TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

27 Kasım 2004 tarih 25653 sayılı Resmi Gazete.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 24.10.1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri
Madde 4 —
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disiplin İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat
Madde 5 —
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17.9.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ve 24/10/1982 tarihli ve 17949 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 6 —
25.3.1987 tarihli ve 924 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 7 —
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 —
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.