TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kısa Süreli Kullanım Yönergesi (19/03/2008 - 17/04/2009)

                                  

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KISA SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

 * 19/03/2008 tarih, 2008/109 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş olup, 17/04/2009 tarih, 163 sayılı Makam Onaylı " Süreli Kullanım Yönergesi" ile yürürlükten kaldırılmıştır.

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlarda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce, ekli listede belirtilen ücretler doğrultusunda, kültür - turizm faaliyetleri,  bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek kısa süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, kısa süreli kullanım ile ilgili başvuru, izin, ücretlendirme ve ödeme esasları ile kullanıcı tarafından uyulması gereken hususları kapsar.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık                    : Kültür ve Turizm Bakanlığını,

DÖSİMM:                : Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü

Müze ve Ören Yeri   : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze ve ören

                                  yerlerini,

Kültür Merkezi         : Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne bağlı kültür merkezlerini,

İlgili Birim                 : Kısa süreli kullandırılan mekanın idaresinden sorumlu müdürlükleri,

Kullanıcı                   : Kısa süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu ile                 

                                  gerçek ve tüzel kişileri,

Sözleşme                  : Kullanıcı ile İlgili Birim arasında düzenlenen Teknik Kullanım Sözleşmesini

Kısa Süreli Kullanım: 30 günü aşmayan kullanımları ifade eder.

YASAL DAYANAK 

Madde 4- Bu yönerge, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 5/c maddesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 20/01/2006 tarihli protokol, 4736 sayılı Kanun, 25/09/1986 tarih ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar, 24.12.2002 tarih ve 2002/5094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar, 21703/2002 tarih ve 2002/3886 sayılı Kararnamenin eki Karar, 03/03/2006 tarih ve 26097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10082 sayılı Tüzük ve 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği dayanak alınarak hazırlanmıştır. 

BAŞVURU VE İZİN

Madde 5- Müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlar için kısa süreli kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacakları faaliyetin adı, yeri ve zamanını belirterek, faaliyet tarihinden en az 7 (yedi) gün önce kullanımı istenilen yerin bağlı olduğu birime bir dilekçe ile başvurarak izin isterler.

Madde 6- Aralıksız otuz (30) günü aşan kullanım talepleri DÖSİMM ile yapılacak özel bir protokol kapsamında değerlendirilir. 

KULLANIM

Madde 7-  Faaliyetin gerçekleştirileceği mekan ile ilgili olarak ilgili birim ve kullanıcı arasında Teknik Kullanım Sözleşmesi düzenlenir. Kullanıcı, Teknik Kullanım Sözleşmesinde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME

Madde  8- Mekan tahsislerinde yönerge ekinde yer alan ücretler geçerlidir.

Madde 9- Kullanım ücretinin tamamının ödendiğine dair banka dekontunun veya kullanım bedeline ilişkin kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunun ilgili birime tesliminden sonra taraflar arasında sözleşme düzenlenir.

Madde 10- Yönergeye ekli V Nolu Cetvelde belirtilen faaliyetlerin ücretleri 9 uncu maddedeki usule uyularak ayrıca tahsil edilir.

Madde 11- Kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan gerçekleştirilecek etkinliklerden, en az onbeş gün önceden başvurulması, taşrada faaliyetin gerçekleştirileceği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden olumlu görüş alınması ve kullanılacak mekanın tahsis durumunun uygun olması halinde kullanım ücreti alınmaz.   

CEZAİ ŞARTLAR

Madde 12- Sözleşmelerde belirtilen sürelerin / tarihlerin dışına çıkılmayacaktır. Aksi takdirde kullanıcı, sözleşmede belirlenen tarihler dışındaki her gün için kullanım ücretinin üç (3) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlü olur.

Madde 13- Kullanma hakkı hiçbir şekilde 3 üncü şahıslara devredilemez.  Aksi taktirde  kullanıcı toplam tahsis bedelinin on (10) katı tutarındaki cezayı ödemekle yükümlü olur.

Madde 14- Kullanıcının faaliyetten vazgeçmesi durumunda kullanım ücretinin tamamı DÖSİMM’e gelir kaydedilir.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde  16-Bu yönergede yer almayan hususlar Döner Sermaye İşletmesi Merkez  Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Madde  17-    Bu yönerge  hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Madde  18-    Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde  19-    Bu yönergeden önce kullanım işlemlerine ilişkin yayınlanmış tüm yönergeler

yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE

Madde 1-       Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ücreti ödenmiş ve sözleşme işlemleri tamamlanmış olan kısa süreli kullanım talepleri geçerlidir.

EKLİ CETVEL

I.                    İstanbul Atatürk Kültür Merkezi

II.                  Ankara Atatürk Kültür Merkezi

III.                 Kültür Merkezleri

IV.                Müze ve Örenyerleri

V.                 Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

VI.                Film, Mikro Film, Fotoğraf ve Slayt Ücretleri

VII.               DÖSİMM 75.Yıl Kültür Merkezi

VIII.             Milli Kütüphane Başkanlığı

Tahsis Cetvellerine Ulaşmak İçin Tıklayınız