TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Devlet Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Koroları Yönetmeliği

06/07/2006 Tarih ve26220 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür Ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları Ve Toplulukları Yönetmeliği madde:34 uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır

 

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.1993 Resmi Gazete Sayısı: 21645

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1-
a) Klasik Türk Müziğini aslına uygun biçimiyle, en üst düzeyde icra etmek, geliştirmek, yaymak ve yaşatmak; yurtiçi ve yurtdışında konserler vermek; plak, bant, kaset ve benzeri çeşitli yayımlar yapmak; araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Türk Halk Müziğini aslına uygun biçimiyle, en üst düzeyde icra etmek, geliştirmek, yaymak ve yaşatmak; yurtiçi ve yurtdışında konserler vermek; plak, bant, kaset ve benzeri çeşitli yayımlar, araştırma ve derlemeler yapmak.

Kapsam
Madde 2-
Koroların; kuruluşu, yönetimi, sanatçıların; atanma, adaylık, sınav, disiplin ve çalışma biçimlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik 354 sayılı Kültür Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9uncu maddesinin (e) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
“Bakan”; Kültür Bakanını,
“Bakanlık”; Kültür Bakanlığını,
“Koro”; Devlet Klasik Türk Müziği Korolarını ve Devlet Türk Halk Müziği Korolarını,
“Korolararası Kurul”; Bakanlıkça kurulacak Korolararası Kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari ve Sanatsal Yönetim

İdari ve Sanatsal Yapılanma
Madde 5-
Koronun idari ve sanatsal yönden yönetimi aşağıdaki iki kuruluşla sağlanır.
A) Yönetim Kurulu
1- Başkan: Koro Şefi
2- Üyeler: Şef Yardımcıları
3- Koro Müdürü
4- Koro sanatçıları arasından seçimle gelen üç sanatçı

B) Sanat Kurulu
1- Başkan: Koro Şefi
2- Üyeler : Şef Yardımcısı, Koro Bölümü
Şef Yardımcısı, Çalgı Bölümü
3- Müzikolog
4- Uzman Ses Eğitimcisi
5- Uzman Çalgı Bilimci
6- Koro Müdürü
7- Dışarıdan görevlendirilecek uzman sanatçı

Koronun Oluşumu
Madde 6-
A) Sanat ve Yönetim Kadroları
a) Koro Şefi ve Yardımcıları
b) Yönetim Kurulu
c) Koro Müdürü ve Yardımcıları
d) Sanat Kurulu
e) Sanatçılar
f) Genel Kurul
g) Yardımcı Elemanlar
h) Çalgı Yapım ve Onarım Uzmanı, Akordör, Notist
i) Işık ve Ses Uzmanı
j) Memurlar ve Hizmetliler

Koro Şefi
Madde 7-
Klasik Türk Sanat Müziği veya Türk Halk Müziği Konularında Yüksek Öğrenim görmüş adaylar arasından Bakanlıkça kurulacak Korolararası Kurul’un kararı ve Bakan’ın onayı ile atanır. Koronun sanatsal işleri Koro Şefinin sorumluluğu altında yürütülür.

Koro Şefi Yönetim Kurulu ve Sanat Kurulunun Başkanıdır. Olağan toplantılar dışında lüzumlu gördüğü her zaman kurulları toplantıya çağırabilir. Yetkili kurullarla birlikte Koronun düzeyini yükseltmek; bu amaçla gerekli her türlü çalışmayı yapmak; koronun çalışma esaslarını belirlemek; programları hazırlamak; provaya konserlerin disiplin içinde gerçekleşmesini sağlamak. Şef gerekli gördüğü hallerde, normal provalar dışında, ek prova ve grup çalışmaları yaptırabilir.
Şef, her konserde görev alacak sanatçıları Sanat Kurulu ile birlikte saptar.

Şef Yardımcıları
Madde 8-
Koro Şefinin, koro bölümü ve çalgı bölümü ile ilgili olmak üzere iki yardımcısı bulunur. Bu yardımcıların atanmasında da, Klasik Türk Sanat Müziği veya Türk Halk Müziği Konularında Yüksek Öğrenim görmüş adaylar arasından Şefin önerisi, Korolararası Kurul’un kararı ve Bakan’ın onayı gerekir. Şef Yardımcıları kıdemlerine göre Şefe vekalet ederler.

