TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.12.1982, No: 8/4845

Dayandığı Kanunun Tarihi :
14.7.1965, No: 657 13.12.1983, No: KHK/189

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1983, No: 17925
 

Birinci Bölüm

Genel Esaslar

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Yurtdışında sürekli göreve atanacak personelin teminini, seçime hazırlanmasını, seçim şartlarını, seçimi, seçilen personelin eğitimini, güvenlik soruşturmalarını ve atama esaslarını,

b) Yurtdışı görevlere atandıktan sonra çalışma ve hareket tarzlarını, disiplin ve idari bağlantılarını, sicil ve denetim işlemleri ile raporların verilme esas ve usullerini,belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelik, amacı sağlayacak şekilde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının (Genel ve katma bütçeli idarelerin, daire ve kuruluşların, döner sermayeli müesseselerin, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait ortaklık ve kurumların, mahalli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş bankaların, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış olanların ve kefalet sandıkları gibi kuruluşların); yurtdışında sürekli görevlendirecekleri personelin nitelik, seçim ve görevlendirilmeleri ile bu personelin çalışma usullerini kapsar. Kuruluşların özel kanun hükümleri saklıdır.Kurs, öğrenim, eğitim, araştırma görgü ve bilgilerini artırmak amacıylayurtdışına gidecek personel ile ilgili olarak; Bakanlar Kurulunun 1/2/1974 gün ve 7/7756 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.296 - 1 sayılı Yönergeye tabi olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yurtdışı Sürekli Görev ve Görevlilerle İlgili Tanımlar:

Madde 3 -
Misyon Şefi; Büyükelçilikte, Büyükelçi'yi Daimi Temsilciliklerde,Daimi Temsilci'yi Başkonsolosluklarda; Başkonsolos'u veya bunların gaybubeti halinde ilgili temsilcilikteki en kıdemli Dışişleri Bakanlığı meslek memurunu ifade eder.Yurtdışında sürekli görevliler; kamu kurum ve kuruluşlarının; yabancı ülkeler nezdinde Ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli ile Milletlerarası kurum, kuruluş, daire ve yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurtdışında sürekli görev yapan personeli ifade eder.


(1) Bu Yönetmelikte geçen "Yabancı Dil Bilgisini Tespit Yönetmeliği" ifadeleri,30/6/1995 tarih ve 95/7114 sayılı Kararname ile" Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Büyükelçilikler ve elçilikler ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdinde, özel kanunlarla belirtilen Bakanlıkların ihtisas alanına giren konularda görev yapmak üzere; Başmüşavirlik, Müşavirlik, Ataşelik, Öğrenci Müfettişliği,Turizm ve Tanıtma Bürosu ve diğer bir ünvanla memurluk kurulması, Bakanlar Kurulunun onayı alınmak kaydıyle yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların özel kanunları ve bu yönetmelik esaslarına göre sağlanır.

Görevlere Ait Esaslar:

Madde 4 -

a. Yurtdışı görevlerde esas olan hizmettir. Hizmetten beklenen amaç ise;Yabancı Devletlerle bunların temsilcilikleri ve temsilcileriyle, Milletlerarası kurullarla yapılan temaslarda Ulusal çıkarların savunulması, korunması, koordine edilmesi ile her alanda gerek aynı misyonda ve gerek aynı ülkedeki diğer Misyonlarda bulunan diğer tüm görevliler arasında koordineli bir çalışma yapılması ve görevi ile ilgili olarak bağlı olduğu Bakanlık veya kurumun, temel ve her türlü bilgi toplama ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu maksatla yurtdışı görevlere, hizmetin amacını sağlayacak nitelik ve yeterlikte personel gönderilir.

b. Dış ülkelerde bulunan Büyükelçilikler bulundukları ülkelerde (Ek ibare:30/6/1995 - 95/7114 K.) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi olup, Ülkemizde ilgili menfaatlerin korunması ve geliştirilmesinden birinci derecede sorumludurlar. Bu sorumluluğunu yerine getirmek üzere, o ülkede bulunan kamu personelinin organizesini yapar, görev ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin veya ihmal gösterenlerin görevden alınmasını gerekçelerini belirtmek suretiyle teklif eder. Büyükelçi, Başbakanlık ve diğer Bakanlıklar tarafından çeşitli maksatlarla çıkartılan ve kendisine gönderilen, bütün personeli ilgilendiren kanun, yönetmelik, talimat ve emirleri personele duyurur ve uygulanmasını sağlar.

c. Yabancı ülkelerde Türk Ulusunun onur ve itibarının korunması, o ülkede görev yapacak kamu kurum ve kuruluşları personelinin görevlerini her bakımdan
yeterince yapmaları ve bu hususta azami titizlik ve duyarlık göstermeleri ile mümkündür.

