TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 21.05.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20877

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam, Dayanak ve Deyimler

Kapsam
Madde 1-
Bu Yönetmelik, Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma, yetiştirilme, müfettiş yardımcılığı ve müfettiş kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavlar ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 2-
Bu Yönetmelik, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilât Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince düzenlenen Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün, 12, 13 ve 44 üncü maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

Deyimler
Madde 3-
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Kültür Bakanlığı,
Bakan : Kültür Bakanı,
Teftiş Kurulu veya Kurul : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu,
Kurul Başkanı veya Başkanı : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,
Müfettiş : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişler ve müfettişler,
Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Kültür Bakanlığı müfettiş yardımcıları,
Şube Müdürlüğü : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Müfettiş Yardımcılığına Atanabilme Koşulu
Madde 4-
Kültür Bakanlığı müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavı kazanmak şarttır.

Sınavlara Katılacaklarda Aranan Nitelikler
Madde 5-
Giriş sınavına, aşağıdaki şartları taşıyanlar katılabilir.

A) Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde yürütülecek ve ÖSYM tarafından yapılacak ön eleme sınavında başarılı olmak,
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,
C) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da eşitleri olan yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birisini bitirmiş olmak,
D) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
E) Sınavın açıldığı. yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak
F) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,
G) Sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak.

Sınavın Duyurulması
Madde 6-
Alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yerler, başvuru mercii ve son başvuru tarihi Türkiye genelinde yayımlanan en az üç gazetede en az iki kez ilan edilir. Son ilan, son başvuru tarihinden en az 15 gün önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç on gün önce bitecek şekilde tespit edilir.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Başvuru Şekli, Gerekli Bilgi ve Belgeler
Madde 7-
Giriş sınavına 5 inci maddede yazılı koşulları taşıyanlar iki fotoğrafla birlikte aday formu doldurarak başvurabilirler.

Aday formunda ad ve soyad, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

Gerçeğe Aykırı Beyan
Madde 8-
Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Yazılı Sınava Başvuru
Madde 9-
Yazılı sınava girecek adaylara 15 günlük bir başvuru süresi tanınır ve sınava katılmak için aranan niteliklere sahip olanlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde, sınavın yapılacağı yer ve tarihleri belirtilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır. Yazılı sınav adayların başvuru süresinin sona ermesinden itibaren 15 gün sonra yapılır.

Sözlü Sınavdan Önce İstenecek Belgeler
Madde 10-
Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

A) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,
B) Yüksek öğrenim kurumu bitirme diploma veya belgesinin aslı veya onaylı örneği,
C) 5 inci maddenin (D) bendinde belirtilen durumu gösterir, tam teşekküllü resmi hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,
D) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığına veya ertelettiğine ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına ilişkin belge,
E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü olmadığını gösterir Cumhuriyet Savcılığından alınmış belge.

Sözlü sınavda başarılı olamayan adayların bu belgeleri iade edilir.

Sınavın Yapılacağı Yer
Madde 11-
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı Ankara ve ihtiyaca göre diğer kentlerde, sözlü kısmı Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılır.

Giriş Sınavı Kurulu
Madde 12-
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca Müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Başkanlıkta yeterli eleman bulunmaması halinde Bakanlık personeline de görev verilebilir.

Yazılı Sınav Konuları
Madde 13-
Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

A) Ekonomi
a- Mikro ekonomi
b- Makro ekonomi
c- Güncel ekonomik sorunlar
B) Hukuk
a- Anayasa Hukuku : Genel esaslar
b- İdare Hukuku : Genel esaslar ve idari yargı
c- Medeni Hukuk : Genel esaslar ve ayni haklar
d- Ceza Hukuku : Genel esaslar
e-Ticaret Hukuku : Genel esaslar ve kıymetli evrak
f- Borçlar Hukuku : Genel esaslar
C) Maliye
a- Maliye politikası
b- Kamu gelir ve giderleri
c- Bütçe d- Kamu borçları
D) Muhasebe (Genel Muhasebe)
E) Yabancı Dil
a- Almanca
b- Fransızca
c- İngilizce dillerinden biri
F) Kompozisyon

Sınav Sorularının Hazırlanması
Madde 14-
Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav kurulunca tespit edilir. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, her konunun sorusu ayrı bir mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

Yazılı Sınavların Yapılma Şekli
Madde 15-
Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü ehliyeti ve benzeri ) bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılarak adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulunca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli gözcülük eder.

Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler.

Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır.

Soruların sınav başlama saatinde kurul üyelerince açıldığını ve sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenir.

Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi
Madde 16-
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 50'den az olmamak üzere ortalama 60 puan almak gerekir.

Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 17-
Yazılı sınavı kazanan adayların soyadı sırasına göre listesi hazırlanarak duyurulur ve kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

Sözlü Sınavlar
Madde 18-
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların, muhasebe ve yabancı dil hariç olmak üzere, yazılı sınavdaki bilgi düzeyi ile genel kültür, zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları dikkate alınır.

Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 60 olması şarttır. Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Giriş Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması
Madde 19-
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puanların eşit halinde sıralamada yabancı dil puanı esas alınır.

Giriş sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak duyurulur.

Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası
Madde 20-
Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olanların sayısının boş kadro sayısından fazla olması durumunda, bu durumda olanlar yedek olarak sınavı kazanmış sayılırlar. Sınavı yedek olarak kazananların, bir sonraki sınava kadar, kadro boşalması ya da yeni kadro temin edilmesi halinde başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bir giriş sınavını kazanıp da sonradan açılacak ilk sınava kadar kadrosuzluk veya başka bir nedenle atanmayan veya atandığı halde görevine başlamayanlar, sonradan herhangi bir hak iddia edemezler.

Müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem sırası, Kurul içindeki fiili hizmet süresine, aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki kıdem sırası ise giriş sınavı notuna göre belirlenir.

Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 21-
Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Kurul arşivinde saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmede Amaç
Madde 22-
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür.

A) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,
B) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
C) İlmi ve mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak,
D) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak.

Yetiştirme Programı
Madde 23-
Müfettiş yardımcıları, en az üç yıllık yardımcılık dönemlerinde, yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi yanında, aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

A) Birinci dönem çalışmaları:

Müfettiş yardımcıları müfettiş refakatine verilmekle beraber, bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

B) İkinci Dönem Çalışmaları:

Bu dönem çalışmaları, teftiş ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde yapılır. Bu teftiş ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir.

Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma usullerinin yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.

C) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

En az 1 yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. (EK) Bu şekilde yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, bu Yönetmeliğin 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50 nci maddelerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesinde, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlik Yeterlik Sınavı

Yeterlik Sınavına Girme Hakkının Kazanılması
Madde 24-
Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreli eğitim ve staj dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma
Madde 25-
Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit olunanlar, yeterlik sınavını beklemeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Yeterlik Sınavı Tarihinin Bildirilmesi
Madde 26-
Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tabi tutulacakları yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az iki ay önce yazıyla bildirilir.

Yeterlik Sınavı Kurulu
Madde 27-
Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca Müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Yeterlilik Sınavı Konuları
Madde 28-
Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri aşağıdaki konulardan yapılır.

A) Genel kültür bilgisi ile Bakanlık mevzuatı ve Bakanlıkla ilgili diğer mevzuat,
B) Bakanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri,
C) Mali mevzuat,
D) Personel mevzuatı,
E) Teftiş ve soruşturma mevzuatı ve uygulaması.

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması
Madde 29-
Yazılı sınav soruları 28 inci maddede yer alan konuların her birinden en az iki soruyu içerecek şekilde Sınav Kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar da Sınav Kurulu tarafından tespit edildikten sonra, hazırlanan sorular kurul üyeleri tarafından imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur.

