TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Tiyatroları Görev ve Çalışma Yönergesi

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Bakanlık Makamının 15/11/2002 tarihli Onayı İle Yürürlüğe Girmiştir)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç:
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2-
Bu Yönerge, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün Yönetim İşleri ile personelin göreve alınma, görev yetki ve sorumlulukları, turne, sözleşme, tedavi, ayrılış ve ölüm tazminatı, askerlik, izin, başka sanat kurumlarında çalışma, yolluk, inceleme seyahati ile yabancı sanatkar ve trup getirebilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar:
Madde 3- Bu Yönergede geçen

1)
“Bakanlık” Kültür Bakanlığı’dır.
2) “Genel Müdürlük” Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’dür.
3) “Merkez Teşkilatı” Genel Müdürlüğün Merkez Teşkilatıdır.
4) “Taşra Teşkilatı” Genel Müdürlüğün Merkez Teşkilatı dışındaki Tiyatro Müdürlükleridir.
5) “Sözleşmeli Personel” Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Çalışan Sanatkar Memurlar, Uygulatıcı Uzman Memurlar ve Uzman Memurlardır.
6) “Diğer Personel” Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde Sözleşmeli Personel dışında, 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışan personeldir.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki, Sorumluluk
Genel Müdürlüğün ve Taşra Kuruluşlarının Görev, Yetkileri

Genel Müdürlüğün Görevleri
Madde 4-
Genel Müdürlük yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dil ve kültürünü yükseltmek, Türk Sahne Sanatlarının yurtiçinde ve yurt dışında gelişmesini ve yayılmasını, tanıtılmasını sağlamak, Türk dilini yerleştirmek ve şive birliğini meydana getirmek, temel değerler üzerinde doğru yargılara varılmasını sağlamak, sanat estetik duygusunu geliştirmek amacı ile yurtiçinde tiyatrolar açmak, yurtiçinde ve yurtdışında turneler ile milli ve milletlerarası festivaller düzenlemek, yönetmek ve denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Taşra Kuruluşları
Madde 5-
Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren yerleşik tiyatro müdürlükleridir.
Her türlü sanat, idari, mali ve teknik işlemlerini mevcut mevzuat hükümlerine göre yürütürler. Bu işlemlerinde yetkili ve o derecede Genel Müdürlüğe karşı sorumludurlar.

Genel Müdür
Madde 6-
Genel Müdürlüğün her türlü sanat ve idari işlerinin birinci derece sorumlusu olup, bütün kuruluşun düzenli ve iyi bir şekilde hizmetlerinin yürütülmesine nezaret etmekle ve bu hususta 5441 sayılı Kanun hükümleri dairesinde gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
Genel Müdür lüzum göreceği konulardaki yetkisinin bir bölümünü veya tümünü yardımcılarına veya bir birim yetkilisine devredebilir.

Başrejisör
Madde 7- Görevleri:
1-
Devlet Tiyatrolarında repertuar düzenlemesi ile rejisör seçimi ve rol dağıtımında, oyunların üstün sanatsal nitelikte oynanmasını sağlamak için Genel Müdüre birinci derecede yardımcı olmak.

2- Bütün oyunların prova ve temsillerini izlemek, sicile esas olacak öz notları almak, bu notlarını rapor olarak her oyun için en geç 90 gün içinde Genel Müdüre sunmak.

3- Ana sanat dalında araştırma ve eğitimi gerçekleştirmek.

4- Genel Müdürce verilen görevleri yapmak.

Başrejisör, rejisörlerin, aktör, aktrislerin, sahne amirlerinin, kondüvit, suflör ve suflözlerin birinci derece sicil amiridir.
Başrejisör; Edebi Kurul, Sanat ve Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulunun üyesidir.

Genel Müdür Yardımcıları
Madde 8-
Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından kendilerine tevdi edilen idari, mali, sanat ve teknik işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Bu işlerden dolayı doğrudan Genel Müdüre karşı sorumludurlar.
Genel Müdürce verilecek görevleri yapar.

Kurullar
Madde 9-
1-
Edebi Kurul
Edebi Kurul, eserleri okuyarak Devlet Tiyatrolarının repertuar anlayışına edebi açıdan uygunluğunu değerlendirip, oynanabilirliğine karar verir.

Edebi Kuruldan herhangi bir nedenle boşalacak üyeliklere Kanundaki esaslara göre en geç 1 ay içinde atama yapılır.

Edebi Kurul Genel Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, salt çoğunlukla karar alınır, oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

2) Sanat ve Yönetim Kurulu
Genel Müdürlüğün sanat, teknik ve 5441 sayılı Kanunda belirtilen işlerine bakmakla görevlidir.

Sanat ve Yönetim Kurulu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kararda oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Genel Müdür lüzum görürse, Sanat ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda Genel Müdürlüğe vekalet eden Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında toplanabilir. Sanat ve Yönetim Kuruluna Genel Müdür tarafından görevlendirilecek sanatkarın görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle boşalacak sanatkar üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 1 ay içinde Genel Müdürce görevlendirilir. Aynı sanatkar tekrar görevlendirilebilir.

3) Disiplin Kurulu
Genel Müdürlükte 5441 sayılı Kanuna tabi personel ile 657 sayılı Kanuna tabi personelin disiplin işlerine bakmakla görevlidir.

Disiplin Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Başrejisör, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Sanatçı Temsilcisinin iştiraki ile salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Disiplin Kurulu gerektiğinde Disiplin Kurulları Yönetmeliği çerçevesinde toplanır.

Disiplin Kurulunun sanatkar üyesi iki yılda bir Eylül ayında tüm personelin gizli oyu ile seçilir. Bu üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde en geç bir ay içinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçimi yapılır.

Ana Sanat Hizmet Birimleri
Sanat Teknik Müdürlüğü
Madde 10- Görevleri:

1- Temsil edilecek eserler için tiyatro sanatının gereği olan sanatsal, teknik ve mekanik bütün hazırlık, inceleme ve uygulamaları yaptırmak, tasarım ekiplerini önermek ve denetlemek,

2- Atölyelerdeki her türlü üretimin en ekonomik, en doğru ve estetik şekilde gerçekleşmesini sağlamalı

3- Gerekli her türlü sahne donanımının zamanında hazırlanmasını sağlamak

4- Genel Müdürce verilecek görevleri yapmak.

