TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği

*24/04/2009 tarih, 27209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25908

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkça teşvik edilecek kültür yatırım ve girişimlerinin belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasları belirlemek, kültür yatırım ve girişimlerinin sınıflandırılmasını, asgari nitelik ve niceliklerinin tespitini ve günün şartlarına uygun hale getirilmesini, geliştirilmesini ve kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, kültür yatırım veya girişimlerinin belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esaslar ile bunların nitelik, nicelik, sınıflandırma, yönetim, personel ve işletilmesi ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
Kanun: 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununu,
Kültür yatırımı (Yatırım): Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezleri ile her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretildiği, sergilendiği, eğitim ve öğretimi ile bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı tesislerin yapımına, teknolojik alt yapılarının kurulmasına, yenilenmesine veya donatılmasına yönelik faaliyet ve projeleri,
Kültür girişimi (Girişim): Kanunun amacı doğrultusunda, kültür merkezlerinin işletilmesi veya her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin üretilmesi, sergilenmesi, eğitim ve öğretimi ile bunlara ilişkin bilimsel çalışmaların yapılması ile bu faaliyetlerin yapıldığı tesislerin işletilmesini ve projeleri,
Tesis: Kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirildiği Bakanlıkça belgelendirilmiş alan, yapı ve mekanlar ile bunların tamamlayıcı unsurlarını ve eklentilerini,
Kültür belgesi (Belge): Yatırım belgesi, girişim belgesi ve kısmi girişim belgesini,
Yatırım belgesi: Kanunun amacına uygun yatırımlara bu Yönetmelik esasları doğrultusunda Bakanlıkça verilen belgeyi,
Girişim belgesi: Kanunun amacına uygun faaliyetlerin sürdürüldüğü girişimlere bu Yönetmelik esasları doğrultusunda Bakanlıkça verilen belgeyi,
Kısmi girişim belgesi: Bu Yönetmelikte nitelikleri belirtilen faaliyeti gösteren, türünün ve olması halinde sınıfının gerektirdiği zorunlu unsurları bulunan ve kullanıma hazır tesislere veya projelere, niteliğini artırmak üzere yapılacak eklentilerini yatırım kapsamında tutmak suretiyle Bakanlıkça verilen belgeyi,
Proje: Kanunun amacı doğrultusunda ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere, taşınmaz kültür varlıklarına veya somut olmayan kültürel mirasa yönelik önceden plan ve programı yapılmış, tahmini maliyeti hesaplanmış, lehine belge düzenlenen tüzel kişilerin yönetim organlarınca onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak gerçekleştirilme aşamaları öngörülmüş çalışma tasarısını,
Sınıflandırma: Bu Yönetmelik uyarınca belgelendirilecek yatırım veya girişimlerin, nitelik ve nicelikleri ile standartlarının yatırım veya girişimin bulunduğu yöre de dikkate alınarak belirlenmesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Belgelendirme esasları
Madde 5 —
Belge, münhasıran Kanunun amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan tüzel kişilik adına her bir tesis veya proje için düzenlenir. Bu Yönetmelikte sınıflandırması yapılan kültür merkezleri ile çok amaçlı salonlar için verilecek belgeler, uygulanmakta olan teşvik mevzuatı kapsamında kalkınmada öncelikli, normal ve gelişmiş yöre sınıflandırmasına uygun olarak verilir. Buna göre kültür merkezi veya çok amaçlı salonlardan;

a) Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki il ve ilçelerde (C) sınıfına girenler,
b) Normal yöre kapsamındaki il ve ilçelerde (B) sınıfına girenler,
c) Gelişmiş yöre kapsamındaki il ve ilçelerde (A) sınıfına girenler,
sınıfına uygun olarak belgelendirilir.

Tesislere ilişkin belgelerin başka tüzel kişilere devri mümkündür. Ancak, projeler için düzenlenen belgeler devredilemez. Belge devir taleplerinde izin verilmesini müteakip iş yeri açma ve çalışma ruhsatının ibrazı üzerine belge devri tamamlanır.

Genel ilkeler
Madde 6 —
Bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilecek tesis veya projelerin;
a) Toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişilerin, ailelerin, küçüklerin ve kadınların yararlanmasına olanak verecek nitelikte olmaları,
b) Küçüklerin ve ailenin korunmasına ilişkin mevzuatta kısıtlama getirilen faaliyetlere yer vermemeleri,
c) Genel güvenliğe, asayişe ve ahlaka aykırı faaliyetlere yer vermemeleri,
gerekir.

Yatırım belgesi talebi
Madde 7 —
Yatırım belgesi talebi, ekinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii ya da noterce onaylanmış örnekleri bulunan başvuru dilekçesi ile Bakanlığa yapılır:

a) Yatırımın yeri, türü ve olması halinde sınıfı, kapasitesi, finansmanı gibi bilgileri içeren yatırımcı tarafından düzenlenecek rapor,
b) Yatırımın Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun gerçekleştirileceğine ilişkin noter onaylı taahhütname,
c) Taşınmaz tahsisli ise tahsis belgesi, özel mülkiyete konu ise taşınmaz üzerinde şahsi veya ayni kullanım hakkının bulunduğuna ilişkin belge,
d) Başvurunun şirket veya kooperatif adına yapılması halinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri, isim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge, talebin vakıf veya dernek adına yapılması halinde, vakıf senedi veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri.
Başvuru sahibi, değerlendirme ve inceleme aşamasında yatırımın türüne göre Bakanlıkça istenilecek diğer bilgi ve belgeleri de sağlamakla yükümlüdür.

Yatırım belgesinin girişim belgesine çevrilmesi
Madde 8 —
Belgeli yatırımın tamamlanıp işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda, yatırım belgesinin girişim belgesine çevrilmesi için yapılacak başvuru, yatırım belgesi sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya aslını vermeye yetkili mercii ya da noterce onaylanmış örnekleri ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa yapılır.

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,
b) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, genel güvenlik, asayiş ve ahlaka uygunluk yönünden ilgili mülki idareden alınmış görüş yazısı.

Doğrudan girişim belgesi talebi
Madde 9 —
Yatırım belgesi almadan doğrudan girişim belgesi taleplerinde 7 nci maddenin (b) bendi hariç, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur.

Başvuruların değerlendirilmesi, belge ve plaket
Madde 10 —
Belge verilmesi, bir belgenin diğer bir belgeye çevrilmesi, kapsamının değiştirilmesi, belge devri, süre uzatımı veya sınıflandırma gibi konulara ilişkin talepler Bakanlıkça değerlendirilir.

Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen başvurular belgelendirilir. Bakanlık bu Yönetmelikte belirlenen mekansal niceliklerden yüzde on (% 10) eksiğine kadar olanları belgelendirmeye yetkilidir.

Yönetmelik esaslarına uygun olmayan veya yapılacak değerlendirmeler sonucunda ülkenin kültür ve sanatına katkıda bulunmayacağı sonucuna ulaşılan başvurular reddedilir ve durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Bakanlık, başvuruların değerlendirilmesinde, tereddüt edilen konularda ilgili sivil toplum örgütlerinin önereceği uzmanlardan veya üniversitelerden görüş almaya yetkilidir.

Başvurular, Bakanlıkça istenilecek bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

Belgeli yatırım ve girişimler, Bakanlıkça verilen plaketi girişin dışında ve görünür şekilde bulundurmakla yükümlüdürler. Belge ve plaketlerde yer alacak hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve görevleri
Madde 11 —
Değerlendirme Komisyonu; Müsteşarın başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcıları, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri ile başvuru konusuna göre ilgili birim amirleri ve sektör temsilcisinden oluşur. Sektör temsilcisi, konuyla ilgili temayüz etmiş tercihen sivil toplum örgütleri üyeleri arasından Bakanlıkça seçilir. Müsteşarın katılmadığı durumlarda Komisyona Müsteşar Yardımcısı Başkanlık eder. Komisyon kararlarını salt çoğunlukla alır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Başvuru belgeleri tamamlanmamış dosyalar Komisyona sevk edilmez.

Değerlendirme Komisyonunun görev ve yetkileri:
a) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen özel tesis ve projelere, yatırım belgesi veya girişim belgesi veya kısmi girişim belgesini vermek,
b) (Mülga:12/06/2006 tarih ve 26226 sayılı R.G.)

c) Denetleme ve uygulamalardaki görüş farklılıkları konusunda karar vermek,
d) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili konularda prensip kararı almak.

Personel nitelikleri
Madde 12 —
Tesis veya projenin niteliği, özelliği veya kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yeterli sayıda eğitimli personel istihdam edilir. Belge sahibi, tesislerde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla gerekli olan eğitimi sağlamakla yükümlüdür.

Tesis veya projede görev alacak uzman personelin niteliklerine ve seçimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Tanıtım ve bilgilendirme
Madde 13 —
Belgeli yatırımların veya girişimlerin tanıtımı, Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Yanıltıcı nitelikte tanıtımlarda bulunulamaz.
Yatırımcı veya girişimci Bakanlıkça istenen her tür bilgiyi zamanında sağlar.

Yatırımcı veya girişimci yürüttükleri etkinliklere ilişkin istatistiki kayıtları, Bakanlıkça belirlenen tarih ve formata uygun olarak bir sonraki yılın Ocak ayı içerisinde Bakanlığa gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tesislerin Genel Nitelikleri

Yerleşim özellikleri
Madde 14 —
Tesisler; yapı olarak yöre ve çevre ile uyumlu, Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçütlere uygun olarak gerçekleştirilir. Yapının tamamı belge kapsamında değil ise kapsam dışındaki kısımların kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde, belgeli kısımlardan tümüyle ayrılır.

Açık alanı olan tesislerde, çeşitli kültürel ve sosyal aktivitelere hizmet verecek alan düzenlemeleri de yapılır. Yeni yapılacak tesislerde ihtiyaca cevap verecek sayıda aracı alacak açık veya kapalı otopark alanı bulunur.

Tesis ve mekanların genel nitelikleri
Madde 15 —
Belgelendirilecek tesislerin kullanım özelliğine göre ihtiyaca ve kapasiteye uygun olarak;
a) Havalandırma ve aydınlatma tesisatı,
b) Nem kontrolünü sağlayan cihazlar,
c) Ses sistemi,
d) Akustik duvar ve tavan kaplaması ile ses yalıtımı,
e) Teshin merkezi, soğutma üniteleri, havalandırma, santral, transformatör, trafo, jeneratör ve ana tablo mahalleri gibi ihtiyaca uygun teknik mekanlar düzenlenir; su deposu ve hidrofor veya pompa,
bulundurulur.

Ortak mahallerin düzenlenmesi
Madde 16 —
Tesislerin ortak mahallerinin düzenlenmesinde aşağıda belirtilen kriterlere uyulur.

a) Girişte ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre tasarlanmış azami yüzde altı (% 6) eğimli rampalar, asansör, özel tuvalet ile özel işaretler gibi fiziki düzenlemeler yapılır.

b) Danışma, vestiyer, kullanıcıları bilgilendirmeye yönelik duyuru panoları gibi düzenlemelerin de yer alabileceği giriş holü bulunur.

c) Kapasiteyle orantılı sayıda bay ve bayan tuvaleti bulunur. Kullanıcıların toplu olarak çalışma yaptıkları bale, halk oyunu ya da dans çalışma salonu, tiyatro çalışma salonu, soyunma odası gibi mahallerde, tuvaletin yanı sıra duş mahalli de bulunur.

d) Müstakil olarak belgelendirilecek çok amaçlı salon, kütüphane, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri ile sinemalar içerisinde, kullanıcılara hizmet veren kafeterya ile tesiste yürütülen faaliyetlerle ilişkili satışın yapılabileceği satış birimleri bulunabilir. Bunların alanları, kültürel faaliyetlere ayrılan toplam alanın yüzde otuz (%30) unu geçmemek üzere tesisin bulunduğu yörenin kültürel gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Genel güvenlik
Madde 17 —
Tesislerde aşağıda belirtilen genel güvenlik tedbirleri alınır.

a) Tesislerde yangın ihbar sistemi ile mekanın kullanım özelliğine ve fiziksel durumuna göre sulu ya da gazlı söndürme tesisatı kurulur, gerekli donanım bulundurulur. Çok amaçlı salonlar, müze, kütüphane, güzel sanatlar galerisi, film platoları, stüdyoları ve laboratuvarların bulunduğu mekanlarda gazlı söndürme sistemi kurulur.

b) Çok amaçlı salonlarda, ana sahneyi yan ve arka sahneler ile salondan ayıracak yangın perdeleri bulunur.

c) Özellikle müze, sanat galerisi ve halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezlerinde yer alan sergi salonlarında sergilenecek eserlerin yangın, deprem gibi doğal afetler ile soygun, sabotaj gibi risklere karşı güvenliği sağlanır.

d) Tesislerde, doğal zemin kotuna ulaşmak için inilip çıkılan kat sayısı ikiden fazla ise, yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için her kat ile bağlantısı olan bir yangın merdiveni olmalıdır. Yangın merdivenine odaların veya salonların içinden veya merdiven sahanlığından çıkış verilemez. Yangın merdiveni bina dışında açıkta ya da gerekli tecridin sağlanması kaydıyla bina içerisinde olabilir.

