TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliği

21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği madde:32 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete'nin Tarihi: 07/08/1979 Sayısı: 16720

Madde 1 - (Değişik: R.G. 18/11/1983 - 18225) Kültür ve Turizm Bakanlığı her yıl Ekim ayının son haftasında başlamak ve bir ay sürmek üzere, Ankara'da bir resim ve heykel sergisi açar. Bu serginin adı "DEVLET RESİM VE HEYKEL SERGİSİ" dir. Bu serginin açılışının seçim yasağı vb. kanuni yasak dönemlerine rastlaması durumunda, serginin açılışı söz konusu yasağın kalktığı tarihten sonraya alınır.

Madde 2 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi, anlayış ve eğilim ayırımı gözetmeksizin Türk Sanatçısının son yapıtlarını bir arada sunan, sanat ortamımıza değer ölçüsü getiren ve en başarılı sanatçılarımıza ödül verme, buna bağlı olarak da sanatçılarımızın verimini artırma amacı güden bir sergidir.

Madde 3 - Sanatçılar Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne verecekleri yapıtlarda kendi anlatım biçimlerine uyan ya da yarayan herhangi bir teknik ve her türlü malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

Sergiye verilen yapıtlar iki bölümde değerlendirilir;
a) Resim (Bütün teknikler ve malzeme uygulamalarıyla) ,
b) Heykel (Bütün teknikler ve ınalzeme uygulamalarıyla)

Madde 4 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne yalnız Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan sanatçılar katılabilir.

Madde 5 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne gönderilecek yapıtlar, önceki Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde sergilenmemiş olmalı, sergilenmeye hazır biçimde teslim edilmelidir.

Madde 6 - Ölmüş sanatçıların yapıtları, ölüm tarihini izleyen ilk iki sergiden birine kabul edilir. Bu yapıtlar Devletçe satın alınabilirse de ödüle aday olamaz.

Madde 7 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne gönderilecek yapıtlar Ankara; İstanbul, İzmir ve uygun görülecek illerimizde toplanır. Yapıtların bu kentlerde nereye ve hangi tarihe kadar teslim edileceğini, seçici kurul üyelerinin adlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı 1-15 Mart tarihleri arasında basın ve T.R.T. yoluyla sanatçılara duyurur.

Madde 8 - ( Değişik : R.G. 12/08/1981 - 17426) Yapıtlar imzalı olmalıdır. Yapıta iliştirilecek etikette sanatçının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, iş ve ev adresi, yapıtın konusu, tekniği, boyutları, fiyatı, sanatçının hangi dalda katıldığı belirtilir. Ayrıca sanatçı yapıtı ile birlikte yarışma sonucuna göre hazırlanacak katalogda kullanılmak üzere bir daktilo sayfasını geçmeyen özgeçmişini de üzerinde ad ve soyadı yazılı bir zarf içinde eseri ile birlikte makbuz karşılığında teslim eder.

Madde 9 - Birden çok imza taşıyan yapıtlar sergiye tek imzalı yapıtların bağlı olduğu koşullara göre alınır.

Madde 10 - Yapıtın büyük boyutu 2.50 m. den uzun olmamalıdır.

Madde 11 - Teslim edilen yapıtlar üzerinde düzeltme yapılamaz.

Madde 12 - Sergilenmek üzere toplanan yapıtların taşıma ve geri verme işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.

Madde 13 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapıtların korunması için gerekli önlemleri alır. Seçici kurulca sergilenmeye değer bulunan yapıtların teslim alınıştan sergi sonunda sanatçıya geri verilişe kadar geçen süre içinde görebileceği zararlar seçici kurulun saptayacağı bedel üzerinden ödenir.

Madde 14 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde yalnız seçici kurulun seçtiği yapıtlar sergilenir. Sergilenen yapıtlar sergi bitiminden önce geri alınamaz.

Madde 15 - Kişiler ve kurumlarca satın alınacak yapıtların sergi kapandıktan sonra alıcılara verilmesi işlemi sergi yöneticisince 15 gün içerisinde tamamlanır.

Madde 16 - Sergiye yapıt veren sanatçı, bu yönetmelik koşullarını ve seçici kurulun kararlarını önceden kabul etmiş sayılır.

Madde 17 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ne seçilen yapıtlar, geri verme işleminin duyurulup başlatıldığı günden itibaren en geç 30 gün içinde verilmiş olan makbuz karşılığında geri alınır. Süresi içinde geri alınmayan yapıtların yitirilmesinden ve göreceği zararlardan yönetim sorumlu tutulamaz.

Madde 18 - Serginin hazırlığı, düzeni, açılması, kapatılıp dağıtılması, kısaca yönetimi ile ilgili işler Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilecek sergi yöneticisi " Komiser " eliyle yürütülür. Bu yöneticiye gereken sayıda yardımcı verilir. Yönetici ve varsa yardımları 1 Mart tarihinde göreve başlarlar, sergi işleri bitinceye kadar görevlerini sürdürürler.

Madde 19- (Değişik: 1/04/1984 – 18375) Devlet Resim ve Heykel Sergisi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca 9 kişilik bir seçici kurul teşkil edilir. Seçici Kurulun başkanı Güzel Sanatlar Genel Müdürüdür. Genel Müdür toplantıya katılmadığı takdirde, ilgili Genel Müdür Yardımcısı Kurula başkanlık eder. Seçici kurulun diğer üyeleri plastik sanatlar alanında bilgi, görgü ve tecrübeleri ile tanınmış sanatçılar, eleştirmenler, estetikçiler, sanat tarihçileri arasından Bakanlıkça seçilir.

