TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Yönetmeliği

21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği madde:32 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Gazetenin Tarihi:1410411986 Sayısı:19078

I. BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar

Amaç:
Madde 1 -
Bu yönetmeliğin amacı, Türk Süsleme Sanatlarına hizmet eden sanatçıların eserlerini bir araya getirmek, Türk Süsleme Sanatlarını tanıtmak, yaymak ve bu sahada çalışan sanatçılarımızı teşvik etmektir.

Kapsam:
Madde 2 –
Bu yönetmelik Türk Süsleme Sanat eserlerinin seçimine, değerlendirilmesine, konu ile ilgili olarak oluşturulan kurulun çalışma biçimine, galerilerimizde ve dış ülkelerde sergilendirilmelerine ait hükümleri kapsar.

Dayanak:
Madde 3 -
Bu yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (e) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar:
Madde 4 -
Bu yönetmelikte geçen:
"Bakanlık" : Kültür ve Turizm Bakanlığını,
“Genel Müdürlük” : Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,
"Kurul" Türk Süsleme Sanatlarını Seçme ve Değerlendirme Kurulunu,
"Eser" : Türk Süsleme Sanat Eserlerini,
"Sergi" : Türk Süsleme Sanatları Sergisini,
İfade eder.

II. BÖLÜM
Serginin Açılış ve İşleyişi

Serginin Açılışı:
Madde 5 -
Bakanlık, her yıl 1 Eylül - 30 Aralık tarihleri arasında 15 gün süre ile "Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi"ni açar. Sergide yalnızca Kurul'un seçtiği eserler sergilenir.

Serginin Düzenlenmesi:
Madde 6 -
Serginin hazırlığı, düzeni, açılması, kapatılması ve yönetimi ile ilgili işler, Bakanlıkça görevlendirilecek sergi yöneticisi "Komiser" eliyle yürütülür. Bu yöneticiye . gereken sayıda yardımcı verilir. Yönetici ve varsa yardımcı 15 Temmuz tarihinde göreve başlar, sergi işleri bitinceye kadar görevlerini sürdürürler.

Sergiye Katılacak Eserlerin Çeşitleri:
Madde 7 -
Sergiye katılacak eserler 5 bölümde değerlendirilir.
a) Tezhip
b) Minyatür,
c) Hüsnü Hat,
d ) Ebru,
e) Çini

Sanatçılar Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisine verecekleri eserlerde, konularında ve her türlü malzemeyi kullanmada serbesttirler. Eserler imzalı olmalıdır. Esere iliştirilecek etikette sanatçının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, iş ve ev adresi, eserin konusu, tekniği, ebatları, fiyatı, sanatçının hangi dalda katıldığı belirtilir. Ayrıca sanatçılar eseri ile birlikte hazırlanacak katalogda kullanılmak üzere bir sayfayı geçmeyen özgeçmişini, eser ile birlikte makbuz karşılığında teslim eder.

Serginin kalıcılığını temin amacıyla bir de katalog bastırılır. Katalog serginin açılış gününden önce hazırlanır ve sergide eseri bulunan sanatçılara verilir.

Birden çok imza taşıyan eserler tek imzalı eserlerin bağlı olduğu şartlara göre alınır.

III. BÖLÜM
Eserlerin Nitelikleri ve Sergiye Katılma Şartları

Eserlerin Nitelikleri: .
Madde 8 -
Sergiye gönderilecek eserler daha önceki Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisinde sergilenmemiş olmalı, orijinal olmalı, ebadı 1.50 m.den büyük olmamalı, sergilenmeye hazır biçimde teslim edilmelidir.

Sergiye Katılma Şartları:
Madde 9 -
Sergiye Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan sanatçılar katılabilir.
Sergiye eser veren sanatçı, bu yönetmelikte belirtilen şartları ve Kurulun kararlarını önceden kabul etmiş sayılır.