e) Kültür merkezleri bünyesinde yer alan ya da müstakil olarak belgelendirilecek çok amaçlı salonlarda ve sinema salonlarında, sahneye dik ya da paralel tüm geçişlerin güvenlik açısından asgari 1,5 m genişliğinde olur.

f) Çok amaçlı salon, fuaye gibi ortak mahal ve dolaşım alanlarındaki merdivenlerin genişliği 2 m den az olamaz. Koridorlarda ve ortak alanlarda uluslararası normlara uygun olarak hazırlanan, çıkış yollarını gösteren ve elektrik kesintisi halinde de çalışabilen yönlendirici ışıklı işaret armatürleri ve alarm tesisatı bulunur.

g) Çok amaçlı salon ve sinema salonlarında, salon kapasitesi gözetilerek yeterli sayıda ve asgari 2 m genişliğinde giriş-çıkış ve acil çıkış kapıları bulundurulur. Doğal zeminle doğrudan bağlantısı olmayan katlarda yer alan ve kullanımı yoğun olan ortak mahallerde, acil durumlarda kullanılmak üzere ikinci bir çıkış imkanı sağlanır. Tüm acil çıkışlarında, içeriden otomatik ya da basit kol hareketi ile açılacak çıkış kapıları bulunur.

h) Tesis kapasitesi dikkate alınarak, iç ve dış güvenliği sağlamaya yönelik teknik donanım bulundurulur. Bina ana girişlerinde kapı ve el tipi x-ray cihazları bulundurulur.

i) Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma tesisatı kurulur ve asansörlerin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılır.

j) Tesislerde, ilkyardım hizmeti için yeterli donanım bulundurulur.

Tesislerde yer alacak diğer donanımlar
Madde 18 —
Tesislerde yer alması gerekli diğer teknik donanımlar şunlardır:

a) Kültür merkezleri bünyesinde yer alacak olan ya da müstakilen belgelendirilecek olan müze, sanat galerisi ve halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezlerindeki sergi mahallerinde, sanal ya da somut ortamda teşhir edilecek objelerin kolay algılanabilir biçimde sergilenebilmesi için, sergi panoları, kaideler, askı çubuklar, camlı vitrin gibi farklı fiziksel düzenlemeler yapılır.

b) Sanatçı soyunma ve dinlenme odaları ile bale, halk oyunu, dans ya da tiyatro çalışma salonlarında açık veya kapalı gardırop, makyaj masası, tuvalet aynası, yeterli sayıda oturma birimi gibi donanımlar bulunur.

c) Resim, özgün baskı ve tezyini sanatların yapılacağı atölyelerde baskı makinesi, ışıklı masa, ebru teknesi ve şövale; heykel, seramik ve vitray atölyelerinde seramik tezgahları, çamur küveti ve karıştırıcısı, elektrikli torna makinesi, asgari 1200 dereceli seramik fırını gibi ilgili sanat dalı için gerekli olan araç ve gereçler ile donanımlar bulunur.

d) Çok amaçlı salonlar, çalışma salonları, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ile dersliklerde gerçekleştirilecek etkinliğin niteliğine göre bilgisayar, sunum cihazları, görsel- işitsel cihazlar gibi destekleyici donanımlar bulunur.

Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler
Madde 19 —
Tesisler, sosyal, kültürel, sanatsal, tarihi ve yöresel değerler ile bunlara ilişkin mevzuat gözetilerek işletilir.

Yapı malzemelerinin seçiminde sağlık kurallarına uyulur. Genel sağlığı tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır.

Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Elektrik, temiz su ve atık su sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesine ve katı atıkların çevreye zarar vermesini önlemeye yönelik tedbirler alınır. Bünyesinde yiyecek ve içecek servisi yapılan üniteler bulunan tesislerde, yiyecek ve içeceklerin bozulmalarını önleyecek biçimde uygun ısı ve saklama şartlarına dikkat edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kültür Merkezleri

Kültür merkezleri
Madde 20 —
Kültür merkezleri, bireyler arasında sosyal - kültürel iletişim ve etkileşim ortamlarının kurulması ile ulusal kültürün yaşatılması temel amaçlarına dönük olmak üzere, asli unsur olarak her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetin üretilmesi, sergilenmesi ve bunlara ilişkin eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmaların yapılmasına olanak verecek mekanları içeren yapılardır.

Kültür merkezlerinde, kültürel faaliyetlere yönelik mekanların yanı sıra, yeme-içme faaliyetlerine, spor etkinliklerine, alışverişe, sağlık faaliyetlerine ve eğitime hizmet eden ticari mekanlar da bulunabilir. Bu mekanların büyüklüğü, bina toplam alanının yüzde kırk dokuz (%49) unu geçmemek üzere tesisin bulunduğu yörenin kültürel gereksinimleri dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Kültür merkezlerinin genel nitelikleri
Madde 21 —
Kültür merkezleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
a) Farklı sınıflardaki kültür merkezlerinde temel ünite çok amaçlı salondur. Sınıflarına göre çok amaçlı salon ve bununla ilişkili mekanlar ile kültür merkezinde yer alan kültürel faaliyetlere yönelik kütüphane, müze, sergi salonu, galeri, çalışma salonu, atölye, stüdyo, derslikler, halk kültürü belgeliği ve sinema gibi birimlere ilişkin asgari nitelikler, ölçüler ve adetler Ek-1 de belirtilmiştir.

b) Fuaye, giriş holü ve çok amaçlı salonla fiziksel olarak ilişkili olur. Bu mahalde, salon kapasitesine uygun yeterli sayıda oturma ünitesi ve vestiyer birimi yer alır. Giriş holü, fuaye ile ilişkili ön fuaye ya da sergileme mekanı olarak kullanılabilir.

c) Kültür merkezinde yer alacak çok amaçlı salon ve sinema salonlarında toplam koltuk kapasitesinin yüzde beş (%5) i, bedensel engellilerin kullanımına ayrılır.

d) Kültür merkezinde yer alacak kütüphane biriminde, yetişkin ve çocuk okuma salonları, süreli yayınlar okuma salonu, görsel-işitsel materyal bölümü, ihtisas kitaplarına ayrılacak bölüm ile depolama ile ödünç verme bölümleri bulunur.

e) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak müze birimi; kalıcı teşhire yönelik salon, teşhir dışında kullanılan koleksiyon için depolar, bakım-onarım atölyeleri ile müze yönetimine ilişkin idari odaların bulunduğu mekanları içerir. Müze biriminin, güvenlik açısından kontrollü ayrı bir girişi olur.

f) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak sergi salonu veya galeri birimi, ana fuaye ve kafeterya ile ilişkili olur.

g) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak sanat atölyesi veya stüdyosu, resim, heykel, seramik, fotoğrafçılık, tezyini sanatlar ile ağaç işçiliği, toprak işçiliği, dokuma, çalgı yapımı gibi geleneksel el sanatları ve benzeri farklı faaliyetlerde kullanılacak şekilde tasarlanır.

h) Kültür merkezi bünyesinde yer alacak derslikler, kültürel ve sanatsal etkinliklere hizmet eden uygulamalı derslerin ve kursların verilebileceği mekanlardır.

i) Kültür merkezi bünyesinde, yapının bulunduğu yörenin kültürüne ait materyalin belgelenmesi ile elde edilen yazılı belge, negatif - pozitif film, mikrofilm, ses bandı, CD, videobant gibi taşıyıcı materyalin arşivlenerek korunması, saklanabilmesi ve kullanıcılara sunulmasına imkan veren halk kültürü belgeliği yer alır.

j) Kültür merkezi bünyesinde yer alan ve kültür merkezi girişinden ayrı bir girişe ve fuayeye sahip olan sinemada aşağıdaki nitelikler aranır:

1) Giriş holü ve kafeterya ile doğrudan bağlantılı fuaye alanı, salon kapasitesi dikkate alınarak kişi başı 50 cm2 olarak hesaplanır. Birden fazla salonun aynı fuayeye bağlanması halinde, fuaye alanı büyük salonun kapasitesine göre hesaplanır.

2) Salonda tüm koltuklar sabit ve numaralandırılmış olmalıdır. Salon zemini basamaklı olarak yapılır; koltukların yerleşeceği tesviye rıhtları arasında asgari 1 m bırakılır. Perde ile en ön koltuk arası, kapasitesi dört yüz (400) kişiye kadar olan salonlarda asgari 3 m, diğerlerinde ise asgari 5 m olur.

3) Salon bölümünde, sahne kotu ile en son sıradaki seyircinin bulunduğu zemin kotu arasındaki fark asgari 2,5 m olmalıdır. Balkon düzenlenmesi halinde, en üst balkonun en arka sırasındaki seyircinin göz hizası ile sahne önünü birleştiren hattın yatayla teşkil ettiği açı 30 dereceden büyük olmaz.

4) Projeksiyon odası, perdeyi tam karşıdan görecek bir konumda bulunur. Projeksiyon odasında sinema makinesi için asgari 6 m2 çalışma alanı ayrılmalı ve odanın tavan yüksekliği asgari 2,5 m olmalıdır. Projeksiyon odasıyla bağlantılı asgari 4 m2 büyüklüğünde bir film hazırlama bolümü ile enerji kontrol odası ve projeksiyon odasında, acil çıkışa yönelik ikinci bir kapı bulunur.

Kültür merkezlerinin sınıflandırılması
Madde 22 —
Kültür merkezleri, içerdikleri ortak mekan özelliklerinin yanı sıra Ek-1 de belirtilen ölçü, adet ve özellikler dikkate alınarak A, B ve C sınıfı kültür merkezi olarak sınıflandırılır.

a) A sınıfı kültür merkezi: Tiyatro, sinema, konser, konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış asgari dört yüz (400) kişi kapasiteli çok amaçlı salon ile nitelik, ölçü ve adedi Ek-1 de belirtilen birimlerden en az üç tanesine sahip olan tesislerdir.

b) B sınıfı kültür merkezi: Tiyatro, sinema, konser, konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış asgari iki yüz elli (250) kişi kapasiteli çok amaçlı salon ile nitelik, ölçü ve adedi Ek-1 de belirtilen birimlerden en az iki tanesine sahip olan tesislerdir.

c) C sınıfı kültür merkezi: Sinema, konser, konferans gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmış asgari yüzelli (150) kişi kapasiteli çok amaçlı salon ile nitelik, ölçü ve adedi Ek-1 de belirtilen birimlerden en az bir tanesine sahip olan tesislerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çok Amaçlı Salonlar

Çok amaçlı salonlar
Madde 23 —
Çok amaçlı salonlar; asli unsur olarak opera, bale, tiyatro, konser, sinema, kongre, konferans, gibi çeşitli kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliğin gerçekleştirildiği halkın eğlence ve dinlenme gibi diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği salon, sahne ve bunlarla ilintili teknik mekanlar ile sergilenen etkinliklere ilişkin eğitim, öğretim ve çalışmanın yapılmasına olanak sağlayan mekanları içeren yapılardır.

Çok amaçlı salonların sınıflandırılması ve belgelendirilmesi
Madde 24 —
Çok amaçlı salonlar, kapasiteleri ve mekansal nitelikleri açısından, A, B ve C sınıfı kültür merkezleri bünyesinde yer alan çok amaçlı salonlar ve bunlarla ilişkili mekanların sahip olduğu nitelikler dikkate alınarak A, B ve C sınıfı çok amaçlı salonlar olarak sınıflandırılır ve müstakilen belgelendirilebilir.

Çok amaçlı salonlarda, kültür merkezlerinde yer alması öngörülen kütüphane, müze, sergi salonu, çalışma salonu, atölye ve stüdyo, derslikler, halk kültürü belgeliği ve sinema salonu aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Müzeler

Müzeler
Madde 25 —
Müzeler, insanlığa ve çevresine ait kültürel ve tarihsel değeri olan nesnelerin toplandığı, bilimsel yöntemlerle tespit edildiği, incelendiği, değerlendirildiği, korunduğu, tanıtıldığı, sürekli ve geçici olarak sergilendiği, toplumun kültür ve tabiat varlıkları konusunda eğitimine katkı sağlamayı, kültürel ve tarihsel bilincini geliştirmeyi ve estetik zevkini yükseltmeyi hedefleyen mekanlardır.

Müzelerin belgelendirilmesi
Madde 26 —
21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca kurulan müzelerden işletme belgesi talep edenler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirilir ve uygun görülenler belgelendirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezleri

Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri
Madde 27 —
Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri; bilgi kaynaklarının toplandığı, düzenlendiği ve kullanıma sunulduğu, bilgi birikiminin paylaşıldığı, aynı zamanda eğitici, kültürel ve dinlendirici etkinliklerin yapıldığı merkezlerdir.

Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinin belgelendirilmesi
Madde 28 —
Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri, sundukları hizmetin nitelikleri ve hedef kitlesi esas alınarak aşağıdaki nitelikler çerçevesinde belgelendirilirler:

a) Binanın toplam kulanım alanı asgari 400 m2 olmalıdır.
b) Binada; danışma, okuma ve çalışma, ödünç verme, depolama, teknik işlemler ve personel çalışma alanları bulunur.
c) Koleksiyondaki kitap miktarı en az beş bin (5.000) cilt olur. Her yıl, bu miktarı yüzde beş (%5) i kadar ilave kitap sağlanır. Ayrıca, en az iki çeşit süreli yayın bulundurulur.
d) Kuruluş amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacak nitelikte yeterli sayıda görsel ve işitsel materyal bulunur; bu materyaller, uygun biçimde sınıflandırılarak yerleştirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanat Galerileri ve Sanat Atölyeleri

Sanat galerileri
Madde 29 —
Sanat galerileri; resim, heykel, fotoğraf, seramik, özgün baskı, vitray gibi sanat eserlerinin ve tezhip, hat, minyatür, çini, ebru gibi tezyini sanat eserleri ile geleneksel el sanatları eserlerinin sergilendiği mekanlardır.

Sanat galerisi, asgari 100 m2 alana, asgari 3 m tavan yüksekliğine ve güvenlik açısından kontrollü ayrı bir girişe sahip olmalı ve eserlerin muhafaza edilebilmesi için en az bir adet deposu bulunmalıdır.

Sanat atölyeleri
Madde 30 —
Sanat atölyeleri; resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray gibi sanat eserlerinin ve tezhip, hat, minyatür, çini, ebru gibi tezyini sanat eserleri ile geleneksel el sanatları eserlerinin üretildiği, bunlara ilişkin eğitimin verildiği ve ürünlerinin topluma sunulduğu mekanlardır.

Sanat atölyelerinin belgelendirilmesi
Madde 31 —
Sanat atölyeleri; resim, özgün baskı ve tezyini sanatlar atölyesi; heykel, seramik ve vitray atölyesi; plastik sanat eserleri restorasyon atölyesi ile geleneksel ve çağdaş el sanatları atölyesi olarak belgelendirilirler. Aşağıdaki tanımlar ve nitelikler çerçevesinde belgelendirilen bu atölyeler, temel olarak asgari 60 m2 büyüklüğünde bir çalışma salonuna ve bu mekanın en az yüzde elli (%50) si büyüklüğünde bir depoya sahip olmakla birlikte:

a) Resim, özgün baskı, tezyini sanatlar atölyelerinde; kursiyer sayısına göre, kişi başına asgari 2 m2 alan ve asgari 3 m tavan yüksekliği olmalıdır.
b) Heykel, seramik ve vitray atölyelerinde; kursiyer sayısına göre, kişi başına asgari 4 m2 alan ve asgari 3,5 m tavan yükseldiği olmalıdır.
c) Plastik sanat eserleri restorasyon atölyelerinde; kursiyer sayısına göre, kişi başına asgari 2 m2 alan ve asgari 3 m tavan yüksekliği olmalıdır.
d) Geleneksel ve çağdaş el sanatları atölyelerinde; halı, kilim, dokuma gibi büyük tezgah gerektiren kurslar düzenleniyorsa kişi başı asgari 4 m2, diğerlerinde ise asgari 2 m2 alan ve asgari 4 m tavan yüksekliği olmalıdır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sinemalar, Film Platoları, Stüdyoları ve Laboratuvarları

Sinemalar
Madde 32 —
Sinemalar, görsel bir sanat eseri olarak hazırlanmış filmlerin, toplu gösterim yoluyla halka sunulduğu salonlar ile bunlarla ilişkili mekanları içerir.

Sinemaların genel nitelikleri
Madde 33 —
Sinemalar aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
a) Giriş holü ve kafeterya ile doğrudan bağlantılı fuaye alanı, salon kapasitesi dikkate alınarak kişi başı 50 cm2 olarak hesaplanır. Birden fazla salonun aynı fuayeye bağlanması halinde, fuaye alanı büyük salonun kapasitesine göre hesaplanır.

b) Salonda tüm koltuklar sabit ve numaralandırılmış olmalıdır. Salon zemini basamaklı olarak yapılır; koltukların yerleşeceği tesviye rıhtları arasında asgari 1 m mesafe bırakılır. Salonlarda perde ile en ön koltuk arası, kapasitesi dört yüz (400) kişiye kadar olan salonlarda asgari 3 m, diğerlerinde ise asgari 5 m olur.

c) Salon bölümünde, sahne kodu ile en son sıradaki seyircinin bulunduğu zemin kodu arasındaki fark asgari 2,5 m olmalıdır. Balkon düzenlenmesi halinde, en üst balkonun en arka sırasındaki seyircinin göz hizası ile sahne önünü birleştiren hattın yatayla teşkil ettiği açı otuz (30) dereceden büyük olamaz.

d) Projeksiyon odası, perdeyi tam karşıdan görecek bir konumda bulunur. Projeksiyon odasında sinema makinesi için asgari 6 m2 çalışma alanı ayrılmalı ve odanın tavan yüksekliği asgari 2,5 m olmalıdır. Projeksiyon odasıyla bağlantılı asgari 4 m2 büyüklüğünde bir film hazırlama bölümü ile enerji kontrol odası ve projeksiyon odasında, acil kaçışa yönelik ikinci bir kapı bulunur.

e) Sinemaların, pasaj veya kapalı çarşı gibi yerlerin bünyesinde olması halinde, ayrı bir girişi olur.

Film platolarının genel nitelikleri
Madde 34 —
Film platosu, film çekimleri için oluşturulmuş, dekor ve teknik donanım imkanı veren açık veya kapalı özel alanlardır.

Film platoları aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:
a) Çekim sırasında ihtiyaç duyulacak ışık sistemlerinin yerleştirilmesine imkan verilebilmesi için, plato kapalı alanlarının iç yüksekliği asgari 8 m olur.
b) Platolarda, oyuncuların ve personelin kullanımına yönelik makyaj ve soyunma odaları, dinlenme salonları, ilkyardım odası gibi mekanlarla, gerekli setlerin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan marangozhane ile demir ve boyama atölyesi gibi bölümler bulunur.
c) Platonun giriş ve çıkış kapıları, hareketli olur.