Yazılı Sınavın Yapılma Şekli
Madde 30-
İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarf sınava katılanların huzurunda açılarak müfettiş yardımcılarına dağıtılır veya yazdırılır. Sınava katılan müfettiş yardımcılarının isimleri ve sınav sonunda kaç sayfa sınav kağıdı toplandığı bir tutanakla tespit edilir ve Sınav Kurulu Başkanına sunulur. Sınava, sınav kurulu üyeleri gözcülük ederler.

Müfettiş yardımcıları cevaplarını mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınavda kopya çektiği tespit edilen müfettiş yardımcıları başarısız sayılırlar. Durum bir tutanakla tespit edilir.

Yeterlik sınavına girecek adaylardan hastalık, bir yakının ölümü ve bu gibi geçerli bir nedenle sınava katılamayanlar olduğunda, durumun resmi belgeyle tevsiki halinde Sınav Kurulu sınavın ileri bir tarihte yapılmasına karar verebilir. Bu halde durum bir tutanakla tespit edilir ve yeni sınav tarihi adaylara yazıyla bildirilir.

Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi
Madde 31-
Yazılı sınav kağıtları Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Sınav Kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Sözlü Sınav
Madde 32-
Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması şarttır. Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yeterlik Sınavı Notu
Madde 33-
Müfettişlik yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Yeterlik Sınavını Başaramayanlar
Madde 34-
Yeterlik sınavını başaramayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyen müfettiş yardımcıları, Bakanlıkta, durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.

Müfettişliğe Atanma
Madde 35-
Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları, boş olan müfettişlik kadrolarına başarı sırasıyla atanırlar. Yeterlik sınavı puanlanın eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı kıdemi dikkate alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Esas ve Usulleri

İşin Devamlılığı ve Devri
Madde 36-
Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

A) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş "devir notu” hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna :
a- Devredilen işin ne olduğu,
b- Devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,
c- Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği hakkındaki düşüncelerini yazar.
B) Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, belgelerle birlikte işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.
C) Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

Haberleşme ve Yazışma Yöntemi
Madde 37-
Müfettişler kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ve yüksek yargı organlarıyla yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

Müfettişler, merkezden görev yerlerine hareketleri ile göre ve izin dönüşü göreve başlamalarını yazı ile Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varış ve burada ayrılışlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına telgraf, faks, teleks, e-mail gibi yazılı haberleşme araçlarıyla bildirirler.

Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler grup başkanı tarafından yapılır.

Çok gizli ve acele işler için müfettişlerin birbirleriyle ve Başkanlık haberleşmelerinde şifre anahtarı; acele ve fakat gizli olmayan-yazışmalarda duruma göre telgraf, teleks ve faks kullanılabilir.

Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 38-
Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır :
A) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,
B) Müfettişlerden gelen rapor, tahkikat evrakı ve sair yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
C) İşleri biten rapor, yazı ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,
D) Teftiş Kurulunun çalışanlarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,
E) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak,
F) Müfettişlerin görevleriyle ilgili mevzuatı çoğaltmak, dağıtmak ve dosyalamak,
G) Müfettişlerin hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,
H) Teftiş Kurulu Başkanlığına mal edilen demirbaş, mefruşat, büro malzemeleri ve benzer eşyanın kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak,
I) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak,
J) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Büro işlerinde gizlilik esastır. Görevleri sebebiyle öğrendikleri gizli konular, raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz. Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Raporlar

Rapor Çeşitleri
Madde 39-
Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

A) Cevaplı rapor,
B) Fezleke,
C) Soruşturma raporu,
D) İnceleme raporu,
E) Genel durum raporu,
F) Personel denetleme raporu,
G) (Ek) İnceleme-Araştırma Raporu düzenlerler.

Cevaplı Rapor
Madde 40-
Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

Her birim için tek bir cevaplı rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibariyle ayrı ayrı cevaplı rapor düzenlenebilir.