Sanat Teknik Müdürü, dekoratör ve kostüm kreatörleri arasından Genel Müdürce atanır.

Başdramaturgluk
Madde 11- Görevleri:
a)
Repertuvarın düzenlenmesine yardımcı olmak için inceleme, araştırma ve ön değerlendirmeleri yapmak,

b) Tiyatro sanatına ve kültürüne faydalı yayınlarla ilgili hazırlık yapmak,

c) Rejisörlerin ve Dekoratörlerin görevlendirildikleri oyunlar için bilimsel seviyede alt yapı malzemesi hazırlamak, oyun provalarına katılmak, dramaturgi arşivini kurmak,

d) Repertuara alınan oyunlarla ilgili telif hakları prosedürlerini yürütmek,

e) Genel Müdürce verilecek görevleri yapmak.

Danışma ve Denetim Birimleri

Hukuk Müşavirliği
Madde 12- Görevleri:

a) Hukuki konularda görüş bildirmek, anlaşma ve sözleşmelerin hukuka uygun olarak düzenlenmesine yardımcı olmak,

b) Adli ve idari dava ile icra takiplerinde gerekli bilgileri temin etmek. Mahkemelerde, hakemlerde, icra dairelerinde bu işlerle ilgili olarak diğer mercilerde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

c) Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Madde 13- Görevleri:
a)
Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili çalışma esaslarını tesbit etmek, Tiyatro sanatı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı araştırmalar yapmak,

b) Genel Müdürlük Bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek, c) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,

d) Yayın, kitaplık, dökümantasyon, belgelik ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

e) Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.

YARDIMCI BİRİMLER

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 14- Görevleri:

a) Genel Müdürlük personelinin kadro, atama, özlük ve emeklilikle ilgili işlemlerini yürütmek,
b) Eğitim planları hazırlamak ve uygulamak,
c) Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 15- Görevleri:
a)
Satınalma, Satma, yapma, kurma, kiralama işlemleri ile Saymanlık işlemlerini yapmak,
b) İdari, sosyal ve sağlık hizmetlerini yürütmek,
c) Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı
Madde 16-

Özel Kanununda ve diğer Kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Sözleşmeli Personelden Sanatkar Memurların
Görev ve Sorumlulukları ile Göreve Alınma Esasları

Rejisörler
Madde 17-

En az on oyunu profesyonel bazda başarı ile yönetmiş, oyuncu-sanatçıların rejisör pozisyonuna geçiş talepleri Başrejisörlüğe yapılacaktır. Başvurular, Başrejisör başkanlığında, deneyimli 3 rejisör, 2 deneyimli aktör ve Sanat Teknik Müdüründen oluşturulacak 6 kişilik bir komisyon tarafından, rejisörlüğün niteliği ve ölçütleri doğrultusunda titizlikle hazırlanan bir değerlendirme raporuyla birlikte, Başrejisörce Sanat Yönetim Kuruluna sunulur.

En az dört yıllık lisans düzeyinde reji eğitimi görenler, stajyer kadrolarına, idari sözleşmeye bağlanmaksızın, Devlet Tiyatrolarına yapılan sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar. Bunlar 5441 sayılı yasanın 1310 sayılı yasayla değişik 6. madde hükümlerine tabidirler.

Rejisörler kendilerine verilen eserleri sahneye koymakla yükümlüdürler. Prova ve temsillerin sağlıklı şekilde yürütülmesinden Genel Müdürlüğe karşı sorumludurlar.

Rejisörler her oyunun prömiyerlerini takiben 15 gün içerisinde “Oyun Değerlendirme Formlarını” görüşlerine dayanak oluşturan gerekçeleri de belirtir şekilde doldurup Başrejisörlüğe teslim ederler.

Rejisör prova yoklama fişlerini doldurtup imzalamak zorundadır.

Rejisörler geleceğin rejisörlerinin yetişmeleri için oyun-rol dağılımlarındaki 1. reji asistanının yaratım sürecine katkıda bulunmasını gözetirler.

Reji Asistanları
Madde 18-

Reji asistanları rejisörün olmadığı provalarda ve gerektiğinde temsillerde rejisörün yetkilerine sahiptir. Yalnız oyunun gidişini etkileyici yazım ve mizansen değişikliği yapamaz. Bu düşüncelerini ancak rejisöre iletebilir. Tüm aksesuvar, efekt, kostüm, figüran ve benzeri listeleri hazırlayarak rejisörün onayını aldıktan sonra ilgili yere iletir ve takip eder. Oyunun reji defterini tutmakla yükümlüdür. Reji defterleri oyun bitiminden sonra en geç bir ay içinde arşive teslim edilir. Rejisörün onayı ile prova ve temsil raporlarını imzalayabilirler.

Reji Asistanları, Aktör ve Aktristler arasından, Rejisörün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile görevlendirilir.

Aktör, Aktris ve Stajyer Sanatçılar
Madde 19-

Aktör ve Aktrisler, 5441 sayılı Kanunun 1310 sayılı kanunla değişik 6. ve 7. maddelerine göre Sanat ve Yönetim Kurulu kararına istinaden Genel Müdürce göreve alınırlar. Kendilerine verilecek her türden rolleri partisyon ve görevleri üstlenmeye ve eksiksiz gereğini yapmaya yükümlüdürler. Bütün çalışmalarını Kurum içinde yükümlenecekleri görevlere yöneltirler. Verilecek görevleri resmi niteliklerinin gerektirdiği saygınlıkla sürdürürler.

Müzik İşleri Yöneticisi, Başkorrepetitör, Tiyatro Orkestrası Korusu ve Balesi ile Müzikli Tiyatro İcracıları
Madde 20-
Müzikli oyunların prova ve temsillerinde meslekleriyle ilişkin görevleri yaparlar. Ayrıca Genel Müdürlüğün konuyla ilişkin verdiği diğer görevleri de yapmakla yükümlüdürler.

Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri
Madde 21-
Dekoratörler:
Sahne Tasarımcıları, Ressamları, Heykeltraşları ve Işık Tasarımcılarını kapsar.

Dekoratörler
a - Sahne Tasarımcısı :
Sahne ve Sanat eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının ilgili ihtisas bölümlerini bitirenlerden ya da yurt dışındaki aynı nitelikli kurumlardan mezun olanlar Genel Müdürlükçe açılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Sahne Tasarımcıları, oyundaki zaman, yer, stil ve Sahneye koyuşu bütünleyecek estetik, konstrüksiyonu hazırlayan kişidir. Gerçekleştirdiği eskiz ve maketi oyunun rejisörü ile varılan karar üzerine uygulama için ilgili birime verir ve uygulamayı takip eder. Hazırlanan dekor teknik çizimleri fon eskizleri ve maketleri oyun başlangıcında arşive teslim edilir.

b - Işık Tasarımı : Yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans düzeyinde ışık tasarımı bölümü mezunları ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde en az 3 yıl süreyle Başışık Uzmanlığı görevinde bulunanlar Genel Müdürlükçe açılacak sınavlarda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Işık Tasarımcısı, Sahneye oyunla ilgili ışıkları Rejisör ile birlikte karara vararak uygular. Işık tasarımını yaparken sahne ve kostüm tasarımcılarından dekor ve kostümlerin plan ve renk bilgilerini alırlar. Işık plan ve grafiklerini oyun başlangıcından sonra en geç 10 gün içinde arşive teslim ederler. Uygulamadan doğacak uyumsuzluğun sorumlusudur.

c - Ressamlar : Sahne ve Sanat Eğitimi veren Yüksek öğretim kurumlarının ilgili ihtisas bölümlerini bitirenlerden ya da yurtdışındaki aynı nitelikli denkliği kabul edilmiş öğretim ve eğitim kurumlarından mezun olanlar ile Devlet Tiyatrolarında en az 5 yıl ressam olarak çalışan yüksek okul mezunu olanlar, Genel Müdürlükçe açılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Ressamlar Sahne ve Kostüm Tasarımcılarının eserleriyle ilgili renklendirdikleri eskiz maket tanımlarını panolar ve bezler (fon) üzerine gerçek boyutlarına uygun olarak Atölye ressamları ile birlikte realize ederler.

d - Heykeltraş : Sahne ve Sanat eğitimi veren Yüksek öğretim kurumlarının ilgili ihtisas bölümlerini bitirenlerden veya yurtdışındaki aynı nitelikli kurumlardan mezun olanlar Genel Müdürlükçe açılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Heykeltraş , Sahne ve Kostüm tasarımcılarının eserle ilgili hazırladıkları plastik (Heykel, mask, rölyef, kabartma , mimari plastik ünite ve elemanları , ağaç gövdeleri, kayaklar ve aktör ve aktrisler üzerine uygulanacak anatomik görüntüleri) tasarımlarını yaparlar.

2 - Kostüm Kreatörleri (Kostüm Tasarımcısı)
Sahne ve Sanat Eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının ilgili ihtisas bölümlerini bitirenlerden, ya da yurtdışındaki aynı nitelikli denkliği kabul edilmiş öğretim ve eğitim kurumlarından mezun olanlar Genel Müdürlükçe açılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Kostüm Tasarımcısı oyuna ait giysi ve esaslarını rejisörle belirledikten sonra renkli kumaş numuneleri eklenmiş, kostüm eskizleri üzerinde oyunun rejisörü ile varılacak son karara göre oluşum gerçekleştirilmek üzere eskizler ilgili birime intikal ettirilir. Kostüm eskizleri oyunun başlamasından sonra arşive teslim edilir.

Sözleşmeli Personelden Uygulatıcı Uzman Memurların Görev
ve Sorumlulukları ile Göreve Alınma Esasları

Başdramaturg ve Dramaturglar
Madde 22-

Dramaturgi Bürosu bir Başdramaturg ve yeteri kadar Dramaturgdan oluşur. Dramaturglar üniversitelerin en az dört yıllık tiyatro kuramı veya oyun yazarlık bölümü mezunu ve en az bir yabancı dil bilenlerden açılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdürce göreve atanırlar.

Başdramaturg, Genel Müdürce Dramaturglar arasından atanır.

Başdramaturg, repertuvarın oluşması için gerekli araştırmaları yapar. Dramaturgi Bürosuna havale edilen eserlerin dramaturglara dağılımını sağlar. Alacağı raporları Edebi Kurula sunar. Edebi Kurul üyeliği ve bu kurulun raportörlüğünü yapar. Kurumun yazar ve çevirmenlerle olan ilişkilerini düzenler. Kurumun kitaplık ve arşivini düzenler. Genel Müdürlükçe verilecek görevleri yapar.

Dramaturglar, Başdramaturgca gönderilen yerli ya da çeviri oyunları geliş sırasına göre tiyatronun amaçları ışığında inceleyip, sanat ve teknik açıdan ön değerlendirmesini yaparlar. Dünya Tiyatro literatürünü takip ederek, dilimize kazandırılmasını uygun buldukları yabancı eserleri Başdramaturg aracılığı ile Genel Müdüre önerirler. Dramaturglar okudukları eserler için Başdramaturga formatları Genel Müdürlükçe belirlenen şekilde hazırlayacağı iki nüsha raporu süresi içinde verirler. Raporların birer nüshası sıra numarası ile tiyatro arşivinde saklanır.

Dramaturglar provaya alınan oyunlarda rejisörün talebi, Başdramaturgun uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile görevlendirilirler.

Teknik Müdür
Madde 23-

Teknik Müdür, Sanat Teknik Müdürlüğüne bağlı teknik mekanik bölümün baş sorumlusudur. Bu sorumluluk Devlet Tiyatroları atölye ve sahnelerinde hazırlık ve temsil faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olup, tüm atölye, sahne, tesis, araç ve gereçleri temsil sezonu boyunca tekniğine uygun ve emniyetli bir şekilde hizmet verebilmesini gerektirir.