Film Stüdyo ve laboratuvarlarının genel nitelikleri
Madde 35 —
Film stüdyo ve laboratuvarları, peliküle çekilmiş filmlerin yapılabileceği, negatif yıkama, pozitif basma ve yıkama ve kurutma makinelerinin bulunduğu asgari 2000 m2 kapalı alana sahip mekanlardır. Film stüdyo ve laboratuvarları aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:

a) Stüdyo bölümünde, dublaj stüdyosu, miksaj stüdyosu, Tape To Film odası, 35 mm lik film seyretme odası gibi mekanlarla optik ses kamerası, pozitif kurgu masası, Off Line kurgu masası (AVİD) ve filmlere lazer altyazı yazılabilmesi için gerekli olan en az iki (2) adet altyazı makinesi bulunur.

b) Laboratuvar bölümünde ise negatif yıkama, optik ve ses yıkama; pozitif yıkama, renk düzeltme, telesine, film baskı makinesi, negatif montaj masası gibi donanımlar ile negatif ve pozitifleri muhafaza etmek için bir buzhane bulunur.

ONUNCU BÖLUM
Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezleri

Halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri
Madde 36 —
Halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri; sözlü kültür ortamlarında halk tarafından yaratılan ve halkbilimi araştırmaları içinde yer alan; sözlü anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi geleneksel uygulamaların araştırılması, derlenmesi, belgelenmesi, arşivlenmesi, yayımlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılmasını sağlayan mekanlardır.

Bu merkezlerde, alan araştırmaları sonucunda elde edilen veriler değerlendirilir, arşivlenir, sergilenir, bilimsel toplantılar yolu ile tartışılması sağlanır ve yayına dönüştürülür. Tanıtım ve yeni istihdam alanları oluşturmaya yönelik projeler yürütülür. Halk kültürünün tanıtımına yönelik kurs, seminer, atölye gibi çalışmalar düzenlenir.

Halk kültürü araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:
a) Alandan elde edilen malzemelerin değerlendirileceği, ses kayıtlarının çözümleneceği, negatif-pozitif filmlerin tasnif edilerek görsel malzemenin düzenleneceği, jenerik, montaj ve içerik çözümlemesinin yapılacağı, etnografik malzemenin tasniflenip koruma tedbirleri alınarak arşive kayıt için hazırlanacağı, fonksiyonel kullanıma uygun asgari iki adet 50 m2 lik çalışma odası,

b) Halk oyunları, halk tiyatrosu gibi somut olmayan kültürel mirasa ilişkin konuların hazırlık çalışmalarının yapılacağı asgari 100 m2 bir duvarı aynalı, zemini laminat, parke ya da ahşap kadronaj kaplı en az iki adet uygulama salonu,

c) Teorik derslerin verileceği asgari 40 m2 alana sahip en az üç adet derslik,

d) Asgari 40 m2 alana sahip en az bir adet teknik donanımlı stüdyo,

e) Asgari 100 m2 alana sahip en az bir adet sergi salonu ve sergi salonlarındaki araç, gereç ve ürünlerin saklanıp korunabileceği en az bir adet depo,

f) Halk kültürü ile ilgili malzemenin geçmiş ve günümüz örnekleriyle, sanal ve somut ortamda sergilenebileceği, asgari 100 m2 büyüklüğünde en az bir adet halk kültürü sergi salonu,

g) Merkezde yapılan çalışmalardan elde edilen belge türlerinin yanında yörenin kültür tarihine ait belgelerin korunduğu, saklandığı ve kullanıcıya sunulduğu, yazılı belgeler ile negatif -pozitif film, mikrofilm, ses bandı, CD, videobant ve benzeri materyal ile etnografik malzemelerin arşivlendiği asgari 40 m2 büyüklüğünde en az bir adet arşiv,

h) Halk kültürü konusunda görsel, işitsel materyal ile kitap ve süreli yayınların bulundurulacağı asgari 40 m2 büyüklüğünde, kütüphane işlevlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak biçimde düzenlenmiş en az bir adet ihtisas kitaplığı.

Kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri
Madde 37 —
Kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri, ülke kültür ve sanatının yurt içinde veya yurt dışında yaygınlaşması ve tanıtılması amacıyla kültür ve sanatla ilgili araştırma, eğitim, uygulama, arşivleme, belgeleme, yayımlama, tanıtma gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği mekanlardır. Bu mekanlarda amacı gerçekleştirecek her türlü materyal bulundurulur ve uygun olarak tefriş edilir. Kullanım alanları asgari 300 m2 nin altında olamaz.

Bu amaçla geliştirilen projeler, bu Yönetmeliğin 40 ve 41 inci maddelerinde belirtilen nitelik, özellik ve öncelikler dikkate alınarak belgelendirilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Somut Olmayan Kültürel Miras Projeleri

Somut olmayan kültürel miras projeleri
Madde 38 —
Sözlü kültür ortamlarında halk tarafından yaratılan ve halkbilimi araştırmaları içinde yer alan; sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini kapsayan projeler olup, somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetlerini kapsar.

Projeler, açıkça belirlenmiş faaliyet amaçları, hedef kitleleri ve planlanmış sonuçları bulunan ve tutarlı olan bir dizi aktiviteyi içeren, belirli bir zaman çerçevesi içine yayılmış faaliyetler niteliğinde olmalı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara ve hedef kitlelerin özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır.

Somut olmayan kültürel miras projelerinin genel nitelikleri
Madde 39 —
Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına, araştırılmasına, geliştirilmesine, yayımlanmasına ve tanıtılmasına yönelik projelerde yer alacak konular aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel olarak, gelenek, görenek, inanış, ritüel, tören, şenlik, kutlama ve festivaller, geleneksel el sanatları, geleneksel mutfak, halk müziği, halk oyunları, halk edebiyatı, halk tiyatrosu, köy seyirlik oyunları gibi konular ile bunlara ilişkin alt başlıkları kapsayan envanter çalışmaları,

b) Somut olmayan kültürel miras ve kültür turizminin geliştirilmesine yönelik yayın ve tanıtım faaliyetleri ve katalog, broşür, kitap, harita, belgesel film, CD, sergi, yarışma, görsel işitsel materyal gibi materyallerin hazırlanması,

c) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, üretimi, pazarlamasına yönelik çalışmalar,

d) Somut olmayan kültürel mirasın geliştirilmesi ve kültür turizminin desteklenmesini sağlamak amacıyla yerel kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri.