d. Yurtdışındaki görevlere gönderilen her kamu kurum ve kuruluş personeli aynı zamanda Ülkemizi temsil etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, bu kişilerin seçim
ve atanmalarında yabancı dil bilgisi, temsil ve mesleki yeteneği esas unsurlar olarak kabul edilir.

e. Bu şekilde yapılan atamalar sonunda yurtdışı daimi göreve gönderilen personelin, hizmet yerinde, Milli ve mesleki onur ve vakar gereklerine uymadığı mesleki çalışmalarında yetersizliği ve başarısızlığı, ticaret ve servet hırsına kapıldığı ödeme gücünün üstünde borçlandığı ve yönetmelik esaslarına aykırı hareket ettiği, Misyon Şefine belgelendirildiği takdirde, memur görev süresine bakılmaksızın bağlı olduğu Bakanlıkça atandığı usulle geri alınır ve hakkında
gerekli işlem yapılır. Bu husus ilgili şahsın özlük dosyasına işlenir ve bir daha yurtdışına gönderilmez.

f. Yurtdışı sürekli görevlere atanacak personelin seçiminde; bu personelin ehliyet, liyakat, bilgi, görgü ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmalarına dikkat edilmelidir.

g. Hangi sebeple olursa olsun TÜRKİYE'den dış ülkelere gidecek kamu personeli, görevlendirildiği yerde bulunan kendi kuruluşunun temsilcisini ziyaret eder, geliş nedenini bildirir. Temsilci, Misyon Şefine bilgi verir ve bu gibipersonelin problemlerine yardımcı olmaya çalışır. Heyet halinde gidişlerde yalnız Heyet Başkanı temsilciyi ziyaret eder. Yurtdışına çıkan personel bulundukları yerde kendi kuruluşunun temsilciliği yoksa; geliş maksadı ile bulunduğu yeri, en geç o bölgeye girişinin ilk haftası içinde yazı ile o yerin bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine bildirir.

Yurtdışında Sürekli Görevlere Atanacak Personelde Aranacak Nitelikler:

Madde 5 -


a. Temsil Yeteneği (Eş ve Çocukları da Kapsar);Yurtdışında sürekli görevlere gönderilen kamu kurum ve kuruluşları personelinin, seçim ve atanmalarında temsil yeteneği esastır ve bu husus seçimde mesleki yetenek ile birlikte değerlendirilir.Temsil yeteneği; şahsın ve ailesinin görgü kurallarına vukufları; terbiye,nezaket ve tevazuları, muhite intibak, arkadaş edinme ve geçinme kabiliyetleri,temizlik ve giyimlerine itina dereceleri, genel kültür düzeyleri, tutum ve davranışlarındaki olgunlukları gibi nitelikler dikkate alınarak belirlenir. Yurtdışına atanacak personelin kendisi ve ailesi (Eş ve Çocukları), tavır davranış ve ahlaki nitelikleri bakımından Ülkemizi üstün bir düzeyde temsil etmeğe yeterli olmalıdır. Kumar ve aşırı derecede içki gibi zaafları bulunanlar yurtdışı
göreve gönderilmezler.

b. (Değişik: 5/10/2000 - 2000/1433 K.) Olumlu Sicil ve Kanaat;Şahsın görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarında hizmeti boyunca emsali arasında temayüz etmiş olması, yılı içinde olumlu sicil alması ve o yıl sicilinde yurt dışı görev yapmasına engel olan herhangi bir olumsuz kayıt ve kanaatin bulunmaması
gereklidir. Yurt dışına sürekli olarak atanacak personelin "Personel Nitelik Belgesinde"
(Ek-1) belirtilen hususlar hakkında sicil amirlerinden olumlu kanaat alması, son üç yıllık sicil ve kanaatların müsbet olması gerekir.

c. Mesleki Bilgi ve Yeterlik;

Yurtdışı sürekli görevlere atanacak personel, Ülkemizin yararları bakımından gidilecek yere ve vazifeye göre mesleki bilgi ve yeterlik bakımından ehliyetli ve liyakatli olmalıdır.

d. Yabancı Dil Bilgisi;

Teşkilat Kanunlarına göre yurtdışı kuruluşları bulunanların veya yurtdışı kuruluşları bulunmamakla beraber Dışişleri Bakanlığı kadrosuyla atanacakların
yabancı dil bilmeleri şarttır.

Bu itibarla;

(1) Tercihan görevlendirildiği Ülkenin lisanını veya o ülkede geçerli diğer yabancı dillerden herhangi birini bildiğini gösteren belgeye sahip olmayan personel, yurtdışında kesinlikle görevlendirilmez.