Devlet Tiyatrolarında Teknik Müdür olacak kişilerin Makina Mühendisi veya Yüksek Tekniker Okul mezunu olması ve en az beş yıllık meslek tecrübesi olması gerekir. Bu özellikleri taşıyan kişiler Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav komisyonunun yaptığı yazılı ve uygulamalı sınav sonucuna göre Genel Müdürce atanır.

Başrealizatör
Madde 24-

Oyunların süresi içinde, planlara uygun, sağlıklı ve ekonomik olarak gerçekleşmesinde, sahne tasarımcıları, atölyeler, idari birimler ile rejisörler, sahne amirleri, sahne uzmanları ve sahne amiri yardımcıları arasında iletişim kurarak gerekli işlerin realizesini sağlar.

Başrealizatör, Sanat eğitimi veren fakülte mezunu olup, Devlet Tiyatrolarında en az beş yıl hizmeti olanlar arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca yapılacak sınava göre Genel Müdürce göreve alınırlar.

Başışık Uzmanı
Madde 25-

Başışık Uzmanı; başarı, yetenek, disiplini ile tanınan ve göz dolduran ve en az 7 (yedi) yıl görev yapan sahne ışıkçılarının, Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav kurulundaki sınav neticesine göre Genel Müdürce göreve atanır.

Başışık uzmanı, sahnelenecek eserlerin ışık dekoratörlerince hazırlanan sanatsal ışıklandırması ile ilgili ışık planını uygular. Bunun içinde tüm ışık kaynaklarının yerlerini tesbit eder. Sahne ışıkçıları arasındaki görev bölümünü düzenler. Işıklandırmanın sanatsal niteliğini bozmadan işlerin tekniğine ve emniyet tedbirlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar. Herhangi bir aksamadan birinci derecede sorumludur.

Başışık Uzmanı, ayrıca Genel Müdürlüğün meslekleri ile ilgili olarak verebilecekleri her türlü işleri de yapar.

Başperukacı
Madde 26-

Başperukacı, dekoratör ve Kostüm Kreatörlerince çizilen ve sanatkarlar, figüranlar tarafından rol gereği sahnede kullanılan peruka, sakal, bıyık, kaş,ilave saçların,tesbit edilen makyajın rejisör, dekoratör veya kostüm kreatörlerinin müştereken istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

Başperukacı, peruka atölyesinden sorumlu olup, sahne perukacılarının mesai saatleri ve görev yerlerini belirler. Sanat ve Teknik Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.

Başperukacı; başarı, yetenek ve disiplini ile göz dolduran sahne perukacılarından sınav neticesine göre Genel Müdürce atanır.

Korrepetitör ve Bale Piyanisti
Madde 27-

Korrepetitör ve Bale Piyanistleri konservatuvar piyano bölümü veya eşidi yabancı okul mezunları arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdürce göreve alınırlar.

Bale Piyanisti, bale çalışmalarında ve provalarda eşlik müziğini sağlamakla , Korrepetitörler müzikal eserlerde sanatçılara oda ve sahne çalışmalarında eşlik müziği sağlamak ve sanatçıları esere hazırlamakla yükümlüdür.

Sözleşmeli Personelden Uzman Memurların
Görev ve Sorumlulukları ile Göreve Alınma Esasları

Kondüvitler
Madde 28-

Kondüvitler, dört yıllık sahne ve sanat eğitimi veren üniversite mezunu olanlar arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav komisyonunca yapılacak sınavda, gerekli bilgilerinin yanında müzik kulağı, refleksi ve müzik kültürü açısından başarı gösterenler Genel Müdür onayıyla göreve alınırlar.

Kondüvitler prova ve temsillerde her türlü ses ve bazı görüntü efektlerini ve kullanılacak hazır müzikleri rejisörün istekleri doğrultusunda araştırır, önerir, hazırlar ve kullanırlar.

Kondüvitler bu görevle görevlendirilmedikleri durumlarda ayrıca, prova ve temsiller sırasında Sahne Amirliğiyle ilişkin görevlerle yükümlendirilebilirler.

Görevlendirildikleri oyunlarda kendilerine zimmetlenen, araç, gereç ve donanımların her türlü bakım ve kullanılır halde bulunulmasında birinci derecede sorumludur.

Suflör ve Suflözler
Madde 29-

Suflör ve suflözler, oyunu metinden izleyen, gerektiğinde oyuncuya sufle veren kişidir. Bütün prova ve oyun zamanı içinde yerlerinden ayrılmazlar. Oyunu ellerindeki metinden takip ederler.

Suflör ve suflözler rejisörün herhangi bir sanatçıyla yapacağı özel provaya da katılmak zorundadır.

Suflör ve suflözler en az lise ve lise dengi okul mezunları arasından Genel Müdürlükçe açılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdürce atanır.

Atölye Şefleri
Madde 30-

Atölye Şefleri, idareleri altındaki atölyelerde işlerin zamanında, planlarına uygun ve en ekonomik şekilde yapılmasından, iş bölümünden, ihtiyaçları temininden sorumlu ve ilgili atölyelerde yönetimi düzenlemekle yükümlüdürler. Atölye Şefleri, Sanat Teknik Müdürlüğünün belirleyeceği iş programı ve önceliğine göre verilen işleri zamanında gerçekleştirirler.

Atölyeler; bayan terzi, erkek terzi, peruka, şapka-çiçek, erkek kundura, bayan kundura, butafor, kartonpiyer, marangoz, demir, boya, dekor, bezleme ve montaj, kostüm eskitme ve kumaş boyama, efekt-ses düzenleme, fotoğraf ile ihtiyaç duyulup Sanat ve Yönetim Kurulunca açılması kararlaştırılabilecek diğer atölyelerdir.

Atölye Şefleri, branşlarıyla ilgili okul mezunları, branşlarıyla ilgili herhangi bir okulu olmayan sahada ise ilgili dalda yetişmiş en az ilkokul mezunu elemanlar ile bu niteliklere sahip atölye elemanları arasından, Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından görevlendirilirler.

Sahne Makyajcıları ve Perukacıları
Madde 31-

Sahne Perukacıları, Peruka Atölyesi sorumlusu Başperukacısı denetiminde saç işleme, tres, mizanpile, işlerini yaptıkları gibi prova ve temsillerde sanatçıların, figüranların sakal, bıyık, peruka ve ilave saçlarını takmakla da görevlidir. Ayrıca sahnede makyaj işlerinde sanatçılara yardımcı olurlar.

Sahne Perukacıları, perukacılık ve makyaj mesleğini bilen en az ilkokul mezunu kişiler arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca görevlendirilen sınav kurullarındaki uygulamalı sınav neticesine göre Genel Müdürce göreve atanırlar.

Atölye Ressamları
Madde 32-

Atölye Ressamları, dekoratör ve kostüm kreatörlerinin tasarımlarını resimlendirmekle, başrealizatör tarafından verilen diğer işleri ve boya işlerinin denetimini yapmakla yükümlüdürler.

Atölye Ressamları, Başrealizatöre karşı sorumludurlar. Başrealizatör tarafından verilen işleri istenilen özelliklere bağlı kalarak, istenilen zamanda sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

Atölye Ressamları, resim dalında öğrenim yapan yüksek öğretim mezunları veya resim dalında kendisini yetiştirmiş, asgari lise mezunları arasından Sanat ve Yönetim Kurulu sorumluluğunda yapılacak sınav sonuçlarına göre göreve alınırlar.

Butaforlar
Madde 33-

Dekoratörlerce çizimleri ve gerekiyorsa ölçüleri verilen gerçek görünüşlü, gerçeğinden daha hafif, bozulmayan, kokmayan, erimeyen ve daha ucuza malolan uzun ömürlü malzemeleri, yenmeyen, görüntü için gerekli yiyecekleri, çeşitli silahları, kostüm süslerini, kemerleri, takıları, taşları, sahnede kullanılan imitasyon mücevherleri çeşitli malzeme kullanarak, atölyede yapan elemanlardır. Ayrıca eserlere ait tüm ağaç, torna işlerini de gerçekleştirirler.

Butafor Atölyesinde görevli butaforların görev taksimi, atölye şefi tarafından yapılır. Butaforlar yaptıkları işlerden ona karşı sorumludurlar.

Butaforlar el yetenek ve becerileri olan çeşitli malzemeleri kullanmasını bilen ve tanıyan en az ilkokul mezunu kişiler arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav kurullarındaki uygulamalı sınav neticesine göre Genel Müdürce göreve atanırlar.

Sahne Işıkçıları
Madde 34-

Elektrikle ilgili eğitim yapan en az Endüstri ve Meslek Lisesi mezunu teknik elemanlar olup, oyunların ışıklandırılmalarında meslekleri ile ilgili çeşitli görevleri yaparlar. Başışık Uzmanlarının denetiminde takip ve efekt ışıklarını, projeksiyonları, renk değiştirmeleri, temsil öncesinde tablo ve perde aralarında ışık köprülerinde, herzlerde ve sahnede bulunan tüm ışık kaynaklarının ayarlarını yaparlar.

Turnelerde Dekoratör veya Başışık Uzmanı tarafından gitmesi kararlaştırılan tüm malzemeyi tekniğine uygun bir şekilde sandıklara yerleştirirler. Malzeme sandıklarını ilgili araçlara yerleştirir ve boşaltırlar. Yerleştirme, yükleme ve boşaltma hatalarından ve ihmalinden dolayı meydana gelen hasardan ve malzeme zayiinden birinci derecede sorumludur.

Sahne Işıkçıları, Genel Müdürlüğün vereceği meslekleri ile ilgili her türlü görevi de yaparlar.

Sahne Işıkçıları, Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav kurulunun yaptığı yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav neticesine göre Genel Müdürce atanırlar.

Sahne Şef Makinist ve Makinistleri
Madde 35-

Devlet Tiyatroları sahnelerinde sahneye konan eserlerin provalarından başlayarak, dekoratörlerce sahne şef makinistine verilen plana göre ve onun emrinde önce marke dekorlarının sonra atölyelerde tamamlanıp sahneye getirdikleri gerçek dekoru yerleştiren, montaj ve demontajını yapan, onaran temsil süresince sahne disiplini içinde dekor değişmelerini sağlayan, sofit borularına asılacak dekor parçalarını, fonlarını tekniğine uygun bir şekilde asma işini yapan, karşıt ağırlıkları asılan dekor parçalarına göre dengeleyen sofit ve herz borularına kumanda eden ve markelerini yapan sahne ve gerekiyorsa atölyede görevli teknik elemanlardır.

Sahne Makinistleri, fizik yapıları sağlam ve göz kusuru olmayan (tavuk karası, renk körlüğü vs.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen marangozluk mesleğine yatkın en az ilkokul mezunu kişiler arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav kurulundaki uygulamalı sınav neticesine göre Genel Müdürce göreve alınırlar.

Sahne Şef Makinistleri, tecrübeli Sahne Makinistleri arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca yapılacak sınavda başarı gösterenler arasından Genel Müdürce atanır.

Sahne Marangozları
Madde 36-

Sahne Marangozları, Endüstri Meslek Lisesi Ağaç İşleri Bölümü mezunları arasından veya mesleğinde kendini yetiştirmiş ve en az ilkokul mezunları arasından yazılı ve uygulamalı sınavla göreve alınırlar.

Eserlere ait bütün ahşap işlerinin yapım, bakım ve onarım işlerinde görevli elemanlardır.

Dekorlara ait pano, merdiven, pretikabl, dekor arabaları (vagon) bütün sahne mimarisi ahşap parçalarının yapımı yanında sahnede kullanılan tüm mobilyaları da yaparlar.

Sahne Demircileri
Madde 37-

Endüstri Meslek Lisesi Demir İşleri Bölümü mezunları veya mesleğinde kendini yetiştirmiş en az ilkokul mezunu kişiler arasından, Genel Müdürlükçe açılacak yazılı ve uygulamalı sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar arasından, Sanat ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Müdürce göreve alınırlar.

