TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uzman Personel Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

13 Aralık 2006 tarih ve 26375 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uzman Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik” gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Resmi Gazete Tarihi: 03.05.1979 Resmi Gazete Sayısı: 16626

Madde 1 - YÖNETMELİK KONUSU:

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra örgütünde meslek ve teknik dallarda çalıştırılacak uzman personelin işe alınmaları ve uzmanlık içinde ilerlemeleri bu Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Madde 2 - UZMAN PERSONELİN UNVANLARI:

Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak uzman personel,

a) Uzman Yardımcısı Adayı

b) Uzman Yardımcısı

c) Uzman

d) Başuzman

Unvanlarından birini taşırlar. Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapanlar aynı anda kendi teknik unvanlarını da taşırlar.

Madde 3 - UZMAN PERSONEL KAYNAĞI:

Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak uzman personel,

a) Üniversitelerin ve denkliği M.E.B.'ca onanmış dış ülkelerdeki üniversite ve yüksek okulların Kütüphanecilik öğrenimi veren bölümlerinden mezun olanlar.

b) Üniversite, akademi ve yüksek okulların ve denkliği M.E.B.'ca onanmış dış ülkelerdeki yüksek öğrenim kurumlarının Kütüphaneciliğin sağlama, sınıflama, danışına, bilgi yayma, kütüphaneler arası işbirliği gibi alanlarında bilgilerine gereksinim duyulan eleman yetiştiren dallarından mezun olanlar ile, Kütüphaneciliğin fotoreprodüksiyon, kitap patolojisi, sistem analizi, bilgisayar programlaması, bütçeleme, planlama, mimarlık, iç dekorasyon, sergileme ve benzen teknik alanlarında bilgilerine gereksinim duyulan eleman yetiştiren dallarından mezun olanlar arasından seçilir, (b) bölümünde yer alan personel için aranan koşullar sınav duyurularında açıklanır.

Madde 4 - SINAV GEREĞİ:

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra örgütünde çalıştırılacak uzman personelin, bu Yönetmelikte düzenlenen biçimde yapılacak özel yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekir.

Madde 5 - UZMAN'YARDIMCILIĞI SINAVI:

Kültür Bakanlığı Sınav Yönetmeliğine göre her yıl enaz bir kez uzman yardımcılığı yeterlilik ve yarışma sınavı açılır. Sınav tarihinden enaz 15 gün önce Resmi Gazete'de ve gerektiğinde Türkiye'nin her bölgesinde dağıtımı yapılan enaz bir gazetede yayınlanır. Sınav personel gereksinimlerine göre sınavlara 3. maddede belirlenen dalların tümünden veya bir kısmından mezun olanlar kabul edilirler. Bu durum sınav duyurusunda açıklanır. Uzman Yardımcılığı sınavları yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavlar Yabancı Dil, Devrim Tarihi, Türkçe, Kompozisyon ve meslek konularından yapılır.Bu konularda 100 üzerinden not verilir. Yazılı sınavlar eleme niteliğindedir ve başarılı olmak için 60 veya daha yukarı ortalama not almak gerekir. Ortalama not hesaplanırken meslek dersleri notu (2) katsayı ile ağırlıklandırılır.Yazılı sınavlarda başarılı görülenler sözlü sınavlara alınırlar. Sözlü sınavlar meslek derslerinden yapılır ve 100 üzerinden 60 veya daha yukarı not alanlar başarılı sayılırlar. Başaranların listesi not sırasına göre yapılır ve bu sıraya göre «Uzman Yardımcısı adayı» unvanı ile mevcut boş kadrolara atanırlar. Kadrosuzluk nedeniyle atanamayanlar, gereksinim ve boş kadroların bulunması halinde başarı sıralarına göre atanırlar.Uzman yardımcısı adaylarının, adaylıkları atanmalarını izleyen 6 ay - 2 yıl arasında bunların çalışmaları değerlendirilerek kaldırıldığında uzman yardımcısı unvanını alırlar. Uzman yardımcısı meslek sınadı her meslek grubu için ayrı ayrı yapılır. Türkçe Kompozisyon, Devrim Tarihi ve Yabancı Dil sınavları ise farklı meslek grupları için birlikte yapılabilir.

