TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Kanun No:5450

Resmi Gazete Tarihi:03/06/2006 Sayısı:26069

 

Amaç

MADDE 1 — Bu Kanunun amacı, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile bunların bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin Millî Eğitim Bakanlığına devredilmesine ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir.


Kapsam
MADDE 2 —
Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı okullar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile bunların personelini, bünyelerindeki döner sermaye işletmelerini, motorlu taşıtlar dahil taşınır ve taşınmazlarını ve bunlara ait bütçe ödeneklerini kapsar.
 

Tanımlar
MADDE 3 —
Bu Kanunda yer alan;
a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Kurum : Eleman yetiştirmek üzere okul, eğitim merkezi ve kurs açmış kamu kurum ve kuruluşlarını,
c) Okul : Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ile sağlık, tarım ve adalet meslek liselerini,
d) Personel : Okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile bunların bünyelerinde bulunan döner sermaye işletmelerine ait kadrolarda bulunanları,
e) Komisyon : Devredilecek okullar ile eğitim merkezleri ve kurslar için Bakanlıktan iki, devreden kurumdan iki, Maliye Bakanlığından bir olmak üzere beş temsilciden oluşan ve başkanlığını Maliye Bakanlığı temsilcisinin yürüttüğü komisyonu,
f) Eğitim merkezleri ve kurslar : Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm sektörüne eleman yetiştirmek amacıyla açılmış olan eğitim merkezlerini ve kursları,
ifade eder.


Okulların ve Döner Sermaye İşletmelerinin Devri
MADDE 4 —
Komisyonlarca verilecek karar sonucunda taşınmazları devir dışı bırakılanlar hariç; okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile bünyelerinde bulunan döner sermaye işletmeleri, taşıtlar dahil her türlü taşınır ve taşınmazları ve bütçe ödenekleri hak ve yükümlülükler ile birlikte bedelsiz olarak Bakanlığa devredilir. Komisyonlar tarafından devrine karar verilen okullar ile eğitim merkezleri ve kursların devre konu taşınırları, taşınmazları ve taşıtları tespit edilip tutanağa bağlanarak işlemler yürütülür.
Komisyonlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde kurulur ve çalışmalarını en geç üç ay içerisinde sonuçlandırır.
Bu Kanunla Bakanlığa devredilen okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin kullanımındaki taşınmazlardan tapu sicilinde mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar tapuda re’sen Hazine adına tescil edilir. Devredilen okullar ile bunlara ait döner sermaye işletmeleri ve taşınmazları Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.
Kurumlardan devredilen okullar, eğitim merkezleri ve kurslarda istihdam edilen personele ait ödenekler ile buralardaki her türlü mal ve hizmet alımları ve sermayeye ilişkin olarak belirlenmiş bütçe ödeneklerinin devir tarihi itibarıyla kalan tutarı, devirle birlikte Bakanlık bütçesine aktarılır.
Devredilen okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile bunların bünyelerinde bulunan döner sermaye işletmeleriyle ilgili olarak; kurumlar tarafından yapılmış olan sözleşmeler, kredi anlaşmaları, devam eden yatırım projeleri, kurumların leh ve aleyhine açılmış ve açılacak olan davalar ile icra takipleri, bütün hak, yetki, yükümlülük, alacak ve borçlarıyla birlikte Bakanlığa geçer.
Bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile bunlara ilişkin kâğıtlar her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fondan müstesnadır.
 

