TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

10/02/2007 tarih ve 26430 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26174

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin esas, usul, ilke ve standartların belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinin muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu maddesi, 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Genel Müdürlük: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünü,

             b) Genel Müdür : Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü,

             c) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği: 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğini,

             ç) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

             d) Muhasebe birimi: Genel Müdürlüğe ait gelir ve alacakların tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi,

             e) Muhasebe yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticisini,

             f) Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,

             g) Öz kaynak: Genel Müdürlüğün varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı,

             ğ) Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

             h) Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemi,

             ı) Bütçe geliri: Genel Müdürlük bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi,

             i) Bütçe gideri: Genel Müdürlük bütçesinde ve diğer mevzuatla gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,

             j) Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin;yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,

             k) Nakit esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise nakden veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini,

             l) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde avans veya kredi şeklinde yapılan ödemeyi,

             m) Malî yıl: Takvim yılını,

             n) Faaliyet dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

             o) Hesap dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yevmiye Sistemi, Defter Kayıtları, Temel Muhasebe Kavramları ve İlkeleri ile

Genel Yönetim Muhasebe Standartları, Kuralları ve Uygulanması

             Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki defterler kullanılır;

             a) Yevmiye defteri,

             b) Büyük defter,

             c) Kasa defteri,

             ç) Yardımcı hesap defterleri.

             a) Yevmiye defteri: Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve müteselsil numara sırasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak kaydedilir.

             b) Büyük defter: Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı yevmiye tarih ve numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak kaydedilir.

             c) Kasa defteri: Kasa işlemlerine ait büyük defter, diğer büyük defterlerde yer alan bilgilere ilaveten, günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenir.

             ç) Yardımcı hesap defterleri: Yardımcı hesap defterleri, hesap planını oluşturan hesaplara ait bilgilerin ayrıntı bazında kaydına mahsus olarak tutulan defterlerdir.

             Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

             MADDE 6 – (1) Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre ve maddeler halinde önce yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

             (2) Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında "1" den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

             (3) Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Belge olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eşitliği bulunur.

             (4) Muhasebeleştirme belgesi olarak, şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde belirlenmiş olan ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi kullanılır. Bütçeden nakden veya mahsuben yapılan harcamalara ilişkin işlemler "Ödeme Emri Belgesi" , diğer işlemler ise "Muhasebe İşlem Fişi" ile muhasebeleştirilir.

             (5) Mali yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilançosu ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı işlemlerinin kaydına başlanır.

             Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim muhasebe standartları, kuralları ve uygulanması

             MADDE 7 – (1) Genel Müdürlüğün muhasebesi, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirlenen muhasebe standartları, kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hesap Planı

             Hesap planı

             MADDE 8 – (1) Genel Müdürlüğün hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             a) Aktif Hesaplar

