TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon Ve Restorasyon Projeleri Teknik Şartnamesi

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

 

AMAÇ

MADDE 1.

Bu şartnamenin amacı, 3386 ve 5226 sayılı Yasalar ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’nın 3.maddesinin (1) no’lu bendinde genel tanımı ve 6.maddesinde ayrıntılı tanımı verilen ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke kararları çerçevesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları tarafından aynı yasanın 7.maddesi uyarınca “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil ve ilan edilen taşınmazların rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri, bu projelerin ayrılmaz bir parçası olan yazılı ve görsel belgeler ile mühendislik dallarında yapılması gereken her türlü projenin elde edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2.

Bu şartname aşağıda sıralanan alanlardaki hizmetleri kapsar:

 

 • Koruma kurum ve teknikleri,
 • Belgeleme ve ölçüm teknikleri,
 • Mimarlık tarihi, sanat tarihi, şehircilik, arkeoloji, vb. konularda her türlü görsel ve yazılı kaynak araştırmaları,
 • Geleneksel yapı malzemeleri ve teknolojileri,
 • Malzeme bozulmaları, mevcut malzemelerin korunması ve iyileştirilmesi,
 • Yapı statiği ve yapısal sağlamlaştırma,
 • Elektrik sıhhi ve ısıtma tesisatı ve diğer teknik donanım uzmanlığı,

 

TANIMLAR

MADDE:3:

Bu şartnamede geçen:

 

İşleyen:

5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa göre diğer bir eserden istifade suretiyle ve diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan fikir ve sanat mahsullerini içeren ve anılan kanunun 21.maddesi gereği faydalanma hakkının münhasıran eser sahibine ait olduğu çalışmayı yapan mimar

 

İdare:

İhaleye yetkili makamı,

 

Özel Teknik Şartname:

Bu şartname hükümleri esas alınarak, her taşınmaz kültür varlığı için o yapıya özgü olarak hazırlanan ve bu şartnamede yeterince ayrıntısı verilmeyen hususları içeren belgeyi,

 

Ön Etüd

Ön etüd, kültür varlığının ayrıntılı belgeleme çalışmalarına başlamadan önce yapılması gereken ve tüm proje aşamalarını o kültür varlığına özgü olarak tanımlayan etüdü,

 

Rölöve:

Yapının ya da yapı grubunun tümünün yada bir bölümünün mevcut durumunun belli ölçeklerde anlatılması için hazırlanan ve herhangi bir yorum yada değerlendirme içermeyen çizimsel belgeleri,

 

Rölöve Raporu:

Yapının mevcut durumunu yazınsal olarak anlatan belgeyi,

 

Rölöve Analizi:

Yapıda kullanılan malzeme, yapım tekniği, strüktürel özellikler, strüktür ve malzemeye yönelik bozulma ve deformasyonların, rölöve projeleri üzerinde ayrı ayrı ve haritalama yöntemi ile gösterildiği çizimsel belgeleri,

 

Rölöve Analiz Raporu

Yapıda kullanılan malzeme, yapım tekniği, strüktürel özellikler, strüktür ve malzemeye yönelik bozulma ve deformasyonların yazınsal olarak anlatan ve rölöve analiz projelerine gerekli referansları veren belgeyi,

 

Restitüsyon:

Bir taşınmaz kültür varlığının zaman içinde geçirdiği müdahaleleri dönemleyen ve ilk yapıldığı yada belli bir dönemdeki durumunun belirlenmesi için gerçekleştirilen; tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma tekniklerinin kullanıldığı yazılı, çizili ve görsel belge içeren bir etüdü,

 

Restorasyon:

Yapının mevcut durumunun belgelenmesinden sonra, sorunların saptanarak potansiyel ve yeni kullanım olanaklarının araştırılması, onarıma yönelik temel yaklaşım ve müdahale biçimlerinin belirlenmesi ile yeni kullanımın gerektirdiği müdahalelerin rapor, ölçülü ve ölçekli çizimlerle anlatımını tanımlar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