Eserlere ait bütün demir işlerinin yapım, bakım, onarım işlerinde görevli elemanlardır. Dekorlara ait işler yanında dekor arabalarının tekerlek bağlantıları, sofit boru onarımları, ağırlık sistemlerinin yapım, onarım işlerinde de çalışırlar. Perdenin kızak ve mekaniğe ait parçaları gerekli olduğunda yapar, bakar ve onarırlar. Demir Atölyesi şefinin verdiği bütün işleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

Sahne Terzileri ve Sahne Kostümcüleri
Madde 38-

Enstitü mezunları veya mesleğinde tecrübeli ilkokul mezunu terziler arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sınavda başarı gösterenler, Sahne Terzisi olarak Sanat ve Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdürce göreve alınırlar.

Sahne Terzileri, Kadın ve Erkek Terzi Atölyelerinde görev yaparlar. Dekoratör ve Kostüm Kreatörünün Atölye Şeflerine yapılması için vereceği işleri Atölye Şefinin nezareti altında gerçekleştirirler. Giydiricilerin de terzi olması şarttır. Temsil faaliyetlerinde görevli olanlardan temsil faaiyetleri süresi dışında kalan mesailerini atölyelerde çalışarak tamamlamaları Atölye Şefince istenir.

Giydiriciler malzemenin bakım, onarım ve temsil süresince muhafazasından sorumludur. Her giydirici oynattığı eserdeki kostümlerin teknik özelliklerinin malzeme cinsini, rengini ve kullananın hangi rol için kullandığını belirten defterleri tutarlar. Bu defterler Sanat Teknik Müdürlüğü bürosunda muhafaza edilir.

Sahne Kunduracıları
Madde 39-

Sahnede sanatçıların rol gereği giydiği sahne ayakkabılarını yapan, kunduracılık mesleğinin kalıp, model, kesim ve saya gibi işlerinde usta olan kişilerdir.

Sahne Kunduracıları, kunduracılık mesleğini ve dallarını bilen en az ilkokul mezunu kişiler arasından Sanat ve Yönetim Kurulunca teşkil edilen sınav kurulunca yapılan uygulamalı sınav neticesine göre göreve alınırlar.

Kaşörler
Madde 40-

Kalıp, yontu ve kaplama dayanarak alçı, tel, kıtık, kağıt, bez styrapor (köpük) sünger, polyester, latex gibi malzemelerle dekor üzerinde veya sahnede kullanılacak her türlü kabartmalar, heykeller, ağaçlar, çatı örtüleri, dekor plastik işleri, röliyefler türündeki çeşitli sanatsal uygulamalar yapan heykeltraşlık mesleğine yatkın asgari ilkokul mezunu kişilerdir.

Atölye Şefi, kartonpiyerler ile heykeltraşlığa yatkın kişiler arasından veya kendisini bu konuda özel olarak yetiştirmiş en az ilkokul mezunu kişiler arasından uygulamalı sınavdaki başarılarına göre göreve alınırlar.

Sahne Amirleri ve Yardımcıları
Madde 41-

Sahne Amiri, sahneyi prova ve oyun için hazır hale getirir. Rejisörün ve oyundaki görevlilerin işlerini kolaylaştırmak, prova ve temsillerin huzurlu geçmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Prova, oyun ve turnelerde sahne üzerindeki teknik personelin amiri olup, sahne uzmanıyla birlikte hareket eder.

Oyun ve provaları aksatacak bir durum olduğunda, rejisör ya da reji asistanı ile birlikte durumu anında Genel Müdürlüğe bildirir.

Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde sahne uzmanının yükümlü olduğu işleri de yapar.

Sahne amirleri ve yardımcıları, tiyatro eğitimi veren fakülte mezunları arasından yapılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulacak sınav kurulunca başarılı sayılanlar, Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Aksesuvarcılar
Madde 42-

Başta Butafor Atölyesi olmak üzere Devlet Tiyatrolarının tüm atölyelerinde imal edilen aksesuvar malzemelerini teslim alarak oyunda kullanılmaya hazır halde tutarlar. Oyun süresince tüm aksesuvar malzemelerinin temiz, bakımlı, eksiksiz olmasından, oyun süresince sahnedeki yerlerine ve kullanılacak kişilere ulaşmasından sorumludurlar. Rejisör ve Dekoratörün tesbit ettiği aksesuvar malzemeleri üzerinde onların bilgilerini almadan yerlerinde ve şeklinde hiç biri değişiklik yapamaz, yaptıramazlar veya yapılmasına müsaade edemez.

Avize, aplik, abajur vs. gibi dekorun atmosferini tamamlama nedeni ile kullanılan ve ışıklandırma ile doğrudan ilgisi olmayan malzemelerde aksesuvarcılar tarafından muhafaza edilir. Sofit borusuna asılıyorsa, sahne makinistleri tarafından asılır. Yanıyorsa elektrik hattı sahne ışıkçıları tarafından çekilir ve kumanda edilir.

Aksesuvarcılar mesleğe yatkın olan en az ilkokul mezunları arasından açılacak uygulamalı ve sözlü sınavda Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulacak sınav komisyonunca başarılı kabul edilenler, Genel Müdürce göreve alınırlar.

Madde 43-
Diğer personelin göreve alınmasında 657 sayılı Kanun ve 5441-1310 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Sahne Uzmanı
Madde 44-

Sahne Uzmanı görevlendirildiği oyunun başlangıcından sonuna kadar, oyunla ilgili tüm sorunların çözümünde bağlı bulunduğu müdürü temsilen hareket eder. Oyun için gereksinim duyulacak her türlü malzemeyi zamanında, rejisörün yorumuna, ekonomik gereklere ve mevzuata uygun olarak satın alınmasını, hazırlanmasını, atölyelerde yapımını ve Başrealizatörle de iletişim kurarak her türlü hazırlığın tamamlanarak sahneye yerleştirilmesini sağlar.Bu çalışmalara ilişkin belgeleri, Genel Müdürlük talimatına uygun olarak rol dağıtım cetvellerini hazırlar, ilan eder, tadilleri işler, sanatçı görev çizelgelerini doldurur. Prova programlarının yazılmasına yardımcı olur, turnelerle ilgili ön hazırlıkları yapar, koordinasyonu sağlar, görevli olduğu oyunla ilgili tanıtım için diğer görevli birimlerle iletişim kurarak basın toplantısı dahil her türlü çalışmayı organize eder, izler ve rejisörün oyunla ilgili her türlü istemini karşılar, Genel Müdürce verilecek diğer işleri yapar.

