TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığınca Düzenlenen Hizmetiçi ve Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetlerinde Ders Görevi Alacakların Nitelikleri, Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar

(03/01/2005 tarih ve25689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs Ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri Ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar” madde:10 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır)

Resmi Gazetede yayınlanma tarihi : 29 Aralık 1996 tarih ve 22862 sayı


Amaç
Madde 1-
Bu Esasların amacı: Kültür Bakanlığınca düzenlenen hizmetiçi ve yaygın kültürel eğitim faaliyetlerinde: ders görevi alacakların nitelikleri, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve diğer hususları tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Esaslar ;

a)Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı çerçevesinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli her kademedeki personelin hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde,

b)Ülkemizde kaybolmaya, unutulmaya ve yozlaşmaya başlayan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca eğitim ve öğretimi yapılmayan el sanatlarımızı tanıtarak, tahribini ve yok edilmesini önlemek, aslına uygun olarak öğretip, yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla, kamu ve özel kurum ve kuruluşların elemanları ile halka yönelik olarak düzenlenen yaygın kültürel eğitim faaliyetlerinde,

Ders görevi alacakların nitelikleri, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı ve diğer hususları kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Esaslar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Esaslarda geçen:

a)“Bakanlık” Kültür Bakanlığını,

b)“Hizmetiçi Eğitim” 12 Temmuz 1995 tarihinde yürürlüğe giren Kültür Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülen eğitimi;

c)“Yaygın Kültürel Eğitim” ikinci maddenin “b” fıkrasında belirtilen konularda: kamu ve özel kurum ve kuruluşların elemanları ile halka yönelik olarak yapılan kurs ve seminerleri,

d)“Eğitim Programı” Yıllık eğitim planına göre hazırlanan: eğitim konuları, ders saatleri sayısı, eğitim metodu vb. hususları kapsayan programı.

e)“Eğitim Faaliyetleri” Bu esaslar çerçevesinde yürütülen hizmetiçi ve yaygın kültürel eğitim faaliyetlerini.

f)“Eğitim Görevlisi” Eğitim faaliyetlerinde eğitici, öğretici ve usta eğitici olarak ders görevi verilen kimseleri, ifade eder.

Ders Görevi Alacakların Nitelikleri
Madde 5-
Her derecedeki kurs, seminer ve benzeri hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile yaygın kültürel eğitim faaliyetlerinde görev alacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır.

a)Bakanlık mensupları arasından görevlendirilenlerin eğitimde yer alan konularda bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip yüksek öğrenimli olması,

b)Diğer kurumlardan görevlendirilenlerin eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve beceriye ve bunları eğitim göreceklere anlatma yeteneğine sahip yüksek öğrenimli olması,

c)Üniversite öğrenim elamanlarından görevlendirilenlerin öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olması, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfından görevlendirileceklerin ise, öğretmenlik formasyonuna sahip ve yüksek öğrenimli olması,

d)Üzerinde resmi görev bulunmayanlardan, yaygın kültürel eğitim faaliyetlerinde görev alacakların ise, konularında uzman kişiler olması.

Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı
Madde 6-
Eğitim Faaliyetlerinde görev verileceklere;

a)Bakanlıktan görevlendirilecek personele birden fazla kursta görevlendirilse dahi haftada 8 saat,

b)Diğer kurumlardan görevlendirilecek Devlet memurlarına haftada 8 saat,

Ancak; Hizmet içi Eğitim ve Yaygın Kültürel Eğitim faaliyetlerinde kurum içinden ve diğer kurumlardan ders verecek yeterli sayıda ve istenilen vasıfta öğrenci bulunamaması halinde konunun uzmanı kamu personeline günde 4, haftada 20 saat, (yıllık 300 saati geçmemek üzere),

c)Üniversite öğretim elemanları ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil personele çalışmakta oldukları kurumun ek ders görevi ile ilgili mevzuatında belirtilen mecburi ve isteğe bağlı ek ders saatini aşmayacak şekilde,

d)Üzerinde resmi görevi bulunmayanların Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde görev almaları halinde haftada 8 saat, Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetlerinde görev almaları halinde ise günde 8, haftada 40 saat’e kadar

Ücretle ek ders görevi verilebilir.

Diğer Hususlar
Madde 7-
Eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi, beceri, anlatma ve öğretme yeteneğine sahip birden fazla eğitim görevlisi istekli olduğu takdirde; bunların eğitim durumları gözönüne alınarak görevlendirme yapılır.

Madde 8-
Eğitim faaliyetleri sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavları yürütmek ve sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere oluşturulan komisyon üyelerinin her birine sınav ve değerlendirme yaptıkları her gün için 6 saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ancak, sınav kağıtlarının değerlendirilmesinde 5 günden fazla süre için ücret ödenmez.

Yürürlükten Kaldırılan Esaslar
Madde 9-
19.7.1986 tarih ve 86/10848 sayılı Bakanlıklar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, “Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 10-
Maliye Bakanlığı ve 832 Sayılı Kanunun 105 inci maddesine göre Sayıştay’ın uygun görüşü alınan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11- Bu Esasları, Kültür Bakanlığı yürütür.

NOT : 3 Sayfa, 11 maddeden oluşmaktadır.