Madde 6 - UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV KURULLARI:

Uzman yardımcılığı sınavları «Uzman" Yardımcılığı Sınav Kurulları» tarafından yapılır. Yabancı Dil, Türkçe Kompozisyon, Devrim Tarihi sınav kurulları 3 kişiden oluşur, en az ikisi üniversite ve yüksek okulların ilgili daldaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Diğer üyenin konuyla ilgili olarak yeterli düzeyde bilgisi olmak gerekir.Meslek yazılı ve sözlü sınavlarını yapacak «Uzman Yardımcılığı Sınav Kurulu» Kütüphaneler Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında 5 kişiden oluşur. Sınav Kurul üyelerinden enaz ikisi ilgili dalda yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından seçilir. Sınav Kurullarına Bakanlık personeli arasından seçilerek üyelerin ilgili dalda uzman veya başuzman unvanlarından birini taşımaları gerekir.

Madde 7 - (Değişik: R.G. 20/07/1979 - 16702) UZMANLIK SINAVI AÇILMASI:


Uzman Yardımcıları, adaylıkları dahil 5 yıl uzman yardımcısı unvanı fiilen hizmet yaptıktan sonra uzman olmak üzere uzmanlık sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bu süre içinde askerlik hizmeti yapılmışsa, askerlikte geçen sürenin yansı, uzman yardımcısı yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarında öğrenime gönderilmişse, öğrenimde geçen sürenin tamamı, fiilen hizmet yapılmış gibi fiilen hizmet yaptıktan sonra uzman olmak üzere uzmanlık sınavına katılmaya hak kazanırlar. Bu süre içinde askerlik hizmeti yapılmışsa, askerlikte geçen sürenin yarısı, uzman yardımcısı yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarında öğrenime gönderilmişse, öğrenimde geçen sürenin tamamı, fiilen hizmet yapılmış gibi değerlendirilir. Bakanlıkça her yıl bir kez uzmanlık sınavı açılır. Uzmanlık sınavına katılmaya hak kazanacaklara bir yıl önceden sınava katılma çağrısı yapılır. Bunlar sınava katılacaklarını veya katılmayacaklarını bir ay içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi halde sınav haklarını kullanmış sayılırlar. Her uzman yardımcısı en çok iki kez sınav çağrısına olumsuz cevap verebilir. Üçüncü çağrıda sınava katılmak zorundadırlar. Katılmamaları halinde uzman yardımcısı unvanı ile 9 - 5 derece kadro ile görev yaparlar.evlet Lisan sınavını başarı ile vermiş olanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavında başarılı olabilmek için yapılan sözlü ve yazılı sınavda 100 üzerinden ortalama 70 veya daha yukarı not almış olmak gerekir. Uzmanlık için tez üzerinden başarılı olanlar yabancı dil sınavında başarılı olamazlar ise izleyen yıllarda yabancı dil sınavına tekrar girerler ve başarılı oldukları zaman uzman unvanını almağa hak kazanırlar.

