TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge No: 2010/3 ( Sayım, Devir-Teslim ve Düşüm İşlemleri)


İlgi: a)10.03.2003 tarih, B.16.0.KGM.0.10.00.01.400-11165 sayı ve 2003/2 no’lu Genelge.          

     b)18.09.2003 tarih, B.16.0.KYGM.0.10.00.01.400-1657 sayılı yazı.        

Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren halk kütüphanelerinde kitap sayım işlemleri, yıpranmış veya güncelliğini yitirmiş kitaplar ile devir-teslim işlemlerinin nasıl yapılması gerektiği, Ayniyat Talimatnamesi doğrultusunda hazırlanan ilgi (a) Genelge ile tüm kütüphanelere bildirilmişti.

Buna göre,sayım sonucunda Bakanlığımızayıllık kütüphane materyali sayım sonuç raporu, düşüm veya devri yapılan kütüphane materyallerinin ayrı ayrı hazırlanacak listeleri, görevden ayrılmalarda ve personel arasında yapılan devir-teslim işlemleri sonucunda düzenlenen belgelerin gönderilmesi gerektiği ilgi (b) yazı ile bildirilmişti.

Ancak, Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile Ayniyat Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. Buna rağmen, bazı halk kütüphanelerinin hala Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre hazırlanmış olan 2003/2 no’lu Genelgeyi uygulamaya ve sayım sonuç raporları ile devir-teslim tutanaklarını Bakanlığımıza göndermeye devam ettikleri anlaşılmaktadır.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile, ilgi (a) Genelge ve ilgi (b) yazının hükmü kalmamış olup Genelge’de belirtilen belgelerin düzenlenmesi gereği ortadan kalkmıştır. Bundan sonra, kitap sayım, düşüm ve devir-teslim işlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılması konusunda gereğini rica ederim.

2003/2 no’lu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.           

               

 

 

                                                                                                                      Ertuğrul GÜNAY

                                                                                                                              Bakan