TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanun 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun 27.nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır

Kanun Numarası : 2495
Kabul Tarihi : 22/7/1981
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/7/1981 Sayı:17410
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa:347

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç:
Madde 1 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/1 md.)

Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları,hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları,ülke güvenliği,ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak,kamuya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj,yangın,hırsızlık,soygun,yağma,yıkma burada bulunanların zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış yapılan yerlerde giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolu ile giriş çıkış iş lemlerinin yapılması, aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmi güvenlik görevlilerine tesliminin sağlanmasıdır.

Askeri kurum ve kuruluşlarla, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Teşkilatına ait kurum ve kuruluşların korunmaları özel mevzuatlarına tabidir.
 
Kapsam:
Madde 2 -
(Değişik: 2/7/1992 - 3832/2 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yerler; 1 inci maddede belirtilen özellikleri taşıyan milli eğitim ve öğretim ve ekonomi ileDevletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri ve benzeri yerlerde, sivil trafiğe açık Devlet eliyle işletilen hava meydanları ve limanlar, tarihi eserler, ören yerleri, sitler, açık ve kapalı müzeler, sanayi ve ticari ve turistik tesislerdir.

(Ek:4/4/1995 - 4102/1 md.) İstanbul ve diğer şehirlerdeki kapalıçarşı ve buna benzer ticari, turistik tesislerde bu Kanun hükümleri çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı kurulabilir. Bu özel güvenlik teşkilatı, valinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürü veya yardımcısı, il özel idaresi temsilcisi ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının kurulacağı yerde ticarethanesi bulunanlar arasından seçilecek üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun kamu görevlileri dışında kalan üyelerinin seçimi, görev süresi ile Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine
bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmez.

(Ek:4/4/1995 - 4102/1 md.) Yukarıda belirtilen güvenlik teşkilatının her türlü giderleri, çarşı veya tesiste bulunan işyeri sahipleri tarafından karşılanır ve yönetim kurulunca belirlenen bu giderlere katılım payları özel idareler tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır.

Harcama, mevcut yönetim kurulu kararı ve valinin onayı ile ayrı bölümden yapılır. Özel güvenlik teşkilatına ait bu paralar Devlet parası hükmündedir ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun uygulanacağı kuruluşların belirlenmesi:
Madde 3 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/3 md.)

2 nci madde kapsamına giren yerlerden hangilerinde koruma ve güvenliğin bu Kanun hükümlerine göre sağlanacağı, sivil trafiğe açık hava meydanı ve limanlardan hangilerinde koruma ve güvenlikle birlikte yurtdışına giriş-çıkış kontrol işlemleri yapma yetkisi verileceği ilgili kuruluş ve Bakanlığının görüşleri ve
talepleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Bu kararda, günün şartları ve gelişen teknolojik imkanlar gözönüne alınarak,koruma ve güvenliğin sağlanmasında aşağıdaki usullerden hangisinin tercih edileceği belirtilir:

a) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılması,

b)
Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurulması,

c) Kuruluşun önemine ve özelliğine binaen her iki yöntemin birlikte uygulanması.

(a) bendinde belirtilen özel güvenlik önlemlerinin neler olacağı yönetmelikte gösterilir. Bunlardan hangilerinin uygulanacağı; ilgili kuruluşun görüşü de alınmak suretiyle, kuruluşa en az mali yük getirilmesi ve yeterince etkili olması gibi hususlar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi:
Madde 4 -
Bakanlar Kurulunun 3 Üncü madde hükümlerine göre vereceği karar üzerine,İçişleri Bakanlığı tarafından saptanacak süre içinde ilgili kuruluşun, kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur.Haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde bu süre,ilgilinin müracaatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılabilir.

Bu yükümlülüklerle ilgili bütün masraflar ilgili kuruluşça karşılanır.

Fiziki ve diğer ek önlemler aldırma yetkisi:
Madde 5 -
İçişleri Bakanlığı veya Bakanlığın onaylaması koşulu ile valiler, özel güvenlik teşkilatının kurulduğu kuruluşlarda,koruma ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin olarak yürütülmesini sağlayıcı fiziki ve diğer ilave önlemleri aldırmaya ve gerektiğinde koruma hizmetlerini geçici olarak kısmen veya tamamen genel kolluk kuvvetlerine yaptırmaya yetkilidirler.

Özel Güvenlik Teşkilatının Kaldırılması veya Personel ve Silah Sayısının İndirilmesi (1)
Madde 6 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/4 md.)

Kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatı; İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik teşkilatı ile koordinasyon kurulları ve ilgili kuruluşlarca mümkün olan tasarrufları sağlamak amacıyla, devamlı ve periyodik olarak incelemeye tabi tutulur.

