TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Süreli Kullanım Yönergesi (17/04/2009 - 14/07/2010)

17/04/2009 tarih, 163 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlarda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, ekli listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, 1’inci maddede belirtilen mekanların süreli kullanım ile ilgili başvuru, izin, ücretlendirme ve ödeme esasları ile kullanıcı tarafından uyulması gereken hususları kapsar.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık                       :  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı,

DÖSİMM:                      :  Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nü

Müze ve Ören Yeri         :  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı müze ve ören yerleri ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet 

                                     Resim ve Heykel Müzelerini,

Kültür Merkezi               : Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kültür merkezlerini,

İlgili Birim                     : Süreli kullandırılan mekanın idaresinden sorumlu müdürlükleri,

Kullanıcı                        : Süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişileri,

Sözleşme                      : Kullanıcı ile ilgili birim arasında düzenlenen kullanım sözleşmesini

ifade eder.

YASAL DAYANAK

Madde 4- Bu yönerge, 2252 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu’nun 5/c maddesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 20/01/2006 tarihli protokol, 4736 sayılı Kanun, 25/09/1986 tarih ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar, 24.12.2002 tarih ve 2002/5094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar, 21/03/2002 tarih ve 2002/3886 sayılı Kararnamenin eki Karar ve 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği dayanak alınarak hazırlanmıştır.

BAŞVURU VE İZİN

Madde 5- Müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlar için süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek, faaliyet tarihinden en az 10 (on) gün öncesine kadar kullanımı istenilen yerin idaresine (Müze Müdürlüğü, Kültür Merkezi Müdürlüğü vb.) bir dilekçe ile başvurarak izin isterler.

İlgili Müdürlük tarafından söz konusu tarihlere yönelik yapılacak inceleme neticesinde başvurunun İdareye ulaştığı tarihten itibaren 2 (iki) gün içerisinde başvuru sahibine yazılı olarak mekanın kullanım durumunun uygun olup olmadığı bildirilir. Uygun ise bildirim yazısında DÖSİMM Kira Gelirleri Hesap numarası belirtilerek 5 (beş) gün içerisinde tahsis ücretinin tamamının yatırılması istenir.

Talebin kullanım tarihinden en az 60 (altmış) gün öncesinden yapılmış olması halinde toplam kullanım bedelinin % 25’inin (ön ödeme olarak) belirtilen hesaba yatırılması istenir.

Ön ödemeli kullanımlarda ödenecek meblağın kalan kısmı kullanım tarihinden en geç 10 (on) gün öncesine kadar DÖSİMM’in ilgili hesabına yatırılır. Sürelere uyulmaması, ücretlerin yatırılmaması ya da eksik yatırılması halinde rezervasyon iptal edilir ve ön ödeme bedeli irat kaydedilir. Bu durumda mekanın başka kullanıcıya tahsis hakkı saklıdır. Önceki talep sahibi rezervasyonuna ilişkin hiçbir hak talebinde bulunamaz. Ön ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan kullanım tarifesinin kullanım tarihinde değişmesi halinde kalan meblağ kullanım tarihindeki tarifeye göre tahsil edilir.

Kullanıcının tahsis tarihinin ertelenmesini talep etmesi halinde, tahsis tarihinden en az 3 (üç) gün önce DÖSİMM tarafından bir takvim yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere tahsis ertelenebilir. Ertelenen tarihte yeni bir tahsis tarifesinin belirlenmiş olması durumunda aradaki fark talep sahibinden tahsil edilir.

KULLANIM

Madde 6-  Faaliyetin gerçekleştirileceği mekan ile ilgili olarak ilgili birim ve kullanıcı arasında Kullanım Sözleşmesi düzenlenir. Kullanıcı, Kullanım Sözleşmesinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.Kullanımı istenilen mekanın idaresi tarafından; talep sahibi kişi veya kuruluştan kullanım amacına, etkinliğin büyüklüğüne ve kullanım şartlarına bağlı olarak toplam kullanım bedelinin %20 (yüzde yirmi) ‘sinden az olmamak üzere belirlenecek meblağ kullanım bedelinden ayrı olarak “Teminat bedeli” olarak istenebilir.

Söz konusu teminat bedeli, kullanım esnasında veya sonrasında mekana veya taşınır veya taşınmaz mallara verilebilecek hasarların tazmini ile kullanım süresine uyulmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek kamu zararlarının tahsilinde kullanılır.

İstenecek olan teminatın miktarı, şekli (nakit veya kesin, koşulsuz ve süresiz banka teminat mektubu) ve iade koşulları ve kullanımı istenen mekanın idaresi ile kullanıcı arasında yapılacak sözleşmede belirtilir.

ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Madde  7- Mekan tahsislerinde yönerge ekinde yer alan ücretler geçerlidir. Ücretlere KDV dahildir.

Bu ücretlere 10 (on) gün ve 10 (on) günü aşan kullanım taleplerinde aşağıdaki indirimler uygulanır.

1-19 gün için toplam kullanım bedelinden %15,

20-29 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden %20,

30-39 gün için bu dilime giren toplam kullanım bedelinden %25,

40 günü aşan taleplerde 40 günden sonraki toplam kullanım bedelinden %30

indirim uygulanır.

Örnek1: Kullanım ücreti günlük 1.000 (bin) TL. olan bir mekana ilişkin 13 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kullanım bedeli hesabı:

13 x 1000 = 13.000 - %15 = 11.050 TL. Kullanım bedeli alınır.

Örnek 2: Kullanım ücreti günlük 1.000 (bin) TL. olan bir mekana ilişkin 34 günlük kullanım talebinde bulunulması halinde kullanım bedeli hesabı:

19x1.000=19.000 - % 15 = 16.150 TL.

10x1000= 10.000 - % 20 = 8.000 TL.

5x 1000= 5.000 - % 25 = 3.750 TL. olmak üzere toplam 27.900 TL. kullanım bedeli alınır.

Madde 8- Kullanım ücretinin tamamının ödendiğine dair banka dekontunun veya kullanım bedeline ilişkin DÖSİMM adına düzenlenmiş kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili birime tesliminden sonra taraflar arasında sözleşme düzenlenir. Ücretin tamamının yatırılmaması halinde, 15 (onbeş) günlük süre sonunda teminat mektubu çözülür.

Madde 9- Ankara Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi 1 nolu alanda düzenlenecek fuar etkinliklerinin gerçekleştirileceği tarihlerin öncesi ve etkinliğin sonrasında fuarın kurulum ve söküm çalışmalarının yapılacağı her gün için 2.500 (İkibinbeşyüz) TL. kullanım ücreti alınır.

Söz konusu mekanlara yönelik kurulum ve söküm çalışmaları için öngörülen ve ücreti yatırılan günlerin aşılması halinde 12. maddedeki cezai hükümler uygulanır. Bu hususun takibi ve tespiti yükümlülüğü Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü’ndedir.

Madde 10- Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan gerçekleştirilecek etkinliklerin, en az onbeş gün önceden başvurulması, taşrada faaliyetin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden olumlu görüş alınması ve kullanılacak mekanın tahsis durumunun uygun olması halinde salon kira ücreti olarak belirlenen kira bedelinin % 20 si oranında işletme gideri alınır. Bu kapsamdaki tahsisler her halükarda aynı kurum için yılda 3 (üç) defadan fazla olamaz.

Madde 11- Bakanlık birimlerinin doğrudan kendilerinin veya ortaklaşa olarak başka kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklerde faaliyetin birimin görev alanına girmesi, birimi tanıtıcı ve etkinliğini artırıcı nitelikte olması koşuluyla kullanılan mekan için tahsis ücreti alınmaz.

CEZAİ ŞARTLAR

Madde 12- Sözleşmelerde belirtilen sürelerin / tarihlerin dışına çıkılamaz. Aksi takdirde kullanıcı, sözleşmede belirlenen tarihler dışındaki her gün için kullanım ücretinin üç (3) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

Madde 13- Kullanma hakkı DÖSİMM’in izni olmaksızın hiçbir şekilde 3 üncü şahıslara devredilemez.  Aksi takdirde  kullanıcı toplam tahsis bedelinin 3 (üç) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlüdür.

Madde 14- Kullanıcının faaliyetten vazgeçmesi durumunda kullanım ücretinin tamamı DÖSİMM’e irat kaydedilir.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde  15-    Bu yönergede yer almayan hususlar Döner Sermaye İşletmesi Merkez  Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Madde  16-    Bu yönerge  hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Madde  17-    Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde  18-    Bu yönergeden önce kullanım işlemlerine ilişkin yayınlanmış tüm yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE

Madde 1-       Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ücreti ödenmiş ve sözleşme işlemleri tamamlanmış olan kısa süreli kullanım talepleri geçerlidir.

EKLİ CETVEL

I.                İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

II.               Ankara Atatürk Kültür Merkezi

III.              Kültür Merkezleri

IV.              Müze ve Örenyerleri

V.               Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

VI.              Film, Mikro Film, Fotoğraf ve Slayt Ücretleri

VII.             Milli Kütüphane Başkanlığı

 Cetveller için tıklayınız.