(2) Kurum ve kuruluşlar personelin okuma, yazma ve konuşabilme bakımından yabancı dil bilme derecesini aşağıda belirtilen şekilde tespit ederler.

(a) Yurtdışı göreve seçilecek personelin yabancı dil bilgisini tesbit,"Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik"
ne göre yapılır.

(b) Dışişleri Bakanlığı mensupları; "Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" ne tabi olmayıp, bunlar hakkında bu
Bakanlığa ait özel yönetmelik hükümleri uygulanır.

(c) (Mülga: 30/6/1995 - 95/7114 K.)

(d) (Mülga: 30/6/1995 - 95/7114 K.)

(3) (Mülga: 30/6/1995 - 95/7114 K.)


e.(Değişik:5/10/2000-2000/1433 K.) Müteakip Yurt Dışı Görevler;

Yurt dışı sürekli görevde bulunan personelin müteakip yurt dışı sürekli göreve gidebilmesi için bu Yönetmelikte aranan niteliklere sahip olması esastır.

İkinci Bölüm

Yurtdışı Sürekli Görevler İçin Adayların Temini ve Seçime Hazırlanması

Adayların Temini ve Seçime Hazırlanması:

Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşları yurtdışında sürekli görevlendirecekleri personel`de bu yönetmelikte belirlenen genel ve özel niteliklerin dışında;
a. Hizmetin gereği bakımından aranacak diğer özel şartları,

b. Adayların temini ile ilgili hususları,

c. Adayların seçime hazırlanması ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı konular ve yabancı dil konuları ile ilgili eğitim hususlarını,

Bu yönetmelik ile "Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik"e uygun olarak çıkarılan yönergede düzenler ve yürütürler.
Müsteşar ve Genel Müdür seviyesine ulaşan kamu personeli yurtdışı sürekli görevde seviyesinden daha aşağı bir kadroya atanamaz. Yurtdışı sürekli görev
kadrosu müktesebatı ile uygun olmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun ilgili hükümleri saklıdır.

Üçüncü Bölüm

Yurtdışı Sürekli Görevlere Atanacak Personelin Seçimi

Ve Seçilenlerin Eğitimi

Personel Seçimi:

Madde 7 -

a. İhtiyaçların tesbiti ve seçimden önce yapılacak işler

(1) Kamu Kurum ve Kuruluşları kabul edilen veya kaldırılan yurtdışı kadro tasarılarını her yıl Ağustos ayı sonuna kadar tesbit eder ve onay için Başbakanlığa gönderirler.

(2) Kamu Kurum ve Kuruluşları "Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" ne göre başarı gösteren personeli hizmetin gerektirdiği şartlara uygun şekilde, mesleki safahatını ve gördüğü hizmetiçi eğitimi de dikkate alarak bir sıralamaya tabi tutarlar.

(3) Yurtdışı sürekli görevlere aday gösterilen uygun nitelikteki personel için tanzim edilecek " Personel Nitelik Belgesi " (Ek-1), personelin sicil amirleri tarafından 2 nüsha olarak tanzim edilir. Bu nüshalardan biri personelin sicil dosyasına konur, diğeri ise, "Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu" na verilmek üzere ilgili Personel Ünitesine gönderilir. Personel Nitelik Belgeleri ile özel gizlilik derecesi taşır ve ilgililerden başkasına gösterilmez. (1)

(4) Personel ünitesi bir nüshası kendisine gelen "Personel Nitelik Belgesi"ni inceleyerek, belgedeki bilgilerin doğruluğu ve personelin temsil yeteneğine
sahip olup olmadığını mevcut kayıtlardan kontrol eder. Yapılan kontrolde herhangi bir yanlışlık mevcutsa aynen iade ederek gerekli düzeltmenin yapılmasını
sağlar.

(5) Yurtdışına gidecek olan aday personel hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığına Güvenlik Tahkikatı yaptırılır. Bu şahısların tam teşekküllü hastahanelerden temin edecekleri sağlık raporları ile birlikte Güvenlik Tahkikatı belgeleri "Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu"na gönderilir. İlgili makamlardan Güvenlik Tahkikatı sonucu alınmadan aday personelin Komisyona bildirilme işlemleri yapılmaz.

(1) Bu fıkrada sözü edilen Ek-1 için 11.1.1983 tarih ve 17925 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.

b. Seçim Komisyonunun Teşkili, Görevleri ve Seçimde Dikkat Edilecek Hususlar

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında; ilgili Bakanlığın Müsteşarının Başkanlığında, bir Müsteşar Yardımcısı ve ilgili kuruluşun Genel Müdürü dahil olmak üzere 5 kişiden teşekkül eden "Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu" kurulur. İlgili personel ünitesinin amiri veya eşiti bu komisyonun sekreterya görevini yapar. Seçim komisyonu, seçime tabi adayların bu Yönetmelikte yeralan esaslara uygunluğunu tesbit eder ve yurtdışı kadrolara atanacakların asıl ve yedek olarak seçimlerini yapar.

