TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik

 

02/02/2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN SEÇİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Resmi Gazete Tarihi: 16.10.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25261


 

 

BİRİNCİ BÖLÜM              

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak personelde bulunması gereken niteliklerin tespitine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilatında sürekli görevlere atanacak personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 7/4/1988 tarihli ve 19778 sayılı Resmî Gazete’de Başbakanlık tarafından yayımlanan, Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

Yurt dışı Teşkilat: Diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar nezdindeki kültür ve tanıtma müşavirlikleri ve ataşeliklerini,

Kültür ve Tanıtma Müşaviri, Kültür ve Tanıtma Müşavir Yardımcısı, Kültür ve Tanıtma Ataşesi, Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür ve tanıtma müşavirlikleri ve ataşelikleri kadrolarında görevli personeli,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Görevlendirme Esasları

 

Genel Şartlar

Madde 5 — Yurt dışı teşkilatına; Kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi, kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memuriyete giriş için aranılan genel şartları taşımak,

b) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

c) İlk defa yurt dışına atanacakların atanma tarihinden önce en az 2 yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında asli memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmak. Ancak, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerine atanacaklar ile diğer ülkelere kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı kadrolarına atanacaklardan; en az doçentlik unvanına sahip olanlar için bu şart aranmaz.

d) Bakanlık yurt dışı teşkilatında sürekli görevde çalışıp, yurt içi bir kadroya atandıktan sonra, yurt dışına yeniden atanabilmek için Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az 3 yıl çalışmış olmak,

e) İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden veya görev yapılacak ülke dilinden veya bu ülkede en yaygın yabancı dilden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2 nci maddesine göre çıkarılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM tarafından yapılan veya yapılacak olan sınavlarda asgari (C) seviyesinde başarı göstermiş olmak,

f) Yurt dışı görev için gerekli mesleki ehliyete sahip bulunduğu bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Mesleki Ehliyet Sınavı ile tespit edilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

h) Olumlu sicil almış olmak,

ı)Yurt dışına atanmasına mani bir hali bulunmamak,

şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

 

Yabancı Dil Sınavı

Madde 6 — Yabancı dil sınavı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 2 nci maddesine göre çıkarılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar uyarınca ÖSYM tarafından yapılır. Sınavlarda asgari (C) seviyesinde başarı gösterme şartı aranır.

Yabancı DilSınav Muafiyeti

Madde 7 —Yurt dışında atanacakları kadronun şartlarını taşımak kaydıyla; üniversitelerin veya yüksek okulların İngilizce,Fransızca, Almanca dilleri veya hizmetin gerektirdiği dillere ait filoloji bölümlerinden veya yabancı dilde eğitim yapan fakültelerinden mezun olanlar, üniversitelerden doçentlik veya profesörlük unvanı almış bulunanlar, yurt dışında lisans veya lisansüstü öğrenim görenler ile Türk Cumhuriyetlerinde görevlendirilecek memurlar dil imtihanına tabi tutulmazlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre dil ve mesleki yeterlilikleri tespit olunup yurt dışı görevlere atanmış (Türk Cumhuriyetleri hariç) ve bu görevlerde 2 yıl çalışmış memurlar müteakip yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında yabancı dil imtihanına tabi tutulmazlar.

Mesleki Ehliyet Sınavı

Madde 8 — Bakanlık yurt dışı teşkilatına atanacak personel için Bakanlık merkezinde ve ihtiyaç duyulan tarihlerde Mesleki Ehliyet İmtihanı yapılır. Sınav yazılı veya sözlü yapılabilir. Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır.

Yabancı dil sınavında asgari (C) seviyesinde başarılı olanlar ile bu sınavdan muaf olanlar mesleki ehliyet sınavına girebilirler.

Mesleki ehliyet sınavı kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi, kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı için ayrı ayrı veya müştereken yapılır. Sınavlarda her görev için görevin özelliğine uygun seviyede sorular sorulur.

Yurt dışı teşkilatına kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma ataşesi ile kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı olarak atanacaklar;

a) Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Sanatı ve Kültürü, Genel Turizm Bilgisi,

b) Anayasa ve Devlet yapısı ile ilgili temel bilgiler,

c) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri,

d) Tanıtma, pazarlama ve halkla ilişkiler,

e) Temsil yeteneği ve protokol,

f) Genelkültür,

konularından mülakat şeklinde sözlü sınava tabi tutulurlar.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Mesleki Ehliyet Sınav Muafiyeti

Madde 9 —Bakanlıkta Genel Müdür Yardımcılığı veya daha üst görevlerde toplam iki yıl çalışmış olanlar, mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yeterlilikleri tespit olunup yurt dışı sürekli görevlere atanmış ve bu görevlerde 2 yıl çalışmış memurlar, müteakip yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında Bakanlıkça lüzumlu görüldüğü takdirde sınava tabi tutulurlar.