Kadroların Aktarılması ve Personelin Nakli
MADDE 5 —
Kurumlara bağlı okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile bunların bünyelerinde bulunan döner sermaye işletmelerinde görev yapan personel Bakanlığa devredilmiştir.
Devredilen okullar, eğitim merkezleri ve kurslar ile döner sermaye işletmelerinde ekli (1) sayılı listelerde yer alan kadrolar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılarak iptal edilmiştir. Bu Kanuna ekli (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. Okulların, eğitim merkezlerinin ve kursların okul müdürü, okul müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, Turizm Eğitim Merkezi Müdürü, Turizm Aşçılık Eğitim Merkezi Müdürü, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü, Meteoroloji Teknik Lise Müdürü, Meteoroloji Teknik Lise Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarında bulunanların görevleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer; bunlar, (2) sayılı liste ile ihdas edilen öğretmen unvanlı kadrolara (Turizm Eğitim Merkezleri Müdürleri, Turizm Aşçılık Eğitim Merkezleri Müdürleri, Tesis Müdürü unvanlı kadrolara), kadro ve görev unvanları değişmeyenler ise bu liste ile ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.
Okulların, eğitim merkezlerinin ve kursların sürekli işçi kadrolarında çalışanlar, kadroları ile birlikte Bakanlığa devredilir. Bu fıkra hükümlerine göre Bakanlığa geçmek istemeyen işçilerin kanunî hakları kurumlarınca ödenerek kurumlarıyla ilişikleri kesilir.
İkinci fıkra uyarınca Bakanlık kadrolarına atanan personelden kadro ve görev unvanları değişenlerin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının (fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti ve döner sermaye payı ödemesi hariç) net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarının toplam (fazla çalışma ücreti, ek ders ücreti ve döner sermaye payı ödemesi hariç) net tutarından az olması halinde aradaki fark; fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.
Devredilen personelin devirden önce görev yaptığı kurumlarda geçen hizmet süreleri Bakanlıkta geçmiş sayılır.
 

Eğitim ve Öğretimde İşbirliği
MADDE 6 —
Kurumlar, insan gücü plânlaması, öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi ile programların uygulanması konusunda Bakanlıkla işbirliği yapar.
Okullar, eğitim merkezleri ve kursların meslek dersleri öğretmeni ihtiyacının karşılanamaması durumunda ilgili kurumlar, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikleri Bakanlıkça belirlenen personelin bu okullarda, eğitim merkezlerinde ve kurslarda görevlendirilmesi için gerekli desteği sağlar.
 

MADDE 7 — 3/6/1938 tarihli ve 3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Okulların döner sermayelerinin toplamı yüzmilyon Yeni Türk Lirasına (YTL) çıkarılmıştır. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Sermaye artırımları; döner sermaye işletmelerinin yıl sonu bilançosunda görülen kârlarının üçte birinin doğrudan sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanır. Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir. Her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından fazla olamaz. Aynı iş için hem parça başı ücret hem de fazla çalışma ücreti aynı anda ödenemez. Okulların atölye, makine parkı ve tesisleri özel sektörle işbirliği yapılarak işletilebilir. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir."
 

MADDE 8 — 19/7/1943 tarihli ve 4486 sayılı Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
 

MADDE 9 — 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 

MADDE 10 — 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendinde yer alan "adalet meslek okulları ile" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 

MADDE 11 — 26/9/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan "Taşra Teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı Tapu Kadastro Meslek Liselerinden" ibaresi "Taşra Teşkilatından" olarak değiştirilmiştir.
 

MADDE 12 — 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (h) bendinde yer alan "kurslar açmak, bu alanlarda teknisyen yetiştirmek, bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak," ibaresi "kurslar açmak veya açtırmak," olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin (p) bendinde yer alan "veteriner sağlık teknisyeni ve laborant yetiştirmek, bunlar için gerekli okul ve tesisleri açmak," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 

MADDE 13 — 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin (f) bendinde yer alan ", Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle yeni okullar" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 

MADDE 14 — 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan "eğitim merkezleri kurmak," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 

MADDE 15 — 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 12. — Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Sağlık insan gücü plânlaması yapmak, nicel ve nitel olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
b) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Personel eğitim plânını hazırlamak, eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek.
d) Halkın sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve koordine etmek.
e) Bakanlığın yayın faaliyetlerinin esaslarını belirlemek ve koordinasyonunu sağlamak.
f) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını belirlemek.
g) Bakanlıkça verilen benzer görevleri yapmak.
 

MADDE 16 — 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesinin (d) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Yürürlük
MADDE 17 —
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme
MADDE 18 —
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ekli 1 ve 2 sayılı liste için tıklayınız