TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

*15/04/2009 tarih, 157 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
 (24/06/2010 tarih ve 202 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilmiştir.)

Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaret usul ve esasları ile bilet ve müzekart fiyatlarını düzenlemektedir.

Bilet Fiyatları

Madde 2- Müze ve ören yerleri giriş bileti fiyatları ekli listede gösterilmiştir.

Ücretsiz Biletler

Madde 3- Aşağıda belirtilenler müze ve ören yerlerine ücretsiz biletle girerler.

a) 17 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

b) 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

c) Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,

d) T.C. Vatandaşı Engelliler ile bir refakatçisi,

e) Er ve erbaşlar,

f) ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,

g) Basın kimlik kartı sahipleri,

h) Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları,

i) Kamu kurum ve kuruluşlarının davetlisi olarak ülkemizde bulunan yabancı resmi konuklar ve refakatçileri,

j) Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri,

k) Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartını haiz profesyonel turist rehberleri,

l) Seyahat Acentesi sahip veya sorumlu müdürleri ile başvuruları Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) kanalıyla Bakanlığa ulaştırılan yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları,

m) 0-12  yaş arası yabancı uyruklu çocuklar.

Müzekart

Madde 4-

 a) Müzekart, müze ve ören yerlerinde ayrıca ücretlendirilen birim veya seksiyonlar hariç olmak üzere tüm müze ve ören yerlerinde bir yıl boyunca geçerli olup yalnızca Türk vatandaşları tarafından kullanılabilir. Fotoğrafsız geçici müzekartlar kimlik ibrazı ile geçerlidir.

b) Ülkemizde bulunan yüksek öğrenim kurumlarında önlisans lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı üniversitelerde öğrenim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere Üniversite kimliği ibrazı şartı ile müzekart düzenlenebilir.

Müzekart Fiyatları

Madde 5- Müzekart’ın fiyatı 20 TL’dir. Belirtilen tarife öğretmenler ile 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler için % 50 indirimli uygulanır. 3 üncü madde kapsamında yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 2 TL karşılığında müzekart alabilirler. Toplu müzekart alımlarında indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak müzekart alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Müze ve ören yeri Ziyareti Esnasında Uygulanacak Esaslar

Madde 6- Müze ve ören yeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.

Madde 7- Ücretsiz girişlerde ziyaretçiler kimliklerini, resmi heyetler ise izin belgelerini ibraz ederler.

Madde 8- Geçici müzekart, resmi kimlik kartı ile geçerlidir.

Madde 9- Müze ve ören yeri personeli gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir.

Madde 10- Düzenlenecek toplu ziyaretlerde, düzenleyen kurumlarca Müze Müdürlüklerine önceden bilgi verilir.

Madde 11- Müze ve örenyerlerinde yapılacak olan profesyonel fotoğraf, video, film çekimleri ücreti mukabilinde ve ilgili Müze Müdürlüğünün izni ile yapılır. Çekim ücretlerine ilişkin tarifeler Süreli Kullanım Yönergesi ekinde yer almaktadır. Amatör çekimler ile ilgili olarak Müze Müdürlüğü tarafından sınırlama getirilebilir.  

Madde 12- Müzeler Pazartesi günleri ziyarete kapalıdır. Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri ve İstanbul Ayasofya Müzesine bağlı Kariye Müzesi ve Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.

Madde 13- Müze ve örenyerleri; kapalı oldukları günler ve mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğü’nün uygun görmesi üzerine, ziyaretçi gruplarının en az 50 kişi olması halinde çift bilet tarifesi uygulanarak ziyarete açılabilir. Bu sayıya, gruba eşlik eden ve ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil değildir.

Madde 14- Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü öğleye kadar kapalıdır.

Madde 15- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Ek: Giriş Ücretleri