Temsil Yeteneği

Madde 10 —Sözlü meslek bilgisi sınavlarında sınav kurulu ilgiliye, milli şuur, görgü kuralları bilgisi, fiziksel yapı, temizlik ve giyim, örf ve adetlere bağlılık, ahlaki durum, tutum ve davranış, muhite uyum gibi temsil yeteneğini belirleyici nitelikleri yönünden 100 üzerinden ayrıca not verir. Yurt dışına atanabilmek için bu notun da en az 80 olması gerekir.

Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu

Madde 11 —Mesleki Ehliyet Sınav Kurulu, Bakanın onayı ile üst derecedeki görevliler arasından seçilecek üç kişi ile gerekli görülmesi halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden katılacak bir öğretim üyesinden teşekkül eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Atamalar

Madde 12 — Yurt dışına atamalarda; atanılacak ülke, yürütülecek hizmet ve yurt içi görev kariyeri öncelikle dikkate alınır. İlk defa yurt dışına göndermelerde sınavlardaki başarı sırası ile temsil yeteneği; yeniden yurt dışına göndermelerde ise daha önceki yurt dışı görevlerde başarı durumu esas alınır.

Yurt dışı teşkilatına atananlar, yurt dışında her defasında 3 yıl kalabilirler. Hizmette başarılı olmayanlar bu süreden önce geri alınabilir.

Bu husus personele 1 ay önceden tebliğ edilir.

Sicil Durumu

Madde 13 — Yurt dışında görevlendirilecek memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 121 inci maddesine göre düzenlenen Sicil Yönetmeliği esasları dahilinde atanacağı tarihten önceki 3 yıl içerisinde olumlu sicil almış olmaları şarttır.

Eğitim

Madde 14 — Yurt dışına sürekli görevle atananlar, yurt dışına gönderilmeden önce görevlerinin özelliğine göre Başbakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde eğitime tabi tutulurlar.

İlk defa yurt dışına atanacaklar Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenecek en az 30 saatlik kursa tabi tutulurlar.

Yeniden Sınava Tabi Tutulma

Madde 15 — Yabancı dil ve mesleki ehliyet sınavını kazanıp 3 yıl içinde yurt dışı göreve atanmayanlar, yeniden sınava tabi tutulurlar.

Yurt Dışı Göreve Atanamayacaklar

Madde 16 — Durumları, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve ilgili mevzuatı ile bu Yönetmeliğe uymayanlar veya bu niteliklerini kaybedenler, devletin güven ve itibarına gölge düşürenler, yurt dışında bölücü teşkilatlarla işbirliği yapanlar, daha önce yurt dışında borç bırakanlar veya içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlıkları bulunanlar yurt dışında görevlendirilmezler.

Atamanın Ertelenmesi ve Merkeze Alınma

Madde 17 — Haklarında ceza kovuşturması veya kınamadan daha ağır bir cezayı gerektirebilecek disiplin kovuşturması açılanların dış göreve atanmaları, kovuşturma sonucuna kadar ertelenebilir. Kınamadan daha ağır bir disiplin cezası alanlar yurt dışına atanamazlar.

Yurt dışına atanabilmek için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlarla, bu nitelikleri yitirenler, haklarında birinci fıkrada belirtilen nitelikte kovuşturma açılanlar ve ceza alanlar, çalışmaları ile verimli netice alamadıkları ve temsil niteliğini kaybettikleri Bakanlıkça tespit edilenler süre beklemeden merkeze alınabilir.

Sınav İşlemleri

Madde 18 — Sınavlarla ilgili her türlü işlemler Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Duyuru

Madde 19 — Bakanlık yurt dışı teşkilatına atanacak personelin seçimi için açılacak mesleki ehliyet imtihanının zamanı, yeri, müracaat edilecek mercii, son müracaat tarihi ve imtihana girecek personelde aranacak genel ve özel şartlar Bakanlık teşkilatına imtihan tarihinden en az 15 gün önce bir yazı ile duyurulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 20 — 9/5/1991 tarihli ve 20866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kültür Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik ile 4/6/1991 tarihli ve 20891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında Görevlendirilecek Personelin Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Mülga Kültür Bakanlığı ve mülga Turizm Bakanlığında geçen hizmet süreleri; 5 inci maddenin (c) ve (d) bendinde belirtilen sürelere dahildir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, mülga Kültür Bakanlığı ve mülga Turizm Bakanlığınca yapılmış yabancı dil ve mesleki ehliyet sınavlarında başarılı olup, yurt dışına atanarak yurt dışında en az 2 yıl görev yapmış bulunanlardan; Bakanlıkta Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı ve daha üst seviyedeki kadro ve unvanlarda görev yapanlar, yurt dışında yaptıkları görev ve unvana bakılmaksızın, yukarıda belirtilen kadro ve unvanlardan daha alt seviyedeki kadro ve unvanlarda görev yapanlar ise kazandıkları sınava ilişkin kadrolara atanmak koşuluyla yeniden mesleki ehliyet sınavına tabi tutulmazlar.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.