HİZMETLERİN TANIMLANMASI

 

ÖN ETÜD:

MADDE:4:

Bu aşamada yer alacak bilgiler yapıya özgü olacak ve şu hususları içerecektir:

 

 • RRR projelerinin değişik aşamalarında gerçekleştirilecek ayrıntılı “iş tanımları”,
 • Yapının tanımlanması, çözümlenmesi ve müdahale biçimlerinin anlatılması aşamalarında gerekecek çizimsel belgelerin ölçeği, konumu ve sayısı,
 • Yapıya özgü sorunların ortaya çıkartılması için özellikle yapılması gerekli gözlemler, araştırmalar ve analizler,
 • Tüm bu çalışmalar sonucu yapıya özgü yapılması öngörülen işlere ve hizmetlere ait Özel Teknik Şartname ile bu hizmetlere ait “süreler ve yaklaşık maliyetler” mevcut birim fiyatlar, analizler ya da doğrudan bu hizmetleri sağlayan kişi ve kurumlardan alınarak belirlenir.

 

Müellif, ön etüd sonucunda yapının niteliğine bağlı olarak Şartname’de değiştirilmesi gerekli gördüğü bölümleri, İdare’nin değerlendirmesine sunar. İdare bölümleri değerlendirmekle yükümlüdür.

 

RÖLÖVE

 

MADDE:5:

Rölöve projesi çizimsel belgeler, yazılı belgeler, görsel belgelerden oluşur.

 

5.1.Çizimsel Belgeler

 

5.1.1.Genel Hususlar

Rölöve çizimleri yapıyı tam olarak anlatacak ve daha sonraki aşamalarda kullanılabilecek nitelik ve ölçekteki plan, kesit ve görünüşleri kapsamalıdır.

 

5.1.2.İçerik ve Ölçekler:

 

            a.Vaziyet Planı:

            Parselde ve komşu parsellerde yer alan yapılar, müştemilatlar, kuyu, ağaç, bahçe duvarı, döşeme malzemesi vb. her türlü öğe, kotlar, yol yapı ilişkileri işlenecektir.

 

 

b.Planlar

Bu başlık, kat Planları, döşeme planları, tavan planları, üst örtü planı ve çatı planını içerir.

 

Planlar 1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır. Döşeme, tavan, üst örtü ve çatı planları, yapıda mevcut olmaları halinde ve izlenebildikleri kadar çizilecektir.

 

c.Görünüşler

1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

 

d.Kesitler

Yapının onarımına ilişkin müdahaleleri en kapsamlı ve yeterli olarak anlatacak 4 adet kesit hazırlanacaktır. Bu sayı dışında bir hizmet gerekiyorsa bu husus müellif tarafından hazırlanacak ön etüdde belirlenecek ve idarenin onayına sunulacaktır. 1/50 ölçeğinde ölçülendirilmiş ve ölçülendirilmemiş olarak hazırlanacaktır.

 

e. Sistem Detayı

Yapısal sistem ile malzemeyi tanımlamayı amaçlayan 2 adet sistem detayı, görünüş 1/20, plan 1/20, kesit 1/20 olarak hazırlanacaktır.

 

İdare tarafından belirlenen sayı ve niteliğin dışında bir hizmet gerekiyorsa bu husus müellif tarafından hazırlanacak ön etüdde belirlenecek ve idarenin onayına sunulacaktır.

 

f.Mimari Elemanlara İlişkin detaylar

Pencere, kapı, ocak, dolap, niş, saçak, taşıyıcı sistem süsleme elemanları vb. yapı öğelerinden tipik olanlarına ilişkin sistem ve nokta mimari detaylardır. Detayların ölçekleri 1/10, 1/5 ve 1/1 dir. İdare tarafından belirlenen sayı ve niteliğin dışında bir hizmet gerekiyorsa bu husus müellif tarafından hazırlanacak ön etüdde belirlenecek ve idarenin onayına sunulacaktır.

