TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


İdarelerin Yabancı ülklelerdeki Kuruluşlarının Mal ve hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (2003 tarihli)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete Tarihi : 26-06-2003  Sayısı : 25150

Ekli "İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Kamu İhale Kurumu'nun uygun görüşüne dayanan Dışişleri Bakanlığı'nın 24/3/2003 tarihli ve 116617 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

MADDE 1 - AMAÇ

Bu Esasların amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının, yerel ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

MADDE 2 - KAPSAM

Yabancı ülkelerdeki kuruluşların mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Esaslara tabi olabilmesi için mal ve hizmetin yurt dışındaki kurum veya kuruluşun kendi ihtiyacı için alınacak olması, malın yurt dışındaki kurum veya kuruluşça kullanılması, hizmetten yurt dışındaki kurum veya kuruluşun faydalanması ve yapım işinin yurt dışında gerçekleştirilmesi gereklidir.

MADDE 3 - DAYANAK

Bu Esaslar 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TANIMLAR

Bu Esasların 8 inci maddesinin (b) bendinde açıklanan pazarlık usulü dışındaki terimler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlandığı şekliyle esas alınacaktır.

MADDE 5 - İLKELER

İdareler; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ancak, gizliliği olan, güvenliği gerektiren hallerde ilgili bakanın onayı ile bu ilkelere uyulmayabilir.

MADDE 6 - YETKİLİ MAKAM

2 nci maddede belirtilen yerel ihtiyaçların karşılanmasında ihale yetkilisi makamlar veya kişiler yabancı ülkelerdeki kuruluşların bağlı olduğu bakanlık tarafından tespit edilir. Tespit edilecek yetkilinin yabancı ülkedeki kuruluşta görevli olması esastır.

İlgili bakanlık, ihale yetkilisi makama verilen görev ve yetkilerin tamamı veya bir kısmı için merkezde bir makam tayin edebilir.


MADDE 7 - ONAY BELGESİ

Bu Esaslara göre yapılacak her türlü ihtiyaç temininde işe başlamadan önce; işin nev'i, niteliği, miktarı, varsa yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları, bulunulan ülke koşullarına göre belirlenecek ayrıntıları ve gerekli diğer hususları ihtiva eden bir onay belgesi hazırlanır. Bu belge 6 ncı maddeye göre belirlenen yetkili makamca onaylanır.

MADDE 8 - USULLER VE İHALE KOMİSYONU


2 nci maddede yazılı ihtiyaçların karşılanmasında aşağıdaki usuller uygulanır:

a)4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen miktarın iki katını geçmeyen ihtiyaçlar, yetkili makamlar tarafından görevlendirilecek kişi veya kişilerce, görevlendirilecek kimse yok ise yetkili makamca doğrudan temin yoluyla karşılanabilir.

b) (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ihtiyaçlar pazarlık usulü ile temin edilir. Pazarlık; ihale yetkilisi makamca, biri başkan olmak ve en az 3 veya tek sayıda kişiden oluşmak üzere mahallinde kurulacak ihale komisyonu tarafından yapılır. Komisyon üyeleri yabancı ülkelerdeki kuruluşta görevli personelden seçilir. Özelliği olan işlerde veya lüzum hasıl olması halinde ilgili bakanlık, komisyona katılmak üzere merkezden memur görevlendirebilir.

Bedeli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen miktarın 50 katını aşan taşınmaz mal alımlarında Maliye Bakanlığınca; 100 katını aşan yapım işlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca görevlendirilecek bir memur da üye olarak komisyona katılır.

Bu tutarların altında olsa dahi idarenin göstereceği lüzum üzerine taşınmaz mal alımları ile yapım işlerinde Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görevlendirecekleri birer memur üye olarak komisyona katılır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapım işlerinde komisyona katılacak üye Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.

Komisyonlar eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.

Pazarlık usulünde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir.

Pazarlık, ihale komisyonunca, işin özelliğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

Komisyon kararında, pazarlığın ne şekilde yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanın tercih sebepleri açıkça belirtilir.

İhale komisyonunun kararları yetkili makam tarafından onaylanarak kesinleşir.

Komisyon kurulması için yeterli personel bulunmayan yerlerde ihtiyaçlar, ilgili bakanın izni ile (a) bendindeki usule göre temin edilir.

c) (a) ve (b) bendine göre yapılacak uygulamalarda;

ca- Bulunulan ülkenin iktisadi durumu, siyasi rejimi, mevzuatı, örf ve adetleri gibi özel şartları dikkate alınır.

cb- Yaklaşık maliyet tespiti, ilan yapılması, teminat alınması, ihale dokümanı hazırlanması, sözleşme yapılması hususlarında;

(i) İlgili bakanca ihale yetkilisine her yıl belli limitler dahilinde ihtiyarilik yetkisi verilebilir,

(ii) Belirlenen limitlerin üzerinde kalmakla birlikte işin özelliğinin gerektirdiği durumlarda bakan onayı alınmak suretiyle o işe münhasır olmak üzere söz konusu zorunluluklara uyulmayabilir,

(iii) İhtiyacın karşılanmasının belirli bir zaman süreci gerektirdiği hallerde taahhüdün sözleşmeye bağlanması ve teminat alınması esastır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ilgili bakanın onayı alınmak suretiyle, o işe münhasır olmak üzere ve bu Esaslarla belirlenmiş ilkeler çerçevesinde kalınmak kaydıyla teminat alınmayabilir.

Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendindeki miktar ve yukarısı ile bu miktarın altında olsa dahi önem arzeden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, ilan veya davet yapılacak hallerde; yeterli katılımı sağlayacak şekilde ilgili ülkenin koşulları da göz önüne alınarak ilanın veya davetin öncelikle yerel ihtiyacın temin edileceği yerde (yurt dışında) yapılması amacıyla icabeden tedbirler alınır.

Gerekçeli olarak bu hususlar ve ihale yetkilisi, işe başlamadan önce alınacak bakan onayında belirtilir.

cc- İhtiyaçlar, diplomatik muafiyetlerden yararlanmak suretiyle ve hazine yararı olmak kaydıyla diğer ülkelerden de temin edilebilir.

MADDE 9 - PARASAL DEĞERLERİN DÖVİZ KARŞILIĞININ TESPİTİ

Bu Esaslarda yer alan parasal değerlerin döviz karşılığının tespitinde, her yıl 2 Ocak tarihli T.C. Merkez Bankası "Efektif Satış Kuru" esas alınır.

MADDE 10 - YÖNETMELİK

Bu Esaslar kapsamındaki işlere ait ayrıntılı hususlar ile muayene ve kabul işlemleri, konuyla ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak ilgili bakanlıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit edilir.

BAŞLAMIŞ OLAN İŞLER Geçici Madde 1- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce onay belgesi düzenlenmek suretiyle başlanmış olan işler "Dış Ülkelerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik" hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 11 - YÜRÜRLÜK

Bu Esaslar 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - YÜRÜTME

Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.