Projelerinin değerlendirilmesinde özellik ve öncelikler
Madde 40 —
Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına, araştırılmasına, geliştirilmesine, yayınlanmasına ve tanıtılmasına yönelik projelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak özellik ve önceliklerin;

a) Mevcut literatüre bilgi ve belge olarak katkı sağlayan ve bu bağlamda bir gereksinimi karşılayan ve iş alanları yaratan projeler olması,
b) Kültür turizmine doğrudan destek veren, kültür olgusundan hareketle turizm potansiyelini geliştiren projeler olması,
c) Somut olmayan kültürel mirasa ve turizme yönelik farklı faaliyetleri bağdaştıran, tanıtım, pazarlama, eğitim, uygulama ve akademik etkinlikleri içeren projeler olması,
d) Sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir projeler olması,
e) Yerel katılımı ve toplumsal bütünleşmeyi teşvik etmesi,
f) Çevre koruma ilkelerine uyması,
gerekir.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Özel Tesis ve Projeler

Özel tesis ve projeler
Madde 41 —
Özel tesis ve projeler, Kanunun amaç ve kapsamına uygun olan ancak, bu Yönetmelikte belirlenen tür, nitelik ve nicelikleri tam olarak taşımamakla birlikte, aşağıdaki niteliklerden birini taşıyan ve Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefleyen tesis ve projelerdir:

a) Türü bu Yönetmelikte yer almakla birlikte nitelik veya nicelikleri teknik zorunluluklar dışında yüzde kırk (% 40) eksiğine kadar olan tesis ve projeler.
b) Türü bu Yönetmelikte yer almamakla birlikte, tescilli kültür varlığı, yöre, çevre, doğa, sanat veya tarihle ilgisi bulunan veya özgünlüğü, ulusal veya uluslar arası nitelikleri nedeniyle kültürel veya sosyal önem ve özellik arz eden tesis ve projeler.

Özel tesis veya projelere, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığın ilgili birimlerinin de görüşü alınarak, Değerlendirme Komisyonunca belge verilebilir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel düzenlemeler
Madde 42 —
Tür ve sınıfının gerektirdiği asgari nitelikler dışında tesise hizmet çeşitliliği ve zenginliği sağlayacak ilave üniteler, işletme şekli veya imar planı, arazi yapısı gibi teknik ve mimari nedenlerle aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı bağımsız bölüm veya parsellerde gerçekleştirilmesi halinde de hizmet ve işletme birliği sağlanması kaydıyla belge kapsamına alınabilir.

Kültür yatırımının izlenmesi ve belge süresi
Madde 43 —
Belgelerde yer alacak süreler, yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Ancak mücbir sebeplerden dolayı, başlangıçta verilen süreyi geçmemek kaydıyla, bu süreler Bakanlıkça uzatılabilir.

Tesisler için Bakanlıkça belirlenecek inşaata başlama süresi, belge tarihinden itibaren bir yılı, işletmeye açılma süresi ise belge tarihinden itibaren beş yılı aşamaz. Kısmi kültür girişim belgeli tesislerin yatırım kapsamında kalan üniteleri için de bu süreler uygulanır. Tadilat ve ilave yatırım konuları da bu süreye dahildir. Tahsisli taşınmazlarda süreler tahsis koşullarına göre belirlenir.

Belge iptali
Madde 44 —
Kanunda belirtilen belge iptaline ilişkin nedenlerden en az birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi veya Bakanlıkça verilen sürede yatırımın veya projenin tamamlanmaması durumunda belge iptal edilir. Belgeli tesis veya projelerde iptali gerektiren tespitler mücbir sebeplerden kaynaklanmış ise mücbir sebebin devamı süresince süreler işlemez.

Düzenleme yetkisi
Madde 45 —
Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlük
Madde 46 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 47 —
Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 KÜLTÜR MERKEZLERİNİN SINIFLARINA İLİŞKİN ASGARİ NİTELİKLER
Mekan TanımlarıA Sınıfı Kültür MerkeziB Sınıfı Kültür MerkeziC Sınıfı Kültür Merkezi
            
I) Giriş ve Fuaye    
    BölümüA1) Giriş holü alanı: Projeye göreB1) Giriş holü alanı: Projeye göreC1) Giriş holü  alanı: Projeye göre
 değişiklik gösterebilir.değişiklik gösterebilir.değişiklik gösterebilir.
    
 A2) Fuaye alanı:  Salon toplam B2) Fuaye alanı: Salon toplam C2) Fuaye alanı: Salon toplam 
 koltuk kapasitesine göre kişi başı 0,5 m2koltuk kapasitesine göre kişi başı 0,5 m2koltuk kapasitesine göre kişi başı 0,5 m2
    
             
II) Çok Amaçlı Salon          
     BölümüA3) Çok amaçlı salon kapasitesi:B3) Çok amaçlı salon kapasitesi:C3) Çok amaçlı salon kapasitesi:
 400 koltuk250 koltuk150 koltuk
          
 A4) Salon zemini basamaklı olarak yapılır;B4) Salon zemini basamaklı olarak yapılır;C4) Salon zemini tesviyesi düz olarak
 koltukların yerleşeceği tesviye rıhtları koltukların yerleşeceği tesviye rıhtları yapılabilir. Basamaklı yapılacaksa, 
 arası: 1 m arası: 1 m koltukların yerleşeceği tesviye rıhtları 
      arası: 1 m 
             
 A5) Koltuklar sabit olur.B5) Koltuklar sabit olur.C5) Koltuklar sabit olur.
       
          
          
             
 A6) Işık Köprüsü:  asma tavan içinde B6) Işık Köprüsü: asma tavan içinde C6) Işık Köprüsü: asma tavan içinde 
 2 adet 1 adet 1 adet  ya da projektör askı elemanı 
      olarak asma tavan altında 1 adet
             
 A07) Asma tavan içinde farklı kotlardaB07) Asma tavan içinde farklı kotlardaC07) Asma tavan içinde farklı kotlarda
 yapılacak kedi yolları ile sahne ve salon yapılacak kedi yolları ile sahne ve salon yapılacak kedi yolları ile sahne ve salon 
 arasında bağlantı kurulur; salonun elektrikarasında bağlantı kurulur; salonun elektrikarasında bağlantı kurulur; salonun elektrik
 ve mekanik tesisatına ulaşım sağlanır.ve mekanik tesisatına ulaşım sağlanır.ve mekanik tesisatına ulaşım sağlanır.
             
III) Sahne ve Sahne ile         
     İlgili BölümlerA8) Sahne zemini ahşap kadronaj döşemeB8) Sahne zemini ahşap kadronaj döşemeC8) Sahne zemini ahşap kadronaj döşeme
        ile kaplanır.       ile kaplanır.       ile kaplanır.
             