(2) Seçim komisyonu, personel ünitesi tarafından gönderilen; personel nitelik belgeleri, personel ile ilgili güvenlik tahkikatları sonuçları ve sağlık raporlarını incelendikten ve gerekli değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra, sürekli görevle yurtdışına gidecek personelin asıl ve yedeklerini tespit eder.

(3) Seçimde dikkat edilecek özel hususlar;

(a) Yabancı dil bilgisi yurtdışı görevde esas unsurlardan biridir.

(b) Komisyon; personelin, yabancı dil bilgisi ile birlikte, sicil durumu,hizmet ve temsil yeteneğini de dikkate alarak seçim yapar.

(c) Yaygın dillerden başka mahalli dili de bildiğini belgelendirenler sadece yaygın dili bilenlere tercih edilir.

(d) (Mülga:30/6/1995 - 95/7114 K.)

(4) Seçimden sonra yapılacak işler.

(a) Seçim komisyonu tarafından seçilen asıl ve yedek personel hakkındaki belgeler ilgili personel ünitesine geri verilir.

(b) "Seçim Komisyonu Tutanağı" ve "Seçim Komisyonu Karar Defteri", güvenlik tahkikat raporları ile birlikte ilgili Bakan'a sunulur.

(c) Yurtdışı sürekli görevlere atanacak personele ait "Atama Karar Tasarısı"; 2451 sayılı Kanuna göre ve 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" un 5 nci maddesi gereğince; ilgili  Bakan ve Dışişleri Bakanı'nın imzalamasından sonra en geç Mart ayı sonuna kadar Başbakanlığa gönderilir.

(d) Başbakanlığa gönderilen Atama Karar Tasarısına atanacak personel ile ilgili "Personel Nitelik Belgesi", "Seçim Komisyon Kararı", Güvenlik Tahkikatı
sonucu ve "Biyografi Formu" eklenir.

(e) Atama Karar Tasarısı, Başbakanlıkta yapılacak incelemeden ve Başbakan'ın imzalamasından sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur.

(f) Çeşitli nedenlerle ilk yapılan atamadan vazgeçilen personelin yerine yapılacak atamalarla ilgili Bakanlığın Seçim Komisyonu toplanmadan, Müsteşar;
yedek adayı, o da olmazsa Genel Müdürlerle istişare yaparak Seçim Kuruluna gönderilen aday listesi içinden en uygun olanını seçer.

c. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Dışişleri Bakanlığı mensuplarının atanma usulleri kendi özel kanunlarına göre yapılır. (Dışişleri Bakanlığı mensuplarının Güvenlik Tahkikat İşlemleri bu maddenin a fıkrasının (5) nci bendine göre yapılır.)

Yurtdışı Sürekli Görevlere Seçilen Personel Eğitimi:

Madde 8 -
Yurtdışı sürekli görevlere seçilen personel; (Misyon Şefleri hariç) yurtdışına gönderilmeden önce, bilhassa istihbarat, istihbarata karşı koyma ve güvenlik konularında kurslar ile, görevlendirildiği ülkeye oryantasyonu sağlayacak eğitime tabi tutulurlar.

Kurslar en az 1 ay, en çok 6 ay süreli olarak düzenlenir kursların süresi, sorumlu kurum, her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi
ile Başbakanlıkça kararlaştırılır.Eğitimi için gerekli destek Başbakanlığın bildireceği Bakanlıklar ile Genelkurmay Başkanlığınca sağlanır. Hizmetçi Eğitim ilgili Bakanlıklarca verilir.Bu maksatla Bakanlıklar asgari 15 günlük bir "Hizmetiçi Eğitim Proğramı" düzenlerler.Bu eğitim sonunda tanzim edilecek bilgelerle, yurtdışında başarılı olamıyacakları anlaşılanların atamaları iptal edilir.

Dördüncü Bölüm

Yurtdışına Sürekli Görevle Atanma Esasları

Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kuruluş kanunlarındaki hükümler saklı kalmak şartiyle yurtdışına atanacaklar hakkında aşağıda belirtilen esas-
lar uygulanır. (Özel kanun hükümleri saklıdır.)

a. Yurtdışında kalma süresi 3 yıldır.

b. Yurtdışındaki sürekli görevlerinden yurtiçindeki görevlerine dönenlerin tekrar yurtdışına sürekli göreve atanabilmeleri için, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında, yurtiçinde en az 3 yıl hizmet yapmış bulunmaları zorunludur. Büyükelçi olarak atanacaklar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

c. Süresinin bitiminden önce yurtdışından Merkeze alınması uygun görülen personele 1 ay önce tebligat yapılır. Ancak, çok zaruri hallerde ve özel sebeplerle merkeze alınacaklarda bu süre uygulanmaz.

d. Yurtdışı görevlere atanacakların Ağustos ayı sonunda göreve başlayacakları şekilde eğitimleri ve idari işlemleri tamamlanır.

