TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2007-4 (Halka Açık Özel Kütüphane Açılması İlke ve Esasları)

Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphanelerin dışında, gerçek ve özel hukuki tüzel kişilerce çeşitli ihtisas alanlarında halka açık olarak özel kütüphaneler kurulmaktadır. Özel kütüphane kurulması aşamasında'; izlenmesi gereken yöntem konusunda Bakanlığımızın görüşüne başvurulmaktadır. Ancak bu kütüphanelerin uymak zorunda oldukları ilke ve esaslar ile bunların kuruluş, işleyiş, personel ve denetimle ilgili iş ve işlemlere ait herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından uygulama aşamasında zorluklarla karşılaşılmaktadır.

Kütüphanecilik faaliyetlerinin, gerçekleştirilmesi kapsamında, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişilerin yararlanmasına imkân verecek nitelikte, özel kütüphane kurmak isteyen gerçek ve özel hukuki tüzel kişilerce uyulması gereken ilke ve esaslar hakkında, (4848) sayılı Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 10. maddesinin (f) fıkrası hükmü uyarınca aşağıda belirtildiği üzere bir düzenleme yapılmıştır. Bakanlığımızca, özel kütüphane açılması ile ilgili iş ve işlemlere ait bu şekilde bir düzenlemenin yapılması ile uygulama birliği sağlanarak, etkin ve kaliteli bir hizmet sunumu gerçekleştirilmiş olacaktır.

Kütüphane kurmak isteyenler, kurulacak kütüphanenin kuruluş amaçlanın ve faaliyet konularını belirten bir yazı ile ilgili Valiliğe başvuracaklardır. İl Halk Kütüphanesi tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu olumlu görüldüğü takdirde, Özel kütüphane açma izni Valilikçe verilecektir. Bu kapsamda açılan kütüphanelere ilişkin "Halka Açık Özel Kütüphaneler Bilgi Formu" düzenlenerek Bakanlığa (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.

Kütüphane olarak kullanılacak binanın, kütüphane hizmetleri için uygun, gerekli tefriş ve donanımının yapılmış olması ve yangın, deprem gibi doğal afetlere karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması gerekmektedir.

Kütüphaneler; hizmet verilecek olan kullanıcı kesimini, çalışma saatlerini kütüphanenin en etkin biçimde kullanımına imkân verecek şekilde düzenleyeceklerdir. Kendi ihtisas alanında ve kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak nitelikte yeterli sayıda kütüphane materyali bulunduracak, bu materyalleri, uygun biçimde sınıflandırarak hizmete sunacaklardır.

Kütüphane hizmetleri konusunda gereken teknik yardım İl Halk Kütüphanesi ile diğer Halk Kütüphaneleri tarafından verilecektir. Hizmetin niteliği, yararlanma oranı vb. çalışmaların değerlendirilebilmesi için verilen hizmetlerin istatistik kayıtlan kütüphanelerce tutulacaktır.

Bu kapsamda açılmış ve hizmet veren kütüphanelerin faaliyetleri ise Valilikçe denetlenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 Atilla KOÇ

Bakan

  EKLER:

Ek 1 - Bilgi Formu (1 sayfa)

 

HALKA AÇIK ÖZEL KÜTÜPHANELER BİLGİ FORMU

Kütüphanenin Bulunduğu 

İl

 

Kasaba 

 

İlçe 

 

Köy

 

Kütüphanenin 

Adı

  

Adresi 

  

Telefon

 

Faks

 

Açılış Tarihi

 

E-Posta

 

Kütüphanenin Bağlı Olduğu Kurum, Şahıs 

Adı

 

Adresi 

 

Telefon

 

Faks

  

Kütüphaneye Ait 

 Kat Sayısı

 

Alanı (M²)

 

 

 

 

 

Oda Sayısı

 

Alanı (M²)

 

 

 

 

 

Salon Sayısı

 

Alanı (M²)

 

 

 

 

  

Kütüphanenin İhtisas Alanı *

 

Kütüphanedeki Bölümler  

Yetişkinler Bölümü

 

Var

 

 

 

Yok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Bölümü

Var

 

Yok

 

Okul Öncesi Çocuk Bölümü

Var

 

Yok

 

Süreli Yayınlar Bölümü

Var

 

Yok

 

Görsel İşitsel Materyaller Bölümü

Var

 

Yok

 

Görme Engelliler Bölümü

Var

 

Yok

 

İnternet Erişim Merkezi

Var

 

Yok

 

Dil Laboratuvarı

Var

 

Yok

 

Konferans Salonu

Var

 

Yok

 

 

Kurum Yetkilisi

Kütüphane Yetkilisi

Adı, Soyadı

Adı, Soyadı

 

İmza

 

İmza

*  Bu bölüm; kütüphane koleksiyonunun belirli bir konudan oluşması durumunda doldurulacaktır.

Hukuk, Fotoğraf, Sosyal bilimer, Fen bilimleri, Denizcilik vb.