TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursu Yönergesi

*Bakanlık Makamının 06.10.2005 tarih ve 147483 sayılı Oluru gereğince yürürlüğe giren bu yönerge, 06/08/2009 tarih ve 151542 sayılı Bakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

KURSUN ADI
Madde 1-
Kursun adı, “Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursu”dur.

KURSUN AMACI
Madde 2-
Kursun amacı; ev pansiyonculuğu yapmakta veya ev pansiyonunda çalışmakta olan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

YASAL DAYANAK
Madde 3-
Bu Yönerge, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 13. maddesinin (f) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

KISALTMALAR
Madde 4-
Bu Yönergede yer alan;

a) “Bakanlık” Kültür ve Turizm Bakanlığını
b) “Genel Müdürlük” Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünü
c) “İl Müdürlüğü” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü
d) “Pansiyon” Ev Pansiyonunu
e) “Kurs” Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursunu
f) “Eğitici” Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursunu veren eğiticileri
g) “Katılımcı” Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursuna katılanları
ifade eder.

KURSUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Kurs talebi
Madde 5-
Kurs düzenlenmesini isteyen pansiyon işletmecileri Genel Müdürlüğe, İl Müdürlükleri aracılığı ile başvurarak talepte bulunurlar.

Talepler, ilgili İl Müdürlüğü tarafından kursa katılacak pansiyon isimlerini, kursun düzenleneceği pansiyon ve her pansiyondan kursa katılacak personel sayılarını da içerecek şekilde, yazılı olarak Genel Müdürlüğe iletilir.

Kursun düzenlenmesi
Madde 6-
Kurslar, taleplerin Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek programa alınmasından sonra, Bakanlık Makamının onayı ile düzenlenir.

Kursun Yeri
Madde 7-
Kurs, eğitim talebinde bulunan pansiyonlar arasından İl Müdürlüklerinin uygun göreceği bir pansiyon bünyesinde düzenlenir.

Kurs eğitim programı ve süresi
Madde 8-
Kurslarda eğitim teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Kursun eğitim programı, Genel Müdürlük tarafından hazırlanır ve gerekli hallerde Genel Müdürlük onayı ile değiştirilebilir.
Kurs süresi kesintisiz 6 gündür. Eğitim sırasında günde 3 saat olmak üzere, toplam 18 saat ders yapılır. Derslerin süresi 60 dakikadır. Kursun düzenleneceği saatler belirlenirken, pansiyonların çalışma koşulları dikkate alınır.

Katılımcı sayısı
Madde 9-
Kursa katılacak grubun, en az 20 kişiden oluşması gerekir.

Katılımcıların nitelikleri
Madde 10-
Kursa katılacak personelin, kursun düzenlendiği tarihte, pansiyonda çalışıyor olması gerekmektedir.

Devam koşulları
Madde 11-
Kurslara devam zorunludur. Kurs süresince 3 ders saatinden fazla devamsızlığı olan katılımcı “Katılma Belgesi” alma hakkını kaybeder.

EĞİTİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ
Madde 12-
Eğiticinin görevlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eğitim kat hizmetleri bölüm eğiticileri tarafından verilir. Gerekli görüldüğü durumlarda yiyecek ve içecek servisi bölüm eğiticileri de görevlendirilebilir.
b) Kurs verecek olan eğiticiler, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile görevlendirilirler.
c) Kurs, eğiticinin görev mahalli dışında bir yerde yapıldığı takdirde, eğiticiye harcırah tahakkuk ettirilir.

EĞİTİCİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 13-
Eğiticinin görev yetki ve sorumlulukları;

a) Kursun düzenleneceği mekânın, etkili bir öğrenme-öğretme ortamı için uygun koşullara göre düzenlenip düzenlenmediğini dikkate alarak, kontrol etmek.
b) Kursun hangi saatler arasında düzenleneceğini, pansiyonların çalışma koşullarını dikkate alarak, pansiyon işletmecileri ve İl Müdürlüğü ile birlikte belirlemek.
a) Kursun hedefleri, içeriği, devam koşulları, sınıf kuralları ve diğer konularda, katılımcıları bilgilendirerek kursun tanıtımını yapmak.
b) Eğitim programının, pansiyonların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uygulanmasını sağlamak.
c) Katılımcıların devam durumlarına ilişkin devam çizelgelerini günlük olarak işlemek.
d) Kurs sonunda kursun devam koşullarına uyan katılımcılardan birer adet vesikalık fotoğraf ile nüfus cüzdanı örneklerini temin etmek.
e) Kursun devam koşullarına uyan katılımcılar için, tutulan sicil fişlerini doldurarak, fotoğraflı olarak düzenlemek.
f) Kurs sonunda, devam çizelgelerini, katılımcıların fotoğraflı sicil fişlerini ve nüfus cüzdanı örneklerini, hazırlayacakları kurs sonuç raporları ile birlikte, İl Müdürlüğüne teslim etmek.
g) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

KATILMA BELGESİ
Madde 14-
Kursun devam koşullarına uyan katılımcılara “Katılma Belgesi” verilir.

Katılma Belgeleri, Genel Müdürlük tarafından düzenlenir ve onaylanarak, katılımcılara iletilmek üzere, kursun düzenlendiği ilin İl Müdürlüğüne gönderilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 15-
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle Bakanlık Makamının 24/09/2002 tarih ve 702-4230 sayılı Olurları ile uygulamaya konulan,“Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK
Madde 16 -
Bu yönerge, Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.