TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

01/03/2007 tarih, 26449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20773

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettişliğine atanabilmek için gerekli sınavla ilgili esasları tespit etmektir.

Kapsam
MADDE 2 -
Bu Yönetmelik, Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylarda aranacak niteliklerle, bu sınav ve Müfettişlik yeterlik sınavının şekil ve şartları ile sonuçlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
Bu Yönetmelik, 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre düzenlenen Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık : Turizm Bakanlığı,
Bakan : Turizm Bakanı,
Teftiş Kurulu veya Kurul : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu,
Kurul Başkanı veya Başkan : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,
Müfettiş : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettişleri ve Müfettişleri
Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcıları anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Müfettiş Yardımcılığına Atanabilme Şartı
MADDE 5 - (Değişik: RG 06/06/2001-24424)
Turizm Bakanlığı müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, eleme ve giriş sınavlarını kazanmak şarttır. Eleme sınavı, 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan "Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Bakanlıkça yapılan giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur.

Giriş sınavına katılabilmek için, adayların, eleme sınavındaki İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dil testlerinin birinden 100 puan üzerinden en az 60; ayrıca, genel yetenek, genel kültür, hukuk, ekonomi, maliye ve muhasebe testlerinin her birinden 50 puanın altında olmamak üzere, ortalama en az 60 puan almaları zorunludur.

Eleme sınavından, yukarıda belirtilen puanları aldığını belgelendiren adaylar, yazılı sınava girebilirler. Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır.

Giriş Sınavına Katılacaklarda Aranan Nitelikler
MADDE 6 -
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,
B) (Değişik: RG 28/11/1997-23184) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak,
C) (Değişik: RG 28/11/1997-23184) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
D) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
E) Askerlik görevini yapmış ve erteletmiş olmak ya da askerlik ile bir ilişkisi bulunmamak,
F) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,
G) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,
H) (Ek: RG 06/06/2001-24424) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Eleme Sınavından 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen puanları aldığını, giriş sınavının açıldığı tarihte geçerli olan sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek, gerekir.

Sınavın Duyurulması
MADDE 7 - (Değişik:RG 06/06/2001-24424)
Eleme sınavının yabancı dil ve diğer testlerinden istenen asgari puanlar, giriş sınavına katılacaklarda aranacak nitelikler, başvuranların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, yazılı sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek en az üç ayrı günlük gazetede en az ikişer kez ilan edilir. Son ilan, son başvuru tarihinden en az 15 gün önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç 15 gün önce bitecek şekilde tespit edilir.

Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, bu sınavdan 15 gün önce, sınava girmeye hak kazanan adaylara yazılı olarak duyurulur.

Başvuru Şekli ve Gerekli Bilgi ve Belgeler
MADDE 8 - (Değişik:RG 06/06/2001-24424)
Giriş sınavına girmek isteyenler, Teftiş Kurulu Başkanlığına, ÖSYM Eleme Sınavı sonuç belgesi, iki fotoğraf aday formu ve yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile başvururlar.

Aday formunda, ad ve soyad, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu taktirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

Gerçeğe Aykırı Beyan
MADDE 9 -
Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere

Adaylık Belgesi
MADDE 10 -
Sınava katılmak için arana niteliklere sahip olanlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı adaylık belgesi "Adaylık Belgesi" verilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.

Sözlü Sınavdan Önce İstenecek Belgeler
MADDE 11 -
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.
A) Nüfus cüzdanının aslı ve onaylı örneği,
B) (Değişik: RG 28/11/1997-23184) Kendi el yazısı ile yazılmış; baba ve annesinin adlarını, daha önce yaptığı iş ve meslekleri, ilk-orta-yüksek öğrenimini yaptığı okullar ile kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adlarını, ikametgah ve iş adreslerini belirten öz geçmişi,
C) 6 ncı maddenin (c) fıkrasında belirtilen durumu gösterir, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,
D) 6 ncı maddenin (e) fıkrasında belirtilen durumu gösterir resmi belge,
E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/a-5 inci maddesinde yazlı suçlardan hükümlü olmadığını gösterir Cumhuriyet Savcılığından alınmış belge.

Sınavın Yapılacağı Yer
MADDE 12 - (Değişik:RG 06/06/2001-24424)
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı Ankara'da ve ihtiyaca göre diğer kentlerde, sözlü kısmı Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılır.

Giriş Sınavı Kurulu
MADDE 13 - (Değişik:RG 06/06/2001-24424)
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Bakanın onayıyla, Kurul Başkanının başkanlığında, müfettişler arasından belirlenecek dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir.

Yabancı Dil Baraj Sınavı
MADDE 14 - (Mülga: RG 06/06/2001-24424) Yazılı Sınav
MADDE 15 - Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

A) Ekonomi
- Mikro Ekonomi
- Güncel Ekonomik Sorunlar
B) Hukuk
- Anayasa Hukuku : Genel Esaslar
- İdare Hukuku : Genel Esaslar ve İdari Yargı
- Medeni Hukuk : Ayni Haklar
- Ceza Hukuku : Genel Esaslar
- Ticaret Hukuku : Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak
- Borçlar Hukuku : Genel Esaslar
C) Maliye
- Maliye Politikası
- Kamu Gelir ve Giderleri
- Bütçe
- Kamu Borçları
D) Muhasebe (Genel Muhasebe)
E) Kompozisyon
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 50' den az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.
Yazılı sınav sonuçları, tutanağa bağlanır.