 

g.Tipolojik Çalışmalar

Yapıda bulunan mimari elemanlar (kapı, pencere, dolap, ocak, niş vb.) tiplerine göre ayrıştırılacak ve bir çizelge ile verilecektir. Tipolojinin yapılmasında, boyut, form, iç bölümlenme vb. ölçütler kullanılacaktır.

 

Bu çizimlerin sayı ve niteliği, proje konusu yapının gerektirmesi halinde İdare tarafından değiştirilir ve bu husus ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME’de yer alır.

 

5.2.Yazılı Belgeler

Yapının mekansal, mimari, strüktürel ve bezeme özelliklerinin tanımını içerir.

 

5.3.Görsel Belgeler

5.3.1.Fotografik Belgeler

Yapıya ait iç ve dış fotoğraflar, çekildikleri yer ve yönleri plan üzerine işaretlenir.

 

Fotoğraflar bütün mekanları ve önemli ayrıntıları kapsayacak sayıda olmalı, çekimlerin yakın plandan, cepheye paralel yapılmasına özen gösterilmelidir. Fotoğraflar, en az 5 mega piksel çözünürlüğü olan dijital fotoğraf makineleri ile çekilecek, İdare’ye bir basılmış kopya ve 1 CD formatında teslim edilecektir. Her çekim numaralanacak ve bu numaralarla yapının ilintisi kurularak, fotoğraf çekim yönleri gerekli görülen rölöve çizimleri üzerinde belirtilecektir.

 

5.4.İleri Belgeleme Teknikleri:

İdare, yapının tümü yada bir bölümünün ileri belgeleme teknikleri ile (3 boyutlu belgeleme, 3 boyutlu lazer tarayıcı cihazlar ve benzeri programlar) belgelenmesini talep ettiği takdirde, bu hususu ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME’de belirtir.

Ayrıca bu belgeleme tekniklerinin gerektirdiği maliyet, yaklaşık maliyetin hesaplanması sürecinde dikkate alınır.

 

RÖLÖVE ANALİZİ

MADDE:6:

6.1. Yapıda Kullanılan Malzemelerin Ayrıştırılması:

Yapıda kullanılan malzemeler niteliklerine göre ayrıştırılacak, rölöveler üzerinde değişik lejant anlatımları ile belirtilecektir. Bu konuda kullanılacak yöntem, işleyen tarafından ön etüd sürecinde belirlenecektir.

 

 

6.2.Yapım Tekniklerinin Ayrıştırılması

Temel, yatay ve düşey taşıyıcı elemanlar, dolgu elemanları, yatay ve düşey kaplama elemanları, örtü malzemeleri ve tekniği, süsleme elemanlarında kullanılan teknikler bu bölümde sınıflandırılacak ve rölöveler üzerinde gösterilecektir. Bu konuda kullanılacak yöntem, işleyen tarafından ön etüd sürecinde belirlenecektir.

 

6.3.Strüktürel Sistemin Analizi

Yapıda kullanılan strüktürel sistemler, ayrıştırılacak (yığma, ahşap karkas, noktasal taşıyıcılar, tonoz/kemer sistemleri vb.) ve rölöve üzerinde gösterilecektir. Bu konuda kullanılacak yöntem, işleyen tarafından ön etüd sürecinde belirlenecektir.

 

6.4.Malzeme ve Strüktüre İlişkin Bozulma ve Deformasyonların Belirlenmesi

Yapısal bozulmalar, deformasyonlar ve dağılımları, temel sorunları, yatay ve düşey yönde taşıyıcı sistem sorunları, dolgu malzemesinin sorunları, cephe elemanları sorunları, cephe kaplama ve üst örtü malzemesine ait sorunlar, cephe mimari süslemelere ve yapı malzemesine ait sorunların tespiti yapılacaktır.