Sınırlayıcı Hükümler:

Madde 10 -


a. Bütün nitelikleri haiz bulunmak, mutlaka dış görevlere gitmeyi gerektirmez

b. Seçim sırasında personelin nitelikleri ve aranan vasıflardan bir veya birkaçının mevcut olmaması halinde, personel yurtdışına gönderilmez.

c. Yurtdışı sürekli görevlerden dönen bir şahsın, ikinci veya daha fazla yurtdışı sürekli göreve gönderilmesi için, bu Yönetmelikte aranan niteliklere sahip bulunduğu ve o şahsın önceki yurtdışı görevinde üstün başarı gösterdiği ilgili Bakanlıkça tevsik edilmelidir.

Beşinci Bölüm

Yurtdışı Sürekli Görevlerde Koordinasyon Sorumlulukları

Yurtdışı Görevlilerin Koordinasyon Kuracağı Makamlar:

Madde 11 -
Yurtdışı temsilciliklerimizin, personeli ve bu temsilciliklerimizin nezdinde görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı görevliler,doğrudan Misyon Şefine bağlıdır. Bu nevi bütün personel, bilgi toplanması değerlendirilmesi ile alınacak karşı tedbirleri tesbit ve uygulama konusunda Misyon Şefinin vereceği görevleri yapmak zorundadırlar. Askeri Ataşeler ve özel görevliler Merkez Teşkilatlarından aldıkları talimatı uygularlar ve
Misyon Şefine yeterli bilgi verirler. Belirtilen personel Misyon Şefi tarafından yapılacak görev taksimine uygun olarak kendi aralarındaki hiyerarşik bağ-lantılara göre ekonomik, sosyal, kültürel, kendi görev alanları, sabotaj ve zararlı faaliyetleri ile ilgili konularda her türlü bilgi alış verişinde bulunurlar.

Altıncı Bölüm

Rapor Verme Sistemi

Yurtdışı Sürekli Görevde İken Rapor Verme Usulleri:

Madde 12 -


a. Yurtdışında sürekli görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri,memleketimizin menfaatlerini ilgilendiren ve dış siyasetimize tesir edecek konulardaki raporlarını acil rapor şeklinde, kendi görev alanı ve diğer bilgileri ihtiva eden konuları ise aylık faaliyet raporları şeklinde hazırlar ve aşağıdaki
esaslara göre gönderirler. (Askeri Ataşeler ve Özel Görevliler hariç).

(1) Temsilciler kendi yetki ve görev alanlarına giren hususlarda Misyon Şefinin bilgisi altında kendi Bakanlıklarına rapor gönderirler.Kendi yetki ve görev alanları dışında kalan hususlarda ise edindikleri bilgilere ait acil raporlarını Misyon Şefine verirler.

(2) Misyon Şefleri Temsilciliklerden gelen hertürlü raporları, değerlendirerek varsa görüşlerinide belirtmek suretiyle Dışişleri Bakanlığına gönderirler. Dışişleri Bakanlığı gerekiyorsa Başbakanlığa, Genelkurmay Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa intikal ettirir.

(3) Aylık raporlar Misyon Şefinin aracılığı ile gönderilir.

(4) Aylık raporlar üç nüsha olarak Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Bu nüshalardan 1 adedi Dışişleri Bakanlığında incelenir. 1 adedi de Başbakanlığa gönderilir, 1 adedi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından konusu itibariyle ilgili Bakanlıklara ulaştırılır. Kamu kurum ve kuruluşunun yurtdışı temsilcisinin tanzim edeceği rapor, o yerdeki Misyon Şefi aksi kanaat taşıyorsa, aynen ve fakat Misyon Şefi'nin aksi kanaati de ilave edilerek yurda intikal ettirilir.

b. Her Bakanlık bu raporları değerlendirmeye tabi tutarak ilgili makamlara bidirir.

Yurda Dönüşte Rapor Verme:

Madde 13 -
Yurtdışı sürekli görevden dönen her kamu kurum ve kuruluşu personeli, daha önce yurtdışı görevde iken periyodik olarak düzenleyip gönderilen
raporların ışığında derlenmiş özet bir rapor hazırlayarak en geç 1 ay içerisin-
de bağlı oldukları kamu kurum veya kuruluşuna verir.

