TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi 2003/2

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

APK Kurulu Başkalığınca alınan 31/07/2003 tarih ve 1234 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Bakanlığın görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde, imzaya yetkili makamları belirlemek, yetki kullanımı belli ilke ve usullere bağlamaktır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, Bakanlık Merkez Teşkilatı’nda görev alan yöneticilerin İmza yetkilerini kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3- Bu Yönerge, 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 28. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönergede
Bakanlık :Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı
Bakan :Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı
Müsteşar :Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı’nı
Müsteşar Yardımcısı :Görev dağılımında birimin bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı’nı
Birim :Bakanlık merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma, denetim ve
yardımcı hizmet birimlerini
Birim Amiri :Bakanlık merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma, denetim ve
yardımcı hizmet birimlerinin yöneticilerini
Daire Başkam (Diğer) : Genel Müdürlükler, A.P.K. Kurulu Başkanlığı ve Milli Kütüphane
Başkanlığında görevli Daire Başkanlarını ifade eder.


GENEL ESASLAR

Madde 5- İmza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılmasına ilişkin genel esaslar şunlardır:
a) İmza ve Onay Yetkilileri; Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Kurul Başkanları, Genel Müdürler, Milli Kütüphane Başkanı, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Savunma Sekreteri, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcıları, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanları, Daire Başkanları (Diğer) ve şube Müdürleridir.

Başbakanlıkla yapılan yazışmalarda. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik taslakları ve mukteza ihtiva eden yazılar Bakan tarafından imzalanır.

İmza yetkisi verilen yöneticiler yetkilerini görev, hizmet ve sorumluluklarının gereği olarak dikkat ve Özenle kullanırlar.

Yetki devrine göre İmza yetkisi alanlar, yapılacak kurumlar arası tüm yazışmalarda "Bakan Adına" tabirini kullanır.

İmza yetkisine sahip makamlar, yetki alanlarına giren çok önemli konular ile Bakanlık politikasını ilgilendiren ilke ve karar niteliği taşıyan hususlarda, İmzadan önce veya işlem safhasında üst makamlara, varsa seçenekli önerilerle birlikte bilgi sunarak bu makamların görüş ve emirlerine göre hareket ederler.

Bütün işlemler ve yazışmalar. Bakanlık Teşkilatında belirtilen hiyerarşik kademeler içinde görevli ve sorumlu kademelerden geçirilmek suretiyle üst makamların İmza ve onayına sunulur.

İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin İmza yetkileri, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun'u hükümleri çerçevesinde valiliklerce belirlenir, müdürlüklerle ilgili yazışmalar valilik kanalıyla yapılır.

Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Savunma Sekreterliği kendi özel yasalarına ve yönetmeliklerine göre Bakandan alacakları yetki çerçevesinde yetkilerini kullanırlar ve yazışmalarım yürütürler.

Bakanlık içi yazışmalarla ilgili olarak, Genel Müdür Yardımcıları ile Milli Kütüphane Başkan Yardımcısının İmzalayacağı yazılarda, "Genel Müdür Adına, Başkan Adına" tabiri kullanılır.

Birimler, her türlü dava, icra takibi, 6183 Sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan hacizler, Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme ve icra daireleriyle ilgili her türlü yazışmaları Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yaparlar.
Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve diğer Anayasal kurumların en üst amirinin İmzasıyla gelen her türlü yazıya Bakan, Bakan'ın bulunmaması durumunda vekâlet eden Bakan İmzasıyla cevap verilir. Söz konusu kurumlardan gelen diğer yazılara denk yetki ve düzeyde bir yetkilinin İmzasıyla cevap verilir.

Bu yönergeyle, astlara devredilen yetkilerden tamamının veya bir kısmının her zaman Bakan tarafından kullanılması, daha aşağı kademelerde görevli yöneticilere devredilmesi veya geri alınması Bakan'ın tasarrufundadır. Bu gibi işlemler, Bakan Onayı'na bağlanarak Birim amirlerine duyurulur.

Bakan, Müsteşar, Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarım yazılı olarak ve açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

SORUMLULUK

Madde 6- Bu yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından, uygulamanın yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili amirler sorumludur.

İKİNCİ BOLUM

İmza Yetkileri

BAKAN TARAFINDAN İMZALANACAK YAZILAR

Madde 7- Bakan tarafından İmzalanacak yazılar şunlardır:

Bakanlığın kültür ve turizm politikasında değişiklik gerektiren veya yeni kültür ve turizm politikasını belirleyen ilkeler ve kararlarla ilgili onay teklifleri ve yazılar.