             1 Dönen Varlıklar

             10 Hazır Değerler

             100 Kasa Hesabı

             102 Banka Hesabı

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

             105 Döviz Hesabı

             106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

             108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

             109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

             12 Faaliyet Alacakları

             120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

             121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

             126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

             127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

             14 Diğer Alacaklar

             140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

             15 Stoklar

             150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

             157 Diğer Stoklar Hesabı

             158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

             16 Ön Ödemeler

             160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

             161 Personel Avansları Hesabı

             162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

             164 Akreditifler Hesabı

             165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

             18 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

             180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

             181 Gelir Tahakkukları Hesabı

             19 Diğer Dönen Varlıklar

             197 Sayım Noksanları Hesabı

             198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

             2 Duran Varlıklar

             22 Faaliyet Alacakları

             220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

             227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

             25 Maddi Duran Varlıklar

             250 Arazi ve Arsalar Hesabı

             252 Binalar Hesabı

             253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

             254 Taşıtlar Hesabı

             255 Demirbaşlar Hesabı

             257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

             258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

             259 Yatırım Avansları Hesabı

             26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

             260 Haklar Hesabı

             264 Özel Maliyetler Hesabı

             267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

             268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

             28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

             280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

             281 Gelir Tahakkukları Hesabı

             29 Diğer Duran Varlıklar

             294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

             297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

             299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

             b) Pasif Hesaplar

             3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

             32 Faaliyet Borçları

             320 Bütçe Emanetleri Hesabı

             322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

             329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

             33 Emanet Yabancı Kaynaklar

             330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

             333 Emanetler Hesabı

             36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

             360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

             361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

             362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı

             37 Borç ve Gider Karşılıkları

             372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

             379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

             38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

             380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

             381 Gider Tahakkukları Hesabı

             39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

             397 Sayım Fazlaları Hesabı

             399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

             4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

             42 Faaliyet Borçları

             429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

             43 Diğer Borçlar

             430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

             439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

             47 Borç ve Gider Karşılıkları

             472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

             479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

             48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

             480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

             481 Gider Tahakkukları Hesabı

             49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

             499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

             5 Öz Kaynaklar

             50 Net Değer

             500 Net Değer Hesabı

             51 Değer Hareketleri

             510 Nakit Hareketleri Hesabı

             511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

             519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı

             52 Yeniden Değerleme Farkları

             522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

             57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları

             570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

             58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları

             580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

             59 Dönem Faaliyet Sonuçları

             590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

             591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

             6 Faaliyet Hesapları

             60 Gelir Hesapları

             600 Gelirler Hesabı

             61 İndirim, İade ve İskonto Hesapları

             610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

             63 Gider Hesapları

             630 Giderler Hesabı

             69 Faaliyet Sonuçları

             690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

             8 Bütçe Hesapları

             80 Bütçe Gelir Hesapları

             800 Bütçe Gelirleri Hesabı

             805 Gelir Yansıtma Hesabı

             81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları

             810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

             83 Bütçe Gider Hesapları

             830 Bütçe Giderleri Hesabı

             834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

             835 Gider Yansıtma Hesabı

             89 Bütçe Uygulama Sonuçları

             895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

             9 Nazım Hesaplar

             90 Ödenek Hesapları

             900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

             901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

             902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

             903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

             904 Ödenekler Hesabı

             905 Ödenekli Giderler Hesabı

             906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

             907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

             91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları

             910 Teminat Mektupları Hesabı

             911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

             912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

             913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

             92 Taahhüt Hesapları

             920 Gider Taahhütleri Hesabı

             921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

             (2) İhtiyaç duyulduğunda hesap planında belirlenen hesaplar dışında yeni hesaplar açmaya, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Genel Müdürlük yetkilidir.

             1 Dönen varlıklar

             MADDE 9 – (1) Bu ana hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

             (2) Dönen varlıklar ana hesap grubu; hazır değerler, faaliyet alacakları, diğer alacaklar, stoklar, ön ödemeler ve gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             10 Hazır değerler

             MADDE 10 – (1) Bu hesap grubu, nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilme imkanı bulunan varlıkları kapsar.

             (2) Hazır değerler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             100 Kasa Hesabı

             102 Banka Hesabı

             103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-)

             105 Döviz Hesabı

             106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

             108 Diğer Hazır Değerler Hesabı

             109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı

             a) 100 Kasa hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince, kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimlerine döviz olarak her ne şekilde olursa olsun intikal eden tutarlar bu hesapla ilişkilendirilmez.

             b) 102 Banka hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimleri adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerden takas işlemi tamamlananlar ile muhasebe birimlerince düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden, bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

             c) 103 Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı (-)

             Bu hesap, muhasebe birimlerinin hesaplarının bulunduğu bankalardan çekle veya gönderme emri düzenlemek suretiyle yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

             ç) 105 Döviz hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimi veznelerince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun muhasebe birimlerinin banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır.

             d) 106 Döviz gönderme emirleri hesabı (-)

             Bu hesap, muhasebe birimlerinin, nezdinde döviz hesabı bulunan bankalardaki döviz hesaplarından, döviz cinsinden yapacakları ödeme ve göndermeler için düzenledikleri döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

             e) 108 Diğer hazır değerler hesabı

             Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır.

             f) 109 Banka kredi kartlarından alacaklar hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerince banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilat ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır.

             12 Faaliyet alacakları

             MADDE 11 – (1) Bu hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet dönemi içinde tahsili öngörülen her türlü gelirleri ile mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

             121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı

             126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

             127 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

             a) 120 Gelirlerden alacaklar hesabı

             Bu hesap, mevzuatı gereğince gelir olarak tahakkuk ettirilen; her türlü gelirler, bağış ve yardım alacakları, mal veya hizmet satış faaliyetleri sonucu ortaya çıkan alacaklar ve duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ile bunlardan yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

             b) 121 Gelirlerden takipli alacaklar hesabı

             Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen her türlü gelir alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.

             c) 126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı

             Bu hesap, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır.

