TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kısa Süreli Kullanım Yönergesi (01/04/2007)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KISA SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bakanlığa bağlı müze-örenyerleri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanların; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, ekli listede belirtilen kültür-turizm faaliyetleri, bilimsel ve diğer etkinlikler için gerçekleştirilecek kısa süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, kısa süreli kullanım ile ilgili konularda izin alınmasına, izin için başvuru şekline, uyulacak hususlara ve alınacak ücretlere ilişkin esasları kapsar.

TANIMLAR

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını,

Müze ve Ören Yeri : Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müze ve ören yerlerini,

Galeri : Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı güzel sanatlar galerilerini,

Kültür Merkezi : Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne bağlı kültür merkezlerini,

İlgili Birim : Kısa süreli kullandırılan mekanın idaresinden bizzat sorumlu müdürlükleri,

Kullanıcı : Kısa Süreli Kullanım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişileri,

DÖSİMM : Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nü ifade eder.

YASAL DAYANAK
Madde 4-
Bu yönerge 2252 sayılı Döner Sermaye Kanununun 5/c maddesi, 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği, 25.09.1986 tarihli ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Karar, 24.12.2002 tarih 2002/5094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve eki Karar, 21.03.2002 tarih ve 2002/3886 sayılı Kararnamenin eki Karar, 03.03.2006 tarih ve 26097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2006/10082 sayılı tüzük ve 26097 sayılı Resmi Gazete ve Muhasebat Genel Müdürlüğünün 20.10.2005 tarih ve 300 sıra no’ lu tebliği dayanak alınarak hazırlanmıştır.

BAŞVURU VE İZİN
Madde 5-
Müze, ören yeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanlar için tahsis talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; yapacağı faaliyetlerin adı, yeri ve zamanını da belirterek, kullanımı istenilen yerin bağlı bulunduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bir dilekçe ile faaliyet tarihinden en az 7 (yedi) gün önce başvurarak izin isterler. Ankara Resim Heykel Müzesi Salonlarının kullanımında başvurular Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne; Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanları ve Salonları, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Salonları ve Milli Kütüphane Başkanlığı Salonlarının kullanımında ise doğrudan ilgili birimlere yapılır. İlgili birimler iş bu yönerge doğrultusunda kullandırma işlemlerini bizzat gerçekleştirdikten sonra, en geç (5) beş iş günü içinde Genel Müdürlüklerini ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü bilgilendirirler.

Madde 6- Aralıksız Otuz (30) günü aşan geçici kullanım talepleri DÖSİMM ile yapılacak özel bir protokol kapsamında değerlendirilir.

Madde 7- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı müze ve örenyerleri mekanlarının kullandırılmasında, Koruma Kurulu Kararları ve Bakanlık Onaylarına aykırı olmamak üzere, kullanılmak istenilen yerin yapılacak faaliyete uygun olup olmaması hususu, Genel Müdürlüğün görüşleri doğrultusunda yapılır.
Madde 8- Mekanların kullanımına konu faaliyetlerde kamu yararı gözetilir.

Madde 9- İlgili birimlerce, faaliyetin gerçekleştirileceği mekan için “özel bir teknik kullanım” sözleşmesi düzenlenir. Ancak Koruma Kurulu Kararlarında belirtilen yerlere ses düzeyini ölçecek olan ses ölçüm cihazı konulur.

Madde 10- Kullanma hakkı hiçbir şekilde 3. şahıslara devredilemez.

Madde 11- Kullanımı istenilen yerlere aynı günler için birden fazla talep olması halinde tarifede belirtilen miktar alt sınır kabul edilerek, tüm istekliler davet edilir ve açık artırma usulüyle fiat belirlenerek kullandırma yapılır.

ÜCRETLENDİRME

Madde 12-
Mekan tahsislerinde kullanım ücretinin tamamı peşin alınır. Bedelin ödendiğine dair dekont veya yine bedele ilişkin kesin şartsız, süresiz teminat mektubunun ibrazından sonra sözleşme yapılarak kullanım gerçekleştirilir. Ayrıca kullandırılacak mekanlarda iş bu yönergeye ekli tarifeye göre Film,Mikrofilm,Fotoğraf ve Slayt ücretleri ayrıca tahsil edilir.

Madde 13- Tahsislerde, belirtilen tarihlerin dışına aşılmayacak olup, ilgililerin faaliyetten vazgeçmesi durumunda ödenen miktarın tamamı DÖSİMM’e gelir kaydedilir.
Madde 14- En az on beş gün önceden başvurmaları halinde Bakanlık birimlerince ve Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerden Merkez Müdürlüğü’nün izni dahilinde kullanım ücreti alınmayabilir. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulunun uygun görecekleri dışında hiçbir suretle ücretsiz kullandırma işlemi yapılamaz.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 15- Faaliyeti engelleyecek nitelikteki sel, deprem, yangın ve idari kararlar mücbir sebepler olup, bunun dışındaki haller mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkması ile faaliyetin gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldığında kullanıcı aynı gün DÖSİMM’e mücbir sebebi açıklayıcı şekilde başvurmak zorunda olup, bu başvuru akabinde DÖSİMM aynı mekanı uygun olan zamanda kullanıcıya tahsis eder. Buna rağmen kullanıcı faaliyetinden vazgeçer ise 13. madde hükümleri uygulanır. Bu halde kullanıcı herhangi bir talepte bulunamaz.

ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR
Madde 16-
Kullanım ücreti tarifeleri her yıl ilgili Genel Müdürlüklerin teklifi ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 17-
Bu yönergede yer almayan hususlar Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Madde 19- Bu yönerge 01.04.2007 tarihinden itibaren geçerlidir.

Madde 20- Bu yönergeden önce kullanım işlemlerine ilişkin yayınlanmış tüm yönergeler
yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE
Madde 1-
Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce ücreti yatırılmış ve işlemleri sonuçlandırılmış kullandırma işlemleri geçerlidir.