Şef Yardımcılarının bir yıl içindeki yöneteceği konserlerin programı Sanat Kurulunca belirlenir. Şef Yardımcılarının görev dağılımı Şef tarafından tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim

Yönetim Kurulu
Madde 9-
Yönetim Kurulu Koro Şefi, Şef Yardımcıları, Koro Müdürü ve Genel Kurulun iki yılını doldurmuş sanatçılar arasından iki yılda bir, Mayıs ayı başında seçeceği üç sanatçı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Şefin Başkanlığında haftada en az bir defa (tatil ayları hariç) toplanır. Şef bulunmadığı zamanlarda şef yardımcıları kıdem sırasına göre Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Kararlar çoğunluk esasına göre alınır. Eşitlik halinde başkanın kararı sonucu belirler.

Yönetim Kurulunca alınan karalar, karar defterine düzenli şekilde yazılır ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gelecek toplantıyla kadar imzalanmış olur. Yönetim Kurulu toplantısında bulunmayan üyenin ne sebeple bulunmadığı kara defterinde imza yerine yazılır. Kararlara olumsuz oy veren üye bunun sebeplerini belirterek imzalar.

Yönetim Kurulunun Seçimi
Madde 10-
Yönetim Kurulu seçiminde en çok oy alan üç üye o dönemin Yönetim Kurulunda görev alır. Bu üyelerden sonra en çok oy alan iki üye, yedek üye olur. Seçimlerde eşit oy alınması halinde; soyadına göre sıralanır.

Seçimler, Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün bir temsilcisi başkanlığında, Genel Kurulca Koro sanatçıları arasından seçilecek üç kişiden oluşan bir seçim kurulu tarafından yürütülür. Seçimler gizli oyla yapılır.

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkanın önceden belirleyeceği bir gündemle yapılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri de gündeme eklenebilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 11-
Seçimden sonra en geç iki hafta içinde toplanarak aralarında Sekreterya hizmetlerini oluşturan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kurulda karara bağlanan konuların yazımı ve gerçekleştirilmesini takip etmek,
b) Yayın, baskı, arşivleme ve benzeri her türlü konuların gerçekleştirilmesi ve takibini sağlamak,
c) Sanat Kurulunca planlanan program çerçevesinde gerçekleştirilecek konserlerle ilgili idari işlerin takibini sağlamak,
d) Satın alma, ihale, bakım, onarım ve temizlik konularını koordine etmek,
e) Sanatçıların ve öteki çalışanların hastalık, devam – devamsızlık ve çalışma programlarına uyma gibi konuları takip etmek,
f) Diğer Sanat Kurumları ile sağlanan işbirliği ile ele alınacak konuları görüşerek karara bağlamaktır.
g) Bütün çalgıların durumu, dağılımı, bakımı ile onarımlarının yaptırılmasını sağlamak,
h) Yönetim Kurulunun, Sanat Kurulu kararları doğrultusunda sanatsal ve programlamaya dönük olarak yapacağı bağlantılar, daha sonra seçilen Yönetim Kurulu’nca uygulanmasını sağlamak,
i) Koronun konserlerinin, her tür yayın organı aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması için gerekli kararları almak ve takip etmek,
j) Koroya davet edilecek solistler ile koro dışından sanatçılara ödenecek ücretlerle ilgili önerileri belirleyerek Bakanlığa sunmaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri
Madde 12-
Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Kararı ile çeşitli konularda iş bölümü yapar, bu çalışma yöntemi ile elde edilecek sonuçları Yönetim Kuruluna rapor olarak sunar.

Koro Müdürü
Madde 13-
Koro Müdürü sanatçılar arasından Bakanlıkça atanır. Koro Müdürü Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Koro Müdürü Koroyu temsil eder.

Koro Müdürünün Görevleri
Madde 14-
Koro Müdürünün görevleri şunlardır:
a) İdari personelin birinci sicil ve ita amirliği görevini yapmak,
b) Yönetim Kurulu’nda alınan kararların yürütülmesini sağlamak,
c) Sanat kadroları ile Yönetim kadroları ve yardımcı elemanların uyum içerisinde çalışması için gerekli koordinasyonunu sağlamak,
d) Her türlü İdari işlerin yürütülmesinden Yönetim Kurulu ve üst idari kademelere karşı sorumlu olmak,
e) Mali mevzuatlara bağlı kalmak kaydı ile her mali yılda koroya ayrılan ödenekler, bir program çerçevesinde ve konuya ilişkin Mali mevzuata göre Yönetim Kurulu kararlarıyla harcamak. Ancak, çok acil hallerde, Yönetim Kurulu’nun daha önce belirleyeceği limitler kadar ödemeyi mali mevzuata uygun olarak yapmak. Bu durumu daha sonra Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmak.
f) Koronun günlük normal repertuar ve eğitim çalışmalarına ara verilen süreler içinde ve çok acil durumlarda, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,
g) Koro Şefi ve Yardımcıları bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, idari görevi süresince, sanatsal çalışmalara katılmaktır.