Başbakan'ın onayını gerektiren işlemlere dair teklif yazıları ile Başbakanlığa sunulan Bakanlık teklif ve görüşlerini içeren yazılar.

Uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile ikili ve çok taraflı uluslararası görüşmeler neticesinde ortaya çıkabilecek her türlü metin ve protokoller, diğer kurumlarla yapılan protokoller (özellik ve mahiyetine göre).

İlke, yetki, usul ve sorumlulukları değiştiren ya da yenilerini ihdas eden yazılar.

Plan, program, prensip, ana kararlar ve görüşlerle ilgili konulardaki genelgeler.

Bakanlığın bütçe, yatırım, kadro ve teşkilatlanmaya ilişkin teklifler, onay ve yazılar.

Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını gerektiren konularla, her türlü Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kararname ve kadro iptal ya da ihdasına ve geçici işçilerin vizesine ilişkin teklif ve tenkis yazıları.

Teftiş, inceleme, soruşturma görevlendirmeleri ve görevden uzaklaştırma, göreve iade onaylan ve Müfettiş raporları üzerine alınacak onaylar.

Yabancı ülkelere öğrenim, bilgi ve görgüsünü artırmak için gönderileceklerin onaylan ile herhangi bir ülkenin davetine icabet etme izni onayı.

2451 Sayılı Kanun'da sayılan kadrolara yapılacak atamalara ilişkin atama kar ar lan, yöne ti m kademesindeki (şef ve ayniyat saymam hariç), Kültür ve Turizm Uzmanı, Başkontrolör ve Kontrolör kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin atama ve yer değiştirme onaylan, bu unvanları taşıyan personelin vekalet onaylan, her kademedeki personelin kurumlar arası naklen atama, ilk atama, açıktan atama onayları.

Tüm yurtdışı geçici görev onayları.

Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkam ve Özel Kalem Müdürü'nün yıllık, hastalık, mazeret, ücretsiz izin, yurt içi geçici görev ve yurtdışı çıkış izin onayları. Müsteşarın istifa ve emeklilik onayı. Müsteşar Yardımcılarının ücretsiz izin ve yurtdışı çıkış izin onayları. Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları ile Birim Amirlerinin istifa onayları.

m) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak Bakanlığımız merkez teşkilatında görevli personel hakkında ön inceleme ve bunun sonucu soruşturma izni verilip verilmemesine ilişkin onaylar.

n) Takdirname ve ödül verme yazıları.

o) Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Birim Amirlerinin muvafakat verme yazıları, her kademedeki personelin muvafakat isteme yazıları. Müfettiş Yardımcıları ve Stajyer Kontrolörler, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının adaylıklarının kaldırılması, üst unvan ve yeterlilik onaylan.

p) Disiplin Kurulu görüşlerinin onaylanması, Yüksek Disiplin Kurulu'na şevkine dair yazılar.
r) 657 Sayılı Kanun'un 133. maddesi gereğince cezaların sicilden silinmesi ile ilgili onaylar.
s) Soruşturmaya dayalı atama ve yer değiştirme onaylan.

t) Personel alımı ve seçimi için görevlendirilecek komisyonların teşekkül onaylan. Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda oluşturulacak ihtisas komisyonları ile kurullarının teşkil onaylan.

u) Kamulaştırma, ihale, devir, tasfiye ve fesih kararlarının onayı ile bina satın alma ve kiralama izin onaylan.

v) 657 Sayılı Kanun'un değişik 4/B maddesi ile Ek geçici 16. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel teklifleri ve atama onaylan ile 1475 sayılı yasaya tabi çalışan geçici işçilerin işe alınma, sözleşme ve İmzalama yetki devir onayları,

y) Müsteşar'ın sorumluluğuna girdiği halde Bakan tarafından İmzalanması Müsteşarca gerekli görülen önem ve mahiyetteki yazılar.

z) Bütçe ödeneklerinin harcanmasına ilişkin genel prensip onaylan.