Uzmanlık sınavına girecek uzman yardımcıları, bir yıl sonra yapılacak uzmanlık sınavına çağrılan yapıldığında, çağrıyı izleyen bir ay içinde 3 tez konusu önermek durumundadırlar. Genel Müdürlük önerilerin alınmasını izleyen bir hafta içinde bu üç konudan birini seçer, ilgiliye ve özlük İşleri Eğitim Dairesine bildirir. Uzmanlık tezi konusunu öğrenen uzman yardımcısı en çok 11 ay içinde tezini Türkçe olarak hazırlayıp yabancı dilden bir özet ile birlikte ciltli ve beş kopya olarak Bakanlığa sunar. Uzman yardımcısı dilerse yayınlanmış veya yayınlanmamış diğer çalışmalarımda sınav komisyonuna verebilir. Bu durumda sınav kurulları değerlendirmeyi uzmanlık tezi ve diğer çalışmalar üzerinden yapar. Uzmanlık tezinin Bakanlığa verilmesini izleyen en geç bir ay içinde olmak üzere ilgiliye tez savunma günü saptanarak bildirilir. Uzmanlık tezi savunması sırasında sınav kurulu uzman adayına tez dışında meslek soruları da sorabilir. Uzmanlık tezinin savunması Bakanlık personelinin izlemesine açıktır. Uzmanlık tezinin değerlendirilmesinde 100 üzerinden her üye ayrı ayrı not verir, bunların ortalamasının 70 veya üzerinde olması halinde tez başarılı sayılır.

Yabancı dil ve uzmanlık tezinde başarılı olanlar tez sınavındaki başarı sıralarına göre sıralandırılırlar ve uzman unvanını almağa hak kazanırlar. Tezi başarısız sayılanlar, ertesi yıllarda en çok iki kez daha uzmanlık tezi hazırlayarak sınava alınırlar. Yabancı dil sınavında başarılı olanlar ertesi yıllarda tekrar yabancı dil sınavlarına alınmazlar.
Uzmanlık tezi hazırlamak için uzman adaylarının bulundukları il dışında bir yerde araştırma yapmaları gerekli ise bu personele bir kez olmak üzere en çok iki ay s.üre ile gereken yerde çalışma yapmasına izin verilebilir.

Madde 9 –UZMANLIK SINAV KURULLARI:

Yabancı dil sınav kurulları, enaz ikisi yüksek öğretim kurumlan öğretim üyelerinden olmak üzere enaz üç üyeden oluşur. Her üyenin sözlü ve yazılı için ayrı ayrı ve 100 üzerinden verdiği notların aritmetik ortalaması yabancı dil sınav notunu oluşturur.
Uzmanlık tezini değerlendirecek sınav kurulları Kütüphaneler Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında enaz ikisi yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur. Bakanlık personeli arasından seçilecek üyelerin başuzman unvanını taşımağa hak kazanmış personel arasından seçilmesi gerekir. Sınava katılan adayların tezlerinin konu farklılığına göre sınav kurulu üyeleri değişebilir.
Sınav kurullarının, uzman adaylarının tezlerinin Bakanlığa sunulmasını izleyen bir hafta içinde oluşturulmuş olması gerekir.

Madde 10 - LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM YAPAN UZMAN YARDIMCILARI:

Lisans üstü eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzman yardımcıları yüksek lisans derecesi almışlar ise uzmanlık, sınavına girmeleri için gerekli fiili çalışma süresinden bir yıl indirilir. Doktora çalışmasını başarı ile tamamlayarak Doktor unvanını alanlar uzmanlık sınavına alınmaksızın doğrudan uzmanlığa atanabilirler.

Madde 11 - BAŞUZMANLIK:

Uzman unvanını alanlar, 5 yıl fiilen uzman olarak Kütüphanecilik dalında çalıştıktan sonra Başuzmanlık değerlendirmesine girmeye hak kazanırlar. Başuzman adaylarının, Başuzmanlık sınavına alınmaları isteği ile Bakanlığa başvurmaları halinde sınav açılır. Başuzman adayının önerdiği üç uzmanlık tez konusunun Genel Müdürlükçe en az üç kişiden oluşturulacak (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Başuzman) kurulca seçilerek konu tez hazırlamaları için ilgililere duyurulur. İlgili tezini hazırlayıp Bakanlığa sunduktan sonra bir hafta içinde sınav kurulu oluşturulur. Tez beş kopya ciltli ve yabancı dilden bir özeti ile birlikte hazırlanır. Sınav komisyonu en geç bir ay içinde tez savunma gününü saptar ve ilgiliye bildirir. Tez savunması sırasında ilgilinin yabancı dil bilgisini ölçmek amacı ile savunmanın bir kısmının yabancı dilden yapılması istenebilir. Sınav Kurul üyeleri ayrı ayrı 100 üzerinden not verir. Bunların ortalaması sınav sonucunu belirler. Başarılı olmak için enaz 70 not almak gerekir.