 

Ayrıca sorunların kökenleri:

 

            ) Kullanım (Aşırı yüklenme, terk edilme vb.) sonucu oluşan bozulmalar

            ) Dış fiziksel etkenler (rüzgar, kar, yağmur, güneş, don, yer altı suyu vb.) sonucu oluşan bozulmalar

            ) Malzemenin yaşlanması ve yıpranmasından kaynaklanan sorunlar vb.başlıklar altında incelenecek ve yapının değişik bölümlerine referans verilerek bir çizelge haline getirilecektir.

 

Rölöve analizi başlığı altındaki tüm bu etütler rölöve raporunda da yer alacaktır.

 

Bir yapının rölövesi alındığı tarih için geçerlidir. Daha sonraki bir tarihte hazırlanacak bir proje için kullanılması halinde bu rölövenin güncelleştirilmesi gereklidir.

 

RESTİTÜSYON ÖNCESİ ETÜDLER

MADDE:7:

7.1.Tarihi Araştırma

Tarihi araştırma, yapı ve üretildiği çevre ile ilgili içerecektir. Bu bağlamda:

 

a.       Yapının içinde yer aldığı çevrenin genel tarihçesi

b.      Yapı türünün oluşumu ve gelişimine ilişkin temel bilgiler,

c.       Yapıyla ilgili bilgiler derlenmelidir. Yapıyla ilgili bilgiler arasında, tarihi araştırmalar, arşiv belgeleri, binanın daha önce yapılmış rölöveleri, eski fotoğrafları, yöreyle ilgili hava fotoğrafları, haritalar, kent planları, gravürler, yapıyla ilgili vakfiye ve vakfa ait gelir gider kayıt defterleri, onarım keşifleri veya onarım harcamalarının kaydedildiği defterler, gezginlerin notlarında yer alan gözlemler

d.      Yapının oluşumunu sağlayan ekonomik sosyal kültürel ve tarihi etkenler ile özgün kullanımına ilişkin bilgiler ve bu konuda ulaşılabilen belgeler, kaynaklar (fotoğraf, resim, tapu kaydı) vb.yer alır.

 

7.2.Karşılaştırmalı Çalışma:

Yapının restitütif sorunlarının çözümlenmesi için, “aynı dönem/aynı yerleşme”, aynı dönem/çevre yerleşmeler”, aynı dönem/tüm yerleşmeler” “değişik dönemler/aynı yerleşme”, “değişik dönem/tüm yerleşmeler” dizgesi içinde benzer yapılarla karşılaştırmalı çalışma yapılacak ve bu çalışma bir çizelge halinde sunulacaktır.

 

Bu çalışmanın sonlanabilmesi için, özellikle plan ve cephe tipolojileri karşılaştırılacak, ayrıca mevcut olmayan ya da nitelik değiştirmiş olan mimari elemanların özgün görünümlerinin belirlenebilmesi için diğer yapılardan yararlanılacaktır.

 

Bu amaçlara yönelik olarak kullanılacak kısmi çizimler şematik olabilir.

 

 

7.3. Yapının Farklı Dönemlerinin Belirtilmesi

Bu analiz şu gözlemler yapılarak ve kaynaklar kullanılarak yapılacak ve rölöveler üzerinde gösterilecektir:

 

            Yapıdan gelen Bilgiler:

·        Yapının özgün bünyesinde mevcut olmayan ve değişik dönemlerde yapılan eklemeler

·        Yapının özgün bünyesinde bulunan ancak bugün izlenemeyen elemanlar

·        Yapının özgün bünyesinde bulunan, bugünde izlenen ancak dönemler içerisinde değişmiş elemanlar

·        Yorumlanamayan değişik ölçek ve nitelikteki izler.

