TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslararası Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliği

 Aşağıdaki Yönetmelik 03/08/2006 tarih ve 26248 Sayıl Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren "Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslar Arası Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"hükümleri uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Resmi Gazete Tarihi: 08.04.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21546

BİRİNCİ BOLUM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Ülke düzeyinde yapılan yerel, ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklerin yasalara uygun, düzenli ve seviyeli bir biçimde yapılmasını ve yayılmasını sağlamak üzere, hangi hallerde ve ne şekilde yardım yapılacağını göstermektedir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Kültür Bakanlığı'nca:

Ülke düzeyinde, yerel, ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikleri Devletimizin ulusal kültür politikasına uygun olarak, Ülkemizin kültürel değerlerini ve zenginliklerini yaşatıcı, yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve tanıtıcı, (şenlik "festival", anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, fuar ve benzeri) etkinliklerde bulunan düzenleme komitelerine, kurum ve kuruluşlara yapılacak yardımların esas ve usullerini kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik 354 sayılı Kültür Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen:
"Bakanlık" Kültür Bakanlığını,
"Bakan" Kültür Bakanını,
"Bakanlık temsilcisi" yapılan etkinliğin danışmanlığını yapabilecek kişiyi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yapılacak Yardımlara Dair Esaslar

Bakanlıkça Yapılabilecek Yardımlar
Madde 5-
Bakanlıkça genel esaslara uygun olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikle¬re aşağıda yazılı yardımlardan biri veya birkaçı yapılabilir.

a) Bütçenin transfer bölümünden ödenek tahsis etmek,
b) Yayın, resim, fotoğraf, el sanatları ve benzeri sergiler açmak,
c)Konser, temsil, resital ve benzeri sanat etkinliklerinde bulunmak,
ç) Salon, galeri tahsis etmek,
d) Bakanlık yayınlarını vermek,
e)Uzman ve sanatçı göndermek,
f) Yapılacak kültürel etkinliklere teknik ve idari yönden yardımcı olmak

Yardım Esasları
Madde 6-
Yapılacak yardımların olanak ölçüsünde ülke düzeyine yayılması esas alınır.

Madde 7-Yerel ve ulusal kültür etkinliklerine yardımda bulunulabilmesi için etkinliğin düzenlendiği yerin Mülki amirinin bilgisi dahilinde program yapılması zorunludur.

Madde 8-Kültürel etkinliklerde, yörenin kültürel zenginlikleri ele alınmalı, öz değerlerinin tanıtılması ön planda tutulmalıdır.

Madde 9-Siyasi, ideolojik ve etnik amaç taşıyan, Atatürk İlkelerine ve Türk Devletinin rejimine aykırı düşen kültür etkinliklerine Bakanlıkça yardım yapılmaz.

Madde 10-Bakanlıkça yapılacak mali yardım, Türk Kültürünü tanıtmaya yönelik etkinlikler ile anıt,heykel yapımı, yayın, kostüm, müzik aleti, ses ve ışık düzeni alımı ve benzeri kalıcı eserler için kullanılır.

Madde 11-Uluslararası düzeyde kültürel etkinliklere yardım yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı'nın olumlu görüşleri istenebilir ve bu etkinliğin resmi bir kurum, vakıf veya kamu yararına çalışan bir derneğin organizatörlüğünde düzenlenmiş olması şartı aranır.

Ancak, gerektiğinde Bakanlık yukarıda belirtilen vakıf veya kamu yararına çalışan derneğin kendi etkinlik sahasında uluslararası bir birliğe üye olması şartını da arayabilir.

Yardımın Gönderilme Şekli
Madde 12-
Bakanlıkça yapılan mali yardım, Düzenleme Komitesine verilmek üzere illerde il kültür müdürlüğü, ilçelerde kütüphane müdürlüğü veya memurluğu veya müze müdürlüğü adına ilgili defterdarlık veya mal müdürlüklerine veya doğrudan il özel idareleri ile faaliyeti düzenleyen kuruluşa gönderilir.

Denetim
Madde 13-
Bakanlıkça yardım yapılan etkinlikler, gerektiğinde Bakanlık temsilcisi veya temsilcileri tarafından yerinde izlenir. İlgili kuruluşlar, Bakanlık temsilcisinin isteği halinde istenilen bilgileri vermeye ve belgeleri göstermeye mecburdur. Temsilciler, bir raporla etkinlik hakkında görüşlerini Bakanlığa, etkinliğin bitimin¬den itibaren 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır.