             ç) 127 Diğer faaliyet alacakları hesabı

             Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

             14 Diğer alacaklar

             MADDE 12 – (1) Bu hesap grubu, faaliyet alacakları hesap grubunda izlenmeyen alacakların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Diğer alacaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

             140 Kişilerden Alacaklar Hesabı

             a) 140 Kişilerden alacaklar hesabı

             Bu hesap, faaliyet alacakları dışında kalan diğer alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

             15 Stoklar

             MADDE 13 – (1) Bu hesap grubu, Genel Müdürlükçe faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, artık ve hurda gibi faaliyet dönemi içinde kullanılacak veya paraya çevrilebilecek varlıkların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Stoklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı

             157 Diğer Stoklar Hesabı

             158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

             a) 150 İlk madde ve malzeme hesabı

             Bu hesap, faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen tüketim mal ve malzemesi ile diğer malzemelerin izlenmesi için kullanılır.

             b) 157 Diğer stoklar hesabı

             Bu hesap, yukarıdaki stok hesaplarının hiç birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin izlenmesi için kullanılır.

             c) 158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı (-)

             Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ile bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve benzeri değişiklikler nedeniyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlenmesi için kullanılır.

             16 Ön ödemeler

             MADDE 14 – (1) Bu hesap grubu, bütçe içi veya bütçe dışı olarak veyahut emanet niteliğindeki hesaplardan verilen her türlü avans, kredi ve akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Ön ödemeler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             160 İş Avans ve Kredileri Hesabı

             161 Personel Avansları Hesabı

             162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı

             164 Akreditifler Hesabı

             165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı

             a) 160 İş avans ve kredileri hesabı

             Bu hesap, mevzuat gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır.

             b) 161 Personel avansları hesabı

             Bu hesap, mevzuat gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen personel avanslarının izlenmesi için kullanılır.

             c) 162 Bütçe dışı avans ve krediler hesabı

             Bu hesap, bütçeyle ilişkilendirilmeyen veya özel kanunlarındaki hükümler uyarınca verilen bütçe dışı avans ve krediler ile mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarıyla ilgilendirilmeksizin yüklenicilere verilen avansların izlenmesi için kullanılır.

             ç) 164 Akreditifler hesabı

             Bu hesap, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalar için açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır.

             d) 165 Mahsup dönemine aktarılan avans ve krediler hesabı

             Bu hesap, bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

             18 Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

             MADDE 15 – (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup, kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bu grupta yer alan hesaplar dönemsellik kavramı gereğince gelirlerin ve giderlerin ilgili dönemle ilgilendirilmesini sağlayan kısa vadeli dönem ayırıcı hesaplardır.

             (3) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

             181 Gelir Tahakkukları Hesabı

             a) 180 Gelecek aylara ait giderler hesabı

             Bu hesap, duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır.

             b) 181 Gelir tahakkukları hesabı

             Bu hesap, faaliyet alacakları ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır.

             19 Diğer dönen varlıklar

             MADDE 16 – (1) Bu hesap grubu, dönen varlık niteliği taşıyan, fakat yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen diğer dönen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Diğer dönen varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             197 Sayım Noksanları Hesabı

             198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı

             a) 197 Sayım noksanları hesabı

             Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri noksanlıklarının, nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

             b) 198 Diğer çeşitli dönen varlıklar hesabı

             Bu hesap, yukarıda sayılan hesaplarda izlenemeyen diğer çeşitli dönen varlıkların kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

             2 Duran varlıklar

             MADDE 17 – (1) Bu ana hesap grubu, faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını kapsar.

             (2) Duran varlıklar ana hesap grubu; faaliyet alacakları, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer duran varlıklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             22 Faaliyet alacakları

             MADDE 18 – (1) Bu hesap grubu, gelir olarak tahakkuk ettirilen ve faaliyet döneminden daha uzun bir sürede tahsili öngörülen her türlü gelirler, mal veya hizmet satış gelirlerinden kaynaklanan senetli ve senetsiz alacaklar ile mevzuatı gereğince faaliyet dönemini aşan bir süreyle tecil veya tehir edilen alacakların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bu grupta yer alan tutarlardan dönem sonunda süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

             (3) Faaliyet alacakları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı

             227 Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı

             a) 220 Gelirlerden alacaklar hesabı

             Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken, gelirlerden alacakların izlenmesi için kullanılır.

             b) 227 Diğer faaliyet alacakları hesabı

             Bu hesap, yukarıdaki hesabın kapsamına girmeyen diğer çeşitli faaliyet alacaklarının izlenmesi için kullanılır.

