TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

13/08/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazete Tarihi: 02.07.1988 Resmi Gazete Sayısı: 19860

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Türk Milletinin ahlaki , iktisadi ve sosyal nizamını sağlayan tarihi unsurlardan biri olan Ahilik kültürünün toplumumuzun yapısına olan etkilerinin incelenmesi, açıklanması, tanıtılması, canlılığını koruyarak devamlılığın sağlanması ve yaşatılması için yapılacak Ahilik Kültür Haftası kutlaması faaliyetlerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 –
Bu yönetmelik, “Ahilik Kültür Haftası”nda Kültür Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak faaliyetlerin hangi esaslara göre düzenleneceğini belirtir.

Yasal Dayanak
Madde 3- (Değişik :. 01/06/1989-20182)
Bu yönetmelik 354 sayılı Kültür Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi (a) bendine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu yönetmelikte geçen:
a) “Bakanlık” Kültür Bakanlığı’nı,
b) “Bakan” Kültür Bakanı’nı
c) “Hafta” Ahilik kültür kutlamalarının yapıldığı zamanı ve süreyi,
d) “Kurul” Merkez Yürütme Kurulu’nu ifade eder.

II. BÖLÜM
Kutlama Haftasının Zaman, Süre ve Faaliyetleri

Kutlama Haftasının Zaman ve Süresi
Madde 5- a) (Değişik:.27/12/1992 – 21448)
Hafta, her yıl Ekim ayının 2 nci Pazartesi günü başlar ve 7 gün sürer. Hafta kutlamaları özel durumlar sebebiyle Merkez Yürütme Kurulu’nun teklifi Bakan’ın onayı ile zaman ve süre olarak değiştirilebilir.

b) ( Değişik: R.G.27/12/1992-20448 ) Haftanın kutlanacağı iller her yıl Mart ayı içerisinde Kurul’ca tespit edilerek açıklanır. Bu iller arasında Kırşehir ili devamlı yer alır.

Kutlama Faaliyetleri
Madde 6-
a) Hafta, Kurulu’nca kutlamanın yapılacağı tespit edilen illerden birinde Bakan’ın veya yetkili temsilcisinin açış konuşmasıyla başlar.
b)Hafta boyunca Ahi Evran ve Ahilik kültürü konularında ilmi toplantılar ile eğitici konuşmalar düzenlenir.
c) Bakanlığa bağlı Halk Kütüphanelerinde Ahi Evran ve Ahilik kültürü ile ilgili yayın sergileri düzenlenir.
d) Hafta ve hafta ile ilgili faaliyetler, merkezde TRT ve Basından, illerde mahalli imkanlardan faydalanılarak kamuoyuna duyurulur.
e) İlk, orta ve yüksek okullar ile üniversiteler arasında, hafta ile ilgili resim, afiş kompozisyon, şiir ve benzeri yarışmalar düzenlenir.
f) Hafta ile ilgili film, video, slayt gösterileri yapılır.
g) Hafta süresince törenler, kortejler,fuarlar, anma geceleri, sergiler, şedd kuşanma merasimleri, spor yarışmaları ve benzeri faaliyetler düzenlenir.

İşbirliği
Madde 7 –
Mahalli kuruluş bayramları ile festivaller ve şenlikler bu haftaya tesadüf ettiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak kutlama faaliyetleri birlikte gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurul ve Kutlama Komiteleri ile Görevleri

Kurul ve Komiteler
Madde 8 – (Değişik: RG 27/12/1992 – 21448)
Hafta dolayısıyla, Bakanlıkta Merkez Yürütme Kurulu, il ve ilçe merkezlerinde Kutlama Komiteleri kurulur.
Merkez Yürütme Kurulu her yıl en geç Şubat ayının ikinci yarısına, il ve ilçe Kutlama Komiteleri Mayıs ayının ikinci yarısına kadar teşekkül ettirilir. Önceki yıllarda görev almış olanların yeniden seçilmesinde engel yoktur.

