TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Genelge 1996-8 (Halk Kütüphanesi Açılması ve Bina Yapımı)

Halk Kütüphanesi hizmetinin, yurt düzeyinde planlı ve dengeli bir biçimde yaygınlaştırılması Bakanlığımızın temel amaçlarındandır.

Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak; mahalli idarelerle yapılan işbirliği çerçevesinde Bakanlığımıza çeşitli yerleşim birimlerinden kütüphane açılması teklifleri gelmekte ve bu tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, uygun görülen yerlerde kütüphanelerin hizmete açılması gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, kütüphanelerin modern binalarda hizmet vermesinin sağlanabilmesi için, tip kütüphane projesine uygun büyüklükte bedelsiz olarak arsası sağlanan yerleşim birimlerinde, kütüphane binası yapımı yatırım programlarına teklif edilmekte, bunlardan programda yer alanların   ise  yapımları  gerçekleştirilmektedir.

Ancak bugüne kadar, Bakanlığımıza gelen kütüphane açılması ve kütüphane yapımı tekliflerinin değerlendirilmesinde; bir çoğunda kütüphane için teklif edilen binaların hizmete uygun nitelik ve özellikler taşımadığı, bina yapımı için sağlanan arsaların da tip proje ölçülerine uygun olmadığı, değerlendirmeye esas olacak bilgi ve belgelerin de ya  hiç  gönderilmediği  ya  da  eksik  gönderildiği  belirlenmiştir.

Bu durum uygulamada güçlüklerle karşılaşılmasına ve gereksiz yazışmalarla zaman kaybına sebep olmaktadır.

Uygulamada karşılaşılan güçlüklerin aşılabilmesi ve uygulamaya işlerlik kazandırılabilmesi bakımından;

Mahalli idarelerle işbirliği çerçevesinde Bakanlığımıza yapılacak kütüphane açma tekliflerinde en az 60–80 m2 genişliğinde bir okuma salonu,1 idare odası, odun kömür deposu ve iki ayrı gözlü wc'si bulunan bedelsiz bir kat veya bina sağlanarak;

1.                              Sağlanan binanın kullanım hakkının (en az 25 yıl) Bakanlığımıza verildiğine dair alınacak bir kararın tapuya kaydettirilerek, tapu örneğinin,

2.       Onaylı ve ölçekli bir planının,

3.       Binanın içi ve dışından çekilmiş fotoğraflarının,

4. Kadro sağlanıncaya kadar, hizmeti yürütebilecek nitelikte, en az lise mezunu geçici bir personel görevlendirilerek, bu personelin adı-soyadı,   görevi  ve  unvanını  belirten   bilgi ve  belgelerin;

Kütüphane binası yapımı başvurularında ise, asgari 1200 m2 yüzölçümlü   (30X40m)   bedelsiz  bir   arsa   sağlanarak,   bu   arsaya   ait;

1.       Tapu örneği   (Hazine adına alınmış),

2.       Tahsis kararının   (Maliye Bakanlığından alınmış),

3.       İmar durum belgesinin   (arsanın çekme mesafeleri belirtilmiş),

4.       İmar planının,

5.       Zemin sual fişinin,

6.       Çaplı tasarruf vesikasının

Kültür Müdürlüklerince incelendikten sonra bir dosya halinde Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.

               Bilgilerinizi, gereğini ve konuyla ilgili olarak gerekli özenin gösterilmesini rica   ederim.