş yıl bu görevde çalışanlar arasından veya Bakanlık idari kademelerinde görevli eski müfettişler arasından atama yapılır. Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri

Görevlendirme
Madde 21 -
Müfettişler, Bakanla Kurul Başkanı dışında, hiç bir makam ve merciden emir almazlar; Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.

Birlikte Çalışma
Madde 22 -
Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin gruplar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon Görevi
Madde 23 -
Müfettiş görevlendirildiği konuda, Bakanlık teşkilatıyla, bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.

İşin Devamlılığı ve Devri
Madde 24 -
Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Müfettişlerin Uyacakları Hususlar
Madde 25 -
Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

A) İcraya karışamazlar.
B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.
C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.
D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

Yazışma Yöntemi
Madde 26 -
Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla görevleriyle ilgili konularda, yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

Yurt Dışına Gönderilme
Madde 27 -
Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla en az bir yıl süreyle Yurt dışına gönderilirler. Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte yabancı dil bilgisi, mesleki yetenek ve başarı dikkate alınır.

Teftiş Kurulu Bürosunun Görevleri
Madde 28 -
Büro Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir. Büro Müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir. Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz. Büro Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Rapor Çeşitleri
Madde 29 -
Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

A) Fezleke,
B) Soruşturma raporu,
C) Cevaplı rapor,
D) İnceleme raporu,
E) Genel durum raporu,
F) Personel denetleme raporu düzenlerler. Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkanlığa bildirilir. Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle belirlenir.

Fezleke
Madde 30 -
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

Soruşturma Raporu
Madde 31 -
Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir.

Cevaplı Rapor
Madde 32 -
Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

İnceleme Raporu
Madde 33 -
Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.

Genel Durum Raporu
Madde 34 -
Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.

Personel Denetleme Raporu
Madde 35 -
Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.

ALTINCI BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime Yardımcı Olma
Madde 36 -
Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar. Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

Müfettişe Yardım Yükümlülüğü
Madde 37 -
Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler. Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri dosyasında saklamak üzere, alındığı yere verilir. Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

Denetim Sırasında izinler
Madde 38 -
Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir. İznini kullanmayı başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

Denetim Defteri ve Dosyası
Madde 39 -
Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur. Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır. Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler, yaptıkları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

Denetim Defteri ve Dosyasının Müfettişlerce İncelenmesi
Madde 40 -
Müfettişler, denetledikleri birimlerdeki denetim defter ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığını denetim sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığını araştırırlar. Yerine getirilmeyen konularla ilgili açıklamalar yeterli görülmezse gereğine göre sorumlular hakkında ceza veya disiplin soruşturması yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kimlik Belgesi ve Mühür
Madde 41 -
Müfettişlere, mühür beratıyla birlikte birer mühür ve Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması
Madde 42 -
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.

Çalışma ve Hakediş Cetveli
Madde 43 -
Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

Şifre Anahtarı
Madde 44 -
Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

Yönetmelik
Madde 45 -
Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Ek Madde 1 - (Ek: 15/11/1994 - 94/6228 K.) Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.

Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında Teftiş Kurulu Başkanlığı, başmüfettişlik ve müfettişlik yapmış olanlardan durumları bu Tüzüğe uygun bulunanlar da 18 inci madde gereğince yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Yürürlük
Madde 46 -
Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 47 -
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.