Sahne Uzmanı, tiyatro eğitimi veren fakülte mezunları arasından yapılacak sınavda Sanat ve Yönetim Kurulun tarafından oluşturulan sınav komisyonunca başarılı sayılanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Programcılar
Madde 45-
Programcılar, sahne ve sanat eğitimi veren yüksekokul mezunları arasında yapılacak sınavda, Sanat ve Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı bulunanlar Genel Müdür tarafından göreve alınırlar.

Programcılar: Devlet Tiyatrolarında temsil edilmek üzere seçilen ve ilan edilen eserlerin gerçekleşerek sahneye konulması için tüm hazırlıkları zamanında ve tam olarak yapmak, Sanat Teknik Müdürü ile Başrejisörün önerilerini dikkate alarak Tiyatro Müdürlükleri ile işbirliği yapmak suretiyle Genel Müdürün onayını da alarak sahnelenecek oyunların genel aylık oyun düzenini sağlıklı bir şekilde hazırlamak, programların bastırılmasını ve dağıtımını sağlamak, temsil edilmek üzere seçilen ve ilan edilen oyunların rol dağıtım listelerinin ilgili birimlere dağıtımını yapmak, Merkez-Taşra ve Turne sahneleriyle ilgili sanatsal, teknik ve idari konular ile turne programlarının koordinesini sağlamak, turne ön hazırlık çalışmalarını yapmak, Sanat Teknik Müdürü ile Genel Müdürün vereceği görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Bölümler

Turneler
Madde 46-

Genel Müdürlük yurtiçi ve yurtdışında Bakan onayı ile turneler tertip edebilir.

Turneler sanat, teknik, mali ve idari imkanlar ölçüsünde eşitlik ilkesi içinde programlanır. Turneye çıkacak oyunda görevli sanatçı ve teknik personel sanat ve teknik olarak bir sakınca doğmadığı taktirde aynen turneye gitmek zorundadırlar. Sanat ve teknik olarak değişmesi gereken sözleşmeli personelin değişimi Genel Müdür onayı ile yapılır.

Taşra Kuruluşları turne programlarını kendi imkanları içinde tesbit edip, Genel Müdürlüğe sunarlar. Genel Müdür gerekli hallerde değişiklik yapabilir.

Sözleşme
Madde 47-

Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde Sanat ve Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmelere göre sanatkar, sanat ve sahne uygulatıcıları ile Genel Müdür arasında her bütçe yılı için yıllık sözleşme imzalanır.

Sözleşmelerin metni ve kapsamı ile hükümleri Genel Müdürlükçe hazırlanır.

Bu sözleşmeler sanatkar, sanat ve sahne uygulatıcılarının memuriyet hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.


Sözleşmelerde Kanun, Tüzükte ve Yönetmelikte belirlenmemiş mükellefiyet ve müeyyideler de belirlenir.

Hüküm bulunmaması halinde genel hukuk kurallarına göre işlem yapılır.

Sözleşmeler kadro karşılığı olduğu için süresi sonunda sona ermez. Ancak, cezai sebeplerle her zaman sona erdirilebilir. Sözleşmenin cezai sebepler feshi devlet memuriyetinden çıkarma hükmündedir.

Sözleşme dönemi içinde kanunlarla yeni hükümler getirildiği taktirde sözleşme değişikliğine gerek kalmaksızın Kanun hükümleri uygulanır.

Tedavi
Madde 48-

Devlet Tiyatroları mensupları ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin hastalanmaları halinde muayene, teşhis ve tedavileri, 5441 sayılı Kanunun 1310 sayılı Kanunla değişik 18 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü gözönünde bulundurularak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 27.7.l973 tarih ve 7/6913 sayılı Kararnameye bağlı Devlet Memurlarının tedavi yardım ve cenaze giderleri yönetmeliği ile ek ve değişikliklerindeki esaslara göre yapılır.

Görevden Ayrılış ve Ölüm Tazminatı
Madde 49-

Devlet Tiyatrosu mensuplarının görevden ayrılmaları ve ölümleri halinde bir tazminat ödenmez. Ancak, Devlet Memurlarına bu durumlarda tanınan haklardan Devlet Tiyatrosu mensupları da yararlanır.

Askerlik
Madde 50-

Fiili askerlik hizmetini yapmak üzere askere alınan Devlet Tiyatrosu personeli hakkında Devlet Memurlarına uygulanan hükümler uygulanır.

Hazarda fiili hizmet haricinde talim ve manevra maksadıyla silah altına alınanlar silah altında bulundukları süre için izinli sayılırlar ve aylıkları Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce tam olarak ödenir.

Seferberlikte fiili hizmet dışında silah altına alınanlar hakkında Devlet Memurlarına uygulanan esaslar uygulanır.

Fiili askerlik hizmeti dışında hazarda ve seferberlikte silah altına alınanlar terhis tarihinden itibaren 15 gün içerisinde görevlerine başlamak zorundadırlar. Aksi taktirde görevden çekilmiş sayılırlar.

İzin
Madde 51-

Devlet Tiyatrosu sanatkarları, sanat ve sahne uygulatıcıları haftada bir gün izinli sayılırlar. Haftalık izin 0günü Genel Müdürlükçe belirlenir. Turnelerde işin özelliğine göre haftalık izin verilmeyebilir. Ancak, verilmeyen izinler bilahere Genel Müdürlükçe uygun bir zamanda kullandırılır.