·        Yapı üzerindeki yazıtlar

 

b.Tarihi kaynaklardan elde edilen bilgiler,

 

c. Karşılaştırmalı çalışmadan gelen bilgiler

 

RESTİTÜSYON

MADDE:8:

8.1.Proje Tekniği:

Restitüsyon çalışmaları, bir eserin özgün tasarımını açıklamak, tarihi gelişimini irdelemek, kalıntıların daha iyi kavranabilmesini sağlamak için yapılır. Rölöve analizi, tarihi araştırma ve benzeri örneklerin karşılaştırmalı etüdü sonucunda; dönemler itibariyle değişikliğe uğramış, eklenmiş, kısmen yıkılmış veya yok olmuş öğelerin ve/veya yapıların ilk tasarımlarındaki süreçten itibaren tarihsel durumlarını belirten rapor/belge ile ölçekli çizimlerle düzenlenir.

 

İncelenen bina birden fazla onarım geçirmişse, bu evrelere ait izler,  veriler değerlendirilerek, ilk tasarım ve onu izleyen dönemler 1.dönem restitüsyonu, 2.Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılabilir.

 

8.2.Çizimsel Belgelerin içerik ve Ölçeği:

Restitüsyon çalışmalarının ölçeği genel olarak 1/100’dür. Bu ölçek yapının niteliğine, ölçeğine ve restitüsyon sorunlarının yoğunluk düzeyine göre değişebilir. Bu husus müellif tarafından Ön Etüd’de belirlenecek ve İdareye bildirilecektir.

 

Hazırlanacak çizimlerin sayı ve anlatım biçimi, restitüsyon sorununun çözümlenmesini en yeterli düzeyde anlatacak şekilde belirlenecektir. Bu süreçte hazırlanması gereken asgari belgeler şunlardır:

 

 • Kat ve üst örtü planları
 • İzlenebilen tüm cepheler,
 • Yeteri kadar kesit
 • Restitüsyon yaklaşımını açıklayacak sayı ve nitelikte detaylar

 

8.3.Restitüsyon Raporu:

Bu rapor restitüsyon önerisinin açıklamasını içerecektir.

 

RESTORASYON

MADDE:9:

9.1.Restorasyon İlkeleri:

Restorasyon Projelerinin hazırlanmasında asgari şu ilkeler göz önünde tutulacaktır:

 

 • Kültür varlığının korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. Bu nedenle yapılacak müdahalelerde, yapının bir yada birden fazla dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının belgeleri olduğu unutulmamalıdır.
 • Yeni bir kullanımın gerekmesi halinde, bu kullanım yapının özgün değerlerini ve niteliklerini bozmayacak ve onların algılanmasını güçleştirmeyecek ölçeklerde tasarlanmalıdır.
 • Onarım müdahaleleri varsayımlara dayandırılmamalıdır. U bağlamda restitüsyon projesinin bir etüd olduğu ve bir uygulama projesi niteliği taşımadığı göz önüne alınmalıdır,
 • Koruma ve kullanım için gerekli müdahaleler, yapının özgün bünyesinden farklı nitelik ve tekniklerle oluşturulmalıdır.
 • Yapının yaşadığı farklı dönemlerdeki ekler, o dönemin yaşamının ve yapım tekniklerinin kaybedilmemesi gerekli ögeleri ise korunmalıdır.
 • Bir dönemin açığa çıkartılması için eşdeğer değerlere sahip diğer dönemlerin tahrip yada yok edilmesinden kaçınılmalıdır,
 • Restorasyon projesi genellikle, yalnız strüktürün sağlamlaştırılması ve uygulanacak teknolojilerin belirtilmesiyle kalmaz, tarihi yapının yeniden kullanılmasıyla ilgili önerileri de içerir. Verilmesi istenen işlevin yapıya uyarlanabilirliği araştırılır ve yeniden kullanım projesinin eserin kütlesel ve mekansal özelliklerini bozacak ekler, değişimler getirmemesine dikkat edilir. Restorasyon önemli olan yapının korunmasıdır, yeniden kullanım bir araçtır.