             25 Maddi duran varlıklar

             MADDE 19 – (1) Bu hesap grubu, faaliyetlerde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlıklar ve bunlara ait birikmiş amortismanların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Maddi duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             250 Arazi ve Arsalar Hesabı

             252 Binalar Hesabı

             253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı

             254 Taşıtlar Hesabı

             255 Demirbaşlar Hesabı

             257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

             258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

             259 Yatırım Avansları Hesabı

             a) 250 Arazi ve arsalar hesabı

             Bu hesap, her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılır.

             b) 252 Binalar hesabı

             Bu hesap, her türlü binalar ile bunların bütünleyici parçaları ve eklentilerinin izlenmesi için kullanılır.

             c) 253 Tesis, makine ve cihazlar hesabı

             Bu hesap, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazları ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır.

             ç) 254 Taşıtlar hesabı

             Bu hesap, her türlü taşıtlarının izlenmesi için kullanılır.

             d) 255 Demirbaşlar hesabı

             Bu hesap, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır.

             e) 257 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

             Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

             f) 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabı

             Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır.

             g) 259 Yatırım avansları hesabı

             Bu hesap, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır.

             26 Maddi olmayan duran varlıklar

             MADDE 20 – (1) Bu hesap grubu, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan, Genel Müdürlüğün belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen giderler ve belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar gibi varlıklar ile bunlar için hesaplanan birikmiş amortismanların kaydı için kullanılır.

             (2) Maddi olmayan duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             260 Haklar Hesabı

             264 Özel Maliyetler Hesabı

             267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

             268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

             a) 260 Haklar hesabı

             Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.

             b) 264 Özel maliyetler hesabı

             Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır.

             c) 267 Diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabı

             Bu hesap, yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlenmesi için kullanılır.

             ç) 268 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

             Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, yararlanma süresi içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır.

             28 Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

             MADDE 21 – (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup gelecek yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, dönen varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

             (3) Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

             281 Gelir Tahakkukları Hesabı

             a) 280 Gelecek yıllara ait giderler hesabı

             Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dahil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır.

             b) 281 Gelir tahakkukları hesabı

             Bu hesap, faaliyet alacakları hesap grubunda izlenmeyen ve tahakkuk etmiş gelirlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde istenebilir duruma gelecek olan alacakların izlenmesi için kullanılır.

             29 Diğer duran varlıklar

             MADDE 22 – (1) Bu hesap grubu, duran varlık niteliği taşıyan ve duran varlık hesap gruplarına girmeyen diğer duran varlıklar ile ilgili duran varlık hesaplarından, bu gruptaki hesaplara aktarılan amortismana tabi varlıkların birikmiş amortismanlarının izlenmesi için kullanılır.

             (2) Diğer duran varlıklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı

             297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı

             299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

             a) 294 Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar hesabı

             Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

             b) 297 Diğer çeşitli duran varlıklar hesabı

             Bu hesap, yukarıdaki hesap kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır.

             c) 299 Birikmiş amortismanlar hesabı (-)

             Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır.

             3 Kısa vadeli yabancı kaynaklar

             MADDE 23 – (1) Bu ana hesap grubu, faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar.

             (2) Kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu; faaliyet borçları, emanet yabancı kaynaklar, ödenecek diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları ve diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             32 Faaliyet borçları

             MADDE 24 – (1) Bu hesap grubu, ödeme emri belgesine bağlandığı halde henüz hak sahiplerine ödenemeyen bütçe emanetleri ve mal alınıp, hizmet gördürülerek gider gerçekleşmiş olmakla birlikte ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen borçlar ile mal ve hizmet alış faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             320 Bütçe Emanetleri Hesabı

             322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

             329 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

             a) 320 Bütçe emanetleri hesabı

             Bu hesap, mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.

             b) 322 Bütçeleştirilecek borçlar hesabı

             Bu hesap, mevzuatı gereğince yapılması öngörülen bir hizmet veya husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır.

             c) 329 Diğer çeşitli borçlar hesabı

             Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

             33 Emanet yabancı kaynaklar

             MADDE 25 – (1) Bu hesap grubu, yürütülen herhangi bir iş dolayısıyla veya mevzuat gereğince depozito, teminat veya emanet olarak yapılan tahsilatların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Emanet yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

             333 Emanetler Hesabı

             337 Mutemetlikler Cari Hesabı

             a) 330 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

             Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

             b) 333 Emanetler hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerince emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

             c) 337 Mutemetlikler cari hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerinin kendilerine bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlikleriyle olan nakit ilişkilerinin izlenmesi için kullanılır.

