TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Sosyal Davranışlar Semineri Yönergesi

*Bakanlık Makamının 06.10.2005 tarih ve 147483 sayılı Oluru gereğince yürürlüğe giren bu yönerge, 06/08/2009 tarih ve 151542 sayılı Bakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

SEMİNERİN ADI
Madde 1-
Seminerin adı “Sosyal Davranışlar Semineri”dir.

SEMİNERİN AMACI
Madde 2-
Seminerin amacı; turizm sektöründe çalışan personelin hizmet standardının yükseltilebilmesi için, iletişim prensipleri ve teknikleri konusunda bilgi vererek çalışanların sosyal becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

YASAL DAYANAK
Madde 3-
Bu Yönerge, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13. maddesinin (f) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

KISALTMALAR
Madde 4-
Bu Yönergede yer alan;

a) “Bakanlık” Kültür ve Turizm Bakanlığını
b) “Genel Müdürlük” Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü
c) “İl Müdürlüğü” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü
d) “Tesis” Turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı konaklama ve yeme-içme işletmelerini
e) “Seminer” Sosyal Davranışlar Seminerini
f) “Eğitici” Sosyal Davranışlar Seminerini veren eğitici ve öğreticileri
g) “Katılımcı” Sosyal Davranışlar Seminerine katılanları
ifade eder.

SEMİNERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Seminer talebi
Madde 5-
Seminer düzenlenmesini isteyen tesisler Genel Müdürlüğe, doğrudan veya İl Müdürlükleri aracılığı ile başvurarak, talepte bulunurlar.

Taleplerin İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılması halinde, seminere katılacak tesis isimleri, seminerin düzenleneceği yer ve her tesisten seminere katılacak personel sayılarını içeren bilgiler, yazılı olarak ilgili İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

Seminerin düzenlenmesi
Madde 6-
Seminerler, taleplerin Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek programa alınmasından sonra, Bakanlık Makamının onayı ile düzenlenir.

Seminerin Yeri
Madde 7-
Seminer, öncelikle eğitim talebinde bulunan tesisin bünyesinde ya da Genel Müdürlük veya İl Müdürlüklerinin uygun göreceği bir mekânda düzenlenir.

Seminer eğitim programı ve süresi
Madde 8-
Seminerde eğitim, teorik olarak yapılır. Seminerin eğitim programı Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gerekli hallerde Genel Müdürlük onayı ile değiştirilebilir.

Seminerin süresi kesintisiz 3 gündür. Seminer, günde 3 saat olmak üzere, toplam 9 saat olarak verilir. Derslerin süresi 60 dakikadır. Seminer saatleri belirlenirken, tesisin çalışma koşulları dikkate alınır.

Katılımcı sayısı
Madde 9-
Katılımcı grubun en az 15 kişiden oluşması gerekir.

Katılımcıların nitelikleri
Madde 10-
Seminere, turizm işletmelerinin her bölüm ve düzeyinde çalışan personel katılabilir.

Devam koşulları
Madde 11-
Seminere devam zorunludur. Seminer süresince devamsızlık yapanlar “Katılma Belgesi” alma hakkını kaybeder.

EĞİTİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 12-
Eğiticinin görevlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

h) Semineri verecek eğiticiler, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile görevlendirilirler.
i) Seminer, eğiticinin görev mahalli dışında bir yerde yapıldığı takdirde, eğiticiye harcırah tahakkuk ettirilir.

EĞİTİCİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 13-
Eğiticinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Seminerin düzenleneceği mekânın, etkili bir öğrenme-öğretme ortamı için uygun koşullara göre düzenlenip düzenlenmediğini dikkate alarak, kontrol etmek.
b) Seminerin hangi saatler arasında düzenleneceğini, tesisin çalışma koşullarını dikkate alarak, tesis yöneticileri ile birlikte belirlemek.
c) Seminerin hedefleri, içeriği, devam koşulları, sınıf kuralları ve diğer konularda, katılımcıları bilgilendirerek seminerin tanıtımını yapmak.
d) Eğitim programının uygulanmasını sağlamak.
e) Seminer katılımcı listelerini ve bilgi formlarını hazırlamak, katılımcıların devam durumlarına ilişkin çizelgeleri tutmak, katılma belgesi almaya hak kazanan katılımcı isimlerini tespit etmek ve seminer sonuç raporlarını hazırlayarak Genel Müdürlüğe teslim etmek.
f) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

KATILMA BELGESİ
Madde 14-
Seminer devam koşullarına uyan katılımcılara “Katılma Belgesi” verilir.

Katılma Belgeleri, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir ve onaylanarak, katılımcılara iletilmek üzere, seminerin düzenlendiği tesis veya İl Müdürlüğüne gönderilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 15-
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Bakanlık Makamının 26/02/2001 tarih ve 136-1326 sayılı Olurları ile uygulamaya konulan,“Sosyal Davranışlar Semineri Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK
Madde 16- Bu yönerge, Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.