TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İşbaşı Eğitimi Kursu Yönergesi

*Bakanlık Makamının 06.10.2005 tarih ve 147483 sayılı Oluru gereğince yürürlüğe giren bu yönerge, 06/08/2009 tarih ve 151542 sayılı Bakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

KURSUN ADI
Madde 1-
Kursun adı, “İşbaşı Eğitimi Kursu”dur.

KURSUN AMACI
Madde 2-
Kursun amacı; konaklama ve yeme-içme işletmelerinde önbüro, yiyecek ve içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi departmanlarında çalışmakta olan personelin, alan bilgilerinin ve becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

YASAL DAYANAK
Madde 3-
Bu Yönerge, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13. maddesinin (f) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

KISALTMALAR
Madde 4-
Bu Yönergede yer alan;

a) “Bakanlık” Kültür ve Turizm Bakanlığını
b) “Genel Müdürlük” Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü
c) “İl Müdürlüğü” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü
d) “Tesis” Turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı konaklama ve yeme-içme işletmelerini
e) “Kurs” İşbaşı Eğitimi Kursunu
f) “Eğitici” İşbaşı Eğitimi Kursunu veren eğiticileri
g) “Kursiyer” İşbaşı Eğitimi Kursuna katılanları
ifade eder.

KURSUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Kurs talebi
Madde 5-
Kurs düzenlenmesini isteyen tesisler Genel Müdürlüğe, doğrudan veya İl Müdürlükleri aracılığı ile başvurarak, talepte bulunurlar.

Taleplerin İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılması halinde, kursa katılacak tesis isimleri, kursun düzenleneceği yer ve her tesisten kursa katılacak personel sayılarını içeren bilgiler, yazılı olarak ilgili İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe iletilir.

Kursun düzenlenmesi
Madde 6-
Kurslar, taleplerin Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek programa alınmasından sonra, Bakanlık Makamının onayı ile düzenlenir.

Kursun Yeri
Madde 7-
Kurs, öncelikle eğitim talebinde bulunan tesisin bünyesinde ya da Genel Müdürlük veya İl Müdürlüklerinin uygun göreceği bir tesiste düzenlenir.

Kurs eğitim programı ve süresi
Madde 8-
Kurslarda eğitim, teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Kursun eğitim programı Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gerekli hallerde Genel Müdürlük onayı ile değiştirilebilir

Kurs süresi, 9 gün eğitim 1 gün sınav olmak üzere kesintisiz 10 gündür. Eğitim sırasında, günde 3 saat olmak üzere, toplam 27 saat ders yapılır. Derslerin süresi 60 dakikadır. Kursun düzenleneceği saatler belirlenirken, tesisin çalışma koşulları dikkate alınır.

Katılımcı sayısı
Madde 9-
Kursa katılacak grubun, önbüro branşında en az 10, yiyecek ve içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi branşlarında ise, en az 15’er kişiden oluşması gerekir.

Katılımcıların nitelikleri
Madde 10-
Kursa katılacak personelin tesislerde çalışıyor ve de kursun düzenleneceği tarihte, katılacağı kursla ilgili bölümde görev yapıyor olması gerekmektedir.

Devam koşulları
Madde 11-
Kurslara devam mecburidir. Kurs süresince 3 ders saatinden fazla devamsızlığı olan kursiyer bitirme sınavına giremez ve “Başarı Belgesi” alma hakkını kaybeder.

Kurs bitirme sınavı
Madde 12-
Bitirme sınavının yapılışına ilişkin esaslar şunlardır;

a) Bitirme sınavı teorik ve uygulamalı olarak eğitici tarafından yapılır.
b) Kursiyerlerin başarılı olabilmesi için, teorik ve uygulamalı sınavlarda aldıkları notların ortalamasının 100 üzerinden en az 50 puan olması gerekmektedir.
c) Notlar: (0-49) Başarısız, (50-64) Orta, (65-84) İyi, (85-100) Pekiyi şeklinde değerlendirilir. Yarım notlar tam not olarak kabul edilir.
d) Bitirme sınavında alınan notların ortalaması, kursiyerin başarı derecesi olarak sicil fişine işlenir.

EĞİTİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 13-
Eğiticinin görevlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kurs verecek eğiticiler, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile görevlendirilirler.
b) Kurs, eğiticinin görev mahalli dışında bir yerde yapıldığı takdirde, eğiticiye harcırah tahakkuk ettirilir.

EĞİTİCİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 14-
Eğiticinin görev yetki ve sorumlulukları;

a) Kursun düzenleneceği mekânın, etkili bir öğrenme-öğretme ortamı için uygun koşullara göre düzenlenip düzenlenmediğini dikkate alarak, kontrol etmek.
b) Kursun hangi saatler arasında düzenleneceğini, tesisin çalışma koşullarını dikkate alarak, tesis yöneticileri ile birlikte belirlemek.
c) Kursun hedefleri, içeriği, devam koşulları, sınıf kuralları ve diğer konularda kursiyerleri bilgilendirerek kursun tanıtımını yapmak.
d) Eğitim programının, turizm işletmelerinin ihtiyaçlarına ağırlık vererek uygulanmasını sağlamak.
e) Kursiyerlerin devam durumlarına ilişkin devam çizelgelerini günlük olarak işlemek.
f) Devam koşullarına uyan kursiyerleri tespit ederek, bitirme sınavının yapılacağı saatleri duyurmak.
g) Kursiyerlerin bitirme sınavını teorik ve uygulamalı olarak yapmak ve sınav sonunda aldıkları notlar ile not ortalamalarını sınav not cetveline işlemek. En son kursiyer isminden sonra sınav not cetvelinin altını kapatarak, imzalamak.
h) Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerden ikişer adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı örneklerinin, kurstan sorumlu tesis yetkilisi tarafından temin edilmesini sağlamak.
i) Sınav sonunda başarılı olan kursiyerler için tutulan sicil fişlerini doldurarak, fotoğraflı olarak düzenlemek.
j) Kurs sonunda, devam çizelgelerini, sınav not cetvellerini, kursiyerlerin fotoğraflı sicil fişlerini, birer adet vesikalık fotoğrafları ve nüfus cüzdanı örneklerini, hazırlayacakları kurs sonuç raporları ile birlikte Genel Müdürlüğe veya kursun İl Müdürlükleri aracılığıyla düzenlemesi halinde, İl Müdürlüğüne teslim etmek.
k) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

BAŞARI BELGESİ
Madde 15-
Kursu başarıyla bitiren kursiyerlere “Başarı Belgesi” verilir.

Başarı Belgeleri, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir ve onaylanarak, kursiyerlere iletilmek üzere, kursun düzenlendiği tesis veya İl Müdürlüğüne gönderilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 16-
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Bakanlık Makamının 26/02/2001 tarih ve 136-1326 sayılı Olurları ile uygulamaya konulan, “İşbaşı Eğitim Kursu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK
Madde 17-
Bu yönerge Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.