Yedinci Bölüm

Yurtdışı Sürekli Görevlerde Hareket Tarzı ve İlişkiler

Yurtdışında Bulunan Personel ve Ailelerinin Uymakla Zorunlu Olduğu Genel Hükümler:

Madde 14 -


a. Yurtdışında görev alan personel, Ülkemizin temsilcisi olarak gerek resmi, gerek özel yaşantılarını mevcut kanun, yönetmelik emir ve bu Yönetmelik
esaslarına göre düzenlemeye ve bunlara uymaya zorunludur.

b. Görevli personel amir ve maiyetine karşı tavır ve hareketlerinde, mesleki vakar, ciddiyet ve itaat ile hertürlü özel temaslarda nezaket, terbiye ve
görgü kurallarına uyar.

c. Bütün Türk'ler arasında samimi bir yakınlık sevgi ve saygıya dayanan bir anlaşma sağlanması kesin olarak zorunludur. Yabancı ülkede herhangi uyumsuz
hareketin neler doğurabileceği daima göz önünde tutularak, Ulusumuzun vakar ve haysiyetine uygun şekilde hareket edilmesi esastır.

d. Yabancılarla ilişkilerde titiz ve dikkatli davranılmalı, resmi ve özel ilişkilerde en ufak bir olaya ve nahoş durumlara sebebiyet verilmemelidir.

e. Bütün kamu kurum ve kuruluşu mensupları ve aile bireyleri Misyon Şefi tarafından saptanan çevrelerde ve uygun nitelikteki binalarda oturmaya, sosyal
yaşantılarını istenilen düzeyde bulundurmaya ve özel yaşantılarını iyi bir şekilde düzenlemeye zorunludurlar.

f. Yurtdışında bulunan kamu kurum ve kuruluşu mensupları müttefik ve yabancı ülke personeli ve aileleri ile gerek resmi, gerek özel yaşantılarındaki
ilişkilerinde; Ülkemize ve Ulusumuza karşı sevgi ve saygıyı sağlamakla yükümlü olup, bu hususta resmi ve özel hayatlarındaki mevki ve görevlerinin gereklerini noksansız olarak yerine getirirler.

g. Milli ve mesleki onur ve vakar gereklerine uymayanlar yetersizlikleri ve başarısızlıkları, ticaret ve servet hırsına kapıldıkları ve Yönetmelik esasla-
rına aykırı haraket ettikleri belge ile saptananlar, yurda geri alınır ve haklarında gereken işlem yapılır. Bu husus ilgili şahısların özlük dosyalarına
işlenir ve bu gibiler bir daha yurtdışına gönderilmezler.

h. Yurtdışı sürekli göreve atananlar bu görev yerlerindeki ilk temas ve ziyaretlerine başlamadan önce Büyükelçilik, Elçilik, Daimi Temsilcilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarımıza (Mümkün olursa topluca) ziyarete giderler. Bu ziyaretler dışında, görevli personel Ulusal, Resmi ve Dini Bayramlarımızda o
mahaldeki Dış Temsilciliklerimiz ve Askeri Ataşelik tarafından tertiplenen resmi kabul ve davetlere icabet ederler. Bu husus o yerdeki Misyon Şefi tarafından
düzenlenir.

ı. Yurtdışı görev yapılan memleketlerin resmi ve sivil şahısları ile ilişki kurulmasında Misyon Şefinin talimatına uygun olarak davranılmalıdır.

j. Görevden ayrılış halinde gerekli veda ziyaretleri yapılır. Görevden ayrılan şahsın dönüş için hareket tarihi ve yolu, önceden Misyon Şefi tarafından
ilgili Bakanlığa bildirilir.

Personelin Yurtdışındaki Temsilciliklerimiz ve Bunların Personeli ile İlişkileri:

Madde 15 -

a. Her ay Misyon Şefinin belirliyeceği tarihte bütün temsilciliklerin iştirakı ile bir koordinasyon toplantısı yapılır.Bu toplantıda, bir ay önceki toplantıda Misyon Şefinin verdiği görevler ile ilgili temsilcilerin çalışmaları ve bu çalışmaların yerine getirilişindeki dar boğazlar topluca değerlendirilir.

b. Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışındaki temsilcilikleri resmi işlere ait temaslarını Misyon Şefinin bilgisi tahtında yürütürler. O yerde görevli Misyon Şefi talep ettiği takdirde görevli temsilci, faaliyet raporlarını veya lüzum görülen yazıları Misyon Şefine arz eder.

c. Temsilciler yapacakları gezi ve temaslardan önce ve sonra Misyon Şefinehaber verirler.

d. Temsilciler görevleri ile ilgili konularda Dış Temsilciliğimizin malzeme ve techizatından faydalanırlar.

e. Temsilciler bağlı bulundukları Bakan'dan aldıkları talimatı yerine getirirler ve Misyon Şefine bilgi verirler.