             36 Ödenecek diğer yükümlülükler

             MADDE 26 – (1) Bu hesap grubu, sorumlu veya mükellef sıfatıyla ödenecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlar, sosyal güvenlik kesintileri, fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahsil edilen tutarlar ile ertelenen borç ve yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Ödenecek diğer yükümlülükler, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

             361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

             362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesabı

             a) 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabı

             Bu hesap, mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır.

             b) 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabı

             Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

             c) 362 Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı

             Bu hesap, mevzuatları gereği, bütçe dışı fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahakkuklu veya tahakkuksuz olarak yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

             37 Borç ve gider karşılıkları

             MADDE 27 – (1) Bu hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

             (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

             379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

             a) 372 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı

             Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

             b) 379 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı

             Bu hesap, kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

             38 Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

             MADDE 28 – (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde ortaya çıkan gelecek aylara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı

             381 Gider Tahakkukları Hesabı

             a) 380 Gelecek aylara ait gelirler hesabı

             Bu hesap, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

             b) 381 Gider tahakkukları hesabı

             Bu hesap, kısa vadeli iç mali borçlar hesap grubunda izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır.

             39 Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

             MADDE 29 – (1) Bu hesap grubu, kısa vadeli yabancı kaynak niteliğinde olup yukarıdaki gruplara dahil edilemeyen sayım fazlaları ve diğer çeşitli yabancı kaynaklar gibi tutarların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             397 Sayım Fazlaları Hesabı

             399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

             a) 397 Sayım fazlaları hesabı

             Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

             b) 399 Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı

             Bu hesap, bu grup içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

             4 Uzun vadeli yabancı kaynaklar

             MADDE 30 – (1) Bu ana hesap grubu, vadesi faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar.

             (2) Uzun vadeli yabancı kaynaklar; faaliyet borçları, diğer borçlar, borç ve gider karşılıkları, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları ile diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             42 Faaliyet borçları

             MADDE 31 – (1) Bu hesap grubu, Genel Müdürlüğün mal ve hizmet alımları nedeniyle ya da diğer nedenlerle ortaya çıkan ve vadesi faaliyet dönemini aşan borçlarının izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

             (3) Faaliyet borçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             429 Diğer Faaliyet Borçları Hesabı

             a) 429 Diğer faaliyet borçları hesabı

             Bu hesap,  vadesi faaliyet dönemini aşan diğer faaliyet borçlarının izlenmesi için kullanılır.

             43 Diğer borçlar

             MADDE 32 – (1) Bu hesap grubu, bu ana hesap grubundaki başka bir grupta yer almayan ve vadesi faaliyet dönemini aşan diğer borçların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bu grupta yer alan tutarlardan vadesi bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki ilgili hesaplara aktarılır.

             (3) Diğer borçlar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı

             439 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

             a) 430 Alınan depozito ve teminatlar hesabı

             Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve faaliyet dönemini takip eden dönemlerde iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

             b) 439 Diğer çeşitli borçlar hesabı

             Bu hesap, bu grup içindeki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınamayan borçların izlenmesi için kullanılır.

             47 Borç ve gider karşılıkları

             MADDE 33 – (1) Bu hesap grubu, mevzuatı gereğince belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılacak uzun vadeli her türlü borç ve gider karşılığının izlenmesi için kullanılır.

             (2) Borç ve gider karşılıkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

             479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı

             a) 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı

             Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

             b) 479 Diğer borç ve gider karşılıkları hesabı

             Bu hesap, uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır.

             48 Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

             MADDE 34 – (1) Bu hesap grubu, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan gelecek yıllara ait gelirler ile faaliyet dönemine ait olup, ödemesi gelecek yıllarda yapılacak giderlerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bu grupta yer alan tutarlardan süresi bir yılın altına inenler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisindeki gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesap grubunun ilgili hesaplarına aktarılır.

             (3) Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı

             481 Gider Tahakkukları Hesabı

             a) 480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabı

             Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır.

             b) 481 Gider tahakkukları hesabı

             Bu hesap, uzun vadeli iç mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen, tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden yıllarda ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılır.

             49 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

             MADDE 35 – (1) Bu hesap grubu, yukarıdaki hesap gruplarında tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı

             a) 499 Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar hesabı

             Bu hesap, yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır.

             5 Öz kaynaklar

             MADDE 36 – (1) Bu ana hesap grubu, varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar toplamı arasındaki farkın izlenmesi için kullanılır.

             (2) Öz kaynaklar ana hesap grubu; net değer, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             50 Net değer

             MADDE 37 – (1) Bu hesap grubu varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki farkı ifade eden net değerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Net değer, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             500 Net Değer Hesabı

             a) 500 Net değer hesabı

             Bu hesap, Genel Müdürlüğün hesaplarında kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; ilk kuruluşta verilen varlık karşılıkları; hesaplarında kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklarından kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

             51 Değer hareketleri

             MADDE 38 – (1) Bu hesap grubu, Genel Müdürlüğün muhasebe birimleri arasındaki nakit ve nakit dışı değer hareketlerine ait işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Değer hareketleri, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             510 Nakit Hareketleri Hesabı

             511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı

             519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı

             a) 510 Nakit hareketleri hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerince; nakit fazlası olarak veya diğer muhasebe birimlerine nakit ihtiyacı olarak gönderilen paraların izlenmesi için kullanılır.

             b) 511 Muhasebe birimleri arası işlemler hesabı

             Bu hesap, Genel Müdürlük muhasebe birimlerinin birbirlerine gönderdikleri para ve kıymetler ile birbirleri adına nakden veya mahsuben yaptıkları tahsilat ve ödemelerin izlenmesi için kullanılır.

             c) 519 Değer hareketleri sonuç hesabı

             Bu hesap, bu grup içindeki hesapların yıl sonunda kalan bakiyelerinin izlenmesi için kullanılır.

             52 Yeniden değerleme farkları

             MADDE 39 – (1) Bu hesap grubu, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıkların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Yeniden değerleme farkları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı

             a) 522 Yeniden değerleme farkları hesabı

             Bu hesap, bilançonun aktifinde kayıtlı maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesinde oluşan farkların izlenmesi için kullanılır.

             57 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları

             MADDE  40 – (1) Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

             (2) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı

             a) 570 Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı

             Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

             58 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları (-)

             MADDE 41 – (1) Bu hesap grubu, geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

             (2) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı (-)

             a) 580 Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı (-)

             Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır.

             59 Dönem faaliyet sonuçları

             MADDE 42 – (1) Bu hesap grubu, dönem olumlu veya olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

             (2) Dönem faaliyet sonuçları, sonucun olumlu veya olumsuz olmasına göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı

             591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-)

             a) 590 Dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı

             Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

             b) 591 Dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (-)

             Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır.

             6 Faaliyet hesapları

             MADDE 43 – (1) Bu ana hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelir ve giderlerin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

             (2) Faaliyet hesapları ana hesap grubu; gelir hesapları, indirim, iade ve iskonto hesapları, gider hesapları ve faaliyet sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             60 Gelir Hesapları

             MADDE 44 – (1) Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

             (2) Gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

             600 Gelirler Hesabı

             a) 600 Gelirler hesabı

             Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.

             61 İndirim, iade ve iskonto hesapları

             MADDE 45 – (1) Bu hesap grubu, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

             (2) İndirim, iade ve iskonto hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı

             a) 610 İndirim, iade ve iskontolar hesabı

             Bu hesap, gelir olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır.

             63 Gider hesapları

             MADDE 46 – (1) Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için kullanılır.

             (2) Gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

             630 Giderler Hesabı

             a) 630 Giderler hesabı

             Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır.

             69 Faaliyet sonuçları

             MADDE 47 – (1) Bu hesap grubu, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan dönem faaliyet sonucunun üretilmesi için kullanılır.

             (2) Faaliyet sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

             690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

             a) 690 Faaliyet sonuçları hesabı

             Bu hesap, faaliyet dönemine ait gelir ve gider hesapları hesap grupları ile indirim, iade ve iskonto hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan dönem faaliyet sonucunun elde edilmesi için kullanılır.

             8 Bütçe hesapları

             MADDE 48 – (1) Bu ana hesap grubu, Genel Müdürlüğün bütçe gelir ve bütçe giderlerinin bütçede yer alan ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

             (2) Bütçe hesapları ana hesap grubu; bütçe gelir hesapları, bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, bütçe gider hesapları ve bütçe uygulama sonuçları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             80 Bütçe gelir hesapları

             MADDE 49 – (1) Bu hesap grubu, nakden veya mahsuben tahsil edilen bütçe gelirlerinin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bütçe gelir hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             800 Bütçe Gelirleri Hesabı

             805 Gelir Yansıtma Hesabı

             a) 800 Bütçe gelirleri hesabı

             Bu hesap, Genel Müdürlüğün bütçesi veya özel kanunları gereğince bütçe geliri olarak tanımlanan nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatının izlenmesi için kullanılır.

             b) 805 Gelir yansıtma hesabı

             Bu hesap, faaliyet hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır.