Düzenleme Komitesi
Madde 14-
Kültürel etkinlikler için gerekli hazırlıkları yapmak, plan ve iş programlarını tesbit ve uygulamak üzere bir düzenleme komitesi kurulur.
Bu komitede bir Bakanlık Temsilcisi bulunur. Bu "Düzenleme Komitesi";

a) İl özel idareleri, belediyeler ve düzenleme komiteleri tarafından yapılacak etkinlikler İçin o yerin mülki amiri veya yetkili kılacağı birinin başkanlığında kurulur. Komitenin, etkinliğin yapılacağı yerin belediye başkanı ve o yerdeki Bakanlık temsilcisi tabii üyesidir.

b) Vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler ve meslek kuruluşları, halk sanatları ve kültür araştırmaları yapan bilim kurumlarında ise kendi bünyelerindeki yönetim kurulları tarafından kurulur.

"Düzenleme Komitesi", kültürel etkinliklerin düzenleme ve uygulamasından, ödeneklerin usulüne uygun olarak harcanmasından sorumludur.

Yardım İsteminde Bulunma
Madde 15-
Kültürel etkinlikleri düzenleyen kuruluşun Bakanlıktan yardım isteminde bulunması halinde aşağıdaki hususlar aranır:

a) Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerin, yapılacağı tarihten önce Bakanlığa bildirilmesi ve aşağıda (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgelerin ise etkinliğin başlayacağı tarihten önce Bakanlığa gönderilmesi,

b) Düzenleme Komitesi başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu ve görevleri,

c)Kültürel etkinliğin maliyeti ve bunun nerelerden temin edileceği,

ç) Etkinliğin program taslağı,

d) Çalışma programında yer alan kültürel etkinliklerin nerelerde gerçekleştirilebilecekleri, etkinliklere ait teknik araç ve gereçlerin nitelikleri ve bunların nerelerden sağlanacağı,

e) Etkinliklere katılacak yerli ve yabancı gösteri grupları veya sanatçı topluluklarının listesi, yurt dışından davet olunacak grup veya kişiler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstemlerin Değerlendirilmesi

Yardım Komisyonu
Madde 16-
Kültür Bakanlığınca hangi etkinliklere ne gibi yardımlarda bulunulacağı Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, ilgili müsteşar yardımcısı veya yardımcıları, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı ve etkinlik, Bakanlığın bir başka birimini ilgilendiriyorsa bu birim amirinden (Komisyonun teknik üyesi olup oy hakkına sahip değildir.) oluşan bir komisyonca tespit olunur. Komisyon en az üç üyenin bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu İki oy sayılır.

Komisyonca alınan yardım kararı, Bakanın onayından sonra uygulanır. Yardım isteminde bulunan kurum ve kuruluşa, yardım edilip edilemeyeceği, komisyon kararından sonra etkinliği ilgilendiren birimce bir yazı ile bildirilir.

Yardım Ölçüleri
Madde 17-Y
apılacak yardım istemlerinin Komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur.
a)Türk kültür değerlerini yaşatıcı, yayıcı ve özüne sadık kalıcı bir amaçla yapılan etkinlikler,
b)Etkinliğin Türk kültür değerlerinin tanıtılmasını sağlamadaki yeterliliği ve önemi,
c)Ulusal kimlik ve beraberliğimizi güçlendirici olması,
ç) Önceki etkinliklerin uygulanmasındaki başarı derecesi.

Harcama belgelerinin gönderilmesi
Madde 18-
Bakanlığın yapacağı yardım, tahsis edildiği amaç dışında kullanılamaz.

Yardım yapılan kuruluş Bakanlık yardımı ile ilgili harcama belgelerinin birer suretini, etkinliğin bitiminden en geç iki ay içerisinde Bakanlıktaki ilgili birime göndermeye mecburdur. Gerçekleştirilmeyen etkinlikler için yapılan yardımlar Bakanlığa aynen iade edilir.

Koordinasyon
Madde 19-
Kültür Bakanlığı Bütçesinin "yurt sathında yapılacak çeşitli kültürel faaliyetlere iştirak" harcama kalemine konan ödeneğin, ilgili birimlere dağıtım hizmetleri Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Yönetmelik
Madde 20-
12/4/1986 tarih ve 19076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahalli, Milli ve Milletlerarası Kültür ve Turizm Faaliyetlerine Yardım Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 21-
Sayıştay, Maliye ve Gümrük ve İçişleri Bakanlığı görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 22-
Bu Yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür.