TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

28/09/2006 gün ve 26303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

KÜLTÜR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/7/1990, No : 90/712
Dayandığı KHK'nin Tarihi : 24/1/1989, No : 354
Resmi Gazete Tarihi : 17/9/1990, Resmi Gazete No : 20638 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam, Deyimler ve Kuruluş

Kapsam
Madde 1 – (Değişik : 5/12/1992 - 92/3870 K.) Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleri, müfettiş yardımcılarıyla müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve yetkilerini kullanma biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Deyimler
Madde 2 –
Bu Tüzükte geçen;

Bakanlık : Kültür Bakanlığı,
Bakan : Kültür Bakanı,

Teftiş Kurulu
veya Kurul : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu,

Kurul Başkanı
veya Başkan : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,

Müfettiş : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri ve müfettişleri,

Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Kültür Bakanlığı müfettiş yardımcıları,

Şube Müdürlüğü : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü, anlamında kullanılmıştır.

Kuruluş ve Bağlılık
Madde 3 –
Teftiş Kurulu,bir Başkanla,başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

Kurul doğrudan Bakana bağlıdır. Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Görev Merkezi
Madde 4 – (Değişik: 20/11/1998 - 98/12079 K.)
Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri kurulabilir.

Çalışma merkezlerinde: Bakan tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, hizmetlerin yürütülmesi ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanması amacıyla merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri
Madde 5 –
Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

(1) 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle, bu Tüzüğün dayanağı olan 354 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış, Geçici 6 ncı maddesi ile de Tüzüğün Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin yeni Tüzük yürürlüğe girene kadar uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

C) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle, kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanın Görev ve Yetkileri
Madde 6 –
Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak yapacağı görevler aşağıda gösterilmiştir:

A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

B)–(Değişik: 5/12/1992 - 92/3870 K.) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahminini Bakanlığa bildirmek,

C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,

E) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri incelemek, eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

F) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak,

G) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,

H) Kanun hükümlerine göre müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Şube Müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

İ) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler almak,

J) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

K) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

L) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle, kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

M) (Ek: 5/12/1992 - 92/3870 K.) Müfettişlerin, hizmet içi eğitim programlarının Eğitim Dairesi Başkanlığıyla işbirliği yapılarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

Başkana Yardım
Madde 7 –
Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir.

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri
Madde 8 –
Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Bakanlığa bildirmek,

C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin sonunda Başkanın önerisi üzerine, Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.

Görevden Uzaklaştırma
Madde 9 –
Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,

D) Görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmak,

E) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

(A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir.

Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir.

Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce derhal Bakanlığa önerilir. Bu öneri üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerce, bekletilmeksizin, görevlerine başlatılır.

Güvence
Madde 10 – (Değişik: 20/11/1998-98/12079 K.)
Müfettişler, teftiş hizmetlerinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında idari görevlere atanamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama, Yetiştirilme ve Yükselme

Müfettiş Yardımcılığına Atanma
Madde 11 – (Değişik: 20/11/1998-98/12079 K.)

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananlar başarı sırasına göre atanırlar.

Sınava katılabilmek için;
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,

B) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da eşitleri olan yurtiçi veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birisini bitirmiş olmak,

C) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

D) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

E) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

F) Sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak, gerekir.

Giriş sınavının yazılı bölümüne girecekleri belirlemek üzere, yukarıda belirtilen sınava katılma şartlarını taşıyanlar Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun biçimde Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) aracılığıyla yapılacak ön eleme sınavına tabi tutulurlar.

Müfettiş yardımcılığı sınavında istenecek bilgi ve belgeler, sınav konuları ve bu işle ilgili diğer hususlar Yönetmelikte gösterilir.

Sınav Kurulları
Madde 12 – (Değişik: 20/11/1998-98/12079 K.)

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Başkanlıkta yeterli eleman bulunmaması halinde Bakanlık personeline de görev verilebilir.

Sınavlarla ilgili diğer esaslar Yönetmelikle düzenlenir.

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı
Madde 13 –
Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma
Madde 14 –
Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

Müfettişliğe Atanma
Madde 15 -
Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.

Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.

(Mülga: 20/11/1998-98/12079 K.)

Başmüfettişliğe Yükselme
Madde 16 –
Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır.

Müfettişliğe Yeniden Atanma
Madde 17 –
Yeterlik sınavıyla müfettiş olanlardan Kuruldan kendi isteğiyle ayrılanlar başvuruları halinde, yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.

Müfettişlerin Kıdemi
Madde 18 –
Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma
Madde 19 –
Başkanlığa, Kurulda, en az beş yıl çalışan müfettişler arasından atama yapılır. Müfettişliğe atanma koşullarını taşıyan ve Bakanlığın idari kademelerinde görevli eski müfettişler arasından da atama yapılabilir.

Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri

Görevlendirme
Madde 20 –
Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler.

Birlikte Çalışma
Madde 21 –
Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin gruplar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon Görevi
Madde 22 –
Müfettiş görevlendirildiği konuda, Bakanlık teşkilatıyla, bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.

İşin Devamlılığı ve Devri
Madde 23 –
Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Müfettişlerin Uyacakları Hususlar
Madde 24 –
Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

A) İcraya karışamazlar,

B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışındadır.

Yazışma Yöntemi
Madde 25 –
Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Bakanlık aracılığıyla yaparlar.

Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 26 –
Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

Şube Müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.

Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Raporlar

Rapor Çeşitleri
Madde 27 –
Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;

A) Cevaplı Rapor,
B) Fezleke,
C) Soruşturma raporu,
D) İnceleme raporu,
E) Genel durum raporu,
F) Personel denetleme raporu
G) (Ek: 5/12/1992 - 92/3870 K.) İnceleme - Araştırma raporu,

düzenlerler.

Cevaplı Rapor
Madde 28 –
Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenir.

Fezleke
Madde 29 –
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.

Soruşturma Raporu
Madde 30 –
Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma raporu düzenlenir.

İnceleme Raporu
Madde 31 –
Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.

Genel Durum Raporu
Madde 32 –
Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.

Personel Denetleme Raporu
Madde 33 –
Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.

İnceleme Araştırma Raporu
Madde 33/A – (Ek: 5/12/1992 - 92/3870 K.)
Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda yönetmelikle belirlenecek konularla Bakan tarafından istenen diğer konularda yapılan inceleme ve araştırmalar için düzenlenen rapordur.

ALTINCI BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime Yardımcı Olma
Madde 34 –
Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendiğinde, gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.

Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

Müfettişe Yardım Yükümlülüğü
Madde 35 –
Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.

Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

Denetim Sırasında İzinler
Madde 36 –
Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

Denetim Defteri ve Dosyası
Madde 37 –
Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tutulur.

Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve raporlar saklanır.

Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler yaptıkları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.

Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır. Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yurt Dışına Gönderilme
Madde 38 – (Değişik: 5/12/1992 - 92/3870 K.)
Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda, inceleme ve araştırmalar yapmak için, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere Yurt dışına gönderilirler.

Yurt dışına gönderilmede Bakanlıktaki müfettişlik kıdemi dikkate alınır. Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa verirler.

Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması
Madde 39 – (Değişik: 20/11/1998 - 98/12079 K.)
Müfettiş ve müfettiş yardımcıları, aylık ve diğer haklarını genel usullere göre, yolluk ve yolculukla ilgili haklarını ise kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle alırlar Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.

Çalışma ve Hakediş Cetveli
Madde 40 –
Müfettişler, çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

Kimlik Belgesi ve Mühür
Madde 41 –
Müfettişlere, mühür beratıyla birlikte birer mühür ve Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Şifre Anahtarı
Madde 42 –
Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

Onursal Müfettişlik
Madde 43 –
En az 10 yıl başarılı müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara kararnameyle, onursal müfettişlik unvanı verilebilir. Bu unvan, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlardan geri alınabilir.

Yönetmelik
Madde 44 –
Bu Tüzüğün, uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Geçici Madde 1 – Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklı olup, bu Tüzük hükümlerine göre müfettiş olabilme koşullarını taşımasalar dahi 17 nci madde hükmünden yararlanırlar.

Yürürlük
Madde 45 –
Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 46 –
Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.