Koro Müdür Yardımcıları
Madde 15-
Koro Müdür Yardımcısı, koronun idari işlerini yürütmek üzere, sanatçılar dışından Bakanlıkça atanır. Koronun Tahakkuk Memurudur. Koronun diğer Müdür Yardımcısı Yönetim Kuruluna seçilen sanatçı üyeler arasından Bakan onayı ile görevlendirilir. Sanatsal etkinliklerden sorumlu olup, Müdür olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.

Sanat Kurulu
Madde 16-
Sanat Kurulu; Şef, Şef Yardımcıları, Koro Müdürü, Müzikolog, Ses Eğitim Uzmanı, Çalgı Bilimci, dışarıdan Bakan onayı ile görevlendirilen eğitici ve uzmanlardan oluşur. Şef Sanat Kurulu’nun başkanıdır. Şefin bulunmadığı hallerde kurula kıdemlerine göre Şef Yardımcılarından biri vekalet eder. Sanat Kurulu, Şefin gerekli gördüğü hallerde veya Yönetim Kurulu isteği ile toplanır.

Sanat Kurulunun Görevleri
Madde 17-
Sanat Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Koronun sanat düzeyini yükseltmek amacıyla gerekli programları hazırlamak,
b) Koronun sanat etkinliklerini ve vereceği konserleri programlamak,
c) Koroya satın alınacak çalgı, aksesuar, giyim ve benzeri konularda hazırlanacak raporu Yönetim Kuruluna iletmek,
d) Giriş sınavları, stajyerlik sınavları ve yıllık puan saptama sınavlarının zamanını belirlemek ve sınavları yapmak,
e) Konserlere çağrılacak misafir sanatçıları belirlemek,
f) Koro sanatçılarının yetiştirilmesi amacıyla dışarıdan geçici sözleşmeli uzman sanatçılar çağırmak,
g) Sanatçıların sicil ve disiplin işlerini görüşerek karara bağlamak,
h) Başarı, devam ve devamsızlık gibi kriterleri de göz önüne alarak sanatçılara her yıl verilecek puanlara esas olacak sınavları yapmaktır.

Sanatçılar
Madde 18-
Koronun sanat kadrolarında bulunan şef, şef yardımcıları ve asil üyeliğe atanmış sanatçılardır.

Genel Kurul
Madde 19-
Genel Kurul; Şef, Şef Yardımcıları, Koro Müdürü, Uzman Sanatçılar ile asil üyeliğe atanmış sanatçılardan oluşur. Stajyerler ve memurlar Genel Kurul’da yer alamazlar. Genel Kurul iki yılda bir, Mayıs ayında toplanarak Yönetim Kurulu Üyelerini seçer.

Müzikolog
Madde 20-
Müzikoloji alanında çalışmaları ile uzmanlaşmış kişidir. Sanat Kurulu’nun karar ve önerisi, Korolararası Kurul’un kararı ve Bakan’ın onayı ile atanır.

Ses Eğitim Uzmanı
Madde 21-
Koroya gerekli ses eğitimini yaptırmak, sanatçılarla bireysel ya da gruplar halinde ses eğitimi çalışmaları yaparak sanatçıları çalışma ve konserlere hazırlamak üzere görevlendirilen (alanında uzmanlaşmış) kişidir. Sanat Kurulu’nun önerisi, Korolararası Kurul’un kararı ve Bakan’ın onayı ile atanır.

Uzman Çalgı Bilimci
Madde 22-
Koroda çalgı bilimi konularında çalışmalar yapmak, Koro’da kullanılan çalgılarla ilgili bilimsel araştırma ve incelemeler ile gerekli bilgileri çalgı grubu sanatçılarına aktarmak ve bu konulardaki araştırmaları sürdürmek amacıyla görevlendirilen (alanında uzmanlaşmış) kişidir. Sanat Kurulu’nun önerisi, Korolararası Kurul’un kararı ve Bakan’ın onayı ile atanır.

Korolararası Kurul
Madde 23-
Korolararası Kurul; Güzel Sanatlar Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, Koro Şefleri veya en kıdemli Yardımcısı, Bakanın müzik alanında uzmanlaşmış kişiler arasından Korolar dışından bir yıl süreyle görevlendireceği 3 kişiden teşekkül eder. Güzel Sanatlar Genel Müdür Korolararası Kurulun başkanıdır. Korolararası Kurulun Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek üzere çalışma esasları bir yönerge ile belirlenir. Bu kurul Klasik Türk Müziği Koroları ve Türk Halk Müziği Koroları için ayrı ayrı kurulur.