A) Cevaplı raporlar teftiş sonunda yerinde düzenlenir ve başlıca şu bilgileri kapsar:
a- Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, teftiş dönemi, teftişe başlama ve bitirme tarihleri,
b- Noksan ve hatalı görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve kararların hangi maddeleriyle ilgili olduğu,
c- Raporun madde, sayfa ve ek sayısı ile cevaplandırma süresi.
B) Cevaplı rapor üç nüsha düzenlenerek ilgili birime tebliğ edilir. Müfettiş tarafından 10 günden fazla olmamak üzere verilecek süre için memur ve amirler tarafından cevaplandırıldıktan sonra, ilk iki nüshası müfettişe geri gönderilir. Üçüncü nüshası denetim dosyasında saklanır.
Raporları verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe geri vermeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Gecikme gerekçe göstermeyen veya gösterdiği gerekçe haklı nedenlere dayanmayan ilgililer hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması için müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı yazılır.
C) İlgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son görüş ve tekliflerin açık ve gerekçeli yazılmasına önem verilir. Ayrıca, müfettişler verilen cevaplar ve eleştiri konusu yapılmayan hususlarda birimin genel durumunu belirtir son görüşlerini yazıp, denetlenen memurların adları, soyadları, unvanları ve gerekli diğer bilgileri ihtiva eden personel listesi, denetim sırasında tuttukları tutanaklar ile gerekli diğer belgeleri de ekleyerek, cevaplı raporu bir ay içinde Teftiş Kuru Başkanlığına verirler.
D) Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum hakkında müfettiş tarafından denetim defterine şerh düşülür.
E) Merkez teşkilatına sevk edilen cevaplı raporda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, merkez teşkilatı tarafından da ilgili birime ayrıca talimat verilerek sonuçları takip edilir.

Fezleke ve Soruşturma Raporları
Madde 41-
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturma sonucu "Fezleke"ye, bunun dışında kalan soruşturma sonuçları "Soruşturma Raporu"na bağlanır.

Fezlekelerde, soruşturma emrinin tarihi ve sayısı, soruşturmaya nasıl başlandığı gösterilir. Sanığın görevi ve kimliği, üstüne atılan suçlar, soruşturmanın ne şekilde geliştiği, deliller ve sanığın savunmasının özeti yazılır. Sanığın üstüne atılan suç, birden fazla suç varsa herbiri, ayrı ayrı ele alınarak elde edilen delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sanığın yargılanmasına gerek olup olmadığına, gerekiyorsa hakkında uygulanması gereken ceza maddesine ilişkin görüş belirtilir.

Soruşturma raporları da biçim yönünden Fezlekeler gibi düzenlenir.

Düzenlenen fezleke ve soruşturma raporlarının asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yapılan soruşturma sonucu, Kanunun 17 nci maddesindeki suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettiş tarafından doğrudan yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

İnceleme Raporu
Madde 42-
İnceleme Raporu;

A) Teftişlerde cevaplı rapor düzenlenmemesi halinde, birimin genel durumunu içeren hususların,
B) Bakanlıkça incelettirilen çeşitli konular hakkında düşüncelerin,
C) İhbar ve şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde, yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Genel Durum Raporu
Madde 43-
Genel durum raporu;
A) Gerekli görülen hallerde, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlik, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içerir ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanır.
B) Gerekli görülen hallerde, yapılan bir yıllık çalışmaların sonuçları hakkında müfettişler tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek maksadıyla düzenlenir. Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:
a- Teftiş yeri, teftişi yapılan birim veya servisler ve yazılan raporlar,
b- Teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve vasıfları yönünden yeterli olup olmadıkları,
c- İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmaların neticeleri,
d- Diğer inceleme konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,
e- Görevden uzaklaştırılan, tayini teklif edilen memur varsa sayıları ve sebepleri,
f- Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,
g- Çalışma yerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçları,
h- Gerekli görülen diğer hususlar.

Personel Denetleme Raporu
Madde 44-
Müfettişlerce teftiş edilen birimlerin amir ve memurları hakkında düzenlenen rapordur.

Raporda amir ve memurların;
A) Dış görünüşü,
B) Zeka ve kavrayış derecesi,
C) Sorumluluk duygusu,
D) Görevine bağlılığı, iş heyecanı, teşebbüs fikri,
E) Mesleki bilgisi, yazılı ve sözlü ifade kabiliyeti, kendini geliştirme ve yenileme gayreti,
F) İntizam ve dikkati,
G) Disipline riayeti,
H) Amirlerine, mesai arkadaşlarına, iş sahiplerine karşı tutum ve davranışı,
I) Görevini yerine getirmede çalışkanlığı, kabiliyeti ve verimliliği,
J) Yurt dışı görevlerde temsil yeteneği,
K) Yöneticilik kabiliyeti (Amirler için) hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir. Kifayetsiz ve delillendirilememiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

(Ek)
İnceleme-Araştırma Raporu
Madde 44/A-
İnceleme-Araştırma Raporu;
A) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,
B) Bakanlıkça incelettirilen-araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,
C)Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. İnceleme-araştırma raporları, konularının îlgilendirdiği birimler gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili yerlere gönderilir.

Sonuç Bildirimi
Madde 45-
Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlar, Bakan onayına bağlanmış raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden, kendileriyle ilgili olanların sonuçlarını, ayrıca tarih belirtilmemişse, en geç üç ay içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Üç ay içinde sonuçlandırılması mümkün olmayan iş ve işlemler hakkında sonuçlanıncaya kadar her üç ayda bir gelişmeler hakkında bilgi verilir.

Raporlar üzerine yapılan iş ve işlemlerle ilgili sonuçlar, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

Sonuçlar müfettiş tarafından yeterli bulunmadığı takdirde, konu ile ilgili görüşlerini gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Çalışma, Hakediş ve İş Cetveli
Madde 46-
Müfettişler, çalışmalarını, her ay düzenleyecekleri çalışma cetvelinde; yurtiçi geçici görev gündelik ve yolculuk giderlerini yolculuğun gerçekleştiği ay itibariyle hakediş cetvelinde gösterirler. Hakediş cetveline yolluk bildirimi ile çek yaprağı, varsa posta ve diğer giderlere ait belgeler eklenir.

Her müfettiş, kendisine verilen veya kendisi tarafından el konulan bütün işleri iş cetveline kaydeder.

Bu cetvellere ve iş cetveline kaydedilen işlere yılbaşından başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir.

Verilen iş sonuçlandırıldığında iş cetvelinden çıkartılır ve yazılan raporun çeşit, tarih ve sayısı bu cetvelde gösterilir. İşin bir başka müfettişe devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.

Kimlik Belgesi ve Mühür
Madde 47-
Müfettişlere mühür beratıyla birlikte birer mühür, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış birer kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Müfettiş yardımcılarına mühür ve kimlikleri, resen teftiş ve soruşturmaya yetkili kılındıklarında verilir.

Kayıt ve Dosya İşleri
Madde 48-
Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların, birer nüshasını, kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

Müfettişler, gönderdikleri rapor ve yazıları bir kayıt ve zimmet defterine işlerler.

Ayrılmada Yapılacak İşlemler
Madde 49-
Müfettişlikten ayrılanlar, sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mühür ve beratı, kimlik belgesi, çek cildi, kredi cüzdanı, demirbaş ve diğer eşyayı 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına iade etmek zorundadır. Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler 36 ncı maddeye göre yürütülür.

Talimat
Madde 50-
Müfettişlerin çalışma esasları ile yapacakları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerine ait diğer hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca çıkarılacak talimat ile belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yürürlük

Kaldırılan Yönetmelikler
Madde 51-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 28/07/1981 tarihli ve 17414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş ve Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 52-
Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 53-
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.