Personelin Yurtdışındaki Askeri Temsilciliklerimiz ile İlişkileri:

Madde 16 - Yurtdışında sürekli görevli bulunan kamu kurum ve kuruluşları temsilciliklerinde bulunan personelin görev alanları ile ilgili Ülkemizin ekonomik, sosyal kültürel menfaatlerini ilgilendiren her türlü bilgi ve belgeler,talep halinde o yerdeki Askeri Ateşelere verilir.

Personelin Görevli Bulunduğu Ülkenin Resmi Makamları ile İlişkileri:

Madde 17 -


a. Yurtdışında sürekli görev alan kamu kurum ve kuruluşları personeli görevli bulunduğu Devletin personeli ile temas ve arkadaşlık imkanları arayarak,
uygun münasebetler kurar ve idame ettirirler. Bu bakımdan temasda bulunduğu müessese ve şahsın itimadını kazanmaya çalışırlar.

b. Yurtdışında görevli personel, konuları ile ilgili tesis ve müesseseleri görme imkanlarından yararlanmak için yapılacak gösteri ve gezilere iştirak
ederler.

c. Yapılacak müracaatlarda, teferruata ait bilgi talebi, karşı tarafın mukabil malümat taleplerine yol açacak gibi görünmüyorsa, yurtdışında görevli
personel bu müracaattan sarfı nazar etmelidir.

d. Kamu görevlileri yurtdışındaki bütün temas ve münasebetlerinde daima Türk Devletinin Resmi görevlisi ve Devletimizin temsilcisi olduklarını ve herhangi bir hususa dair ifade edecekleri fikir ve mütalaalarının Türk Hükümeti ve Türk Devletinin rey ve düşüncesi gibi telakki olunabileceğini hatırda tutarak görev ve yetki dışı beyan ve mütalaalardan sakınmalıdırlar. Devletimizin ve Milletimizin menfaatleri her şeyin üstünde tutulur.

e. Kamu görevlileri, yurtdışındaki görevlerinde, Türkiye'nin Devlet meselelerini yabancı ülkenin personeli ile verilen direktiflerin haricinde münakaşa etmekten sakınmalıdırlar.

f. Görevli bulunulan memleketin resmi makamlarının, Türkiye resmi makamları hakkında arzu ettikleri bilgileri, kendi ülkelerinin Türkiye'deki temsilciliklerinden temin etmeleri normal usuldür. Bunun dışında Türkiye'nin yurtdışındaki Kamu personelinden mahalli resmi makamlar tarafından istenecek bilgilere,yurtdışı kamu görevlisi cevap vermeye mezun değildir.Yurtdışındaki kamu görevlisi bu gibi istekleri önem ve ivedilik derecesine göre Misyon Şefi'ne bağlı oldukları kamu kurum ve kuruluşuna, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde gösterilen şekilde bildirirler. Kendilerinin bulundukları ülkede benzeri konulardaki müracaat ve isteklerine aldıkları cevapları veya gördükleri yakınlığı da belirtirler.

g. Kamu görevlileri, görevli bulundukları ülkenin resmi makamlarına gönderecekleri resmi yazılarda mahalli dili veya bu mümkün olmadığı takdirde, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini kullanırlar.

Personel Görevli Bulunduğu Ülkenin Halkı ile İlişkileri:

Madde 18 -

a. Kamu personeli, görevli bulundukları Ülkenin halkına karşı her zaman dostluk ve samimiyet çerçevesinde hareket ederler ve iyi ilişkiler kurarlar. O ülkeyi milletimiz adına kazanmak vatandaşlarını kazanmakla mümkündür.

b. Mahalli politikaya ve politik şahıslara, sosyal ve dini cemaat ve topluluklara karşı hal ve vaziyetleri tarafsız bir müşahit vasfını taşımalıdır.

c. Kamu personeli, görevli bulunduğu ülkede, katılacakları ziyafet, eğlence partileri ve benzeri toplum faaliyetlerinde o memleketin yaşayış seviye ve standardını nazara itibara alarak, olduğundan farklı gösterişlerden sakınmalıdırlar. Bilhassa iktisadi alanda gerilik ve mahrumiyetin hüküm sürdüğü bir memlekette bu hususa azami dikkat sarfedilmelidir.

d. Kamu personeli, mahalli halkın örf ve adetlerine, sosyal inanç ve mukaddesatına karşı hürmetkar olmalı, bu hususlarda rencide edici hal, hareket
ve beyanlardan mutlaka sakınmalıdırlar.