Sınav Sorularının Hazırlanması
MADDE 16 -
Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav kurulunca tespit edilir. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, her konunun sorusu ayrı bir mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına sunulur.

Eleme sınavına ilişkin hükümler saklıdır. (Ek 28/11/1997 - Sayı : 23184)

Yazılı Sınavların Yapılma Şekli
MADDE 17 - (Değişik:RG 06/06/2001-24424)
Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında adaylık belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü ehliyeti vb.) bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılarak adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulunca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli gözcülük eder.

Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında sınav kurulunca tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınav başlarken, soruların sınav başlama saatinde kurul üyelerince açıldığı ve sınavın başlama saatini belirten bir tutanak, sınav bitiminde ise, sınavın bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenerek, sınav kurulu üyelerince imzalanır.

Sözlü Sınavlar
MADDE 18 -
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların ekonomi, maliye, hukuk bilgileriyle birlikte genel kültürleri, zeka ve muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, karakter ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları da dikkate alınır.

Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 70 olması gerekir.

Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Giriş Sınavı Notu
MADDE 19 - (Değişik:RG 06/06/2001-24424)
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puanların eşitliği halinde sıralamada yabancı dil puanı dikkate alınır.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası
MADDE 20 -
Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olanların sayısının boş kadro sayısından fazla olması durumunda, bu durumda olanlar yedek olarak sınavı kazanmış sayılırlar. Sınavı yedek olarak kazananların, bir sonraki sınava kadar, kadro boşalması ya da yeni kadro temin edilmesi halinde başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bir giriş sınavını kazanıp da sonradan açılacak ilk sınava kadar kadrosuzluk veya başka bir nedenle atanmayan veya atandığı halde görevine başlamayanlar, sonradan atanmak için hak iddia edemezler.

Müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem sırası, kurul içindeki fiili hizmet süresine, aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki kıdem sırası ise giriş sınavı notuna göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlik Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavına Girme Hakkının Kazanılması
MADDE 21 -
Müfettiş yardımcıları Başkanlıkça hazırlanan program çerçevesinde ve Müfettişlerin refakatinde teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması ile çeşitli konularda inceleme ve araştırmayı kapsayan en az üç yıl süreli eğitim ve staj dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma
MADDE 22 -
Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit olunanlar, yeterlik sınavını beklemeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Yeterlik Sınavı Tarihinin Bildirilmesi
MADDE 23 -
Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tabi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az iki ay önce yazı ile bildirilir.

Yeterlik Sınavı Kurulu
MADDE 24 -
Müfettişlik yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesine göre teşkil edilen kurul yapar.

Yeterlik Sınavı Konuları
MADDE 25 -
Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan yapılır:

A) Genel turizm bilgisi ile turizm mevzuatı ve turizm ile ilgili diğer mevzuat,
B) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri,
C) Mali mevzuat,
D) Personel mevzuatı,
E) Teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması.

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması
Madde 26 -
yazılı sınav soruları 25 inci maddede yer alan konuların her birinden en az iki soruyu içerecek şekilde sınav kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da sınav kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına sunulur.

Yazılı Sınavın Yapılma Şekli
MADDE 27 -
İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak müfettiş yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan müfettiş yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve sınav kurulu başkanına sunulur. Sınava sınav kurulu üyeler gözcülük ederler.

17 inci maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan hususlar bu sınav içinde geçerlidir.

Yeterlik sınavına girecek adaylardan hastalık, bir yakınının ölümü vb. gibi geçerli bir nedenle sınava katılamayanlar olduğunda durumun resmi belge ile tevsiki halinde sınav kurulu sınavın ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde, durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazı ile bildirilir.

Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi
MADDE 28 -
Yazılı sınav kağıtları sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı okunarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Sözlü sınav
MADDE 29 -
Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerini her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yeterlik Sınavı Notu
MADDE 30 -
Müfettişlik yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarını ortalamasıdır.

Yeterlik Sınavının Kazanamayanların Durumu
MADDE 31 -
Yeterlik sınavını başaramayanlar, altı ay sonra ikinci bir sınava tabi tutulurlar. Yapılacak ikinci sınavı da kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyen müfettiş yardımcıları, Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.

Müfettişliğe Atanma
MADDE 32 -
Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları, boş olan müfettişlik kadrolarına başarı sırası ile atanırlar. Yeterlik sınavı puanların eşitliği halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kaldırılan Yönetmelikler
MADDE 33 -
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 28/07/1981 tarih ve 17414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin tadilleri, Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Hakkında uygulanmaz.

Genel Yönetmelik
MADDE 34 -
Bu Yönetmelikte belirlenmemiş hususlar için, 30/01/1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 35 -
Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 36 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Turizm Bakanı yürütür.