Merkez Yürütme Kurulu
Madde 9- (Değişik: RG 20/04/1999-23672)
Merkez Yürütme Kurulu, Bakan veya yetkili temsilcisinin başkanlığında;,
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı’nın birer temsilcisinden teşekkül eder.

Kurul sekreterya işlerini Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yürütür.

Kurulun Görevleri
Madde 10 –
a) Hafta’nın yapılacağı illeri tespit etmek.
b- (Değişik : RG 27/12/1992 – 21448) Tespit ettiği illere kutlamanın yapılacağına dair bilgiyi en geç Nisan ayı sonuna kadar duyurmak,
c- İl ve ilçe kutlama komitelerinin yönetmelik esaslarına göre çalışmalarını izlemek ve denetlemek,
d- Ahi Evran ve Ahilik kültürü konularında her beş yılda bir yapılacak milletlerarası ilmi toplantının hangi ilde düzenleneceğini tespit etmek.

İl Kutlama Komitesi
Madde 11- (Değişik: RG 20/04/1999-23672)
İl Kutlama Komitesi, Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarının yapılacağı illerin valisinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; belediye başkanı, varsa garnizon komutanı, il kültür müdürü, il milli eğitim müdürü , il sanayi ve ticaret müdürü , il turizm müdürü, varsa üniversite veya yüksekokul temsilcisi ile Türkiye Radyo –Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü il temsilcilisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği il başkanı, Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı’nın varsa ildeki şube başkanı, mahalli esnaf ve sanatkarlar dernekleri ve ilgili vakıf başkanları veya görevlendirecekleri birer temsilciden meydana gelir.Komitenin sekreterya işleri, il kültür müdürlüğünce yürütülür.”

İl Kutlama Komitesinin Görevleri
Madde 12 – a) (Değişik: RG 27/12/1992 – 21448)
Her yıl Haziran ayı içerisinde kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak.
b) (Değişik . 27/12/1992 – 21448) hazırlanan plan ve programları Temmuz ayının ilk haftasında, faaliyet sonu değerlendirme raporunu ise faaliyeti takip eden ayın sonuna kadar Kurulun bilgisine sunmak.
c) Konuyla ilgili genelge ve emirlerin gereğini yapmak, bu genelge ve emirleri ilçe kutlama komitelerine ulaştırmak.
d) İlçe kutlama komitelerinden gelen kutlama faaliyetleri ile plan ve programlarını inceleyip değerlendirmek, ilin genel kutlama faaliyetlerini yapılan plan ve programlar doğrultusunda yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.

İlçe Kutlama Komitesi
Madde 13- (Değişik: RG 27/12/1992 – 21448)
Adları kurulca açıklanan illere bağlı ilçelerde Kaymakamın Başkanlığında, Belediye Başkanı, varsa Garnizon Komutanı, İlçe Kütüphane ve Müze Yetkilisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü, varsa İlçe Turizm Büro Müdürü, esnaf ve sanatkarların birer temsilcisinden meydana gelir.
İlçelerde kütüphane ile müze müdürü veya yetkilisi komitenin tabii üyesidir. Sekreterya işleri bu birimlerce yürütülür İlçelerde Başkanlık teşkilatına ait birim yoksa sekreterya işleri kaymakamın görevlendireceği komite üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

İlçe Kutlama Komitesinin Görevleri
Madde 14 – a) (Değişik : RG 27/12/1992 – 21448)
Her yıl Haziran ayı içerisinde kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak,

b) (Değişik : R.G. 27/12/1992 – 21448) Hazırlanan kutlama faaliyetlerinin plan ve programlarını Haziran ayı, faaliyet sonu değerlendirme raporunu ise en geç faaliyeti takip eden ayın ikinci yarısına kadar İl Kutlama Komitesine göndermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 15 –
Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 –
Bu Yönetmeliği Kültür Bakanı yürütür.