Bu inceleme sonucunda;
a)
Mahalli güvenlik şartlarında veya ilgili kuruluşun tesis ve yapısında meydana gelen gelişme ve değişiklikler dikkate alınarak, daha önce tespit ve kabul edilmiş özel güvenlik teşkilatındaki personel ve silah miktarında, İçişleri Bakanlığınca indirim yapılabilir.

b) Görev konusunun veya maksadının ortadan kalkması, beklenen faydayı sağlayamaması, ortaya çıkan şartlar nedeniyle veya koruma görevinin kolluk kuvvetlerince yürütülmesinin daha tasarruflu ve yararlı görülmesi hallerinde, özel güvenlik teşkilatları kuruluşlarında uygulanan usulle ortadan kaldırılabilir.

Bu hallerde özel güvenlik teşkilatı personelinin durumu,kuruluş ile aralarında mevcut statüye göre tayin olunur.

Özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu:
Madde 7 -
Bu Kanunun il çevresinde uygulanmasını izlemek,il düzeyinde koordinasyonu sağlamak,mahallin ve kuruluşun özelliklerine göre alınmasına gerek duyulan önlemleri tespit ederek yetkili mercilere önermek üzere,her ilde valinin veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığında il garnizon komutanlığı temsilcisi,il savcısı,il jandarma alay komutanı,il emniyet müdürü,(...) (2) ve gerektiğinde valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılmasıyla "Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulur.İl Koordinasyon Kuruluna lüzum görüldüğü takdirde ve kendi güvenliği ile ilgili konularda alakalı kuruluşun yetkili temsilcisi geçici üye olarak valinin daveti üzerine katılabilir.

Kurulca alınan kararlar İçişleri Bakanlığına bildirilir.

II. BÖLÜM
Teşkilat ve Personel

Özel güvenlik teşkilatının niteliği:
Madde 8 -
Özel güvenlik teşkilatı,bağlı olduğu kuruluşu bu Kanun hükümleri dairesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu Kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvvetidir.
--------------------
(1) Bu madde başlığı, 2/7/1992 tarih ve 3832 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişitirilmiş olup metne işlenmiştir.
(2) Bu fıkrada yeralan "... o ilde kuruluşu varsa MİT temsilcisi ..." ibaresi,
2/7/1992 tarih ve 3832 sayılı Kanunla metinden çıkartılmıştır.

Görev ve yetkiler :
Madde 9 - Özel güvenlik teşkilatının görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak;

b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber,genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak;

c) Delilleri muhafaza etmek;

d) Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak;

e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak;

f) Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

Silah taşıma ve kullanma yetkisi:
Madde 10 -
Özel güvenlik teşkilatı personel, görev alanları içinde bu Kanunla verilmiş görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre silah kullanma yetkisine sahiptir.
Görev alanı:

Madde 11 - (Değişik: 2/7/1992 - 3832/6 md.)
Özel güvenlik teşkilatının görev alanı,ilgili kuruluşun faaliyet sahasıdır.

Lüzumu halinde bu alan, görevin devamlılığı ve maksadı dikkate alınarak, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından
genişletilebilir veya daraltılabilir.

Kuruluşun faaliyet alanı dışında görevlendirdiği ve 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyet arzeden unsurları da görev alanı içinde mütalaa edilir ve bunların korunması için özel güvenlik teşkilatı personeli görevlendirilebilir.

Kıyafet ve teçhizat:
Madde 12 -
Özel güvenlik teşkilatı personelinin İçişleri Bakanlığınca saptanan özel kıyafetleri ile silah, teçhizat,araç ve gereçleri bağlı oldukları kuruluş tarafından temin edilir,sağlam ve işler halde bulundurulur,görev süresi dışındaki zamanlarda bu kuruluş tarafından muhafazası sağlanır.

Özel güvenlik teşkilatı mensupları özel kıyafetlerini,silah ve teçhizatını ancak görev alanları içinde veya görev dışarıda sürdürülüyorsa,görev süresince dışarıda da giyebilir ve taşıyabilirler.

(Ek: 2/7/1992 - 3832/7 md.) İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek kuruluşlarla özel kıyafet giyilmeyebilir.

Ceza uygulanmasında görevin niteliği:
Madde 13 -
Özel Güvenlik Teşkilatında görevli olanlar Türk Ceza Kanununun
uygulanmasında memur sayılırlar.

Bunlara karşı görevleri sırasında veya görevlerine bağlı olarak suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılırlar.

Personel ve bulundurulacak silah sayısının tespiti:
Madde 14 -
(Değişik: 2/7/1992 - 3832/8 md.)
Her kuruluşun özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personel ve bulundurulacak silah sayısı; azami tararrufa riayet edilmek ve ilgili kuruluşun görüşü de dikkate alınmak suretiyle, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından belirlenir ve İçişleri Bakanlığının onayına sunulur.

