TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 2004-2 (Kültürel Faaliyetler)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

GENELGE NO:2004/2

           

İLGİ:   16.12.1997 tarih ve 6470 sayılı, 1997/13 no’lu genelge.

 

Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan halk kütüphanelerinde kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ilgi genelge ile bildirilmişti. 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı yasa ile Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın birleştirilmesi nedeniyle ilgi genelgenin iptal edilerek yeni bir örneğin hazırlanması gerekli görülmüştür.

Kültürümüzü gelecek nesillere ulaştırmada, kültürel kalkınmamızda kütüphanelere büyük görevler düşmektedir. Kalkınmayı sağlayacak olan insanlar bu kütüphanelerde araştırma yapacaklar ve buldukları veriler doğrultusunda bilgi üreteceklerdir. Ülkemizde kitap okuma oranının batı ülkelerine göre düşük olduğu, halk kütüphanelerinin gerçek okuyucuları tarafından kullanılmadığı ve sadece ödev yapılan kurumlar haline geldiği gözlenmektedir. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması ve halk kütüphanelerinin amacına uygun hizmet vermesi ancak, halk kütüphanelerinin halkla bütünleşmesiyle sağlanabilir.

Halkı aydınlatmak, faaliyetlerini benimsetmek, kütüphaneye karşı olumlu tutum ve davranışlar sergilemek, halkın öneri, telkin ve şikayetlerini değerlendirerek çalışmalarını yönlendirmek kısaca kütüphanelerin hizmet verdiği çevreyle iyi bir “Halkla İlişkiler” kurmasıyla sağlanabilir. İyi Halkla İlişkiler de ancak, halkın her kesiminin dikkatini çekebilecek faaliyetler düzenlemekle gerçekleştirilebilir.

Bu doğrultuda halk kütüphanelerimizde:

a)     Halkın her kesiminin çeşitli sorunlarına yönelik ve güncel konuları kapsayan hukuk, sağlık, ekonomi, psikoloji, eğitim, vb. konularda toplantı, sempozyum, panel, söyleşi, açıkoturum, konferans, film gösterisi, vb.

 

b)     Sergiler: kitap, süreli yayın, resim, karikatür, pul, fotoğraf, kartpostal, vb.
 

c)     Yarışmalar: Ses, yöresel yemek, satranç, hızlı kitap okuma, şiir, öykü, kompozisyon, vb.

 

d)     Konserler: Çeşitli müzik dallarında.

 

e)     Kurslar: Koro çalışmaları, tiyatro, resim, folklor, yabancı dil, Türk el sanatları, vb.

 

f)       Kitap tartışmaları, yazarlarla söyleşiler ve imza günleri,

 

g)     Hanımlara yönelik kurslar: çocuk bakımı ve eğitimi, aile planlaması, sağlıklı beslenme, batik, örgü, biçki-dikiş, yemek yapma, vb.

 

h)     Çocuklara yönelik faaliyetler: Masal ve fıkra anlatma-okuma, çizgi film ve eğitici film gösterisi, tekerleme, bilmece, resim yapma, oyun, çocuk tiyatrosu günleri,

 

i)      Kütüphane hizmet ve faaliyetleri ile ilgili duvar gazetesi ve mahalli çeşitli faaliyetlerin duyurulması için duyuru panosu hazırlanması,

 

j)       Özellikle il halk kütüphanelerinde ilgili mevzuata uygun olmaları kaydıyla yeni çıkan yayınların okuyuculara tanıtılması amacıyla “Yeni Çıkan Yayınlar” veya “Ayın Yayınları” gibi sergiler hazırlanması; bu konuda yayıncılarla işbirliği yapılması,

 

k)     Yapılacak araştırmalar sonucu halkın ilgi duyabileceği çeşitli konular,

gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin belirli gün ve haftalara bakılmadan bütün bir yıla yayılması kullanıcıyla kurulacak iyi ilişkiler için hayati önem taşımaktadır. Bu tür faaliyetler düzenlenirken yöredeki özel ve tüzel kuruluşlarla, yerel sanatçılar ve başka illerden gelecek sanatçı ve bilim adamlarıyla, Bakanlığımızın kültür ve sanat birimleriyle her türlü işbirliği yapılmalı, sonuçta kütüphane binasının yoğun olarak kullanımı sağlanmalıdır.

Halk kütüphanelerinin birer sanat, kültür ve iletişim merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede halk kütüphanelerini daha iyi tanıtmak amacıyla; yukarıda belirtilen çeşitli faaliyetlerden EK-1’deki konular da gözönüne alınarak yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler, EK-2’deki “Halk Kütüphanelerinde Gerçekleştirilen Kültürel Faaliyetler Formu”na işlenerek, belgeleriyle birlikte en geç faaliyeti takip eden ayın 15’inde Bakanlığımızda (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü) olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir

Bu genelge ile, 16 Aralık 1997 gün ve 6470 sayılı 1997/13 no.lu genelge ile bundan önceki kültürel etkinliklerle ilgili genelgeler ve yazışmalar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereği hususunda ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim.   

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mustafa İSEN

Bakan a.

                                                                                                                                                                                                                       Müsteşar