             81 Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları

             MADDE 50 – (1) Bu hesap grubu, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

             810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı

             a) 810 Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı

             Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır.

             83 Bütçe gider hesapları

             MADDE 51 – (1) Bu hesap grubu, nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

             (2) Bütçe gider hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             830 Bütçe Giderleri Hesabı

             834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

             835 Gider Yansıtma Hesabı

             a) 830 Bütçe giderleri hesabı

             Bu hesap, Genel Müdürlüğün bütçesi veya diğer mevzuatın verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır.

             b) 834 Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı

             Bu hesap, mahsup dönemine aktarılan avans ve kredilerden bütçe giderine dönüşenlerin izlenmesi için kullanılır.

             c) 835 Gider yansıtma hesabı

             Bu hesap, faaliyet hesapları veya ilgili bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, bütçe giderleri hesabı veya geçen yıl bütçe mahsupları hesabına yansıtılması için kullanılır.

             89 Bütçe uygulama sonuçları

             MADDE 52 – (1) Bu hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

             (2) Bütçe uygulama sonuçları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaptan oluşur.

             895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

             a) 895 Bütçe uygulama sonuçları hesabı

             Bu hesap, bütçe yılına ait bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanılır.

             9 Nazım hesaplar

             MADDE 53 – (1) Bu ana hesap grubu, varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarında izlenmeyen ve muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler ile genel müdürlüğün muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ve gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri kapsar. İleride yükümlülük doğurabilecek işlemler ile taahhütler bu grupta açılan hesaplara kaydedilir raporlanır.

             (2) Nazım hesaplar ana hesap grubu; ödenek hesapları, nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, taahhüt hesapları hesap grupları şeklinde bölümlenir.

             90 Ödenek hesapları

             MADDE 54 – (1) Bu hesap grubu, bütçe ödeneklerinin, muhasebe birimlerine gelen ödeneklerin, bunlardan yapılan kullanım ve tenkisler ile mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Ödenek hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı

             901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

             902 Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabı

             903 Kullanılacak Ödenekler Hesabı

             904 Ödenekler Hesabı

             905 Ödenekli Giderler Hesabı

             906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı

             907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı

             a) 900 Gönderilecek bütçe ödenekleri hesabı

             Bu hesap, Genel Müdürlüğün bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden merkezde veya merkez dışında kullanılmak üzere gönderilenlerin, gönderilen ödeneklerden tenkis edildiği için iade alınanların ve iptal edilenlerin merkez muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır.

             b) 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı

             Bu hesap, Genel Müdürlüğün bütçesinde öngörülen ödenekler ve bunlardan yapılan kesintiler, geçen yıldan devreden ödenekler, mali yıl içinde eklenen ödenekler ve ödenek kalemleri arasında yapılan aktarmalar ile bu ödeneklerden iptal edilenlerin merkez muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır.

             c) 902 Bütçe ödenek hareketleri hesabı

             Bu hesap, Genel Müdürlüğün bütçesinde öngörülen ödeneklerden merkezde veya merkez dışında kullanılmak üzere gönderilenlerin ve gönderilen ödeneklerden tenkis edildiği için iade alınanların merkez muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır.

             ç) 903 Kullanılacak ödenekler hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile bunlardan kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

             d) 904 Ödenekler hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerine gelen ödenekler ile bunlardan yapılan tenkislerin izlenmesi için kullanılır.

             e) 905 Ödenekli giderler hesabı

             Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile ödeneğine iade edilmesi bildirilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

             f) 906 Mahsup dönemine aktarılan kullanılacak ödenekler hesabı

             Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılamadığından, mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

             g) 907 Mahsup dönemine aktarılan ödenekler hesabı

             Bu hesap, mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler için saklanan ödenekler ile bunlardan mahsup dönemi sonuna kadar kullanılanlar veya tenkis edilenlerin izlenmesi için kullanılır.