Bu belirleme sırasında, kuruluşun;
a)
Ürettiği madde ve gördüğü hizmetin cins ve niteliği bakımından önemi ve özelliği,
b) 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyeti, hassas yerleri ve yönleri,
c) Bulunduğu yerin coğrafi ve topoğrafik şartları, bulunduğu bölgenin saldırılara karşı hassasiyeti,
d) Bir saldırı halinde yardım alabilmek bakımandın mahalli kolluk kuvvetlerine yakınlığı, haberleşme ve uluşım imkanları,
Gibi hususlar gözönünde bulundurulur.

KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (EK - 13)

Personelin atanması,statüsü ve özlük hakları:
Madde 15 -
Özel güvenlik teşkilatına,alınması ilgili kuruluşça istenen personel hakkında Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi üzerine kuruluşça göreve alınır.

Özel güvenlik teşkilatında görevli personel,statü ve özlük hakları bakımından,genel olarak bağlı bulundukları kuruluşun mevzuatına tabidir.

Özel güvenlik teşkilatı personelinin,bu Kanunda belirtilen görevlerinden dolayı yaralanma,sakatlanma veya ölmeleri halinde,2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen esas,ölçü ve usule göre ilgili kuruluş tarafından nakdi tazminat ödenir ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunca aylık bağlanır.

Ancak,personelin tabi olduğu mevzuatta,toplusözleşme veya hizmet akitlerinde güvenlik göreviyle ilgili olarak meydana gelebilecek yaralanma,sakatlanma ve ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngörülmüş ise,mükerer ödeme yapılmaz,miktarca yüksek olan ödenir.

Personelde aranacak şartlar:
Madde 16 -
Özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personelde aşağıdaki
şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) En az ortaokul mezunu bulunmak,

c) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

d) Ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsa bilezimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık,emniyeti suiistimal,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Kamu haklarından kısıtlı olmamak.

f) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere,anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak,

g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

h) Yapılacak soruşturma sonucu,başvurma tarihine göre son beş yıl içinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış bulunmak.

Yukarıdaki şartları haiz olanlar için,daha önce güvenlik hizmetlerinde çalışmış olmak göreve alınmada tercih sebebi sayılır.

Eğitim:
Madde 17 -
Özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitim sorumluluğu İçişleri Bakanlığına ait olup,esasları bu Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

III. BÖLÜM
Denetim

Denetleme:
Madde 18 -
İçişleri Bakanlığı,bu Kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine getirilip getirilmediğini ve özel güvenlik teşkilatının çalışma ve işleyiş durumlarını denetleyebileceği gibi Valiler,İl Jandarma Alay Komutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile her zaman denetletebilir.

İl Jandarma Alay Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri kendi sorumluluk bölgelerinin sınırları içinde bulunan ve bu Kanun kapsamına alınan kuruluşların özel güvenlik teşkilatını denetim ve gözetim altında bulundururlar.

Diğer kanunlar ile mülki idare amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kuruluşun yetkililerine tanınan denetleme hakkı saklıdır.

Denetim sonucuna göre alınacak önlemler:
Madde 19 - Denetim sonunda:

a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine esas teşkil edecek tesis, silah,teçhizat,vasıta ve aletlerle benzeri hususlarda tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların belli süre içinde düzeltilmesi ve giderilmesi kuruluşun yetkililerine bildirilir.Kuruluş yetkililerince,bu aksaklık ve noksanlıkların verilen süre içinde giderilmesi veya tamamlattırılması zorunludur.

b) Tutum ve davranışları sebebiyle cezalandırılmaları icabeden veya görevlerindeki başarılarından ötürü ödül verilmesi uygun görülen personelin durumu
kuruluş yetkililerine bildirilir.Bunlar hakkında o kuruluşun statüsünde belirtilen usullere göre gerekli işlem yapılır.

c) Özel güvenlik teşkilatında görevli personelden,hizmeti yürütmede kifayetsizlikleri veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle çalışmaları uygun görülmeyenler kuruluşun yetkililerine bildirilir.Kuruluş yetkilileri bu kimseleri güvenlik görevinden uzaklaştırmak mecburiyetindedirler.

IV. BÖLÜM
Yasak Hükümler

Görev dışında çalıştırılma yasağı:
Madde 20 -
Özel güvenlik teşkilatı personeli,kanunlarda öngörülen haller dışında,bu Kanunla gösterilen görevlerinden başka bir işte çalıştırılamazlar.

Sendika,dernek ve siyasi partilere girme yasağı:
Madde 21 -
Özel güvenlik teşkilatı personeli,sendika,dernek ve siyasi partilere üye olamazlar.Bu yasağa uymayanların görevlerine ilgili kuruluşça son verilir.