Yurtdışında Bulunan Personelin Başarı Derecelerinin Tesbiti ve Esasları:

Madde 19 -
Yurtdışında sürekli görevle bulunan kamu kurum ve kuruluşları personelinin başarı derecelerinin tesbiti ile buna ait esaslar; özellikle bu Yönetmeliğin 6 ncı bölümünde, "Rapor Verme Sistemi" ndeki rapor verme usul ve esasları ile Misyon Şefinin vermiş olduğu sicil, ağırlık kazanmak şartı ile,
personelin bağlı bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkaracağı Yönergede yer alır.

Yurtdışı Görevlerde İdari - Disiplin ve Sicil Bağlantılarına Ait Usul ve Esaslar:

Madde 20 -


a. Yurtdışı sürekli görevlerdeki idari, disiplin ve sicil bağlantılarına ait usul ve esaslar, yurtdışında sürekli görevle personel bulunduran kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmeliğe ve aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak çıkaracakları Yönergelerinde belirlenir.

(1) Büyükelçiliklere bağlı; Başmüşavir (Maliye, Çalışma, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim), Öğrenci Müfettişi, Ticaret Müşaviri, Basın Büroları sorumlusu, Din Hizmetleri Müşaviri`nin; Birinci Sicil Amiri Misyon Şef, İkinci Sicil Amiri Bakanlık Müsteşarı, Üçüncü Sicil Amiri Bakan`dır.

(2) Büyükelçiliklere bağlı; Müşavir Yardımcısı, Basın Merkezi Koordinatörü, Ataşe, Ataşe Yardımcısı, Sosyal Yardımcı`nın; Birinci Sicil Amiri Başmüşavir, veya Müşavir, İkinci Sicil Amiri Misyon Şefi, Üçüncü Sicil Amiri Bakanlık Müsteşarı`dır.

(3) Başkonsolosluklara bağlı; Ataşe, Basın Merkezi Müdürü, Din HizmetleriAtaşesi`nin; Birinci Sicil Amiri Misyon Şefi, İkinci Sicil Amiri Bakanlık Müsteşarı, Üçüncü Sicil Amiri Bakan`dır.

(4) Başkonsolosluklara bağlı, Ateşe Yardımcısı, Sosyal Yardımcı, Enformasyon Memuru, Basın Uzmanı, Eğitim Uzmanı, İdari Memurun; Birinci Sicil Amiri Ataşe, Basın Merkezi Sorumlusu, İkinci Sicil Amiri Misyon Şefi, Üçüncü Sicil Amiri Bakanlık Müsteşarı`dır.

(5) Misyon Şefleri Askeri Ataşeler için kanaatlarını bildirebilirler. Misyon Şefleri Askeri Ataşelerin Sicil Amiri değildirler.

Sekizinci Bölüm

Diğer Hususlar

İzin İşleri:

Madde 21 -
Yurtdışında sürekli görevle bulunan personelin izinleri bölge ve görev şartları esas alınarak Misyon Şefi ve Birim Başkanları ile birlikte planlanır ve ilgili Bakanlığın onayına sunulur.

Göreve Başlama - Hizmet Sürelerinin Bitimi ve Yurda Dönüş:

Madde 22 -
Yurtdışında sürekli görevle bulunan personelin; göreve başlama,hizmet sürelerinin bitimi ve yurda dönüşleri ile ilgili usul ve esasları personelin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşu tarafından bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılacak Yönergede belirlenir.Bu Yönetmelikte yeni atanan personel ile eski personelin gerektiğinde bir haftalık süre içinde görev devir ve teslimini yapmaları, oryantasyon için birlikte çalışmaları esastır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Görevlerde Çalıştıracağı Personel İçin

Çıkaracakları Yönergeler:

Madde 23 - Bu Yönetmelikte belirlenen bütün hususları kapsayan ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşunun kendi özel şartlarını da belirleyen yönergeler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Geçici Madde 1. - 1 Kasım 1984 tarihine kadar geçerli olmak üzere; bu Yönetmelik esaslarına göre yurtdışına görevli olarak gönderilecek personelin okuma, yazma ve konuşabilme bakımından yabancı dil bilme derecesinin tespiti; "Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" yerine, ilgililere en az 30 gün önce bildirilmek kaydı ile Başbakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre düzenlenen sınavlarla yapılabilir.

Geçici Madde 2 - (Ek: 8/12/2003-2003/6537 K.)

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurtdışı teşkilatına bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılacak atamalarda hizmetin gereği olarak Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük ve Yürütme:

Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 25 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Not: (Yurtdışı Sürekli Görevlerde Çalışacak Personel Nitelik B) (Ek:1 ) İçin 27.12.2003 tarih ve 25329 sayılı Resmi Gazete`ye Bakınız. )