Madde 12 - BAŞUZMANLIK SINAV KURULU:

Başuzmanlık sınav kurulu, Kütüphaneler Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında enaz ikisi ilgili dalda yüksek öğretim kurumu öğretim üyeleri arasından olmak üzere enaz beş kişiden oluşur. Bakanlık personeli arasından seçilecek sınav kurulu üyelerinin Başuzman unvanını taşıyanlar arasından seçilmesi gerekir.

Madde 13 - UZMAN PERSONEL KÜTÜĞÜ:

Özlük işleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce Kütüphaneler Müdürlüğü uzman personeli kütüğü tutulur. Bu kütükte uzman yardımcısı adayları uzman yardımcılığı sınavı başarısı sırasına göre uzman yardımcıları, adaylıklarının kaldırılması tarihi su'asına göre (aynı tarihte adaylık kalkması halinde uzman yardımcılığı sınavı sırasına göre); uzmanlar, uzman olma tarihleri sırasına göre (aynı tarihte uzman olanlar sınavdaki başarı sırasına göre); Başuzmanlar başuzman olma tarihlerine göre (aynı tarihte başuzman olanlar değerlendirme kurulu not sırasına göre) kütüğün ilgili bölümüne kaydolurlar. Meslek ve teknik dallar için bu kayıt ayrı bölümler olarak yapılır.

Madde 14 - KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

Uzman personel durumlarına uygun 5-9 derece kadro ile görev yaparlar. 1 - 4 derece arasındaki başuzman ve uzman kadrolarına uzman personel, kütükteki sıraya göre atanırlar.

Madde 15 - DIŞARIDAN UZMAN PERSONEL ATANMASI:

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra örgütünde uzman personel olarak çalıştırılmak üzere açıktan veya başka kurumlardan naklen atanacak personelde aşağıdaki koşullar aranır.

a) Açıktan veya başka kurumlardan uzman yardımcılığı adaylığına veya uzman yardımcılığına uzman yardımcılığı sınavında başarılı olmadıkça atama yapılmaz.

b) Doktora derecesini almış olanlar uzmanlık sınavına girmeksizin doğrudan uzmanlığa atanabilirler.

c) Uzman yardımcılığı sınavında başarılı olan personel, daha önce başka kurumlarda fiilen kütüphanecilikle ilgili 2 yıldan daha uzun süre hizmet yapmışlarsa bunlar uzman yardımcılığı adaylığına değil, uzman yardımcılığına atanabilirler.

d) Diğer kurumlarda veya dış ülkelerde kütüphanecilikle ilgili olarak en az 7 yıl fiilen hizmet yapmış olanların, uzman yardımcılığı adayı veya uzman yardımcılığı aşamaları geçirmeksizin doğrudan uzmanlığa atanabilmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek uzmanlık sınavına girmeleri ve başarılı olmaları halinde mümkündür.

e) Bakanlığa başvuran bu nitelikteki personel için Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün uygun görmesi halinde uzmanlık sınavı açılır ve bu yönetmelikte uzmanlık sınavı için tanımlanan sınavlar yapılır. Bu sınavlarda başarılı olması halinde söz konusu personel uzman olarak atanabilir. Bu personel ile ilgili sınavlarda tez hazırlanma süresi 11 aydan daha kısa tutulabilir.

f) Yüksek öğretim kurumlarında Doçent veya denk düzeyde öğretim üyesi olmaya hak kazananlar başuzmanlığa doğrudan atanabilirler.