Grevlere,toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma yasağı:
Madde 22 -
Özel güvenlik teşkilatı personeli,grevlere ve her türlü toplantı veya gösteri yürüyüşlerine,hiçbir şekilde katılamaz ve katılmaya teşvik edilemez ve zorlanamazlar.

Lokavt halinde görevden uzaklaştırma yasağı:
Madde 23 -
Özel güvenlik teşkilatı personeli,lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamazlar.

V. BÖLÜM
Ceza Hükümleri

Kuruluş yetkililerine ilişkin cezalar:
Madde 24 -
Bakanlar Kurulunca özel güvenlik teşkilatı kurulmasına karar verilen kuruluşlarda bu Kanunun:

a) 4 üncü maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca verilecek süre içinde özel güvenlik teşkilatı kurmayan veya özel güvenlik önlemlerini tesis etmeyen ya da 5inci maddesine göre fiziki ve ek önlemler alınması hususunda yapılacak tebligata uymayan kuruluşların,statülerine göre yetkili kişileri hakkında 30 000 liradan 100 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

Bu kişilerin,cezayı gerektiren eylemlerinin saptanması tarihinden itibaren 4 üncü madde gereğince daha önce verilen süre kadar ek bir süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde,haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

b) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre il güvenlik koordinasyon kurulunca saptanan ve ilgili kuruluşa bildirilen sayıda personel istihdam etmeyen veya tespitedilen silahları sağlamayan ya da 19 uncu maddesinde yer alan denetim sonuçlara göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların statülerine göre yetkili kişileri hakkında 10 000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

c) Bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı hareket eden kuruluşların,statülerine göre yetkili kişileri hakkında 5000 liradan 25 000 liraya kadar ağır para ceza
sı,tekerrürü halinde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur.

Özel güvenlik personeline ilişkin cezalar:
Madde 25 -
Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı olarak silah,cephane ve teçhizatını görev alanı dışında taşıyanlar ve bunların herhangi bir şekilde başkalarının eline geçmesine sebep olanlar,fiilleri daha ağır bir cezayıgerektirmediği takdirde,6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.

22 ve 23 üncü maddelere aykırı hareketlere ilişkin cezalar:
Madde 26 -
Bu Kanunun 22 nci maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.

Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5000 liradan 50 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

VI. BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Grev ve lokavt halinde görevlendirme:
Madde 27 -
Özel güvenlik teşkilatı personeli,bağlı bulundukları kuruluşta grev veya lokavt uygulanması hallerinde,genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak
üzere,il valisinin görevlendireceği genel zabıta amirinin emrine girer ve kuruluş içinde kendilerine verilecek görevleri yapar.

Uygulanmayacak hükümler:
Madde 28 -
Bu Kanuna göre özel güvenlik teşkilatı kurulan kuruluşlar hakkında diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz.

Ancak,özel kanunlarındaki genel kolluk kuvvetlerince korunacağına dair hüküm bulunan kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun kapsamına alınacağına Bakanlar Kurulunca karar verilir.

İntibak durumu:
Madde 29 -
Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu görülen ve bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı kuruluşlardaki mevcut olan koruma hizmet ve teşkilatı,İçişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilir.

Sıkıyönetim halinde koruma hizmetleri:
Madde 30 -
Sıkıyönetim altına alınan yerlerde,bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatı,sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi bakımından sıkıyönetim komutanının emrine girerek görevlerine devam ederler.

Sıkıyönetim komutanlığı,bölgesi içindeki kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için,bu Kanunla diğer kurul ve makamlara verilen bütün
yetkilere sahiptir.

Yönetmelik:
Madde 31 -
Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin silah,mermi,teçhizatının ilgili kuruluşlarca ne suretle temin edileceği,bunların menşei,cins ve sayıları,kullanış şekli ve şartları ile özel güvenlik teşkilatının herhangi bir kuruluştan kaldırılması halinde sözkonusu silah,mermi ve teçhizatın hangi mercilere ne şekil ve şartlarla devir ve teslim edileceği ve bu konudaki denetim;özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitimi,disiplin suçları ile verilecek disiplin cezaları,özel güvenlik teşkilatının bağlanacağı birimlerin tespiti,görev alanlarının belirlenmesi ve genişletilmesi ve bu teşkilatın denetimine ilişkin esas ve usuller ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar,bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle saptanır. (1)

Geçici Madde 1 - (2495 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu Kanuna göre usulüne uygun olarak özel güvenlik teşkilatı kurulması lüzumlu görülen kuruluşlarda mevcut olan personelin yeniden göreve alımasında,bu Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendindeki öğrenim şartı aranmaz.

Yürürlük:
Madde 32 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 33 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.