Seçici Kurul toplantısı için gerekli çoğunluk sayısı 8’dir. Sergi yöneticisi “komser” Seçici Kurulun danışman üyesidir. Danışman üyenin oy hakkı yoktur. Seçici Kurul ilk toplantısında çalışma şeklini ve esaslarını tespit eder. Her türlü seçim ve değerlendirme açık oy ile yapılır. Sergilenecek eserler oy çokluğu ile tespit edilir. Oy eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Seçici Kurul üyeleri sergiye eserleri ile katılamazlar.

Madde 20- Seçici Kurul 1-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da toplanarak sergi için verilmiş yapıtları inceler, ilk elemeyi yapar. Sonuç bir tutanağa geçirilir. İstanbul’da seçilen yapıtlar ve tutanak 25 Mayıs’a kadar Ankara’ya ulaştırılır. İzmir’de toplanan yapıtların da 25 Mayıs’ta Ankara’da bulunması sağlanır. Seçici Kurul 25 Mayıs- 5 Haziran arasında Anrada’dan İzmir’den gelen ve Ankara’da toplanan yapıtlara ilk elemelerini yapar. Bundan sonra İstanbul ve Ankara ilk elemelerinde seçilen yapıtlar ikinci kez tümüyle incelenir ve sergiye gireceklerin kesin seçimi yapılır.

Madde 21- (Değişik 12/06/1985 – 18782) Seçici Kurul bu seçimi takip eden günde tekrar toplanarak önce devletçe satın alınabilecek nitelikte gördükleri eserleri seçer. Daha sonra bu eserlerin arasından ödüllendirilecek eserleri seçer. Devletçe satın alınması önerilen eserlerin seçimi şöyle yapılır:

a) Seçici kurul üyeleri sergilenecek yapıtların tümünü inceleyerek satın alınmasını uygun gördüklerini tespit ederler. Seçici Kurul başkanı üyelerce seçilen eserleri tutanağa işletir.

b) Beş ve daha yukarı oy alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca satın alınır. Ancak satın alma için harcanacak ödenek miktarı, on ödül tutarını geçemez. Kültür ve Turizm Bakanlığınca satınalının eserlerin üzerine sergi açıldığında "Satın alınmıştır" etiketi konur.

Madde 22 - (Değişik 12/06/1985 – 18782) En az beş oy almış ve Devletçe satın almaya karar verilen eserler arasından ödüllendirilecek eserler seçilir.

Bunun için:
a) Seçici kurul üyeleri ödüle değer gördükleri eserleri aday gösterirler. Aday seçiminde, sanatçıların o yıl içindeki çalışmaları ve verimleri de göz önünde bulundurulur, adaylar üzerinde konuşulur.

b) Ödüllendirilecek eserlerin seçimi açık oyla yapılır. Bu seçimde adayların topladıkları oy sırasına göre sonuç tespit edilir, gerekçeleri ile birlikte tutanağa geçirilir.

Madde 23 - (Değişik 12/06/1985 – 18782) Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde her yıl, serginin iki bölümünde yer alan en çok on esere derecelendirme yapılmaksızın ödül verilir. Ödüller Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenir. Bu ödüllere «Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ödülü» denir. Bölümler için ayrılacak ödüllerin sayısı her yıl serginin iki bölümüne kabul edilen yapıt sayısı ile orantılı olarak seçici kurulca tespit edilir.

a) Ödül kazanan sanatçılara “Devlet Resim ve Heykel Sergisi Ödülü, Başarı Belgesi ve Plaketi” verilir.
b) Ödüllendirilecek her eser için 250.000 TL. verilir .

Madde 24 - Kültür ve Turizm Bakanlığı satın alacağı yapıtların fiyatlarını gerektiğinde seçici kurula incelettirebilir. İnceleme sonucuna göre sanatçılara yeni fiyatlar önerebilir. Önerilen fiyatı kabul etmeyen sanatçının yapıtı satın alınmaz.

Madde 25 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, diğer bakanlıkların, resmi ve özel kurumların valiliklerin ve belediyelerin Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nden yapıt satın almaları konusunda girişimde bulunur.

Madde 26 - Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nden yapıt almak isteyen özel kişi ve kurumlar seçici kuruldan en az 5 oy alsın ya da alınasın istedikleri yapıtları satın alabilirler.

Madde 27 - Seçici Kurul üyeleri ile sergi yöneticisi, yardımcıları ve. memurlarının yolluk ve günlük giderleri 6245 sayılı harcırah yasası uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenir.

Madde 28 - 31 Mayıs gününe kadar sergiye girecek yapıtlar ve ödüllendirmeler kesinleştikten sonra, sergilenecek tüm yapıtların fotoğrafları ile birlikte, sanatçılar ve yapıtları üzerine özlü bilgiler içerecek olan nitelikli katalog basımı için hazırlıklara başlanır. Bu katalogda seçici kurulun gerekçeli kararları da yer alır. Katalog serginin açılış gününden önce hazır olur. Sergide yapıtı bulunan her sanatçıya gönderilir.

Madde 29 - 15 Nisan 1975 tarih ve 15209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliği ile bunun ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 30 - Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.