 A9) Sahne ağzı genişliği: 14 m B9) Sahne ağzı genişliği: 12 m C9) Sahne ağzı genişliği: 10 m 
        Sahne ağzı yüksekliği:  7 m       Sahne ağzı yüksekliği:  6 m       Sahne ağzı yüksekliği:  5 m
    
 A10) Ana sahne derinliği: 14 mB10) Ana sahne derinliği: 12 mC10) Ana sahne derinliği: 10 m
        Ana sahne genişliği: 18 m       Ana sahne genişliği: 16 m       Ana sahne genişliği: 14 m
    
 A11) Sahne üstü sofit boşluğu: 21 mB11) Sahne üstü sofit boşluğu: 18 mC11) Sahne üstü sofit boşluğu: 15 m
        (Halat katı dahil)       (Halat katı dahil)    
    
 A12) Friz ve fon perdeleri ile sahneyi yanB12) Friz ve fon perdeleri ile sahneyi yanC12) Friz ve fon perdeleri ile sahneyi yan
          sahnelerden ayıran kulis perdeleri         sahnelerden ayıran kulis perdeleri         sahnelerden ayıran kulis perdeleri
          sahneyi salondan ayıran antrakt         sahneyi salondan ayıran antrakt         sahneyi salondan ayıran antrakt
          perdesi yapılır.         perdesi yapılır.         perdesi yapılır.
          
 A13) Dekor askı borusu: 30 adetB13) Dekor askı borusu: 15 adetC13) Dekor askı borusu: 10 adet
    
 A14) Yan sahne yüksekliği: 7 mB14) Yan sahne yüksekliği: 6 mC14) Yan sahne yüksekliği: 5 m
          Yan sahne boyu: 14 m         Yan sahne boyu: 12 m         Yan sahne boyu: 10 m
          Yan sahne eni: 8 m         Yan sahne eni: 7 m         Yan sahne eni: 6 m
             
 A15) Arka sahne yüksekliği: 7 mB15) Arka sahne yüksekliği: 6 m    
          Arka sahne boyu: 18 m         Arka sahne boyu: 16 m    
          Arka sahne eni: 8 m         Arka sahne eni: 7 m    
    
 A16) Soyunma Odası: 25 m2 - 4 adetB16) Soyunma Odası: 25 m2 - 2 adetC15) Soyunma Odası: 25 m2 - 2 adet
             
 A17) Acil Soyunma Odası: 30 m2 - B17) Acil Soyunma Odası: 25 m2 -     
          1 adet         1 adet    
             
 A18) Orkestra Çukuru: en az 40 sanatçıB18) Orkestra Çukuru: en az 30 sanatçı    
          alacak kapasitede, her sanatçı için          alacak kapasitede, her sanatçı için     
          1,5 m2         1,5 m2    
         (Orkestra çukuru zemini, hidrolik        (Orkestra çukuru üzeri, gerektiğinde    
          sistem ile gerektiğinde sahne kotuna         kapatılarak sahneye katılabilir.    
          kadar yükseltilerk sahneye katılır)     
 A19) Dekor asansörü boşluğu: 4 x 6 mB 19) Dekor asansörü boşluğu: 3 x 6 mC16) Dekor asansörü boşluğu: 3 x 5 m
           Kapı yüksekliği: 3 ,5m          Kapı yüksekliği: 3 m         Kapı yüksekliği: 3 m
           Kabin yüksekliği: 5 m          Kabin yüksekliği: 4 m         Kabin yüksekliği: 4 m
          (Dekor asansörü, dekor girişi sahne         (Dekor asansörü, dekor girişi sahne         (Dekor asansörü, dekor girişi sahne
           ile aynı kotta değilse yapılır)          ile aynı kotta değilse yapılır)          ile aynı kotta değilse yapılır)
             
 A20) Sahne gerisine hizmet veren teknikB20) Sahne gerisine hizmet veren teknik    
          personel için odalar:          personel için odalar:     
         15 m2 - 4 adet        15 m2 - 4 adet    
             
 A21) İlk yardım Odası: 12 m2B21) İlk yardım Odası: 10 m2C17) İlk yardım Odası: 10 m2
             
 A22) Sanatçı çalışma odası: 10 m2 -B22) Sanatçı çalışma odası: 10 m2 - 
           4 adet         2 adet 
 A23) Sanatçı dinlenme salonu: 50 m2B23) Sanatçı dinlenme salonu: 35 m2 
          (Sanatçı çalışma ve dinlenme          (Sanatçı çalışma ve dinlenme     
          odalarına salon ya da kültür merkezi          odalarına salon ya da kültür merkezi     
          girişinden ayrı bir giriş yapılır.         girişinden ayrı bir giriş yapılır.    
             
IV) Teknik Mekanlar            
 A24) Depo / Atölye: 100 m2 - 2 adetB24) Depo / Atölye: 100 m2 - 1 adetC18) Depo / Atölye: 80 m2 - 1 adet
                                   75 m2 -  4 adet                                  75 m2 - 1 adet 
       
          Depo / Atölye tavan yüksekliği 5 m         Depo / Atölye tavan yüksekliği 5 m         Depo / Atölye tavan yüksekliği 5 m
          (Bu mekanlar, çok amaçlı salonla         
          ilişkili dekor, kostüm, vb malzemeler        
          kültür merkezi içinde üretilecekse        
          yapılır. Aksi halde, A 22 md.sinde        
         yer alan mekanlar yapılır.)        
       
 A25) Depo / Atölye: 100 m2 - 2adet     
                                   75 m2 - 2 adet     
          Depo / Atölye tavan yüksekliği 5 m     
             
             
          
V) Diğer MekanlarA26) Kütüphane: 300 m2B25) Kütüphane: 250 m2C19) Kütüphane: 200 m2
             
 A27) Müze: 120 m2B26) Müze: 90 m2C20) Müze: 75 m2
             
 A28) Sergi Salonu / Galeri: 100 m2B27) Sergi Salonu / Galeri: 90 m2C21) Sergi Salonu / Galeri: 75 m2
             
 A29) Çalışma salonu: 100 m2 - 3 adetB28) Çalışma salonu: 100 m2 - 2 adetC22) Çalışma salonu: 100 m2 - 1 adet
    
 A30) Atölye / Stüdyo: 50 m2 - 3 adetB29) Atölye / Stüdyo: 50 m2 - 2 adetC23) Atölye / Stüdyo: 50 m2 - 1 adet
    
 A31) Derslikler: 30 m2 - 4 adetB30) Derslikler: 30 m2 - 3 adetC24) Derslikler: 30 m2 - 2 adet
    
 A32) Halk Kültürü Belgeliği: 100 m2B31) Halk Kültürü Belgeliği: 80 m2C25) Halk Kültürü Belgeliği: 65 m2
    
 A33) Sinema:150 koltuk kapasiteliB32) Sinema: 100 koltuk kapasiteliC26) Sinema: 50 koltuk kapasiteli