GEÇİCİ MADDELER (Değişik: R. G. 20/07/1979 - 16702)

1 - Halen KGM Merkez ve Taşra Örgütünde, 3. maddede yazılı bölümlerle bunların dışında Üniversite veya yüksek okul mezunu olup, «Genel Müdür, Genel Müd. Baş. Yard., Genel Müd. Yard., Şb. Md., Şb. Md. Yard.. Kütüphane Md., Kütüphane Md. Yard., Seksiyon Şefi, Uzman Kütüphaneci, Patolog, Kimyager, iç Mimar, Dekoratör» olarak çalışanlar için uzman personel unvanları aşağıda gösterildiği biçimde uygulanır.

a) Başuzmanlık, Halen KGM'de çalışan ve bu Yönetmeliğe tabi personelden fiilen kütüphanecilikle ilgili olarak 10 yıl ve daha uzun süre görev yapmış olanlar değerlendirme kurulunda değerlendirilir ve aralarından başuzman olmaya hak kazananlar seçilir.

Bu değerlendirmede personel ile ilgili tüm bilgiler Özlük İşleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce değerlendirme kuruluna sunulur. Değerlendirmede ilgililerden istenen yazılı bir çalışma da ilgili tarafından sunulması halinde göz önüne tutulur. Değerlendirme kurulu üyeleri başuzman adayları ile bir mülakat’ta yapar. Değerlendirme sırasında adayların konuları ile ilgili konferans, yayın diğer bilimsel çalışmaları , kütüphanecilik çalışmaları, yabancı dil bilgisi dikkate alınır. Değerlendirme kurulu üyeleri, değerlendirdikleri her personel için ayrı ayrı ve gizli olarak yüz üzerinden not verirler, not ortalaması bir tutanak ile özlük işleri ve Eğitim Dairesine iletilir. Kurul üyelerinin not ortalaması adayın değerlendirme notunu oluşturur. Değerlendirmede 70 veya üstünde i ortalama not alanlar başuzman unvanını alırlar. Başuzmanlar not sıralarına göre başuzmanlık kütüğüne kayıt olurlar. Notların eşit olması halinde meslek, kıdem göz önüne alınır.

b) Başuzman olarak değerlendirilmeyen personel ile, 6-10 yıl arası fiili hizmeti olan personel değerlendirme kurulunda uzmanlık gerekleri dikkate alınarak değerlendirilir.Değerlendirme kurulu üyeleri değerlendirdikleri her personel için ayn ayn ve 100 üzerinden gizli olarak not verirler ve not ortalamaları bir tutanakla toplantı sonunda Özlük İşleri ve Eğitim Dairesine iletilir.Kurul üyelerinin notlan ortalamaları değerlendirme notunu oluşturur.Değerlendirmede 70 veya üzerinden not alanlar uzman unvanını taşımaya hak kazanırlar ve bunlar not sıralarına göre uzmanlık kütüğüne kaydedilirler. Notların eşit olması halinde meslek, kıdemi göz önüne alınır.

c) Uzman Yardımcıları halen KGM örgütünde 657 sayılı Yasaya göre 5 yıldan daha az fiilen görev yapmış olanlar Uzman Yardımcısı unvanını alırlar. Bunlar uzman yardımcıları kütüphanecilik fiili hizmet süreleri esasına göre kaydedilirler.Değerlendirme Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili değerlendirme sırasında değerlendirme kurulunda bulunmazlar.2- Değerlendirme Kurulu: Genel Müdür, Yardımcıları, Milli Kütüphane Müdürü, Ankara il Halk Kütüphane Müdürü ile A.Ü.D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü Başkanından oluşur.

3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman ve başuzman kadro unvanını taşıyanların haklan saklıdır.

Madde 16 – YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17 – YÜRÜTME

Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür