TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Personel Atama İşlemlerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi 2006/9

12/09/2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.


(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)


Yürürlük Tarihi : 10-03-2006


Kamu kurum ve kuruluşlarınca açıktan ve naklen yapılacak personel atama işlemlerinde, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

1 - Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59'uncu maddesine göre yapılacak açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.

2 - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların her türlü açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır. Ancak, 2005/28 sayılı genelge gereğince daha önce Başbakanlığa gönderilmiş olan açıktan atama izin talepleri geçerli olacak, bu Genelge gereğince ayrıca izin talebinde bulunulmayacaktır.

3 - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda, üst yönetici, müşavir, uzman, uzman yardımcısı, bankalar yeminli murakıbı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve benzeri meslek personeli dışındaki personelin oranı, kuruluş kanunu ekindeki cetvelde yer alan toplam kadro sayısının % 30'unu geçmeyecektir.

Genelgenin yayım tarihi itibarıyla bu oranın üzerinde personel bulunan kurumlarda, personelin toplam kadro sayısına oranı % 30'un altına düşünceye kadar kesinlikle naklen veya açıktan bu statüde personel alımı yapılmayacaktır.

12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 2005/28 sayılı genelge gereğince naklen atama amacıyla, Başbakanlığa gönderilen naklen atama izin taleplerine cevap beklenmeyecek, yukarıda belirtilen hususlar ve genel ilkeler çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından naklen atama izni alınarak işlem yapılacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların personel işlemleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar titizlikle takip edilecek, belirtilen oranların aşılmaması konusunda gereken dikkat ve hassasiyet gösterilecektir.

2005/28 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.