MÜSTEŞARIN İMZA YETKİLERİ

Madde 8- Müsteşar tarafından İmzalanacak yazılar şunlardır:

a) Kalkınma planlan ve yıllık programlarla düzenlenen her türlü hizmet ve faaliyet stratejisini belirleyen yazılar, çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin uygulamaya konulması amacı ile Bakan tarafından İmzalanan yönetmelik, yönerge, genelge ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılar.

b) Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürü dışında kalan Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık Müşavirleri ve Birim Amirlerinin yurt içi yıllık izin, hastalık, mazeret izin onaylan, yurt içi geçici görev onayları. Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkam ve Özel Kalem Müdürü dışındaki Bakanlık müşavirleri, Birim Amirlerinin yurt dışı çıkış izin onayları. Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Kalem Müdürü dışında her kademedeki personelin ücretsiz izin onayları.

c) Konut tahsis olurları.

d) Yurt içinde yapılacak bilimsel nitelikli kongre, konferans vb. toplantılara iştirak onayları.

e) Turizm yatırım ve işletme belgesi işlemleri ile ilgili değerlendirme kurulu kararlarına ilişkin onaylar.

f) Verilen yetki sınırları içinde ödeme emirlerinin İmzalanması.

g) Bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliği esasına bağlı olarak yürütülecek görevlerle ilgili yazılar.

h) Birim amirleri dışında kalan personelin muvafakat verme yazıları.

i) Merkez ve taşra birimlerinin taşıt edinmeleri amacıyla BaşBakanlık ve Maliye Bakanlığı'na yazılan yazılar.

j) Müsteşar düzeyinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan protokoller.

k) Yurtdışı tedavi onayları.

1) Yetersiz sicilden dolayı yapılacak terfi iptalleri.

m) 7. maddenin (J) bendinde sayılan kadrolar dışındaki kadrolarda bulunan personelin yer değiştirme, istifa, vekalet, görevden çekilmiş sayılma ve adaylık kaldırma onaylan. 1-4 derece kadrolara yapılacak derece yükselmesi mahiyetinde olmayan atama onaylan. Yönetim kademesindeki personelin emeklilik onaylan.

n) Bakanlık politikası, ilkeleri, kararlan ve uygulamaları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ile yapılan ve Bakanlık adına bir taahhüt ve yükümlülük içermeyen yazılar.

o) Kitap baskı onaylan.

p) Bakan'ın vereceği yetkiye göre İmzalanması uygun görülen diğer yazılar.

r) Müsteşar Yardımcılarının sorumluluğuna girdiği halde, önem ve mahiyeti itibariyle Müsteşar tarafından İmzalanması, Müsteşar Yardımcılarınca gerekli görülen yazılar.

MÜSTEŞAR YARDIMCILARININ İMZA YETKİLERİ

Madde 9- Müsteşar Yardımcıları tarafından kendilerine bağlı birimlerle ilgili olarak İmzalanacak yazılar şunlardır:

a)Kalkınma planlan ve yıllık programlarla düzenlenen her türlü hizmet ve faaliyet stratejisini belirleyen yazılar, çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tedbirlerin uygulamaya konulması amacı ile Bakan tarafından İmzalanan yönetmelik, yönerge, genelge ve kararların iş bölümüne göre gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılar.

b)Bakanlık Merkez Teşkilatı’na ait taşıtların İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri emrine gönderilmesine ilişkin onaylar, demirbaşların kayıttan düşme onaylan, kira sözleşmeleri onayı, konutların tahsisi ile ilgili teklif yazıları, taşıtları ve taşıt sürücülerini şehir dışına gönderme onaylan.

c)Bakanlıkça düzenlenen kurs ve seminer gibi eğitim faaliyetlerine katılanlara verilen belgeler.

d)Tüm personelin derece terfi, fazla çalışma onaylan. (İlgili Müsteşar Yardımcısı).

e)Yönetim kademesi dışında kalan tüm personelin emeklilik onaylan. (İlgili Müsteşar Yardımcısı).

f)Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının ücretsiz izin.yurt dışı çıkış izni dışındaki tüm izin ve yurtiçi geçici görev onaylan,

g )7.maddenin (1) ve 8. maddenin (b) bentlerinde sayılanlar dışında kalan yönetim kademesindeki personelin yurtdışı çıkış onaylan (İlgili Müsteşar Yardımcısı).

h) Verilen yetki sınırlan içinde ödeme emirlerinin İmzalanması.

i) Personelinin, derece yükselmesiyle ilgili teklif yazılan, askere sevk işlemleri ile erteleme işlemlerine ilişkin teklif yazılan.

j) Genel Müdürler ve Bakanlık Müstakil Daire Başkanlarının sorumluluğuna girdiği halde, Müsteşar Yardımcıları tarafından İmzalanması gerekli görülen yazılar.

KURUL BAŞKANLARI, GENEL MÜDÜRLER, I. HUKUK MÜŞAVİRİ, MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI, MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLARININ İMZA YETKİLERİ

Madde 10- Kurul Başkanları, Genel Müdürler, I. Hukuk Müşaviri, Milli Kütüphane Başkanı, Müstakil Daire Başkanları tarafından İmzalanacak yazılar şunlardır:

a) İta amirliliği yetkisi çerçevesinde alım, satım, yapım ve kira gibi taahhüt işlerine ilişkin onaylar.

b)Birimlerin bilgi işlem ve otomasyona ilişkin, her türlü makine, teçhizat, yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirleyen projelere ilişkin teklifler.

c)Bakanlığın Bilgi İşlem ve Otomasyon sisteminde uygulama birliğini sağlamak amacıyla, Birimlerin (b) de belirtilen projelerine ilişkin teklifler çerçevesinde; yazılım, donanım, makine teçhizat vb. teknik özelliklerinin uygunluğunun incelenmesi, uygunluğu halinde Bakan'dan gerekli Onayın alınması. (A.P.K. Kurulu Başkanlığı).

d)Birim çalışmalarını bildirir raporlar.

e)Birimler arası görüş bildiren yazılar ile görüş isteme yazıları.

f)Valiliklere yazılan yazılar.

g)Birimin personel istihdamıyla ilgili teklif yazılan.


h) Birimi personeline ait soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin teklif yazılan,

i) Yatırım projelerinin uygulama ve denetlenmesine ilişkin yazılar,

j) Birimlerinin bütçesi ile ilgili işlemler.

k) Daire Başkanlarının (Diğer) ücretsiz izin ve yurt dışı çıkış izni dışındaki tüm izinleri, birimindeki başkan yardımcısı ve genel müdür yardımcıları dışındaki tüm personelin yurt içi geçici görev onayları, biriminin yönetim kademesi dışındaki tüm personelin yurt dışı çıkış izin
onayları,

1) Birimin görev alanı ile ilgili araştırma ve inceleme yazıları.

m) Atama, yer değiştirme, çekilme, emeklilik ve çeşitli sebeplerle boşalan kadroların tenkis ve tahsis cetvelleri ile Maliye Bakanlığı'nca vize edilmiş bulunan yan ödeme ve Özel hizmet tazminatı dağıtım cetvellerinin onayı, hizmetlerin birleştirilme ve değerlendirilmesi ile ilgili onaylar; bunlara ilişkin maddi hataların düzeltilmesi onayları (Personel Dairesi Başkanlığı).

n) Birimi içerisinde görev değişiklikleri ile iş bölümünün düzenlenmesi.

o) Bakanlıktan Turizm Yatırım ve İşletme, Seyahat Acentası, Yat, Yat Limanı ile sportif faaliyetlere belge verilmesi, belgenin değiştirilmesi ve iptali onaylarının İmzalanması.

p) Yargı organlarına açılmış davalarla ilgili savunmalar ve bunlarla ilgili diğer yazışmalar (Hukuk Müşavirliği).

r) Verilen yetki sınırlan içinde ödeme emirlerinin İmzalanması.

GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKAN YARDIMCISI VE A.P.K. KURULU DAİRE BAŞKANLARININ İMZA YETKİLERİ

Madde 11- Genel Müdür Yardımcıları Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı ve A.P.K. Kurulu Daire Başkanlarının İmzalayacağı yazılar şunlardır:

a)Hukuk Müşavirliği'ne dava dosyası gönderme ve bilgi verme yazılan.

b)Memur ve hizmetliler ile ilgili yazışmalar.

c)Alınacak malzeme, mefruşat ve demirbaş işleri ile ilgili yazılar.

d)Personelinin ödül, taltif ve cezalandırılması ile ilgili teklif yazıları.

e)Programlanmış ödenek ve araç-gereçlerin kurumlara sevk işleri.

f)Genel Müdürlükler ve Milli Kütüphane Başkanlığındaki Şube Müdürlerinin ve diğer personelin ücretsiz izin ve yurtiçi geçici görev onayları ile yurtdışı çıkış izinleri dışındaki izin onaylan.

g) Daire Başkanlarının sorumluluğuna girdiği halde genel müdür yardımcıları tarafından İmzalanması gerekli görülen yazılar.(Genel Müdürlükler)

h) Kişisel başvurularda verilecek cevap yazıları.

i) APK Kurul Başkanlığında; Şube Müdürleri ve diğer personelin ücretsiz izin ve yurtiçi geçici görev ile yurtdışı yıllık izin teklifleri ile uzman ve APK uzmanı dışındaki personelin ücretsiz izin, yurt içi geçici görev onayları.yurt dışı çıkış izinleri dışındaki izin onaylan .

GENEL MÜDÜRLÜKLER VE MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ DAİRE BAŞKANLARININ İMZA YETKİLERİ

Madde 12- Genel Müdürlükler ve Milli Kütüphane Başkanlığı ''•bünyesindeki bağımlı daire başkanları tarafından İmzalanacak yazılar şunlardır:

a)Personelinin ödül, taltif ve cezalandın İması ile ilgili teklif yazılan.

b)Bakanlık veya Genel Müdürlük Makamı'nın oluruna bağlanmış harcamaların tasdiki, plan, proje, iş programı ile bunlann revizyonlanna ait teklif yazılan.

c)Şube Müdürlüğünden daha alt kadrodaki personelin ücretsiz izin ve yurtiçi geçici görev onaylan , yurtdışı çıkış izni hariç diğer tüm izin teklifleri.

d)Mevzuatta açık hüküm bulunan ve yorum gerektirmeyen veya yorum gerektirmekle birlikte üst makamlarca çözüme kavuşturulacak konularla ilgili yazılar.

e)Aynı birimdeki Daire Başkanlıkları arasındaki görüş alış verişine ilişkin yazılar.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN İMZA YETKİLERİ

Madde 13- Özel Kalem Müdürü tarafından İmzalanacak yazılar şunlardır.

a)Bakanın her türlü protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemeye, yürütmeye ve diğer kuruluşlarla koordine etmeye ilişkin yazılar,

b)Personeli ile ilgili yıllık izin, ücretsiz izin, yurtdışı çıkış izin onaylan , yurtiçi geçici görev haricindeki tüm izinler, hasta sevk kağıtları.

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİNİN İMZA YETKİLERİ

Madde 14- Bakanlık Müşavirleri tarafından İmzalanacak azılar şunlardır.

a) Bakan tarafından verilen inceleme, araştırma ve diğer faaliyetlerle ilgili işlemler.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİNİN İMZA YETKİLERİ

Madde 15- Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri tarafından İmzalanacak yazılar şunlardır.

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkiler konusundaki yazıları.

b)Bakanlığın tören ve protokol işleri ile ilgili yazılar.

c)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği hizmetlerini ve personelini ilgilendiren yazılar.

d)Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinatörlüğünde yürütülen diğer hizmetler.

e) Bakanlıkla ilgili olarak basında çıkan yazılar hakkında ilgili dairelerle koordine edilerek. açıklamaların basına duyurulmasıyla ilgili yazılar.

SAVUNMA SEKRETERİNİN İMZA YETKİLERİ

Madde 16- Savunma Sekreteri tarafından İmzalanacak yazılar şunlardır.

a)Diğer Bakanlıklardan Savunma Sekreteri İmzası ile gelen yazılara verilecek cevap yazılan.

b)Görev alanı ile ilgili konulardan, Bakan ve Müsteşar tarafından İmzalanacak olanlar dışında kalan yazılar.

c) Daire çalışmalarını bildirir yazılar.

d) Sivil Savunma Uzmanlarına ait işlemler ve Sivil Savunma eğitimleri ile ilgili yazılar.

e) Personelinin yurt dışı çıkış izinleri dışındaki izinler ile hasta sevk kağıtları,

f)Koruyucu güvenlik tedbirleri ve eğitimleri ile ilgili yazılar.

g) Personel güvenliği ile ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilecek yazılar.

ŞUBE MÜDÜRLERİNİN İMZA YETKİLERİ

Madde 17- Şube Müdürlerinin İmzalayacağı kağıtlar şunlardır.

a)Kendi şube personelinin izin teklifleri.

b)Alınan kararlarla, yazı örneklerinin tasdiki ve şubesi personeline duyurulması.

c) Demirbaş takip ve terkinine ilişkin yazıların İmzalanması.

d) Hasta sevk kağıtları.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler
YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR

Madde 18- Bu Yönergede sayılmayan, grup 1 andırılmayan ve tanımlanmayan hususlarda ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri dikkate alınır. Yönergede sayılmayan hususlarda, yöneticiler, hiyerarşik kademe ve unvanlar düzeyindeki görev tanımlarına göre, sorumluluklarındaki proje, rapor, karar vb., yazıları İmzalamaya yetkilidirler. Tereddüt halinde Bakan'ın vereceği yetkiye göre hareket edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DÜZENLEMELER

Madde 19- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle 20.06.2003 tarihli ve 512 sayılı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK

Madde 20- Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerim Bakan yürütür.