             91 Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları

             MADDE 55 – (1) Bu hesap grubu, teminat veya depozito olarak alınan teminat mektupları ve menkul kıymetler ile kişi malı olarak muhasebe birimlerine teslim edilen menkul kıymet ve varlıkların izlenmesi için kullanılır.

             (2) Nakit dışı teminat ve kişilere ait menkul kıymet hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur:

             910 Teminat Mektupları Hesabı

             911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı

             912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı

             913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı

             a) 910 Teminat mektupları hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerine teminat ve depozito olarak teslim edilen teminat mektupları ile bunlardan ilgililerine geri verilenler veya paraya çevrilenlerin izlenmesi için kullanılır.

             b) 911 Teminat mektupları emanetleri hesabı

             Bu hesaba, teminat mektupları hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

             c) 912 Kişilere ait menkul kıymetler hesabı

             Bu hesap, muhasebe birimlerine kişi malı olarak teslim edilen menkul kıymetler ile bunlardan paraya çevrilenler, başka muhasebe birimlerine gönderilenler ve ilgililerine geri verilenlerin izlenmesi için kullanılır.

             ç) 913 Kişilere ait menkul kıymet emanetleri hesabı

             Bu hesaba, kişilere ait menkul kıymetler hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

             92 Taahhüt hesapları

             MADDE 56 – (1) Bu hesap grubu, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

             (2) Taahhüt hesapları, niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur.

             920 Gider Taahhütleri Hesabı

             921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı

             a) 920 Gider taahhütleri hesabı

             Bu hesap, yılı için geçerli sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen taahhüt tutarları ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılır.

             b) 921 Gider taahhütleri karşılığı hesabı

             Bu hesaba, gider taahhütleri hesabına yazılan tutarlar kaydedilir.

             Detaylı hesap planlarının hazırlanması

             MADDE 57 – (1) Genel Müdürlüğe ait detaylı hesap planı, yukarıda belirlenen hesap planı çerçevesinde, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Raporlama

             Mali raporlama

             MADDE 58 – (1) Genel Müdürlüğe ait mali tablolar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin mali raporlama bölümünde belirlenen ilkelere, standartlara uygun olarak ve yapılan açıklamalar doğrultusunda belirlenen şekle göre hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur.

             Mizanlar

             MADDE 59 – (1) Genel Müdürlüğün detaylı hesap planlarında yer alan hesaplardan aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizanlar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen şekle uygun olarak düzenlenir.

             (2) Mizan cetveli, yevmiye defteri ile yardımcı defterlerden yararlanılarak ayrıntılı olarak ve ana hesap bazında her ayın sonu itibarıyla düzenlenir. Cetvelde; her hesabın borç ve alacak sütunlarındaki tutarların, yevmiye ve yardımcı defterlerindeki borç ve alacak toplamlarına ve borç sütunu toplamı ile alacak sütunu toplamının birbirine eşit olması gerekir.

             (3) Dönem sonu işlemleri yapılmadan önce geçici mizan düzenlenir ve bunu takiben dönem sonu işlemleri yapılır. Dönem sonu işlemleri tamamlandıktan sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanda faaliyet ve bütçe hesapları bakiye vermez.

             Düzenlenecek temel mali tablolar

             MADDE 60 – (1) Genel Müdürlük tarafından içeriği ve şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenmiş olan aşağıdaki mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgili yerlere gönderilmekle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulur.

             a) Bilanço,

             b) Faaliyet Sonuçları Tablosu,

             c) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu,

             ç) Nakit Akım Tablosu,

             d) Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu,

             e) Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu,

             f ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

             g) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,

             ğ) Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu,

             h) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

             ı) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

             i) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu,

             j) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu,

             k) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu,

             l) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu,

             m) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu,

             (2) Genel Müdürlük tarafından üretilen mizanlar, yukarıda sayılan mali tablolarla birlikte belirlenen sürelerde Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 61 – (1) Hesapların niteliği ve işleyişleri hariç olmak üzere, hesaba ilişkin işlemler, değerlerin alınıp verilmesi ve kaydedilmesinde kullanılacak alındı, defter ve belge örnekleri, dönem başı ve sonu yönetim dönemi hesabı işlemleri, değerlerin yıl sonu sayımları, muhasebe yetkilileri, veznedarlar ve muhasebe birimleri arasındaki devir işlemleri gibi hususlarda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 62 – (1) 23/7/1981 tarihli ve 17409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Alım, Satım ve İhale İşleri ile Muhasebe İşleri ve Ayniyat İşlemleri Yönetmeliğinin 40 ila 107 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 63 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür