TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 31 Ağustos 1993 21684

BİRİNCİ- BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 -
Bu Yönetmelik Kültür Bakanlığı’nın kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda yapılacak yayınların seçimini, basım-yayın usullerini, Yayın Kurullarının kurulmasını, çalışma esaslarını, görevlerini ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. '

Kapsam

Madde 2 -
Bu Yönetmelik Kültür Bakanlığı’nca yapılacak telif, işlenme ve tercüme eserlerle, bunlara ödenecek ücretlerin esaslarını kapsar.

Dayanak ,

Madde 3 -
Bu Yönetmelik 24/01/1989 tarih ve 354 sayılı Kültür Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye; 01/11/1983 tarih ve 2936 sayılı Kanunla değişik 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na; 20/02/1987 tarih ve 87/11526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

“Bakanlık”; Kültür Bakanlığını,

“Daire Başkanlığı”; Yayımlar Dairesi Başkanlığı’nı,

“Yayın Kurulu”; Kültür Bakanlığı Yayın Danışma Kurullarını,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulları, Eserlerin, İncelenmesi ve Seçilmesi

Yayın Kurullarının Oluşturulması

Madde 5 -
Yayın işleri ile ilgili kurullar, Daire Başkanlığı’nın teklifi, Bakanlık Makamı’nın “Olur”u ile oluşturulur. Kurul Üyeleri Daire Başkanlığınca belirlenir ve Bakanlık Makamı’nın “Olur”u ile görevlendirilir. Bu üyeler Bakanlık elemanları arasından ve Bakanlık dışından, kendi alanında yetişmiş kişilerden seçilir. Daire Başkanı bu kurulların tabii üyesi ve başkanıdır. Yayın hazırlığı işleri ile görevli kılınan birer kişi de oluşturulan Yayın Kurulu’nun daimi üyesidir.

Toplantı ve Karar

Madde 6 -
Kurullar, Daire Başkanlığı’nın gerekli gördüğü hallerde toplanır. Kurullar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alırlar. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.

Toplantılar Daire Başkanlığınca hazırlanan gündemle yapılır. Kurullar, gerektiğinde Daire Başkanlığının teklifi ile ortak toplantı yapabilir. Kurular sekretaryası Yayınılar: Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Kurulların Görevleri

Madde 7 -
Yayın Kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlık yayın politikasını ve 13 üncü maddedeki ,ilkeleri göz önün de bulundurarak:

a) Hazırlanarak yayınlanması isteğiyle Bakanlığa gönderilen eserleri inceleyerek veya inceleterek, yayınlanıp yayınlanamayacağı konusundaki görüşünü belirtmek.

b} İhtiyaç duyulan tür ve sahalarda Bakanlığa eser hazırlamak veya hazırlayacak yazar ve mütercimleri tespit ederek bu kişilere eserin ısmarlama yoluyla hazırlattırılmasını teklif etmek.

Madde 8 - İnceleyicinin-verdiği gerekçeli rapor, yeterli görülmezse veya süresi içinde incelenip Bakanlığa teslim edilmezse eser ikinci bir inceleticiye gönderilebilir. Alınan rapor Kurulda değerlendirilir ve eserin basılıp basılmaması teklifi buna göre oluşturulur.

Madde 9 - Kurullar, eserleri bir inceleyiciye göndermeden de basılmasını teklif edebilir veya geri çevirebilir.

Madde 10 - Kendisinden Bakanlık adına eser hazırlaması istenen kişi veya kişiler, belirtilen süre içerisinde çalışmayı tamamlayıp Bakanlığa sunmadıkları takdirde, bu kişi veya kişilerden işi geri almak ve bir başka hazırlayıcıya vermekle Bakanlık yetkilidir.

Madde 11 - Kurularca uygun görülen eserlerden hangilerinin basılacağının, basılacak eserlerin dizilerini ve baskı sayılarını tespit etmek Daire Başkanlığının teklifi, Bakanlık Makamı’nın oluruna bağlıdır.

Madde 12 - Yayın Kurulu üyelerine ait eserlerin görüşülmesiyle ilgili toplantılara, eser
sahibi üye katılmaz.

Madde 13 - Yayın Kurullarınca, eserlerin seçiminde, hazırlanmasında, sadeleştirilmesinde, tercüme edilmesinde göz önün de tutulacak temel ilkeler
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uygun -olması ve kanunlara göre suç oluşturmaması,

b) Atatürk ilke ve inkılaplarının korunması, yaşatılması ve benimsetilmesi prensibine aykırı olmaması,

c)Milli birlik ve beraberliğimizi bozucu görüşlere, insanı, aiIeyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi,

d) Milli kültürümüzü evrensel boyutlara ulaştıracak ve insanlığın ortak değerlerine katkıda bulunacak nitelikte olması, toplumsal yararlılığı ve evrenselliği gözönünde bulundurması,

e) Toplumun çağdaşlaşmasına, demokratikleşmesine, kendisini tanımasına katkı sağlayıcı nitelikte olması,

f) Ülke dışındaki insanlarımızın kültürel kimliklerini korumalarına ve sanatsal gereksinimlerini korumalarına destek olucu nitelikte olması, " '

g), Ortak kültür bağlanınız olan diğer ,bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile ikili kültür alışverişini sağlayıcı ve dostluk bağlarını güçlendirici nitelikte olması,

h) . Eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydaIanılarak herkesin kolayca anlayacağı, yaşayan ve konuşulan Türkçenin kullanılmasıyla hazırlanmış olması,

ı) Bilimsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanmış olması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 14 - Eserlerin yayımlanması için başvuruda bulunanlar eserlerini muhteva, imla terim, dil, harita, resim, şekil, nota vb. bakımından matbaaca dizgisine ve baskısına başlanabilecek şekilde hazırlayıp, daktilo edilmiş iki nüsha halinde başvuru yazısı ile teslim etmek zorundadır.

Madde 15 - Telif, tercüme ve işlemlerini noter kanalıyla Bakanlığa devir ve temlik eden yazar ve mütercimlerin sahnede temsil edilecek ve seslendirilecek telif, tercüme ve işlenme eserlerinin temsil veya seslendirilmeden doğan hakları kendilerinin, basım hakları ise Bakanlığındır.

Madde 16 - Bakanlıkça bastırılan bir eserin yeni baskısının yapılması veya yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi, Bakanlıkça yapılmış baskısının 9/10’unun bitmiş olmasına ve Daire Başkanlığı’nın teklifi, Bakanlık Makamı’nın “Olur”una bağlıdır.

Madde 17 - Bakanlık, Yayımlar Dairesi Başkanlığı dışındaki Genel Müdürlük ve Daire Başkanlıklarınca kendi konularında yayına hazırlattırılan ve Bakanlık yayını olarak yayınlanması düşünülen eserlerin, gerektiğinde kurularca bu Yönetmelik ilkeleri çerçevesinde incelettirilmesini isteyebilir.

Madde 18 - Bakanlık dışından katılan Kurul üyelerine “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre huzur hakkı ödenir. Toplantıya başka yerden katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik verilir.

Telif Haklarının Belirlenmesi

Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerince yayımlanacak eserlerin telif, işlenme veya tercüme hak ve ücretleri Bakanlar Kurulu’nun 20/02/1987 tarih ve 87/11526 sayılı kararı ekinde yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Ancak, resmi, görev gereği hazırlanmış serlere ücret ödenmez.

Yayın Kurulu Kararı Gerekmeyen Durumlar

Madde 20 – 19 uncu maddede adı geçen yönetmeliğe göre ücret ödenmeyecek olan yayınlarda yer alacak metinler veya eserler için Yayın Kurulu kararı alınması zorunlu değildir.

Hüküm Bulunmayan Durumlar

Madde 21- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 19 uncu maddede adı geçen yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. .

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 22 - 19 Aralık 1981 gün ve 17549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, isminde ve bazı maddelerinde değişiklik yapılarak 17 Aralık 1982 gün ve. 17901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği ve Kurullar Huzur Hakkı Ödeme Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.