 

Bu şartnamenin 6.3.bölümünde tanımlanan projelerinin hazırlanmasında, ayrıca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve değişiklikleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları hükümlerine uyulacaktır.

 

9.2.Projelerin İçerik ve Ölçeği:

Restorasyon Projesi iki ana bölümden oluşacaktır:

 

9.2.1.Mevcut Bünyede Gerçekleştirilecek Müdahaleler:

Yapının mevcut bünyesinde gerçekleştirilecek onarıma yönelik müdahaleler (örneğin aynen korunacak elemanlar, yenilenecek elemanlar, tamamlanacak elemanlar vb.), rölöve projeleri üzerinde değişik lejantlarla gösterilecektir. Bu gösterim sırasında, yapılacak müdahalenin yeri projeler üzerinde ayrıntılı olarak verilecek, müdahale tanımları ise gerekli görülmesi ve sadece lejantla anlatılamaması halinde, proje üzerinde yazılı olarak verilebilecektir. Müdahale tanımlarında kullanılacak onarım malzemesi ve onarım tekniği ayrıntılı olarak verilecektir.

 

Bu projelerin ölçeği 1/50’dir. Gereken hallerde 1/20 sistem detayı ve 1/10, 1/5 ve 1/1 detaylar da hazırlanabilir. Bu husus müellif tarafından ön etüd sürecinde hazırlanacak ve idareye bildirilecektir.

 

9.2.2.Tamamlama ve Yeni Kullanıma Yönelik Müdahaleler

Etüdler sonunda yapının tamamlanması gereken ögeleri, koruma amacıyla getirilen yeni önerileri (üst örtü izolasyonu, drenaj vb.) ve yeni kullanımın esasları ayrı olarak hazırlanacak proje takımı üzerinde gösterilecektir.

 

Bu projelerin ölçeği 1/50’dir. Gereken hallerde 1/20 sistem detayı ve 1/10, 1/5 ve 1/1 detaylar da hazırlanabilir. Bu husus müellif tarafından ön etüd sürecinde hazırlanacak ve idareye bildirilecektir.

 

Hazırlanacak çizimlerin konum ve sayısı müellif tarafından ön etüd sonucunda saptanacak ve idareye bildirilecektir.

 

9.3.Restorasyon Raporu

Belirlenen sistem ve yapı öğelerine ait detaylar hariç, mevcut durum çizimleri üzerinde aşağıdaki hususlar işaretlenecek “Rölöve Analiz Raporu”, “Sorunlara ait rapor” ve “Restitüsyon Projesi ve raporu” göz önüne alınarak Rölöve paftaları üzerinde gerekli referans ilişkisi kurularak önemler ve kararlar getirilecektir.

 

Restorasyon raporu, mevcut bünyede gerçekleştirilecek müdahaleler ile tamamlama ve yeni kullanıma yönelik müdahaleleri içerecektir

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 

MADDE:10:

10.1.İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETİ

 

 • Öneri Raporu; Yapıya ait strüktürü belirtin etüd, şema ve açıklamaları, seçilen sistemlerin emniyet, ekonomi, ve benzeri faktörler yönünden karşılaştırılmalarını kapsayan rapordur.

 

 • Ön proje: İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde yapının yapısal sağlamlaştırma ön projeleridir,

 

 

 • Uygulama Projesi: Onanmış projesinin tatbiki ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ek yeterli ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri yerlerin detay resimlerinin yapılması, demir listelerinin hazırlanması bölümüdür.

 

 • Detaylar: Uygulama projesinin tatbiki ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları ve benzeri yerlerin detay resimlerinin yapılması, demir listelerinin hazırlanması bölümüdür.

 

10.2.MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETİ

Makine mühendisliği hizmetleri; bina ile ilgili;

 • Bina dışı rögara kadar soğuk su, pis su şebekeleri ve tesisatını, W.C. ve yıkama yerlerini,
 • Mutfak, havagazı ve ısıtma tesislerini, sıcak su şebekesi ve tesisatı ile çamaşırlık boyler ve santralleri,
 • Su depoları ve hidroforları,
 • Su tasfiye tesisatı, havalandırma, vantilasyon, büyük mutfak ve çamaşırlıkları,
 • Klimatizasyon tesisatı, merkezi özel tesisat ile sterilizasyon, dezenfeksiyon ve diğer hastane tesislerini ve çeşitli mekanik tesisleri;

İçine alır.

 

Bu hizmetlerin bölümleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 • Öneri Raporu; Muhtelif çözüm tekillerini ve tesisat tekillerini, işletme ve amortisman masrafları nazara alınarak yapılacak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etütleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirten rapordur.
 • Ön Proje; Öneri raporundaki kabul edilen tesisatın, boru ve kanallarının geçiş yerlerini, yaklaşık boru ve kanat ölçülerini gösteren, makine ve cihazların yerleşme şekillerini belirten 1/100 ölçekli projedir.

Bu proje restorasyon projesi üzerine işlenir.

 • Uygulama Proje; Onaylı ön projeye göre tesisatın uygulama safhası için gerekli bütün hesapları da içeren ayrıntılı projelerdir. Kapasite ve güç ölçülerini de içine alan tesislerin bütünü ile yerleşme ve kolon şemalarını kapsayan, uygulamanın tamamına yararlı kolon projesidir.

İdarece kabul edilen özel hallerde 1/100 ölçekte çizilebilen uygulama projesi genellikle 1/50 ölçekte düzenlenir.

Bu proje restorasyon projesi üzerine işlenir.

 • Detaylar Tesisatın yoğun olduğu hacimlerin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli, plan, kesit ve görünüşleri ile, tecrit detayları, kanal kesitleri, boru askı ve genleşme detayları ve benzeri kısımların uygulama için gerekli (ve 1/10, 1/5, 1/2, 1/1, gibi uygun ölçekli) detay projeleri ile, özel imalat için daha detaylı imalat resimleridir.

 

10.3.ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ HİZMETİ

Elektrik mühendisliği hizmetleri, bina ile ilgili;

 • Normal aydınlatma ve priz tesisatını, zil tesisatı ve benzerlerini,
 • Anten, basit donanma, sinyal, alarm ve ihbar, merkezi saat, paratoner tesisatını, telefon şebekelerini ve santrallerini,
 • Asansörleri, kuvvet tesisatını, dış ışıklandırma ve donanma tesislerini, bahçe ve çevre aydınlatmasını, yedek elektrojen gruplarını, trafo postalarını, besleme hatlarını,
 • Yürüyen merdivenleri 2m/sn. ve daha yüksek, hızlı ve kombine asansörleri, sanayi kuvvet tesislerini, otomatik kumanda ve kontrol tesislerini, emniyet, özel ihbar ve kayıt tesislerini spor sahaları ile büyük meydanların aydınlatma tesislerini, skor tesislerini,
 • Değişken renkli ışıklandırma tesisatını, programlı elektro akustik tesisatı, her nevi elektronik kumanda, kayıt ve yayın tesislerini, sinyalizasyon, beslenme şebekeleri ve benzeri özel tesisleri, içine alır.

Bu hizmetlerin bölümleri aşağıda gösterilmiştir.

 

 • Öneri Raporu; Muhtelif çözüm tekilleri ve tesisatı çeşitlerini, işletme ve amortisman masrafları nazara alınarak yapılacak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etütleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirten rapordur.

 

 • Ön Proje; İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslara göre tesislerin ana hat ve kolonlarının geçtiği yerleri tabloları aparey ve kumanda noktalarının yerlerini, cins ve özelliklerini, santral ve cihazların yerleştirilişlerini belirten 1/100 ölçekli projedir.

Bu proje restorasyon projesi üzerine işlenir.

 

 • Uygulama Projesi; onanmış ön projesine göre tesislerin uygulama safhası için gerekli bütün bilgileri hesapları veren ve genellikle 1/50 (İdarece kabul edilecek özel hallerde 1/100) ölçekli olan tesislerin bütününün şemalarını ihtiva eden uygulamanın tamamına yararlı projedir.

Bu proje restorasyon projesi üzerine işlenir.

 

 • Detaylar: Santral, kumanda ve tablo ünitelerinin bulunduğu mahallerin, yerleştirmelerin ve özel bağlantıların tespit ve askı sistemlerinin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli plan kesit ve görünüşleri ile, gerekli detayların uygulama için (1/10, 1/5, 1/2 gibi) uygun ölçekli detay projeleri, özel imalat için ayrıntılı imalat resimleridir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

 

MADDE:11

İdare tarafından ihale öncesi yaklaşık maliyetin belirlenmesi sürecinde dikkate alınmayan, Müellif tarafından 4.madde’de tanımlanan “Ön Etüd” sonunda belirlenen ve İdare tarafından uygun görülen:

 

 • Yapı ve Çevresinde yapılacak sondaj, kazı çalışması, sıva raspası vb. fiziki müdahalelerle, bu müdahalelerin yapılmasına olanak sağlayacak, iş iskelesi, askılama işlemlerine,
 • Malzemelerin uzman laboratuarlarda analizi, korunması ve sağlamlaştırılmalarına yönelik uzmanlık raporlarına,
 • İleri belgeleme tekniklerine ilişkin maliyetler müellife ödenir. İdare gerek görmesi halinde bu hizmetleri kendisi yaptırarak, sonuçlarını ilgili belge ve bilgileri hazırlamak üzere Müellife verir.

 

 

İŞİN TESLİMİ

MADDE:12

Onama/ görüş aşamalarından önce, bu şartnamede istenilen her ölçekteki proje ile rapor, fotoğraf, saydam sayısal ortamda hazırlanarak, renkli ve siyah-beyaz basılmış, A-4 formunda katlanmış olarak teslim edilir. Ayrıca tüm bu çalışmalar CD’ye de kaydedilir.

 

Projelerin Koruma Kurulunca ve ilgili kurumlarca uygun bulunması/izin verilmesi/onaylanması sonrasında,

 

 • Tüm projeler ve dökümanlar İdarece istenilen miktarda, siyah-beyaz ve renkli olarak çoğaltılmış ve A-4 formunda katlanmış olarak,
 • Orijinal astrolona çizilmiş projeler alüminyum muhafazalar içerisinde
 • Tüm bu çalışmalar CD’ye aktarılmış olarak

İdareye teslim edilir. Baskı sayısı ve kayıtlı CD sayısı idarece belirlenir.

 

İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ HİZMETLERİ (PİD)

MADDE:13

 

 • Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak metrajın yapılması
 • Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas olacak mahal listelerinin hazırlanması
 • Uygulamaya esas “Özel Teknik Şartname” Taslağının düzenlenmesi

 

MADDE:14

Hizmete konu alanın özelliklerinden kaynaklanan ve bu şartnamede belirtilmeyen hususlar “Özel Teknik Şartname” veya “Yer Teslimi Tutanağı”nda belirtilir.

 

Ancak bu hususlar, şartnamenin temel yaklaşım ve hükümlerine aykırı olamaz.

 

Madde 14-

             “ Bu tür kültür varlıklarından tecile tabi olanlar Bakanlıkça kontrol edilir ve müzelerin izni olmadan el değişikliği yapılamaz” ifadesinde geçen tecile sözcüğü  yerine “tesciline” ifadesinin kullanılması gerekmektedir.