Korolararası Kurulun Görevleri
Madde 24-
Korolararası Kurulun görevleri şunlardır:
a) Korolararası Kurul her yıl Koroların repertuarına girecek eserleri belirlemek üzere bir repertuar kurulu oluşturur. Bu kurul, bir yıl süreyle Korolararası Kurulun önerisi ve Bakan onayı ile teşekkül eder.

b) Korolararası Kurul, Korolara her yıl davet edilecek misafir solistleri belirler ve Korolar bu listelerden misafir solistlerini seçerler.

c) Şef ve şef yardımcısı ile diğer sanatçı personelin atanmasına karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koronun Görevleri

Koronun Görevleri
Madde 25 –
Koronun görevleri şunlardır:
a) Koronun konser programlarında, Repertuar Kurulları’nca kabul edilmiş eserler yer alır. Repertuar seçimi ve konser programlarını Koro Şefi hazırlar.
b) Uluslararası ve Ulusal düzeyde şenliklere katılır, konserler verir,
c) Plak, kaset, compact disc ve nota yayımlar,
d) Konser koşulları ayarlanmak kaydıyla, çeşitli kültürel etkinlikler sırasında da konserler verebilir,
e) Çeşitli tarihi ve antik mekanlarıda koşullar sağlanmak kaydıyla konserler verebilir,
f) Koronun yurtiçi ve yurtdışında konserleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlara konser tahsisleri Bakanlıkça yapılır.
g) Konser ücretleri Bakanlıkça belirlenir.
h) Sanatçılar konserlerde Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılmış şekilde giyinirler ve konsere başlamadan en az 30 dakika önce konser yerinde bulunurlar.
i) Konserlere evvelce kararlaştırılmış düzende çıkılır ve sahneyi terk ediş aynı düzen içinde olur.

Prova, Çalışma ve İzin
Madde 26-
a) Koronun günlük normal repertuar ve eğitim çalışmalarına 30 Haziran – 1 Eylül tarihleri arasında ara verilir. Ancak, Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde koro bu tarihlerde de etkinliklere katılır, konserler verir.

b) Sanat Kurulu gerekli gördüğü takdirde, 30 Haziran – 1 Eylül tarihleri arasında ek çalışma ve provalar koyabilir. Ancak, ek çalışma ve provaya katılanlar ile Koro’da görev almayanlar görev yerini terk edemezler. Ancak, sanat faaliyetlerinin dondurulduğu 30 Haziran – 1 Eylül arasında 657 sayılı kanunda belirtilen süreler kadar yıllık izinlerin kesinlikle kullanılması sağlanır. Mazeret izinleri; sanatçıların mazeretlerine istinaden durumun aciliyeti de dikkate alınarak Koro Şefi ve Koro Müdürünün onayı üzerine; idari personelin mazeret izni ise Müdürün onayı ile verilir.

c) Koro sanatçıları çalışma, prova ve konser olarak haftada en çok 30 saatlik çalışma yaparlar.

d) Koro sanatçıları turnelerde kendilerine önceden verilecek programa uygun hareket ederler.

e) Sanatçılar çalışma ve provalara çalışmış olarak ve en az 10 dakika önce gelirler, çalışmadan gelerek uyumu bozanlar hakkında işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalgılar ve Kitaplık

Çalgılar
Madde 27-
Sanatçılar kendi üzerlerine kayıtlı çalgılara gereken özeni gösterirler. Çalgının sanatçının kusuru nedeniyle kaybolması veya tamiri mümkün olmayacak hasara uğraması hallerinde günün rayici göz önünde bulundurularak Koro Müdürlüğü’nce seçilen bilir kişilere tespit ettirilecek ücret sanatçıya ödetilir.

Kitaplık
Madde 28-
Kitaplık için notalar satınalma yoluyla alınabileceği gibi, ihtiyaç teksir yoluyla idarece de karşılanabilir. Sanatçılar çalıştıkları notalar üzerinde silinmeyecek şekilde yazılar yazamazlar. Notayı temiz tutmayan, hırpalayan ve kaybeden sanatçıya nota bedeli ödetilir.