“Sanatkarlar Haziran ayı başından 15 Ağustos’a kadar, Sanat ve Sahne Uygulatıcıları Temmuz ayı başından 15 Ağustos’a kadar izinlidirler. Tiyatro faaliyetinin sürdürüldüğü, tatil aylarında turne düzenlendiği takdirde izinli olmayanlar görevlerine devam ederler. İzine çıkmış bulunanlardan göreve çağrılanların derhal görevlerinin başına gelmesi zorunludur. Aksi halde disiplin hükümleri uygulanır. Yaz tatili aylarında göreve gelenlerin kullandıkları yıllık izinler bir aydan az olduğu takdirde, bir aydan kalan süre Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir zamanda yıllık izin olarak verilebilir.

Sanatkarlara, Sanat ve Sahne Uygulatıcılarına talepleri halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen mazeretlerine istinaden sezon içinde izin verilebilir. Verilecek bu izinler Devlet Memurlarına tanınan mazeret izinlerinin üstünde olamaz.

Sanatkar, Sanat ve Sahne Uygulatıcılarının hastalık izinlerinde Devlet Memurlarına uygulanan genel hükümler uygulanır. Sözleşmelerindeki özel hükümler saklıdır.

5441 Sayılı Kanunun değişik 18/A maddesi dışında burslu olarak yurtdışına gideceklere burs süresince ücretsiz izin verilebilir.

Sanat ve Sahne Uygulatıcısının bakmaya mecbur olduğu veya kendisinin refakat etmediği taktirde hayati tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması halinde bu hallerin raporla belirtilmesi şartıyla istekleri üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

İstekleri üzerine doğum yapanlara en çok 6 aya, yetiştirilmek üzere (burslu gidenler dahil) yurtdışına gönderilenlerle yurtiçine ve yurtdışına sürekli görevle atananların eşlerine en çok 3 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Yurtdışına yetiştirilmek üzere ve sürekli görevle atananların eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar ve dönüşlerinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde Sanatçı, Sanat ve Sahne Uygulatıcısı derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde göreve dönmeyenler görevden çekilmiş sayılırlar.
 
Muvazzaf askerliğe ayrılanlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Askerlik hizmetini tamamlayıp, göreve dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 15 gün içinde kuruma başvurmak zorundadırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

Kurum Dışı Çalışma İzni
Madde 52-

Sanatkarlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile sözleşmeli bulundukları sürece bütün çalışmalarını kurum içinde görevlendirildikleri işlere yöneltirler. Kazanç elde etmek amacıyla başka işlerde çalışamazlar.

Ancak, sanatkarların Genel Müdürlükteki görevlerini aksatmamak şartıyla, özel ve kamu kuruluşlarında yapacakları sahne ve sanatla ilgili çalışmalar için talepleri halinde Genel Müdürlükçe yazılı izin verilebilir.

Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde verdiği izni kaldırabilir.

Yolluk
Madde 53-

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün tertip edeceği turnelerde sanatkar, sahne ve sanat uygulatıcıları ile diğer idari personele 5441 sayılı Kanuna 1310 sayılı Kanunla eklenen Ek-2’nci madde ile 6245 sayılı Kanunun 33/c maddesi hükümlerine göre harcırah ödenir. Otel ücreti de Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır ve otel ücreti için harcırahtan hiç bir kesinti yapılmaz. Yolculuğun hangi tür ulaşım aracı ile yapılacağına Genel Müdürlükçe karar verilir. Seyahatle ilgili zaruri masraflarda beyan ve takdiri ölçülere göre ödenir.

İnceleme Seyahati
Madde 54-

Sanatkarlar ile diğer sözleşmeli personel görgü, bilgi ve ihtisasını artırmak amacıyla 5441 sayılı Kanunun 1310 sayılı Kanun ile değişik 18 inci maddesine göre yurtdışına gönderilebilir.

Yurtdışına gönderilecek sanatkar ve diğer sözleşmeli personelin en az beş yıl Devlet Tiyatrosunda çalışması şarttır.

Görgü, bilgi ve ihtisasını artırmak amacıyla yurtdışına gidecek personel mecburi hizmetine karşılık en az iki kefilli noterce düzenlenen taahhüt senedini kuruma vermek zorundadır.

Yurtdışına gönderilen sanatkarlar ve diğer görevliler gerektiğinde geri kalan sürelerini Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir zamanda kullanmaları kaydıyla her zaman görev başına çağrılabilirler. Bu durumda çağrılanlar görevleri başına dönmek zorundadırlar. Aksi halde disiplin hükümlerine göre işlem yapılır. Kurumca yapılan masraflar bir buçuk katı ile tahsil edilir.

Görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak amacıyla yurtdışına gönderilen personelin hastalanması ve ölümü halinde genel kurallar uygulanır.

Bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak amacıyla yurtdışına gönderilenler yurda döndükleri tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yurtdışında bulunduğu süreye ait faaliyetlerini rapor halinde Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.

Bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak amacıyla yurtdışına gönderilenler yurtdışında görevleri bittiği tarihten itibaren 10 gün içinde yurtiçindeki görevlerine başlamak zorundadırlar. Aksi halde disiplin hükümleri uygulanır.

Yabancı Sanatkar ve Trup Getirme
Madde 55-

Devlet Tiyatrolarında geçici sürelerle çalıştırılmak üzere dış memleketlerden Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile rejisör, aktör ve aktrisler, dekoratör, müzisyen, baleci, korrepetitör ve orkestra şefi gibi sanat ve sahne faaliyetleriyle ilgili elemanlar ile kurs verdirmek üzere uzmanlar getirilebilir.

Dış memleketten getirilecek yabancı elemanlara ödenecek ücret ikamet ve iaşe giderleri hakkında genel esaslara göre işlem yapılır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ile yabancı eleman arasında yapılacak sözleşme ile çalışma esasları hak ve yükümlülükleri belirlenir.
Dış memleketlerden bu maddedeki esaslara göre grup da getirilebilir.

GEÇİCİ MADDE 1: Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte kurumda görevli personelin kazanılmış hakları saklıdır. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, önceki yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 56-
Yönerge 15.11.2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 57-
Yönergeyi Kültür Bakanı yürütür.