Eserlerin Teslimi:
Madde 10 -
Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisine gönderilecek eserler Ankara, İstanbul, İzmir ve uygun görülecek illerimizde toplanır. Eserlerin bu şehirlerde nereye ve hangi tarihe kadar teslim edileceğini, Bakanlık her yıl 1 - 15 Temmuz tarihleri arasında basın ve TRT yoluyla sanatçılara duyurur.

IV. BÖLÜM
Seçme ve Değerlendirme Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Esasları

Seçme ve Değerlendirme Kurulu:
Madde 11 -
Devlet Türk Süsleme Sanatlarını Seçme ve Değerlendirme Kurulu, Güzel Sanatlar Genel Müdürünün (Genel Müdür toplantıya katılmadığı takdirde ilgili Genel Müdür Yardımcısının) başkanlığında 5 kişiden teşekkül eder. Kurul üyeleri Türk Süsleme Sanatları alanında bilgi, görgü ve tecrübeleriyle tanınmış sanatçılar, sanat tarihçileri, eleştirmenler arasından Bakanlıkça seçilir.

Kurul, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre toplanan eserler arasından sergiye katılacak eserleri seçer.

Çalışma Esasları:
Madde 12 -
Kurul yılda iki defa üye tam sayısıyla toplanır. Gerektiğinde Başkanın isteği ile olağanüstü toplantılar da yapılabilir.

Kurulda seçim ve değerlendirme açık oyla yapılır. Sergilenecek eserler oy çokluğuyla tespit edilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Sergi Yöneticisi (Komiser) Kurulun danışman üyesidir. Danışman üyenin oy hakkı yoktur.

V. BÖLÜM
Eserlerin Ödüllendirilmesi ve Satın Alınması

Ödüllendirme:
Madde 13 -
Sergiye katılan eserler arasından Kurulca ödüle değer görülenlere "Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği"ne göre belirlenecek miktar üzerinden ödül verilir.

Bu ödüllere "Devlet Türk Süsleme Sanatları Ödülü" denir. Ödül kazanan sanatçıya ayrıca plaket ve başarı belgesi verilir. Sergide ödüle değer görülen Türk Süsleme Sanatlarının beş dalında yer alan en çok beş esere derecelendirme yapılmaksızın ödül verilir.

Satın alınması:
Madde 14 -
Sergiye katılacak eserler arasından üç ve daha yukarı oy alan eserler Kurulun takdir edeceği bedel üzerinden Bakanlıkça satın alınabilinir. Ancak, satın almak için ayrılan ödenek miktarı beş ödül tutarının bir buçuk katını geçemez.

VI. BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 15 - Sergilenmek üzere Bakanlığa teslim edilen eserler üzerinde, teslim tarihinden sonra sanatçılar herhangi bir düzeltme yapamaz. Sergilenmek üzere toplanan eserlerin taşıma ve geri verme işlemleri Bakanlıkça yürütülür.

Bakanlık eserlerin teslim tarihinden itibaren korunmaları için gerekli tedbirleri alır. Eserlerin teslim alınışından, sergi sonunda sanâtçıya iade edilişine kadar geçen süre içinde zarar gören eserler varsa Kurulun tespit edeceği bedel üzerinden bu zararlar ödenir.

Madde 16 - Sergilenecek eserler sergi bitiminden önce geri alınamaz. Sergiden kişiler ve kurumlarca satın alınacak eserler sergi kapandıktan sonra alıcılarına 15 gün içerisinde teslim edilir.

Madde 17 - Sergilenmek üzere seçilen eserler, sergi bitiminden itibaren, sahipleri tarafından 30 gün içinde geri alınır, Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybından ve göreceği zararlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

Madde 18 - Kurul üyeleri ile sergi yöneticisi ve ilgili diğer personelin yolluk ve gündelikleri 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca ödenir.

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük:
Madde 19 -
Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 20 -
Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.