ALTINCI BÖLÜM
Devam ve Hastalık

Devam ve Hastalık
Madde 29-
Koro sanatçıları çalışma programlarına göre kendilerine verilen görevlere muntazaman devama mecburdurlar. Sanatçıların devamı günlük cetvellerle de tespit edilir. Günlük devam cetvellerine Koro Müdürü inceleyerek imzalar. Görevin özelliğine göre Koronun tümünün katılımı gerekmediği hallerde görevli listeleri Sanat Kurulunca oluşturulur. Özürlü olarak görevine gelmeyen veya görev verilmeyen sanatçı bu süreler içinde hiçbir yerde sanatını icra edemez. Hastalık veya başka bir özür nedeniyle görevine gelemeyen sanatçı, durumunu çalışmadan en az bir saat önce acil durumlar hariç Koro Müdürlüğüne bildirir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sınavlar

Kabul Sınavının Esasları
Madde 30-
a) Kabul sınavları kadro ihtiyacına göre, Sanat Kurulu kararı vöe Bakanlık onayı ile o il’de veya o il’in dışında açılabilir.
b) Kabul sınavına girebilmek için, bir konservatuar veya eş değerli okul ile en az orta dereceli Müzik Okulu mezunu olmak şarttır.
c) Açık bulunan kadrolara göre alınacak elemanların sayısı, unvanı ve çalgı türleri Sanat Kurulu’nca belirlenir.
d) Sınav esasları, usulleri ve sınav ilanı Bakan onayından sonra açıklanır. Ayrıca sınavlar banda kaydedilir.
e) Sınav usulü ve esasları Korolararası Kurul tarafından saptanır.

Adaylarda Aranan Şartlar
Madde 31-
Korolara alınacak sanatçı veya stajyer sanatçılarda aranılan genel ve özel şartlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak. Genel ve özel şartları taşıdığını dolduracağı giriş formundaki beyanı esas olup, ayrıca kurumları tarafından sınav duyurusunda belirtilen belgeleri de getirmeleri şarttır.

Sınavların İlanı
Madde 32-
Sınavlar, boş kadro sayısına göre Sanat Kurulunca belirlenecek branşlarda açılır. Sınavın duyurusunda alınacak sanatçı veya stajyer sanatçı sayısı, unvanı, ücreti, bulundukları yer, genel ve özel şartlar, müracaat edilecek merci ve en son müracaat tarihi ile sınavların yapılacağı yer ve zaman belirtilir.

En son müracaat süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon veya ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ile veya uygun görülecek diğer araçlarla duyuru yapılır.

Sınavların Şekli
Madde 33-
1- Sınavlarda gizlilik esas olup, sınavlar her Koronun Sanat Kurulunca yapılır. Sınav sonuçları sadece o koro için geçerli olup, sınav usulü önceden belirlenen puanlamaya göre (mülakat şekli ve kaç eleme olacağı gibi) Korolararası Kurulca belirlenecek şekil ve usulde yapılır.

2- İş talep formları müracaat esnasında veya sonradan yapılan incelemede sınava giriş şartlarını taşımayan adaya sınava giriş belgesi verilmez.

3- Sınav yapmak için Sanat Kurulu oluşturulamayan veya hizmete yeni açılan korolar için bu Yönetmeliğin geçici 1. maddesi ile belirtilen usul ve esasla Bakanlıkça oluşturulacak geçici sanat kurulunca asıl sanat kurulu oluşuncaya kadar sınavlar yapılır.

4- Sınavların son not ortalaması ile ara aşamalarda yapılan eleme sınavlarında her sanatçı adayının başarılı olabilmesi için en az 100 puan üzerinden 70 puan alması şarttır. Sınavlara katılanların nihai puanları yukarıdaki esaslara göre sınav kurulu üyelerinin her birinin yazılı, sözlü sınavlarla uygulanacak sınav ve mülakatta ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.

5- Sınav giriş belgesi olamayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan yer ve saatte başlar. Sınavlarda kopye yapanlar veya kopye teşebbüsünde bulunanlar hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden kurul başkanı sorumludur.

6- Bakanlık gerekli gördüğü hallerde sınavlar için Sanat Kurulu ile Korolararası Kurul kararı ve Bakan onayı alınarak dışarıdan ses ve çalgı uzmanı sanatçılar sınavda görevlendirilebilir.

7- Sınav sonuçları ilgili kurum tarafından sınav bitiminden itibaren 30 gün içinde Bakan onayından sonra ilan edilir. Sonuçlar kendilerine bir yazı ile bildirilir. Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde atamaya esas belgeleri ile birlikte kuruma müracaat etmesi istenir.

Atama
Madde 31-
Gerek beyanlarında gerekse sınavı kazandıktan sonra atama aşamasında getirecekleri belgelerden sınava girişlerinde belirttikleri beyanların doğru olmadıkları tespit edilenler ile atamalarına engel halleri ortaya çıkanların sınav sonuçları geçersiz sayılır. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere o yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Sınav kazananlardan süresi içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

Müteakip sınav tarihine kadar emeklilik, ölüm, istifa, kurumlararası nakil, memuriyetten çıkarma gibi çeşitli sebeplerle sınav duyurusunda belirtilmemekle birlikte aynı branş ve benzer sanatçı pozisyonların boşalması halinde, bu pozisyonlara başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılabilir.

Korolara, konservatuarların Nota Yazımı, Çalgı Onarımı, Çalgı Bakım Bölümü mezunları arasından; Notist, Lüthie ve Akordörler sınavla atanır. Sınavlarda başarı göstererek atananları sınavla ilgili Bakanlık sınav kabul onayı ve sınav tutanağı özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili dosyalar kurum arşivinde müteakip sınav dönemine kadar saklanır.

Kabul sınavını kazananlar sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla ise, diğerleri yedek olur ve yedekler yüksek not alma sırasına göre Koronun ihtiyacı dikkate alınarak Sanat Kurulu kararı ve Bakanlığın takdiri ile “İkinci bir sınava kadar atamaları” yapılır. İtirazlar ise sınavı açan kuruma, sınav sonuçlarının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılır.

Üyeliğe Giriş
Madde 35-
Stajyer olarak sınavla koroya giren sanatçılar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48inci maddesinde belirtilen stajyerlik süresi içinde Sanat Kurulu’nca sınava tabii tutulurlar. Başarı göstermeleri halinde, asil sanatçı olarak alınırlar. Başarı gösteremeyenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapılır. Stajyer sanatçıların yetiştirilmesi ve stajyerlik devresine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Ses ve saz stajyer sanatçılar ses rengi, ses genişliği, ses tekniği, ses hakimiyeti, sonorite, ses duyma yeteneği, ritm duygusu, entonasyon, nota okuma ve yazma, deşifre, repertuar zenginliği, ritmik denge, telaffuz, eşlik yeteneği, musiki kültürü konularında yetiştirilmesini temin amacıyla haftada en az 20 saat koro şefinin çalışma konusuna göre uygun göreceği bir sanatçı tarafından tek veya toplu olarak çalıştırılır. Her ay sonunda çalışma sonuçları ve başarı durumu bir değerlendirme formuna işlenir.

Stajyer sanatçıların yetiştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan branşlarda Koroya gerekli uzman eleman görevlendirilmesi yapılabileceği gibi, stajyer sanatçı gerekli görülmesi halinde repertuarını genişletmek amacıyla diğer korolarda da görevlendirilebilir. Sınav yapılacak konular bu Yönetmeliğin Ek 1, Ek 2 cetvelinde belirtilmiştir.

Birinci yılın sonunda stajyerlik sınavını kazanamayan sanatçı adayı ikinci stajyer sınavına kadar kendini koro sanat kurulunun uygulayacağı yetiştirme mahiyetinde olan hizmet için çalışmalarına yukarıda belirtilen usul ve esaslarda devam eder. İkinci stajyerlik sınavı 6 aydan az 1 yıldan fazla olamaz. Yani, stajyerlik dönemi iki yılı geçemez.

Ayrıca stajyerlik süresi içinde düzenlenen eğitim programları sonunda başarısız olanlar ile adaylık süresi içinde hal ve hareketleri memuriyetle veya sanatçılıkla bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin Sanat Kurulunun teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. Stajyerlik süresi sonunda başarısız olanlar ve kurumları ile ilişkileri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) üç yıl süre sanatçılık görevine atanamazlar.

Madde 36- Sanat alanında üstün olgunluk ve tecrübeye erişmiş sanatçılar arasından; Sanat Kurulunca yapıla yeterlilik sınavında başarılı olanlardan Korolararası Kurul’un kararı ve Bakan onayı ile ses ve çalgı sanatçıları atanabilir.

Puan Tespit Sınavları
Madde 37-
Sanatçılara her yıl verilecek puanı tespit etmek üzere Sanat Kurulu’nca sınav yapılır. Sınavlar banda kaydedilir ve 1 yıl saklanır. Sanatçıların puanları ile ilgili itirazlarının değerlendirmesini Korolararası Kurul yapar ve kara verir. Karar Bakan onayından sonra kesinlik kazanır.

Puan tespit durumu:
7/5/1987 tarih ve 87/11782 sayılı Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına dair sözleşmeli personel olarak çalışanların esas ve usullerini düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararının 4üncü maddesi ile 7nci maddesinde belirtilen kıstasları esas almak suretiyle her yıl Bakanlıkça belirlenen öğrenim durumu, hizmet yılı taban puanına ilave olacak kıstaslara verilecek puan Makam Onayı ile diğer başarı durumu tespiti ise; ilave olarak Ek 1 ve Ek 2 cetvelde gösterilen konularda yapılacak sınavla belirlenir. Bu sınavlar her yıl Aralık ayı içerisinde yapılır ve önündeki Mali Yılın puanlamasına esas olur.

Geçici görevli personel, puan tespit sınavlarına bulunduğu koroda girer. O korodaki başarısına göre değerlendirmeye tabi olur.

Geçici görevli personel, bulunduğu korodaki başarısı dahil diğer esaslar dikkate alınarak tespit edilecek toplam puanı daha önceki puanının üzerine çıkmazsa eski puanı geçerli olur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme

Yer Değiştirme
Madde 38 –
a) Bir Koroda görevli sanatçı kesinlikle naklen başka bir Koroya atanamaz. Ancak, Koronun bulunduğu yerde eşinin atanacağı kurum veya boş kadro bulunmaması halleri ile eşi başka bir Koroda çalışanların eş durumundan atanması sanatsal dengeyi bozmamak kaydıyla gideceği Koronun ve çalıştığı Koronun Sanat Kurulu kararları, Korolararası Kurul kararı ve Bakan onayı ile gerçekleştirilir. Bu atamalar yapılırken, her hangi bir Koronun sanat düzeyinin düşürülmemesine önemle dikkat edilir.

b) Sağlık nedeniyle nakil istemelerinde, Bakanlığın sevk edeceği tam teşekküllü bir hastane sağlık kurulunun vereceği karara göre işlem yapılır.

c) Sanatsal amaçlarla, Korolar arasında kısa süreli geçici görevlendirmeler yapılabilir. Bu görevlendirmeler 3 ayı geçemez. Ancak, Korolararası Kurul sanatsal dengeyi sağlamak amacıyla uzun süreli görevlendirme önerisinde bulunabilir. Bu öneri Bakan Onayı ile yürürlüğe girer. Görevlendirmelerin yapılabilmesi için her iki Koronun da Sanat Kurulu kararı gereklidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Disiplin

Disiplin Hükümleri
Madde 39-
Koro sanatçıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup, ayrıca verilecek disiplin cezaları ile disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A- Uyarma: Sanatçıya, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:
a) Çalışma, prova ve konserlere özürsüz olarak geç gelmek veya hiç gelmemek,
b) Çalışma, prova ve konser devam ederken çalışma, prova ve konseri bırakıp gitmek,
c) Konser programlarına muntazam olarak hazırlanmamak,
d) Konserlerde evvelce kararlaştırılan şekilde giyinmemek.

B- Kınama: Sanatçıya, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:
a) Çalışma, prova ve konser esnasında sukuneti ve disiplini bozmak,
b) Münakaşa ve gürültü etmek,
c) Görevdışı işlerle meşgul olmak.

C- Aylıktan Kesme: Sanatçının brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller Şunlardır:
a) Kurumun şerefini ve sanat itibarını küçük düşürecek fiil ve hareketlerde bulunmak,
b) Gece klüpleri, pavyon, gazino, düğün salonu, bar, sirk vs. eğlence yerlerinde çalışmak ve böylece verimliliğini ve sanat düzeyini kaybetmek.

D- Puan İndirme: Sanatçıya cezanın verildiği tarihi izleyen ay başından başlamak üzere bir yıl süre ile bulunduğu puandan beş puan düşürülür ve o sanatçının bu süne içerisinde puan yükseltilmesi yapılmaz.
Puan İndirme Cezasını Gerektiren Fiil ve Hal Şudur:
Çalışma, prova ve konserlere içkili gelmek, kendinin ve koronun veriminin düşmesine neden olmak.

E- Sanatçılığın Sona Ermesi: 657 sayılı Kanunun 125inci maddesinde belirtilen memurluktan çıkarma fiil ve halleri sanatçılar için de geçerli olup, görevi sırasında iki sanat sezonu içinde başarısız oldukları Sanat Kurulu kararı ile belirlenenlerle, sağlık veya yaşlılık nedeniyle sanatçılık görevini yapamayacak durumda olanların belgelendirmek suretiyle sanatçılık görevi sona erer. Ancak bu şekilde sanatçılık görevi sona erenlerden emeklilik hükümleri hizmet yılı itibariyle uygulamayanlar görevlerine memur olarak devam ederler. Sağlık durumları memur olarak görev yapmalarına da engel ise 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar
Madde 40-
Uyarma ve kınama cezaları usulüne uygun olarak Sanat Kurulu kararı ile verilir. Müdürlük tarafından süresince tebliğ edilir. Aylıktan kesme ve puan indirme cezaları ise Sanat Kurulu’nun kararı ve Bakan onayı ile verilir.

Yukarıda belirtilen cezalardan uyarma, kınama, aylıktan kesme cezaları Yönetim ve Sanat Kurulu üyelerine Bakanlığın Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen disiplin amirlerince, aynı üyelere puan indirme cezası Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile verilir.

Genel Hükümler
Madde 41-
Bu Yönetmeliklerde belirtilmeyen hususlarda 657 sayılı Kanunun ilgili maddesi ve bu maddelere bağlı mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1-
Yönetim ve Sanat Kurulu ile benzeri diğer kurullar koronun kuruluşu tamamlanıp Genel Kurul toplanıncaya kadar Bakanlıkça tayin edilen sanatçılardan oluşur.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce atananların hakları saklı tutulur. Geçici görevlendirme şeklinde bulunduğu Korodan başka birimlerde görev yapanlar da görevlerine iade edilinceye kadar Yönetmeliğin 38inci maddesinin (c) bendi kapsamı dışında tutulur. Ancak; bu Yönetmeliğin yayımından önce solist sanatçı olarak atanmış olanların solistlik unvanları kaldırılır ve görevlerine sanatçı olarak devam ederler.

Kaldırılan Hükümler
Madde 42-
a) (Değişik:01/11/1993 tarih 21745 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 23/10/1994 tarih 22060 sayılı Resmi Gazete) 22 Mart 1985 tarih ve 18702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Hakkındaki Yönetmelik 01/04/1995 tarihinde yürürlükten kalkar.

b) (Değişik:01/11/1993 tarih 21745 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 23/10/1994 tarih 22060 sayılı Resmi Gazete) 21 Mart 1985 tarih ve 18701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Türk Halk Müziği Korosu Hakkındaki Yönetmelik 01/04/1995 tarihinde yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 43-
(Değişik:01/11/1993 tarih 21745 sayılı Resmi Gazete) (Değişik: 23/10/1994 tarih 22060 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelik 01/04/1995 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 44-
Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.

EK 1 CETVEL

a) Halk Müziği Korolarında:
Stajyer saz sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi
- Saz (Saza hakimiyet, sonorite) : 25 puan
- Kulak (Ses duyma yeteneği, ritm duygusu, entonasyon) : 15 puan
- Genel Bilgiler (Nota okuma, yazma, halk müziği ve halk edebiyatı bilgisi): 20 puan
- Repertuar (Tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan
- Tavırlar (Eşlik yeteneği, ritm denge) : 20 puan
- Sahne Uyumu : 10 puan
TOPLAM : 100 puan

Stajyer ses sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi
- Ses (Ses rengi, ses genişliği, ses tekniği) : 25 puan
- Kulak (Ses duyma yeteneği, ritm duygusu, entonasyon) : 20 puan
- Genel Bilgiler (Nota okuma, yazma, halk müziği ve halk edebiyatı bilgisi): 25 puan
- Repertuar (Tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan
- Diksiyon (Telaffuz) (Halk müziği üslubu, ritmik denge, telaffuz) : 10 puan
- Sahne Uyumu : 10 puan
TOPLAM : 100 puan

EK 2 CETVEL

b) Klasik Türk Müziği Korolarında:
Stajyer ses sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi
- Ses (renk ve kapasite) : 25 puan
- Kulak (Ses duyma yeteneği, ritm duygusu, entonasyon) : 25 puan
- Genel Bilgiler (Nota okuma, yazma, Türk sanat müziği edebiyatı ve bilgisi): 20 puan
- Repertuar (Tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan
- Diksiyon (Telaffuz) (Üslup, ritmik denge, telaffuz) : 10 puan
- Sahne Uyumu : 10 puan
TOPLAM : 100 puan

Stajyer saz sanatçılarının koro asil üyeliğine geçirilmeleri için uygulanacak değerlendirme kriterleri ve yöntemi
- Saz (Saza hakimiyet, renk) : 25 puan
- Kulak (Ses duyma yeteneği, ritm duygusu, entonasyon) : 15 puan
- Genel Bilgiler (Nota okuma, yazma, Türk sanat müziği ve edebiyatı bilgisi): 20 puan
- Repertuar (Tür ve sayı bakımından repertuar zenginliği) : 10 puan
- Tavırlar (Eşlik yeteneği, ritm denge) : 20 puan
- Sahne Uyumu : 10 puan
TOPLAM : 100 puan